BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2003/TTLT-BGDĐT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦABỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42/2003/TTLT /BGDĐT-BTC NGÀY 29 THÁNG08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 494/QĐ-TTG NGÀY24/6/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGVÀ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, MÔN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCCHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ"

Căn cứ Điều 30, 31, 36, 37 củaLuật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt đề án "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, họctập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đạihọc, cao đẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạynghề".
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách để thựchiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về chương trình, giáo trìnhcác bộ môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học Chính trị:

1.1. Bộ giáo trình quốc gia cácbộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được sử dụng làm giáo trình đểgiảng dạy và học tập trong các trường, lớp đào tạo cử nhân các chuyên ngànhkhoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2. Căn cứ bộ giáo trình quốcgia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn các chương trình, giáotrình phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, phương pháp và tổchức đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề:

a. Xây dựng và ban hành chươngtrình đào tạo thống nhất (thời lượng, yêu cầu chuyên môn, tiêu chí đánh giá chấtlượng giảng dạy và học tập, quy chế thi cử...); định mức giờ giảng; giáo trìnhcác bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dùng cho các trường đại học,cao đẳng; chương trình, giáo trình môn học Chính trị dùng cho các trường trunghọc chuyên nghiệp và dạy nghề.

b. Biên soạn chương trình, giáotrình phục vụ đào tạo sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh) không thuộc cácchuyên ngành khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

c. Biên soạn tài liệu hướng dẫngiảng dạy học tập.

d. Biên soạn tài liệu tham khảođể bổ sung, quán triệt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với thực tiễnphát triển và xây dựng đất nước trong từng thời kỳ trên cơ sở Văn kiện Đại hộiĐảng toàn quốc, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng các khoá, vănbản chính sách của Đảng, Nhà nước, các tác phẩm kinh điển về học thuyết Mác-Lêninvà tư tưởng Hồ Chí Minh trong và ngoài nước...

1.3. Căn cứ bộ giáo trình quốcgia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn hoặc hướng đẫn các trườngbiên soạn:

a. Chương trình, giáo trình phụcvụ công tác chuẩn hoá, hoàn chỉnh trình độ cho đối tượng đã tốt nghiệp cao cấp,trung cấp lý luận chính trị; bổ túc, bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, giáoviên đang dạy một môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học chínhtrị để dạy môn thứ hai; đào tạo bằng cử nhân thứ hai; đào tạo sau đại học.

b. Hệ thống ngân hàng câu hỏi vàđáp án thi học phần, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học,cao đẳng, môn Chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng,ban hành danh mục và trang bị tài liệu, giáo trình, tài liệu tham khảo kinh điển,tủ sách dùng chung, sách báo, tạp chí... cho giáo viên, giảng viên; học sinh,sinh viên; các khoa, bộ môn khoa học chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ ChíMinh và khoa, bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học,cao đẳng không có các chuyên ngành này, các bộ môn chính trị ở các trường trunghọc chuyên nghiệp và dạy nghề.

Các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất,trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các khoa, tổ bộ môn khoa học Mác - Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học Chính trị theo đúng quy hoạch, kế hoạch của đơn vịvà hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác chỉ đạo, quản lý giảngdạy; Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên các bộ môn khoa học Mác - Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học Chính trị:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với các cơ quan chức năng:

3.1. Đổi mới phương pháp, nângcao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tưtưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng,môn Chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

3.2. Xây dựng kế hoạch và triểnkhai thực hiện công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, đào tạo đội ngũ giảng viên, giáoviên các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đàotạo ở các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị ở các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng.

3.3. Trên cơ sở quy hoạch mạnglưới các trường đại học, cao đẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hệthống các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong cả nước, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành có trường, các địa phương hướng dẫn cáctrường đại học, cao đẳng củng cố hoàn thiện, thành lập mới các khoa hoặc bộ mônMác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các trường trung học chuyên nghiệp và dạynghề thành lập tổ bộ môn Chính trị theo đúng quy định tại Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

3.4. Hướng dẫn định biên họcsinh, sinh viên/1ớp trong các giờ giảng lý thuyết, xênima và các hoạt động ngoạikhoá khác phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập; quy định biên chế,định biên giáo viên giảng viên.

4. Về chế độ tài chính:

4.1. Chi biên soạn chương trình,giáo trình, tài liệu tham khảo:

a. Mức chi biên soạn chươngtrình, giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khốingành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng (các loại giáo trình nêu tại Điểm1.2.a, 1.2.b, 1.3.a), môn Chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp và dạynghề áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 củaBộ Tài chính "Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung chocác ngành đào tạo đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp và biên soạn chươngtrình, giáo trình môn học":

Soạn thảo các tài liệu đề dẫn,các dự thảo văn bản thảo luận và kết luận của các hội đồng xây dựng chươngtrình khung ngành đào tạo đại học, cao đẳng: 50.000 đồng/trang.

- Dịch và hiệu đính các tài liệutừ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt không quá 35.000 đồng/trang 300 từ.

- Đối với các môn khoa học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học,cao đẳng:

* Xây dựng chương trình khung,chương trình môn học:

+ Biên soạn chương trình: 55.000đồng/1 tiết.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể:30.000 đồng/1 tiết.

+ Đọc phản biện, nhận xét:25.000 đồng/1 tiết.

* Biên soạn giáo trình:

+ Viết giáo trình: 50.000 đồng/1trang.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể:25.000 đồng/1 trang.

+ Đọc phản biện, nhận xét:20.000 đồng/1 trang.

- Đối với môn Chính trị trongcác trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề:

* Xây dựng chương trình khung,chương trình môn học:

+ Biên soạn chương trình: 50.000đồng/1 tiết.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể:25.000 đồng/1 tiết.

+ Đọc phản biện, nhận xét:20.000 đồng/1 tiết.

* Biên soạn giáo trình:

+ Viết giáo trình: 35.000 đồng/1trang.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể:20.000 đồng/1 trang.

+ Đọc phản biện, nhận xét:10.000 đồng/1 trang.

b. Mức chi biên soạn hệ thốngngân hàng câu hỏi và đáp án thi học phần, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp(nêu tại Điểm l.3.b) được quy đổi và áp đụng như mức chi cho việc viết giáotrình các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạoở các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chi tiết việcquy đổi này.

c. Mức chi cho việc biên soạntài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập (nêu tại Điểm 1.2.c); tài liệu tham khảođể bổ sung, quán triệt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước (nêu tại Điểm1.2.d), áp dụng bằng 50% so với mức chi biên soạn giáo trình các môn khoa họcMác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đạihọc, cao đẳng:

+ Viết tài liệu: 25.000 đồng/1trang.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể:15.000 đồng/1 trang.

+ Đọc phản biện, nhận xét: 10.000đồng/1 trang.

Các mức chi nêu trên được tínhcho sản phẩm cuối cùng đã được nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

4.2. Mức chi cho công tác điềutra, khảo sát các đối tượng giảng dạy học tập ở các vùng, miền trong cả nướclàm cơ sở xây dựng các phương án đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập vận dụngtheo quy định tại Thông tư số 114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính"Hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sựnghiệp từ ngân sách Nhà nước".

4.3. Giám đốc, hiệu trưởng các Đạihọc, trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề căn cứnội dung, tính chất công việc, kế hoạch đào tạo, khả năng kinh phí của đơn vịvà các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để quyết định mức chi:

- Sáng tác, xây dựng trang thiếtbị đồ dùng phục vụ giảng dạy học tập như thiết kế tập bản vẽ, mô hình, biểu đồ,băng hình, băng tiếng, đĩa CD... được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiệm thu, nhân rộngdiện sử dụng.

- Nghiên cứu đề tài về đổi mớiphương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ ChíMinh và môn Chính trị.

- Chi hỗ trợ lưu trú, hỗ trợ tiềntàu xe cho học viên, sinh viên, học sinh trong thời gian đi thực tập, nghiên cứuthực tế theo yêu cầu mỗi môn học.

4.4. Ngân sách nhà nước cấp hỗtrợ kinh phí cho các Đại học, trường đại học, cao đẳng để thực hiện miễn họcphí cho đối tượng học viên, sinh viên các chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tưởng hồChí Minh có cam kết thực hiện hợp đồng đào tạo. Việc cấp bù học phí cho đối tượngnày thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/1998/TT 'LT/BGD&ĐT-BTCngày l6/12/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngânsách cho các trường sư phạm.

4.5. Định mức đào tạo cho sinhviên học chuyên ngành các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở cáctrường đại học, cao đẳng; đào tạo bằng cử nhân thứ hai theo địa chỉ sử dụng;đào tạo sau đại học và nghiên cứu sinh các môn chuyên ngành này tính theo địnhmức tương ứng của các trường đại học sư phạm.

Những người không thực hiện camkết hoặc hợp đồng đào tạo phải hoàn trả kinh phí của thời gian đào lạo.

