LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2004/TTLT /BGD&ĐT-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨCBIÊN CHẾ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP ngày19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính sự nghiệp;Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việcthực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thựchiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội; Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg ngày27/8/2001 củaThủ tướng Chính phủ về một số biện phápcấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Liên Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo -Bộ Nội vụ hướng dẫn về định mức biên chế của cánbộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông như sau:

I. ĐỐITƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Các trường tiểu học;

2. Các trường trung học cơ sở;

3. Các trường trung học phổ thông(các trường trung học phổ thông được chọn triển khai thực hiên thí điểm chươngtrình trung học phổ thông phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật, các trườngtrung học phổ thông chất lượng cao; trường trung học phổ thông chuyên; trườngphổ thông, dân tộc nội trú; trung tâm kỹ thuật tổnghợp-hướng nghiệp có quy định riêng);

II. QUYĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CỤTHỂ NHƯ SAU:

1. Trườngtiểu học:

1.1. Biên chế cán bộ quản lý:

Mỗi trường có một Hiệu trưởng và mộtsố Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Trường hạng 1có 2 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 2,hạng 3 có 1 Phó Hiệu trưởng.

1.2. Biên chế giáo viên:Số giáo viên làm công tác giảng dạy các môn học được xác định trong kếhoạch giáo dục ban hành tại Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 09/11/2001của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tiểu học (kểcả công tác chủ nhiệm lớp, sinh hoạt tập thể lớp):

- Đối với trường tiểu học dạy 1buổi/ngày 1 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 1,20 giáo viên;

- Đối với trường tiểu học dạy 2buổi/ngày 1 lớp được bố trí tính theo biên chế không quá 1,50 giáo viên/lớp;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách ĐộiThiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh mỗi trường 01 biên chế.

1.3. Biên chế cán bộ, nhânviên làm công tác phục vụ giảng dạy:

1.3.1. Công tác thư viện,thiết bị:

- Trường hạng 1 được bố trí 2 người.

- Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 1người.

1.3.2. Công tác văn phòng(Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

- Trường hạng 1 được bố trí 3 người:Văn thư và Thủ quỹ 01, Kế toán 01, Y tế trường học 01;

- Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 2người: Kế toán và Văn thư 01, Y tế trường học + Thủ quỹ 01;

Các nhân viên văn phòng đều phải kiêmnhiệm các công việc khác của trường.

2. Trường Trung học cơ sở:

2.1. Biên chế cán bộ quảnlý:

Mỗi trường có một Hiệu trưởng và mộtsố Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Trường hạng 1 có 2 Phó Hiệu trưởng;

- Trường hạng 2, hạng 3 có 1 Phó Hiệutrưởng;

2.2. Biên chế giáo viên:Số giáo viên làm công tác giảng dạy các môn học được xác định trong kếhoạch giáo dục ban hành tại Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/1/2002của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình trung học cơsở (kể cả công tác chủ nhiệm lớp, chủ đề tự chọn, sinh hoạt tập thể lớp) 1 lớpđược bố trí tính theo biên chế bằng 1,90 giáo viên;

- Giáo viên làm Tổng phụ trách ĐộiThiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh mỗi trường 01 biên chế.

2.3. Biên chế cán bộ, nhânviên làm công tác phục vụ giảng dạy:

2.3.1. Công tác thư viện:

Trường trung học cơ sở có dưới40 lớp được bố trí 01 người; trường có từ 40 lớp trở lên được bốtrí 02 người.

2.3.2. Công tác thiết bị,thí nghiệm:

- Trường hạng 1 được bố trí 02 người.

- Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí01 người.

2.3.3. Công tác văn phòng(Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

- Trường trung học cơ sở được bố trí03 người: Văn thư và Thủ quỹ 01, Kế toán 01, Y tế trường học 01.

- Trường có trên 40 lớp trở lên đượcbố trí thêm 01 cán bộ. Các nhân viên văn phòng đều phải kiêm nhiệm thêm cáccông việc khác của trường.

3. Trườngtrung học phổ thông:

3.1. Biên chế cán bộ quảnlý:

Mỗi trường có một Hiệu trưởng và mộtsố Phó Hiệu trưởng phụ trách:

- Trường hạng 1 có 3 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 2 có 2 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 3 có 1 Phó Hiệu trưởng.

3.2. Biên chế giáo viên:Số giáo viên làm công tác giảng dạy các môn học được xác định trong kếhoạch giáo dục ban hành tại Quyết định số 329/QĐ-BGD &ĐT ngày 31/3/1990 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình trung học phổthông (kể cả công tác chủ nhiệm lớp, chủ đề tự chọn, sinh hoạt tập thể lớp,giáo dục quốc phòng) 1 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 2,22 giáo viên.

3.3. Biên chế cán bộ, nhânviên làm công tác phục vụ giảng dạy:

3.3.1. Công tác thư viện:

Trường trung học phổ thông có dưới 40lớp được bố trí 01 người; trường có từ 40 lớp trở lên đượcbố trí 02 người.

3.3.2. Công tác thiết bị,thí nghiệm:

- Trường hạng 1 được bố trí 02 người;

- Trường hạng 2, hạng 3 được bố trí01 người;

3.3.2. Công tác văn phòng(Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học):

- Trường trung học phổ thông được bốtrí 03 người: Văn thư và Thủ quỹ 01, Kế toán 01, Y tế trường học 01;

- Trường có trên 40 lớp trở lên đượcbố trí thêm 01 cán bộ. Các nhân viên văn phòng đều phải kiêm nhiệm thêm cáccông việc khác của trường.

4. Nhân viên bảo vệ, laocông, tạp vụ:

Các trường tiểu học, trung học cơ sở,trung học phổ thông thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việctrong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn tại Thông tưsố 07/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, sửdụng quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việctrong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

5. Đối với các trường tiểuhọc

Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch biênchế các trường được tính thêm 8% so với tổng số nữ giáo viên của trường còntrong độ tuổi sinh con để thay thế cho nữ giáo viên nghỉ để sinh đẻ, chăm sóccon ốm. Nhưng chỉ tính để xây dựng quỹ tiền lương và trả cho người trực tiếpdạy thay mà không cần tuyển biên chế.

6. Đối với các trường tiểuhọc, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Hàng năm được tính thêm 3% biên chếtrong tổng số giáo viên của trường tính theo định mức trong Thông tư này đểthay nhau đi học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Quy định về số giờ dạytrong tuần của cán bộ quản lý, giáo viên:

7.1. Hiệu trưởng trường tiểu học,trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy 2 tiết/tuần;

7.2. Phó Hiệu trưởng trường tiểu học,trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy 4 tiết/tuần;

7.3. Giáo viên tiểu học dạy 23tiết/tuần; giáo viên trung học cơ sở dạy 19 tiết/tuần; giáo viên trung học phổthông dạy 17 tiết/tuần;

7.4. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấptrung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạotổ chức thực hiện và hướng dẫn các trường phổ thông thựchiện sắp xếp, tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng định mức biên chế vàgiải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quyđịnh hiện hành.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 27/TT-LB ngày07/12/1992 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ(nay là Bộ Nội vụ).

3. Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đểxem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND các tỉnh, TP;
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Các Sở Tài chính, Sở GD&ĐT , Sở Nội vụ các Tỉnh, TP;
-
Các Vụ, Viện, Thanh tra, Cục, đơn vị thuộc Bộ;
-
Công báo;
- L
ưu VP, TCBC.