THễNG TƯ

LIấN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC UBTWMTTQ
VIỆT NAM SỐ 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ TỔCHỨC,
CHỈ ĐẠO CễNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN CỦA
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Căn cứNghị định số 99/2005/N Đ-CP ngày 28/7/2005 củaChớnh phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của LuậtThanh tra về tổ chức và hoạt động củaBan Thanh tra nhõn dõn;

Căn cứNghị định số 60/2003/N Đ-CP ngày 6/6/2003 củaChớnh phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngõnsỏch nhà nước;

Liờn tịch BộTài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam hướngdẫn kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanhtra nhõn dõn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốccỏc cấp như sau:

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Đốitượng, phạm vi ỏp dụng:

Thụng tư này hướng dẫn về kinh phớ tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn củaUỷ banMặt trậnTổ quốc cỏc cấp, gồm:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xó,phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ banMặt trận Tổ quốc cấp xó);

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận,huyện, thị xó, thành phố trực thuộc tỉnh(gọi chung là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấphuyện).

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương (gọi chung làUỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh);

- Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Kinh phớ tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Uỷban Mặt trận Tổ quốc cấp nào do ngõn sỏchcấp đú bảo đảm và phải đượcsử dụng đỳng mục đớch, đỳng chếđộ, tiết kiệm và hiệu quả.

II. QUYĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi:

a) Chi cho cụng tỏc tuyờn truyền trong nhõn dõn về chủtrương, chớnh sỏch của Đảng, phỏp luậtcủa nhà nước về tổ chức, chỉđạo hoạt động của thanh tra nhõn dõn baogồm: Tổ chức hội nghị, in, mua tài liệu,xuất bản phẩm, tuyờn truyền trờn cỏc phươngtiện thụng tin đại chỳng về cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.

b) Chi cho tập huấn cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.

c) Chi cho cỏc cuộc giao ban định kỳ hàng thỏngcủa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấptỉnh, cấp huyện, cấp xó; cụng tỏc hướngdẫn kiểm tra, đụn đốc trong quỏ trỡnh chỉđạo đối với Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc cấp dưới theo kế hoạch.

d) Chi cho hội nghị sơ kết, tổng kếthàng năm về cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.

đ) Chi khen thưởng cho cỏc cỏ nhõn, tổ chức cúthành tớch xuất sắc trong cụng tỏc thanh tra nhõn dõn hàng nămtheo quy định hiện hành về thi đua khenthưởng của nhà nước.

2. Về chếđộ chi, mức chi:

Cỏc nội dung chi cho cụng tỏc tổ chức, chỉđạo hoạt động Thanh tra nhõn dõn của cơquan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cỏc cấp nờutrờn, thực hiện theo tiờu chuẩn, chế độ chitiờu tài chớnh được cấp cú thẩm quyền quyđịnh hiện hành, cụ thể như sau:

a) Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổquốc cấp xó:

- Chi mua sắm văn phũng phẩm theo hoỏ đơnthực tế mua hàng;

- Chi thụng tin, tuyờn truyền, cước điệnthoại, cước bưu phẩm theo hoỏ đơnthực tế của bưu điện.

- Chi hội nghị, cụng tỏc phớ theo quy định củaUỷ ban nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương trờn cơ sở cụ thể hoỏ cỏc mức chiquy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụngtỏc phớ, chế độ hội nghị đối vớicơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụnglập trong cả nước.

- Chi trả thự lao, chi bồi dưỡng ỏp dụng theomức chi do cơ quan cú thẩm quyền quyếtđịnh.

Trường hợp chưa cú mức chi cụ thể,Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp xó thống nhất với Chủ tịch Ủy bannhõn dõn xó để xem xột, quyết định cho phựhợp và trong phạm vi kinh phớ đó được giao choỦy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó.

b) Đối với Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Chi hội nghị, cụng tỏc phớ theo quy định củaBan Thường trực Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (đốivới Ủy banMặttrận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện)cụ thể húa quy định tại Thụng tư số118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy địnhchế độ cụng tỏc phớ, chế độ hộinghị đối với cơ quan hành chớnh và đơnvị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

- Cỏc khoản chi thụng tin, tuyờn truyền và cỏc khoản chimua văn phũng phẩm, chi khỏc theo húa đơn thựctế mua hàng hoặc theo húa đơn thực tếcủa bưu điện hay hợp đồng thuờ bờn ngoàitrong phạm vi dự toỏn ngõn sỏch được cấp cúthẩm quyền giao.

3. Về nguồnkinh phớ bảo đảm:

- Kinh phớ bảo đảm cho hoạt động tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Ủyban Mặt trận Tổ quốc cấp xó do ngõn sỏchcấp xó bảo đảm.

- Kinh phớ bảo đảm hoạt động tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện dongõn sỏch cấp huyện bảo đảm.

- Kinh phớ bảo đảm hoạt động tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh dongõn sỏch cấp tỉnh bảo đảm.

- Kinh phớ bảo đảm hoạt động tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn củaỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam do ngõn sỏch Trung ương bảo đảm.

4. Lập dự toỏn,phõn bổ, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ:

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổquốc cấp xó: Việc lập, chấp hành và quyếttoỏn kinh phớ hoạt động thực hiện theo quyđịnh tại Thụng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003của Bộ Tài chớnh quy định về quản lý ngõn sỏchxó và cỏc hoạt động tài chớnh khỏc của xó,phường, thị trấn.

Thụng tư này hướng dẫn cụ thể mộtsố điểm sau:

- Lập, chấp hành dự toỏn ngõn sỏch: Đốivới dự toỏn ngõn sỏch năm đầu thời kỳổn định ngõn sỏch địa phương, căncứ vào nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạocụng tỏc thanh tra nhõn dõn cấp xó trong năm kế hoạch,chế độ, định mức chi tiờu tài chớnhhiện hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp xó lập dự toỏn chi bảo đảm hoạtđộng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốccấp xó trong đú cú nhiệm vụ tổ chức,chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn gửi Ban Tài chớnhcấp xó để tổng hợp vào dự toỏn thu, chi ngõnsỏch cấp xó trỡnh cấp cú thẩm quyền phờ duyệttheo quy định hiện hành. Căn cứ vào khảnăng ngõn sỏch của địa phương; trờn cơsở đề nghị của Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp xó, Chủ tịch Ủy ban nhõn dõncấp huyện trỡnh Hội đồng nhõn dõn cựng cấpcõn đối cho ngõn sỏch cấp xó để bảođảm kinh phớ hoạt động cho Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp xó trong đú cú kinh phớ tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.Đối với cỏc năm trong thời kỳ ổn địnhngõn sỏch địa phương, căn cứ dự toỏn ngõnsỏch được giao và khả năng ngõn sỏch thựctế ở địa phương để bố trớtheo đỳng quy định của Luật ngõn sỏch nhànước.

- Về quyết toỏn kinh phớ: Định kỳ hàng quý,năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm tổng hợpquyết toỏn kinh phớ hoạt động tổ chức,chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn cựng với kinh phớhoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổquốc gửi Ban Tài chớnh xó để tổng hợp vàobỏo cỏo quyết toỏn chi của Ủy ban nhõn dõn cấp xó theoquy định hiện hành.

b) Đối với Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớtổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõnthực hiện theo quy định tại Thụng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chớnh hướngdẫn thực hiện Nghị định số60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật ngõn sỏch Nhà nước;

- Định kỳ hàng quý, năm Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh,cấp huyện cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ tổchức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn cựng vớikinh phớ hoạt động thu, chi thường xuyờn củađơn vị mỡnh gửi cơ quan tài chớnh cựng cấptheo quy định hiện hành.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Thụng tư này cúhiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Cụng bỏo.

Thụng tư này thay thế Thụng tư liờn tịch số 51/2003/TTLT /BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chớnh vàBan Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinhphớ chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanhtra nhõn dõn xó, phường, thị trấn.

2. Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu cú vướngmắc, đề nghị cỏc cơ quan, đơn vịphản ỏnh về Bộ Tài chớnh và Ban Thường trựcUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam để xem xột, giải quyết.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn