BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2003/TTLT-BTC-BYT

Hà Nội , ngày 07 tháng 8 năm 2003

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦABỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ SỐ 77/2003/TTLT-BTC-BYT NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

Căn cứ Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểmy tế (BHYT);
Căn cứ Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Chính phủqui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam;
Căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hộiViệt Nam.
Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế thống nhất hướng dẫn việc triển khai thực hiệnbảo hiểm y tế tự nguyện như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Bảo hiểm y tế tự nguyện quyđịnh tại thông tư này nhằm thực hiện chính sách xã hội trong khám chữa bệnh(KCB), không vì mục đích kinh doanh, không áp dụng các quy định của pháp luậtvề kinh doanh bảo hiểm.

2. Công dân Việt Nam (trừ những người có thẻ BHYT bắt buộc, thẻ BHYT được cấp theo chính sách xã hội củaChính phủ) đều có quyền tham gia BHYT tự nguyện theo nguyên tắc tập thể, cộngđồng để được chăm sóc sức khoẻ.

3. Quyền lợi, nghĩa vụ của ngườitham gia BHYT tự nguyện được thực hiện thống nhất trong cả nước. Mức phí BHYTtự nguyện được xác định trên cơ sở khung giá dịch vụ y tế, điều kiện kinh tế -xã hội, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và tỷ lệ số người tham gia của từng nhómđối tượng.

4. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyệnđược quản lý tập trung, thống nhất, hạch toán theo quỹ thành phần, độc lập vớingân sách nhà nước và được Nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật. Trườnghợp quỹ khám, chữa bệnh tự nguyện không đủ chi phí chi trả thì được điều tiếttừ các quỹ thành phần khác theo quy định tại Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg ngày02/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính đối vớiBảo hiểm xã hội Việt Nam.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BẢOHIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

1. BHYT tự nguyện được tổ chứcthực hiện theo địa giới hành chính và theo nhóm đối tượng, cụ thể:

1.1. Theo địa giới hành chính:áp dụng cho hộ gia đình, tổ chức triển khai theo cấp xã, phường, thị trấn.

1.2. Theo nhóm đối tượng, ápdụng cho:

- Học sinh, sinh viên đang theohọc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thành viên, hội viên của cácđoàn thể, hội quần chúng, tổ chức nghiệp đoàn...(sau đây gọi chung là Hội, đoànthể);

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định tỷ lệ số người tham gia tối thiểu trên nhóm đối tượng vận động để đảm bảonguyên tắc tập thể, cộng đồng.

III. KHUNG MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNGTHỨC ĐÓNG BHYT TỰ NGUYỆN

1. Khung mức đóng BHYT tự nguyện:

1.1. Khung mức đóng BHYT tựnguyện được xác định theo khu vực và theo đầu người:

a. Phân khu vực:

- Khu vực thành thị: Các quậnnội thành các thành phố trực thuộc Trung ương; các phường của thành phố, thị xãthuộc tỉnh;

- Khu vực nông thôn: Bao gồm cácvùng còn lại;

b. Khung mức đóng quy định chomột người trong một năm theo khu vực như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Đối tượng thực hiện

Khu vực

Thành thị

Nông thôn

Dân cư theo địa giới hành chính

80.000 - 140.000

60.000 - 100.000

Hội, đoàn thể

80.000 - 140.000

60.000 - 100.000

Học sinh, sinh viên

35.000 - 70.000

25.000 - 50.000

1.2. Để khuyến khích nhiều ngườitrong một hộ gia đình tham gia BHYT, kể từ thành viên thứ 2 trở đi, cứ thêm mỗithành viên tham gia BHYT tự nguyện, mức đóng của người đó được giảm 5% so vớimức đóng của người thứ nhất (thành viên trong gia đình là số người trong cùnghộ khẩu thuộc diện tham gia BHYT tự nguyện theo địa giới hành chính).

1.3. BHYT tự nguyện theo nhómđối tượng: Khung mức đóng được xác định cho từng cá nhân tham gia BHYT tựnguyện.

1.4. Căn cứ khung mức đóng BHYTquy định tại Thông tư này, trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định mức đóng cụ thểsau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính.

1.5. Khi biểu giá viện phí doNhà nước quy định tăng từ 10% trở lên, mức đóng BHYT tự nguyện đã ở mức tối đacủa khung mức đóng và quỹ khám chữa bệnh tự nguyên không cân đối được khả năngchi trả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo liên Bộ để điều chỉnh khung mức đóngBHYT cho phù hợp.

2. Phương thức đóng BHYT tựnguyện:

2.1. Đối tượng theo địa giớihành chính: Trực tiếp đăng ký tham gia và đóng BHYT ít nhất 6 tháng một lần chođại lý thu tại xã, phường, thị trấn.

2.2. Đối tượng học sinh, sinhviên: Đăng ký tham gia theo lớp, trường và đóng BHYT ít nhất 6 tháng một lầncho đại lý thu tại trường học.

2.3. Đối tượng thuộc hội, đoànthể, tổ chức nghiệp đoàn: Do hội, đoàn thể, tổ chức nghiệp đoàn lập danh sách,thu tiền và nộp BHYT trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng mộtlần.

Khuyến khích các cấp chínhquyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức từ thiện phối hợp trong việc vận độngvà hỗ trợ một phần kinh phí cho các nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện hoặcmua thẻ BHYT tặng cho các đối tượng cần sự trợ giúp trong cộng đồng xã hội.

IV. QUYỀN LỢI VÀ PHƯƠNG THỨCTHANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TỰ NGUYỆN

1. Quyền lợi của người tham giaBHYT tự nguyện:

1.1. Người tham gia BHYT tựnguyện sau khi đóng BHYT, được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng vớithời gian đóng;

1.2. Người có thẻ BHYT được tiếpnhận, khám chữa bệnh và hưởng chế độ BHYT như sau:

a. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu:

- Công tác chăm sóc sức khoẻ banđầu cho người có thẻ BHYT tự nguyện gồm những nội dung sau:

+ Hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cánhân, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường và phòng chống bệnh tật;

+ Kiểm tra sức khoẻ và quản lýhồ sơ sức khoẻ cá nhân;

+ Thực hiện sơ cứu tai nạn, ốmđau đột xuất;

- Cơ quan chịu trách nhiệm chămsóc sức khoẻ ban đầu:

+ Đối tượng học sinh, sinh viênđược chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại phòng y tế trường học. Trường hợp không cóphòng y tế tại trường thì cơ quan BHXH có trách nhiệm hợp đồng với cơ sở y tếgần nhất đảm bảo việc chăm sóc thuận tiện và phù hợp;

+ Các đối tượng còn lại đượcchăm sóc sức khoẻ ban đầu tại trạm y tế xã, phường.

Chi phí cho chăm sóc sức khoẻban đầu tại các cơ sở y tế nêu trên do cơ quan Bảo hiểm xã hội đảm bảo, ngườicó thẻ BHYT không phải nộp một khoản tiền nào.

b. Tuyến khám và chữa bệnh:

- Người tham gia BHYT được lựachọn cơ sở KCB tuyến quận, huyện để đăng ký KCB. Khi tình trạng bệnh vượt quákhả năng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB, được cơ sở KCB chuyển lên tuyếnchuyên môn kỹ thuật cao hơn.

- Người có thẻ BHYT nếu KCB theođúng tuyến quy định (huyện, tỉnh, trung ương), được quỹ BHYT thanh toán 80% chiphí, người có thẻ nộp 20%, nhưng khi số tiền nộp vượt quá 1,5 triệu đồng/1 nămkhám chữa bệnh thì được cơ quan BHXH thanh toán phần nộp vượt. Trường hợp chiphí một lần khám chữa bệnh dưới 20.000 đồng thì người có thẻ BHYT không phảinộp 20%.

- Người có thẻ BHYT khi đi KCBngoại trú, điều trị nội trú được hưởng các quyền lợi sau:

+ Khám và làm các xét nghiệm,chiếu, chụp X quang, các thăm dò chức năng phục vụ cho chẩn đoán và điều trịtheo chỉ định của bác sỹ;

+ Cấp thuốc trong danh mục theoquy định của Bộ Y tế; truyền máu, truyền dịch theo chỉ định của bác sỹ điềutrị, sử dụng các vật tư tiêu hao thông dụng, thiết bị y tế phục vụ khám chữabệnh;

+ Làm các thủ thuật và phẫuthuật;

+ Sử dụng giường bệnh.

- Nếu người có thẻ BHYT khámchữa bệnh không đúng nơi đăng ký trên thẻ: tự chọn nơi khám, phòng dịch vụ,thầy thuốc, thuốc... thì người bệnh tự thanh toán toàn bộ chi phí KCB. Sau đóđược cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét hồ sơ, chứng từ để thanh toán một phần chiphí KCB, nhưng không quá 80% chi phí KCB bình quân của tuyến chuyên môn kỹthuật phù hợp;

- