THÔNG Tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
SỐ 42/2003/TTLT /BGD&ĐT-BTC NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2003
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH
SỐ 494/QĐ-TTG NGÀY 24/6/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ
"MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ
GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCTRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,
MÔN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ"

- Căn cứ Điều 30, 31,36, 37 của Luật Giáo dục;

- Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Một sốbiện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoahọc Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, caođẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề".

Liên Bộ Giáodục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sáchđể thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủnhư sau:

1. Về chương trình, giáo trình các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học Chính trị:

1.1. Bộ giáotrình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được sử dụng làm giáo trình đểgiảng dạy và học tập trong các trường, lớp đào tạo cử nhân các chuyên ngànhkhoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ ChíMinh.

1.2. Căn cứ bộ giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợpvới các cơ quan chức năng biên soạn các chương trình, giáo trình phù hợp vớimục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, phương pháp và tổ chức đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung họcchuyên nghiệp và dạy nghề:

a. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo thống nhất(thời lượng, yêu cầu chuyên môn, tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy và họctập, quy chế thi cử...); định mức giờ giảng; giáo trình các bộ môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dùngcho các trường đại học, cao đẳng; chương trình, giáo trình môn học Chính trịdùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

b. Biên soạn chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo sauđại học (cao học và nghiên cứu sinh) không thuộc các chuyên ngành khoa học Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

c. Biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy học tập.

d. Biên soạn tài liệu tham khảo để bổ sung, quán triệt đườnglối chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với thực tiễn phát triển và xây dựng đấtnước trong từng thời kỳ trên cơ sở Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyếtHội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng các khoá, văn bản chính sách của Đảng,Nhà nước, các tác phẩm kinh điển về học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong và ngoài nước...

1.3. Căn cứ bộ giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợpvới các cơ quan chức năng biên soạn hoặc hướng đẫn các trường biên soạn:

a. Chương trình, giáo trình phục vụ công tác chuẩn hoá, hoànchỉnh trình độ cho đối tượng đã tốt nghiệp cao cấp, trung cấp lý luận chínhtrị; bổ túc, bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, giáo viên đang dạy một mônkhoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh, môn học chính trị để dạy môn thứ hai; đào tạo bằng cử nhân thứ hai; đàotạo sau đại học.

b. Hệ thống ngân hàng câu hỏi và đáp án thi học phần, thihọc sinh giỏi, thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, môn Chínhtrị ở các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề.

2. Bộ Giáo dụcvà Đào tạo xây dựng, ban hành danh mục và trang bị tài liệu, giáo trình, tàiliệu tham khảo kinh điển, tủ sách dùng chung, sách báo, tạp chí... cho giáoviên, giảng viên; học sinh, sinh viên; các khoa, bộ môn khoa học chuyên ngànhMác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minhvà khoa, bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh ở các trường đại học, caođẳng không có các chuyên ngành này, các bộ môn chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp vàdạy nghề.

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạynghề thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạyhọc cho các khoa, tổ bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học Chính trị theo đúngquy hoạch, kế hoạch của đơn vị và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác chỉ đạo, quản lý giảng dạy; Đào tạo, bồi dưỡnggiảng viên, giáo viên các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn học Chính trị:

Bộ Giáo dục vàĐào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng:

3.1. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quảgiảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, môn Chínhtrị ở các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề.

3.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bồidưỡng, chuẩn hoá, đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn khoa học Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh chocác khối ngành đào tạo ở cáctrường đại học, cao đẳng, môn Chính trị ởcác trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu chấtlượng, số lượng.

3.3. Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các trường đại học, caođẳng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hệ thống các trường trung họcchuyên nghiệp, dạy nghề trong cả nước, BộGiáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành có trường, các địa phươnghướng dẫn các trường đại học, cao đẳng củng cố hoàn thiện, thành lập mới cáckhoa hoặc bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề thành lập tổ bộ môn Chính trị theo đúng quy định tại Quyếtđịnh số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

3.4. Hướng dẫn định biên học sinh, sinh viên/1ớp trong cácgiờ giảng lý thuyết, xênima và các hoạt động ngoại khoá khác phục vụ trực tiếpcho nhiệm vụ giảng dạy và học tập; quy định biên chế, định biên giáo viên giảngviên.

4. Về chế độ tài chính:

4.1. Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu thamkhảo:

a. Mức chi biên soạn chương trình, giáo trình các môn khoahọc Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh cho các khối ngành đào tạo ở cáctrường đại học, cao đẳng (các loại giáo trình nêu tại Điểm 1.2.a, 1.2.b,1.3.a), môn Chính trị ở các trườngtrung học chuyên nghiệp và dạy nghề áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tàichính "Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho cácngành đào tạo đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp và biên soạn chươngtrình, giáo trình môn học":

Soạn thảo các tài liệu đề dẫn, các dự thảo văn bản thảo luậnvà kết luận của các hội đồng xây dựng chương trình khung ngành đào tạo đại học,cao đẳng: 50.000 đồng/trang.

