BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/1999/TTLT-BTC-MTTƯ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1999

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - UBTƯMT TỔ QUỐC VIỆT NAM SỐ 71/1999/TTLT /BTC-MTTƯ NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI Ở KHU DÂN CƯ" VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP DO UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHÁT ĐỘNG

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Liên tịch Bộ Tài chính, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước và sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đối với việc thực hiện cuộc vận động như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư và cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là các cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc với quy mô lớn. Những cuộc vận động này được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào dự toán kinh phí cho các cuộc vận động, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và khả năng ngân sách, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thực hiện, Sở Tài chính Vật giá báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc địa phương thực hiện.

3. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Cuối quý, cuối năm và kết thúc cuộc vận động cơ quan Mặt trận Tổ quốc phải quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1/ Nội dung chi cho các cuộc vận động:

- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động.

- Chi cho công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động:

+ Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" được tổ chức Hội nghị sơ kết hàng năm và tổ chức Hội nghị biểu dương thành tích 5 năm 1 lần.

+ Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất được tổ chức một Hội nghị phát động cuộc vận động và một Hội nghị tổng kết.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động.

- Các khoản chi khác (nếu có).

2. Lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước hỗ trợ:

Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

a/ Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư":

Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" theo các nội dung chi tiêu quy định tại điểm 1 nêu trên, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b/ Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất:

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về cuộc vận động quyên góp đột xuất, nội dung chi tiêu cho cuộc vận động nêu ở điểm 1 trên đây, cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho cuộc vận động gửi cơ quan Tài chính cùng cấp. Cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét kịp thời trình cấp có thẩm quyền duyệt bổ sung dự toán hỗ trợ kinh phí cho cuộc vận này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Tài chính và Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết.

Lê Truyền

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)