4.6. Áp dụng mức chi quy định tạiThông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn quảnlý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước" cho:

- Các lớp bổ túc, bồi dưỡng kiếnthức cho giảng viên, giáo viên đang dạy môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng HồChí Minh, môn học chính trị để dạy môn thứ hai thuộc chuyên ngành này.

- Các lớp bồi dưỡng, chuẩn hoá,đào tạo ngắn hạn hàng nằm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn khoa họcMác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học,cao đẳng, môn chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp.

4.7. Mức chi ngân sách nhà nướccho nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh, thực tập sinhở nước ngoài đối với các môn khoa học chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh (áp dụng theo qui định tại Thông tư liên lịch số 88/2001/TTLT-BTC-BGD &ĐT-BNGcủa Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Ngoại giao hướng dẫn quảnlý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho Đề án "Đào tạocán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nước ngoài bằng ngân sách nhà nước".

4.8. Mức chi cho cán bộ quản lý,chỉ đạo; giảng viên giảng dạy các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh, giáo viên chính trị đi nghiên cứu thực tế:

- Ở trong nước: thực hiện theoquy định tại Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/06/1998 của Bộ Tài chính"Quy định chế độ công rác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công táctrong nước".

- Ở nước ngoài: thực hiện theoquy định tại Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 của Bộ Tài chính"Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tácngắn hạn ở nước ngoài" và Thông tư số 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 của BộTài chính hướng dẫn, bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC .

4.9. Ngoài cácchế độ, quyền lợi khác như của giảng viên đại học, cao đẳng, giáo viên trung họcchuyên nghiệp và dạy nghề đang được hưởng, giảng viên các bộ môn khoa học Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị còn được hưởng thêm chế độ phụcấp giờ giảng tính theo tiền lương ngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ (nếu có)và trả theo số giờ thực tế giảng dạy (tối đa không vượt quá số giờ chuẩn qui địnhcủa chức danh người được hưởng). Mức phụ cấp và cách tính như sau:

a. Mức 25% áp dụng đối với giờgiảng của giảng viên giảng cho các lớp đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đạihọc.

b. Mức 15% áp đụng đối với giờgiảng của giáo viên chính trị giảng cho các lớp đào tạo bậc trung học chuyênnghiệp và dạy nghề.

c. Phụ cấp được tính theo côngthức sau:

ML x (HL +PC) x 10 (tháng)

PG= x P% x GT

GC

PG: Số tiền phụ cấpgiờ giảng cả năm học của giảng viên

ML: mức lương tối thiểu

HL: Hệ số lương theongạch bậc của giảng viên

PC: Hệ số phụ cấp chứcvụ (nếu có)

GC: Số giờ chuẩn quyđịnh của chức danh người được hưởng (theo quy định hiện hành).

P%: Mức phụ cấp giờgiảng (25% đối với giảng viên đại học, cao đẳng, l5% đối với giáo viên chính trịtrung học chuyên nghiệp và dạy nghề).

GT (Ê GC):số giờ thực tế giảng dạy trong năm học.

Đối với cán bộ quản lý nếu dạykiêm chức chỉ được tính phụ cấp này trong số giờ được giao và giảng đủ theo quyđịnh.

Giảng viên Mác - Lê nin, tư tưởngHồ Chí Minh, giáo viên chính trị thuộc đối tượng cơ hữu của các trường ngoàicông lập cũng được hưởng mức phụ cấp trên do kinh phí của trường chi trả.

4.10. Nguồn kinh phí thực hiện:

a. Ngân sách nhà nước theo phâncấp quản lý ngân sách hiện hành đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ giảng dạy,học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Chính trị cho BộGiáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạynghề công lập.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đàotạo giảng viên, giáo viên các môn học này ở nước ngoài được bố trí trong tổngnguồn kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại cáccơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000.

Việc quản lý, lập dự toán, chấphành, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ này thực hiện theo quy định của LuậtNgân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Riêng năm 2003, ngân sách nhà nướccấp bổ sung kinh phí cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề để thực hiện.

b. Hệ đào tạo theo phương thứckhông chính quy trong các trường công lập; các trường ngoài công lập sử dụng kinhphí của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và môn chính trị.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Đối tượng điều chỉnh củaThông tư là tất cả các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5.2. Thông tư này có hiệu lựcsau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Các chế độ, chính sách đối vớicác đối tượng quy định tại Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướngChính phủ được tính từ thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để xem xét, giải quyết.

Đặng Huỳnh Mai

(Đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

(Đã ký)