- Dịch và hiệu đính các tài liệu từ tiếng nước ngoài ratiếng Việt không quá 35.000 đồng/trang 300 từ.

- Đối với các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhcho các khối ngành đào tạo ở cáctrường đại học, cao đẳng:

* Xây dựng chương trình khung, chương trình môn học:

+ Biên soạn chương trình: 55.000đồng/1 tiết.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể: 30.000 đồng/1 tiết.

+ Đọc phản biện, nhận xét: 25.000đồng/1 tiết.

* Biên soạn giáo trình:

+ Viết giáo trình: 50.000đồng/1 trang.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể: 25.000 đồng/1 trang.

+ Đọc phản biện, nhận xét: 20.000đồng/1 trang.

- Đối với môn Chính trị trong các trường trung học chuyênnghiệp và dạy nghề:

* Xây dựng chương trình khung, chương trình môn học:

+ Biên soạn chương trình: 50.000đồng/1 tiết.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể: 25.000 đồng/1 tiết.

+ Đọc phản biện, nhận xét: 20.000đồng/1 tiết.

* Biên soạn giáo trình:

+ Viết giáo trình: 35.000đồng/1 trang.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể: 20.000 đồng/1 trang.

+ Đọc phản biện, nhận xét: 10.000đồng/1 trang.

b. Mức chi biên soạn hệ thống ngân hàng câu hỏi và đáp ánthi học phần, thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp (nêu tại Điểm l.3.b) được quyđổi và áp đụng như mức chi cho việc viết giáo trình các môn khoa học Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ởcác trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chi tiếtviệc quy đổi này.

c. Mức chi cho việc biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy,học tập (nêu tại Điểm 1.2.c); tài liệu tham khảo để bổ sung, quán triệt đườnglối chính sách của Đảng, Nhà nước (nêu tại Điểm 1.2.d), áp dụng bằng 50% so vớimức chi biên soạn giáo trình các môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng:

+ Viết tài liệu: 25.000đồng/1 trang.

+ Sửa chữa, biên tập tổng thể: 15.000 đồng/1 trang.

+ Đọc phản biện, nhận xét: 10.000đồng/1 trang.

Các mức chi nêu trên được tính cho sản phẩm cuối cùng đãđược nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

4.2. Mức chi cho công tác điều tra, khảo sát các đối tượnggiảng dạy học tập ở các vùng, miềntrong cả nước làm cơ sở xây dựng các phương án đổi mới phương pháp giảng dạy,học tập vận dụng theo quy định tại Thông tư số 114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000của Bộ Tài chính "Hướng dẫnquản lý kinh phí chi cho các cuộc điều tra thuộc nguồn vốn sự nghiệp từ ngânsách Nhà nước".

4.3. Giám đốc, hiệu trưởng các Đại học, trường đại học, caođẳng, trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề căn cứ nội dung, tính chấtcông việc, kế hoạch đào tạo, khả năng kinh phí của đơn vị và các chế độ chitiêu tài chính hiện hành để quyết định mức chi:

- Sáng tác, xây dựng trang thiết bị đồ dùng phục vụ giảngdạy học tập như thiết kế tập bản vẽ, mô hình, biểu đồ, băng hình, băng tiếng,đĩa CD... được Bộ Giáo dục và Đàotạo nghiệm thu, nhân rộng diện sử dụng.

- Nghiên cứu đề tài về đổi mới phương pháp giảng dạy, họctập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HồChí Minh và môn Chính trị.

- Chi hỗ trợ lưu trú, hỗ trợ tiền tàu xe cho học viên, sinhviên, học sinh trong thời gian đi thực tập, nghiên cứu thực tế theo yêu cầu mỗimôn học.

4.4. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí cho các Đại học,trường đại học, cao đẳng để thực hiện miễn học phí cho đối tượng học viên, sinhviên các chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tưởng hồ Chí Minh có cam kết thực hiệnhợp đồng đào tạo. Việc cấp bù học phí cho đối tượng này thực hiện theo quy địnhtại Thông tư liên tịch số 66/1998/TT 'LT/BGD&ĐT-BTC ngày l6/12/1998 của liênBộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuhọc phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho cáctrường sư phạm.

4.5. Định mức đào tạo cho sinh viên học chuyên ngành các mônkhoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ởcác trường đại học, cao đẳng; đào tạo bằng cử nhân thứ hai theo địa chỉsử dụng; đào tạo sau đại học và nghiên cứu sinh các môn chuyên ngành này tínhtheo định mức tương ứng của các trường đại học sư phạm.

Những người không thực hiện cam kết hoặc hợp đồng đào tạophải hoàn trả kinh phí của thời gian đào lạo.

4.6. Áp dụngmức chi quy định tại Thông tư số 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn quản lý và sửdụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước" cho:

- Các lớp bổ túc, bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, giáoviên đang dạy môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn học chínhtrị để dạy môn thứ hai thuộc chuyên ngành này.

- Các lớp bồi dưỡng, chuẩn hoá, đào tạo ngắn hạn hàng nằmcho đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh cho các khối ngành đào tạo ở cáctrường đại học, cao đẳng, môn chính trị ởcác trường trung học chuyên nghiệp.

4.7. Mức chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ đào tạo bậc đạihọc, sau đại học và nghiên cứu sinh, thực tập sinh ở nước ngoài đối với các môn khoa học chuyên ngành Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ápdụng theo qui định tại Thông tư liên lịch số 88/2001/TTLT-BTC-BGD &ĐT-BNGcủa Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Ngoại giao hướng dẫn quản lý và cấpphát nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoahọc, kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nước ngoài bằng ngân sách nhà nước".

4.8. Mức chi cho cán bộ quản lý, chỉ đạo; giảng viên giảngdạy các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng HồChí Minh, giáo viên chính trị đi nghiên cứu thực tế:

- trong nước:thực hiện theo quy định tại Thông tư số 94/1998/TT- BTC ngày 30/06/1998 của Bộ Tài chính "Quy định chế độcông rác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước".

- nước ngoài:thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/1999/TT- BTC ngày 4/5/1999 của BộTài chính "Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhànước đi công tác ngắn hạn ở nướcngoài" và Thông tư số 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn, bổ sung một sốđiểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC .

4.9. Ngoài các chế độ, quyền lợi khác như của giảng viên đạihọc, cao đẳng, giáo viên trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đang được hưởng,giảng viên các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viênchính trị còn được hưởng thêm chế độ phụ cấp giờ giảng tính theo tiền lươngngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ (nếu có) và trả theo số giờ thực tế giảngdạy (tối đa không vượt quá số giờ chuẩn qui định của chức danh người đượchưởng). Mức phụ cấp và cách tính như sau:

a. Mức 25% áp dụng đối với giờ giảng của giảng viên giảngcho các lớp đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học.

b. Mức 15% áp đụng đối với giờ giảng của giáo viên chính trịgiảng cho các lớp đào tạo bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

c. Phụ cấp được tính theo công thức sau:

ML x (HL + PC) x 10(tháng)

Thông tư liên tịch 42/2003/TTLT/BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách thực hiện QĐ 494/QĐ-TTg về PG = x P% x GT

GC

PG:Số tiền phụ cấp giờ giảng cả nămhọc của giảng viên

ML:mức lương tối thiểu

HL: Hệ số lương theo ngạch bậc của giảng viên

PC: Hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có)

GC: Sốgiờ chuẩn quy định của chức danh người được hưởng (theo quy định hiệnhành).

P%: Mức phụ cấp giờ giảng (25% đối với giảng viênđại học, cao đẳng, l5% đối với giáo viên chính trị trung học chuyên nghiệp vàdạy nghề).

GT (ÊGC): số giờ thực tế giảng dạy trong năm học.

Đối với cán bộ quản lý nếu dạy kiêm chức chỉ được tính phụ cấpnày trong số giờ được giao và giảng đủ theo quy định.

Giảng viên Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị thuộc đối tượng cơ hữu củacác trường ngoài công lập cũng được hưởng mức phụ cấp trên do kinh phí củatrường chi trả.

4.10. Nguồn kinh phí thực hiện:

a. Ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiệnhành đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập các môn khoa họcMác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Chính trị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trunghọc chuyên nghiệp và dạy nghề công lập.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảng viên, giáo viêncác môn học này ở nước ngoài đượcbố trí trong tổng nguồn kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học,kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000.

Việc quản lý, lập dự toán, chấp hành, quyết toán kinh phíthực hiện nhiệm vụ này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước vàcác văn bản hướng dẫn Luật.

Riêng năm 2003, ngân sách nhà nước cấp bổ sung kinh phí choBộ Giáo dục và Đào tạo, các trườngđại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề để thực hiện.

b. Hệ đào tạo theo phương thức không chính quy trong cáctrường công lập; các trường ngoài công lập sử dụng kinh phí của đơn vị để thựchiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh và môn chính trị.

5. Tổ chức thựchiện:

5.1. Đối tượng điều chỉnh của Thông tư là tất cả các đạihọc, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp vàdạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5.2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăngcông báo.

Các chế độ, chính sách đối với các đối tượng quy định tạiQuyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ được tính từthời điểm có hiệu lực thi hành củaQuyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánhvề Liên Bộ để xem xét, giải quyết.