Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tư
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mức thiệt hại
 • Điều 4. Nguyên tắc thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Chương II CHỈ TIÊU, BIỂU MẪU THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI
 • Điều 5. Chỉ tiêu thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Điều 6. Biểu mẫu thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Chương III NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ SỐ LIỆU BÁO CÁO THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI
 • Điều 7. Các loại báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Điều 8. Nội dung báo cáo
 • Điều 9. Chế độ, cơ quan thực hiện báo cáo
 • Điều 10. Phương thức gửi báo cáo
 • Điều 11. Kiểm tra kết quả số liệu thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Chương IV NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT ...
 • Điều 12. Nội dung thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Điều 13. Phương pháp thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Điều 14. Trình tự thực hiện thống kê đánh giá thiệt hại
 • Điều 15. Trách nhiệm các cơ quan thực hiện báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Chương V CÔNG BỐ VÀ LƯU TRỮ KẾT QUẢ SỐ LIỆU THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI
 • Điều 16. Công bố số liệu thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Điều 17. Lưu trữ dữ liệu thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Điều 18. Quản lý, sử dụng dữ liệu thống kê, đánh giá thiệt hại
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm của các cấp, các ngành
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
 • BIỂU 01/TKTH TỔNG HỢP THIỆT HẠI NHANH/ĐỢT DO THIÊN TAI GÂY RA Áp dụng cho các loại thiên tai: Bão, ATNĐ ...
 • BIỂU 02/TKTH TỔNG HỢP THIỆT HẠI NHANH/ĐỢT DO THIÊN TAI GÂY RA Áp dụng cho các loại thiên tai:
 • BIỂU 03/TKTH TỔNG HỢP THIỆT HẠI NHANH/ĐỢT DO THIÊN TAI GÂY RA Áp dụng cho các loại thiên tai:
 • BIỂU 04/TKTH TỔNG HỢP THIỆT HẠI NHANH/ĐỢT DO THIÊN TAI GÂY RA Áp dụng cho các loại thiên tai: Xâm nhập ...
 • BIỂU 05/TKTH TỔNG HỢP THIỆT HẠI NHANH/ĐỢT DO THIÊN TAI GÂY RA Áp dụng cho các loại thiên tai:
 • BIỂU 06/TKTH BẢNG THỐNG KÊ NGUYÊN NHÂN NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH DO THIÊN TAI GÂY RA
 • BIỂU 07/TKTH TỔNG HỢP THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 06 THÁNG ĐẦU NĂM..../NĂM....
 • BIỂU 08/TKTH TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
 • PHỤ LỤC II GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM, CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI