Thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHCỦA BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC -
ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
SỐ 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ CHỈ ĐẠO
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

- Căn cứ Pháp lệnhThanh tra do Hội đồng nhà nước ban hành ngày 29/3/1990;

- Căn cứ Nghị định số 241/HĐBT ngày 5/8/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổchức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Để tạo điều kiện thuậnlợi cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả; LiênBộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam hướng dẫn kinh phí chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã,phường, thị trấn như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Hàng năm căn cứ dự toán kinh phí để tổ chức, chỉ đạo côngtác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ngân sách nhà nướccùng cấp bảo đảm cấp đủ một khoản kinh phí để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức,chỉ đạo công tác Thanh tra nhân dân.

2. Kinh phí tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dânxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được Uỷ ban nhân dân cấptỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối cho ngân sách xã để Uỷ ban nhândân cấp xã cấp đủ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động và giao cho Uỷban Mặt trận Tổ quốc cấp xã quản lý kinh phí.

3. Căn cứ các chế độ quản lý tài chính - ngân sách hiện hànhvà quy định tại Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cấpxã thực hiện cấp đủ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân. Việc sử dụng kinh phícủa Ban Thanh tra nhân dân xã phải đảm bảo đúng chế độ, đúng mục đích, tiếtkiệm và có hiệu quả.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi.

1.1. Chi cho công tác chỉ đạo, tổ chức của Uỷ ban Mặt trậntổ quốc Việt nam các cấp đối với hoạt động Thanh tra nhân dân.

a. Chi cho công tác triển khai: Công tác tuyên truyền trongnhân dân, về chủ trương, chính sách của đảng, các văn bản pháp luật của Nhànước về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhân dân (tổ chức hội nghị, in muatài liệu, xuất bản phẩm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúngvề công tác thanh tra nhân dân ...).

b. Chi cho công tác tập huấn nghiệp vụ cho các uỷ viên BanThanh tra nhân dân.

c. Chi cho các cuộc giao ban định kỳ hàng tháng của Uỷ banMặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện; công tác kiểm tra, đôn đốc trong quátrình chỉ đạo đối với cấp dưới theo chế độ quy định.

d. Chi cho hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm về công tácthanh tra nhân dân.

đ. Chi khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tíchxuất sắc hàng năm.

1.2. Nội dung chi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấpxã.

a. Chi mua sắm vật phẩm văn phòng và chi cho công tác thôngtin liên lạc: Sổ công tác, bút, giấy viết, tem thư ...

b. Chi hội nghị phí, công tác phí.

c. Chi trả thù lao cho thanh tra viên trực tiếp thực hiệncông tác thanh tra theo kế hoạch công tác được duyệt.

d. Chi cho các cuộc họp bàn việc kiến nghị vụ việc vi phạmpháp luật.

đ. Chi bồi dưỡng cho thanh tra viên hoạt động phối kết hợpvới tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương (khi có yêu cầu).

1.3. Mức chi cho mỗi Ban Thanh tra nhân dân cấp xã ít nhấtlà 1.500.000 đồng/năm (một triệu năm trăm nghìn đồng/năm).

2. Lập, chấp hành, quyết toán kinh phí.

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sáchđược thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật NSNNcủa Chính phủ và Bộ Tài chính về phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngânsách nhà nước và ngân sách xã. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dungsau:

2.1. Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí hoạtđộng của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cáccấp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức, chỉ đạo công tác Thanhtra nhân dân theo hướng dẫn tại Mục II - Điểm 1.1 của Thông tư này gửi cơ quanTài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.2. Hàng năm căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tranhân dân cấp xã, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã lập dự toánkinh phí cùng với dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốccấp xã theo hướng dẫn tại Mục II - Điểm 1.2 của Thông tư này gửi Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổng hợp, báo cáo Uỷban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hộiđồng nhân dân cùng cấp quyết định. Sau khi dự toán ngân sách được giao, Uỷ bannhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể dự toán chicủa Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trong đó có dự toán chi của Ban Thanh tra nhândân.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có tráchnhiệm quyết toán kinh phí sử dụng của Ban Thanh tra nhân dân cùng với kinh phíhoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc gửi Ban Tài chính tổng hợp, báo cáo Uỷban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn chung trong quyết toánthu chi ngân sách xã theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan tài chính các cấp định kỳ và đột xuất tiến hànhkiểm tra việc cấp, quản lý sử dụng kinh phí nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phíchi cho tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đúng nội dungchi, đúng chế độ, có hiệu quả thiết thực.

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chịu trách nhiệm phối hợpvới cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra việc sử dụng kinh phí tổ chức hoạt độngcủa Ban Thanh tra nhân dân cấp xã theo quy định tại Thông tư này và hàng nămbáo cáo về Bộ Tài chính, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam về tìnhhình tổ chức và kết quả thực hiện.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyđăng công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Uỷ ban nhân dân vàUỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tổng hợp ý kiến gửi về Bộ Tài chính và BanThường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam để xemxét giải quyết.