BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TRUNGTÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆN THÀNH TRUNG TÂM GIÁO DỤCNGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cLuật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 vàLuật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệpngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội;

Căn cứ Nghị định s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định s 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thànhlập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ banhành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâmgiáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn việcsáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuậttổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâmcông lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghnghiệp -Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Các trung tâm công lập cấp huyện,gồm: Trung tâm dạy nghề; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm kỹ thuật tng hp - hướng nghiệp.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

TỔ CHỨC VIỆC SÁPNHẬP CÁC TRUNG TÂM CÔNG LẬP CẤP HUYỆN

Điều 3. Nguyên tắcsáp nhập

1. Đảm bảo phù hợp với quy hoạch pháttriển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo nghề nghiệp và hướng nghiệp của địaphương; đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề nghiệp và tổ chức thực hiện các chươngtrình giáo dục thường xuyên trên địa bàn cấp huyện.

2. Tăng cường năng lực đào tạo nghềnghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; sử dụng có hiệu quả nhân lực,nguồn lực đầu tư của các trung tâm công lập cp huyện saukhi sáp nhập.

3. Đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụgiáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp được thuận lợi vàphát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, học suốt đờicủa nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

4. Đảm bảo quyền lợi của viên chức,giáo viên và nhân viên của trung tâm công lập cấp huyện sau khi sáp nhập.

Điều 4. Yêu cầusáp nhập

1. Xây dựng phương án sắp xếp tổ chứcbộ máy, nhân sự lãnh đạo, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm để triểnkhai thực hiện quyết định sáp nhập.

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vậtchất, trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi sápnhập.

3. Có phương án xử lý các vấn đề vềnhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan khi sáp nhập.

Điều 5. Các trườnghợp tổ chức sáp nhập

1. Trường hợp cấp huyện có ba trungtâm công lập thì sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghnghiệp- Giáo dục thường xuyên có đủ ba chức năng đào tạo nghnghiệp,giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

2. Trường hợp cấp huyện có hai trungtâm công lập thì sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thườngxuyên và bổ sung chức năng còn thiếu để có đủ chức năng đào tạo nghề nghiệp,giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

3. Trường hợp cấp huyện chỉ có mộttrung tâm công lập thì đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dụcthường xuyên để thực hiện chức năng theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao bổ sung thêm các chức năng cònthiếu cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sau khi đượcsáp nhập.

Điều 6. Tên gọi của Trung tâmGiáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1. Việc đặt tên các Trung tâm Giáo dụcnghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được quy định như sau: “Trung tâm Giáo dụcnghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên + tên đơn vị hành chính cấp huyện”.

2. Tên của trung tâm được ghi trongquyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch.

Điều 7. Phân cấpquản lý

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếpquản lý, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đốivới Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền.

Điều 8. Địa vịpháp lý của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Thường xuyên

1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luậtgiáo dục, Thông tư liên tịch này và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

Điều 9. Trình tự,thủ tục thực hiện việc sáp nhập

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì,phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đàotạo và cơ quan liên quan xây dựng đề án sáp nhập các trungtâm công lập cấp huyện theo quy định tại Điều 14 Nghị địnhsố 55/2012/NĐ-CPngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định vthànhlập, tchức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sauđây gọi tắt là Nghị định s55/2012/NĐ-CP ).

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm địnhviệc sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện theo thời hạnquy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP.

3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ sáp nhậpcác trung tâm công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dụcthường xuyên được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP .

Điều 10. Thẩmquyền quyết định sáp nhập

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định sáp nhập các trungtâm quy định tại khoản 1, Điều 2 của Thông tư liên tịch này theo quy định củapháp luật.

Điều 11. Hoạt độngcủa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện theo các quy định sau đây:

1. Nội dung hoạt động đào tạo nghềnghiệp ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng thực hiện theo quy định của Luật Giáodục nghề nghiệp và Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Nội dung hoạt động giáo dục thườngxuyên thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thườngxuyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung hoạt động giáo dục hướngnghiệp thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổnghợp - hướng nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 12. Xây dựngvà ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tưliên tịch này, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyêntổ chức xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể củatrung tâm và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 13. Nhiệm vụ của Trungtâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếpcho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo,bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡnghoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạonghcho lao động nông thôn và tchứcthực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03tháng.

2. Tổ chức thực hiện các chương trìnhgiáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biếtchữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹnăng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độvề chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bngcủa hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện cácchương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với nhữngnghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổchức tuyển sinh.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáoviên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lao động sản xuất và dịchvụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tàikhoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thửnghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học;kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việclàm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s,trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạonghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học thamquan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11. Thực hiện dân chủ, công khaitrong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghnghiệp,giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vậtchất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo,bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập,nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳvà đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theoquy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền hạncủa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lượcphát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dụcnghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cu củathị trường lao động.

2. Được tổ chức đào tạo theo quy địnhcủa pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạt độngđào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nướcngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghềtheo quy định của pháp luật.

4. Được huy động, nhận tài trợ, quảnlý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt độngđào tạo.

5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanhvà dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt độngkinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt độngvà bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

7. Thực hiện các quyền tự chủ kháctheo quy định của pháp luật.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨCVÀ NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 15. Cơ cấutổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dụcnghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Giám đốc và không quá 02 Phó giámđốc.

2. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ: TổGiáo vụ; Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp; Tổ Giáo dụcthường xuyên; Các tổ sản xut, dịch vụ, phục vụ đào tạonghề nghiệp (nếu có).

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; quy mô, nghề đào tạo và cơ cấu tổ chức trong Quychế tổ chức, hoạt động của trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,giám đốc trung tâm quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

3. Các tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụđào tạo

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáodục thường xuyên được thành lập các tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụđào tạo nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, kinh doanh, dịchvụ, phục vụ đào tạo của trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tiêuchuẩn, điều kiện và thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc

1. Giám đốc, phó giám đốc Trung tâmGiáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có phẩm chất, đạo đức tốt, có bằngtốt nghiệp đại học trở lên, có đủ sức khỏe và qua bồi dưỡng về năng lực, kỹnăng lãnh đạo, quản lý.

2. Thẩm quyền bổ nhiệm:

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chínhsách đối với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dụcthường xuyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định củapháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 17. Nhiệm vụ,quyền hạn của giám đốc

Giám đốc là người đứng đầu trung tâm,đại diện cho trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hànhcác hoạt động của trung tâm, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp , khoản5 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên doBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan:

1. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng;

b) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản,tài chính của trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lựchuy động được để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tài chính, quyết định thuchi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

d) Thường xuyên chăm lo cải thiện điềukiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và ngườihọc;

đ) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môitrường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trongtrung tâm;

e) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ;các chính sách, chế độ của Nhà nước đi với viên chức,giáo viên, nhân viên và người học trong trung tâm;

g) Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độbáo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

2. Quyền hạn:

a) Được quyết định các biện pháp đểthực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Giáo dục nghnghiệp - Giáo dục thường xuyên quy định tại các Điều 13 và Điều 14 củaThông tư liên tịch này;

b) Được quyết định thành lập các tổchuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệptheo cơ cấu tổ chức của trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết định bổ nhiệm các tổ trưởng,tổ phó các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đàotạo nghề nghiệp;

d) Quyết định việc giao kết hợp đồnglao động đối với viên chức, giáo viên và nhân viên theo quy định của pháp luật;

đ) Giao kết hợp đồng đào tạo nghềnghiệp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật;

e) Ký hợp đồng liên kết với cơ sởgiáo dục nghề nghiệp khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng, thực hành, thực tập hoặc tổchức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

g) Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứngnhận trình độ học lực cho học viên học tại trung tâm theo quy định;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luậtđối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyềnđược phân cấp quản lý;

i) Được hưởng các chế độ theo quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 18. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện sáp nhậpcác trung tâm công lập cấp huyện; đảm bảo cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên hoạt động hiệu quả, phát triển bền vữngvà phù hợp với điều kiện của địa phương.

2. Cân đối nguồn kinh phí từ ngânsách trung ương, nguồn ngân sách địa phương và các chương trình, dự án (nếu có)phân bổ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để thực hiệnchương trình giáo dục nghề nghiệp, chương trình giáo dục thường xuyên, hướngnghiệp.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộctỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấphuyện về thực hiện sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện; duy trì tổ chức tốtcác hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở cácđịa phương trong tỉnh.

Điều 19. Trách nhiệm của cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấphuyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trương triển khai sáp nhập cáctrung tâm công lập cấp huyện.

2. Triển khai thực hiện quyết địnhsáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liênquan đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai hoạt độngsau khi có quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp - Giáo dục thường xuyên.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiquản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý nhànước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Phối hợp với các cơ quan chuyênmôn thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao về sáp nhập Trung tâm dạy nghề,Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệpcông lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thườngxuyên.

2. Trực tiếp quản lý Trung tâm Giáo dụcnghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giảiquyết và kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến nhân sự, xử lý tài sản,cơ sở vật chất của các trung tâm thuộc phạm vi quản lý.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lựcthi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cácvăn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu đáp dụng trongThông tư liên tịch này được sửa đi bsung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theonhững văn bản mới đó.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thm quyền phối hợp với Bộ Nộivụ và các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định tạiThông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đphối hp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNGBNỘI VỤTHỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNGBGIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTHỨ TRƯỞNGBùi Văn Ga

KT. BỘ TRƯỞNGBLAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITHỨ TRƯỞNGHuỳnh Văn Tí

Nơi nhn:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH, Sở GD&ĐT, Sở NV, Sở TC, Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, BộNội vụ;
Tổng cục Dạy nghề (20b).