THễNG TƯ

LIấN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰCUỶ BAN
TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM - TỔNG LIấN ĐOÀN LAOĐỘNG
VIỆT NAM SỐ
40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TL ĐLĐVN
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍBẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRANHÂN DÂN

Căn cứNghị định số 99/2005/N Đ-CP ngày 28/7/2005 củaChớnh phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của LuậtThanh tra về tổ chức và hoạt động củaBan Thanh tra nhõn dõn;

Căn cứNghị định số 60/2003/N Đ-CP ngày 6/6/2003 củaChớnh phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngõn sỏch nhà nước.

Liờn tịch BộTài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ươngmặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liờnđoàn Lao động Việt Nam hướng dẫnvề kinh phớ bảo đảm hoạt động củaBan Thanh tra nhõn dõn như sau:

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Đối tượng, phạm vi ỏp dụng:

Thụng tư này hướng dẫn về kinh phớ bảođảm hoạt động của:

a) Ban Thanh tra nhõn dõn ở xó, phường, thịtrấn (dưới đõy gọi tắt là Ban Thanh tra nhõndõn cấp xó);

b) Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước;

c) Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sựnghiệp cụng lập;

d) Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Về nguồn kinh phớ:

a) Kinh phớ bảo đảm hoạt động củaBan Thanh tra nhõn dõn cấp xó do Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh,trỡnh Hội đồng nhõn dõp cựng cấp cõn đối.

Cho ngõn sỏch cấp xó để Uỷ ban nhõn dõn xó cấpcho Ban Thanh tra nhõn dõn hoạt động.

b. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõnở cơ quan nhà nước do Thủ trưởng quan bố trớ trongphạm vi dự toỏn chi ngõn sỏch nhà nướcđược cấp cú thẩm quyền giao hàng năm chocơ quan nhà nước đú.

c. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõnở đơn vị sự nghiệp cụng lập doThủ trưởng đơn vị bố trớ trongphạm vi nguồn tài chớnh của đơn vị (baogồm dự toỏn chi ngõn sỏch nhà nước đượccấp cú thẩm quyền giao, nguồn thu củađơn vị và số thu được đểlại theo quy định - nếu cú).

d. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõntại doanh nghiệp nhà nước do Tổng giỏmđốc, Giỏm đốc doanh nghiệp bố trớ theokhả năng tài chớnh của doanh nghiệp vàđược hạch toỏn vào cỏc khoản chi phớ hợp lý khi tớnhthuế thu nhập theo quy định của LuậtThuế thu nhập doanh nghiệp và cỏc văn bảnhướng dẫn thực hiện.

3. Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó, ban Thanh tra nhõn dõn ởcơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcụng lập và Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhànước cú trỏch nhiệm sử dụng kinh phớ hoạtđộng đỳng mục đớch, theo chế độchỉ tiờu tài chớnh hiện hành; cuối quý, cuối năm bỏo cỏo kinh phớđó sử dụng với Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc cấp xó (đối với Ban Thanh tra nhõndõn cấp xó) hoặc Tổ chức cụng đoàn cơsở tại đơn vị (đối với Ban Thanhtra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vịsự nghiệp cụng lập và Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanhnghiệp nhà nước).

Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm bỏo cỏoquyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tranhõn dõn cấp xó với Ban Tài chớnh xó.

Tổ chứccụng đoàn cơ sở cú trỏch nhiệm bỏo cỏo quyết toỏnkinh phớhoạt độngcủa Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị với Phũng(Ban) tài chớnh của cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp, doanh nghiệp.

II. QUYĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dungchỉ bảo đảm hoạt động của BanThanh tra nhõn dõn, gồm:

a) Chi mua sắmvăn phũng phẩm, chi cho cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyền,cước điện thoại, cước bưuphẩm;

b) Chi hộinghị phớ, cụng tỏc phớ;

c) Chi trả thựlao cho cỏc thành viờn Ban Thanh tra nhõn dõn trực tiếp thựchiện cụng tỏc thanh tra theo kế hoạch cụng tỏcđược duyệt;

d) Chi cho cỏccuộc họp bàn việc kiến nghị xử lý cỏcvụ việc vi phạm phỏp luật;

đ) Chi bồidưỡng cho cỏc thành viờn Ban Thanh tra nhõn dõn hoạt độngphối kết hợp với tổ chức thanh tra nhànước khi thanh tra tại địa phương,đơn vị (nếu cú).

2. Về mứcchi:

Cỏc nội dung chiphục vụ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhõndõn nờu trờn thực hiện theo tiờu chuẩn, chếđộ chi tiờu tài chớnh hiện hành được cấpcú thẩm quyền quy định, cụ thể như sau:

a) Đốivới Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó:

- Chi mua sắmvăn phũng phẩm theo hoỏ đơn thực tế mua hàng;cước điện thoại, cước bưuphẩm theo hoỏ đơn thực tế của bưuđiện.

- Chi hộinghị, chi tiền cụng tỏc phớ theo quy định củaChủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh cụthể hoỏ quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy địnhchế độ cụng tỏc phớ, chế độ hộinghị đối với cơ quan hành chớnh và đơnvị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

Chi trả thự lao,chi bồi dưỡng ỏp dụng theo mức chi do cơ quancú thẩm quyền quyết định thực hiện.Trường hợp chưa cú mức chi cụ thể,Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấpxó thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõnxó để xem xột, quyết định cho phự hợp vàtrong phạm vi kinh phớ đó được giao cho Ban Thanhtra nhõn dõn cấp xó.

b) Đốivới Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước:

- Chi hộinghị, cụng tỏc phớ theo quy định của Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trungương hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõncấp tỉnh cụ thể hoỏ quy định tại Thụngtư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnhquy định chế độ cụng tỏc phớ, chếđộ hội nghị đối với cơ quan hànhchớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trongcả nước.

- Cỏc khoản chikhỏc thực hiện theo mức chi quy định tại Quychế chi tiờu nội bộcủa cơ quan. Trường hợp cơ quanchưa xõy dựng Quy chế chỉ tiờu nội bộ thỡthực hiện theo quy định hiện hành.

c) Đốivới Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sựnghiệp cụng lập:

Thực hiệnchi tiờu theo quy định tại Quy chế chi tiờu nộibộ đối với đơn vị ỏp dụngchế độ tự chủ về tài chớnh. Đối vớiđơn vị sự nghiệp cụng lập chưathực hiện cơ chế tự chủ về tài chớnhthỡ thực hiện theo chế độ chi tiờu tài chớnhhiện hành của nhà nước.

d) Đốivới Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhànước:

Thực hiệnmức chi theo quy định được thoảthuận giữa Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở vàTổng giỏm đốc, Giỏm đốc doanh nghiệpnhưng khụng vượt quỏ mức chi theo quy địnhhiện hành của nhà nước.

3. Lập dựtoỏn, phõn bổ, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ:

a) Đốivới kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõncấp xó:

- Việclập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ hoạtđộng của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó thựchiện theo quy định tại Thụng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chớnh quy định vềquản lý ngõn sỏch xó và cỏc hoạt động tài chớnh khỏccủa xó, phường, thị trấn.

Thụng tư này hướngdẫn cụ thể một số điểm sau:

+ Lập,chấp hành dự toỏn ngõn sỏch: Đối với dự toỏnngõn sỏch những năm đầu thời kỳ ổnđịnh ngõn sỏch địa phương, căn cứvào nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó trongnăm kế hoạch và chế độ, chi tiờu tài chớnh hiệnhành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xóchỉ đạo Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó lập dựtoỏn chỉ bảo đảm cho hoạt độngcủa Ban Thanh tra nhõn dõn gửi Ủy ban nhõn dõn cấp xóxem xột, tổng hợp bỏo cỏo Uỷ ban nhõn dõn cấphuyện để xem xột, tổng hợp bỏo cỏo Ủy bannhõn dõn cấp tỉnh trỡnh Hội đồng nhõn dõncấp tỉnh quyết định, cõn đối kinh phớhoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn. Đốivới cỏc năm trong thời kỳ ổn định ngõnsỏch địa phương, căn cứ dự toỏn ngõn sỏchđược giao và khả năng ngõn sỏch thực tếở địa phương để bố trớ theođỳng quy định của Luật Ngõn sỏch nhànước.

+ Mức cõnđối kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõndõn cấp xó đảm bảo tối thiểu 2 triệuđồng/năm.

- Địnhkỳ hàng quý, năm Ban Thường trực Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm tổnghợp quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanhtra nhõn dõn cựng với kinh phớ hoạt động củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó gửiBan Tài chớnh xó để tổng hợp vào bỏo cỏo quyếttoỏn chi của Uỷ ban nhõn dõn xó theo quy định hiệnhành.

b)Đối với kinh phớ hoạt động của BanThanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp cụng lập:

-Việc lập, chấphành vàquyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tranhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vịsự nghiệp cụng lập thực hiện theo Thụng tưsố 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chớnhhướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Ngõn sỏch nhà nước; riờng đơn vị sựnghiệp cụng lập cũn phải thực hiện theo quyđịnh hiện hành về chế độ tựchủ tài chớnh đối với đơn vị sựnghiệp cụng lập.

-Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành cụng đoàncơ sở ởcơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp cụng lập cútrỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ sử dụng của BanThanh tra nhõn dõn với Phũng (Ban) tài chớnh của cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp đểtổng hợp chung trong quyết toỏn thu, chi hàng nămcủa cơ quan, đơn vị theo quy địnhhiện hành.

c.Đối với kinh phớ hoạt động của BanThanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước:

-Hàng năm, căn cứ vào chương trỡnh, kếhoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, Banchấp hành cụng đoàn ở doanh nghiệp nhà nướclập dự toỏn kinh phớ bảo đảm hoạtđộng của Ban Thanh tra nhõn dõn, gửi Phũng (Ban) tàichớnh của doanh nghiệp để tổng hợp vàokế hoạch thu, chi tài chớnh của doanh nghiệp trỡnhTổng giỏm đốc, Giỏm đốc phờ duyệt làmcăn cứ thực hiện.

-Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành cụng đoàncơ sở cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ sửdụng của Ban Thanh tra nhõn dõn gửi Phũng (Ban) tài chớnhcủa doanh nghiệp để tổng hợp vào bỏo cỏoquyết toỏn thu, chi tài chớnh của doanh nghiệp theo quyđịnh hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thụng tư này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kểtừngày đăng Cụng bỏo.

Thụngtư này thay thế Thụng tư Liờn tịch số 51/2003/TTLT-BTC-BTT ĐCTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tàichớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam hướngdẫn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõnxó, phường, thị trấn.

2.Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu phỏt sinh vướngmắc, đề nghị cỏc cơ quan, đơn vịphản ỏnh về Bộ Tài chớnh, Ban Thường trựcUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Tổng Liờn đoàn Lao động Việt Namđể xem xột, giải quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIấN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Chiến

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn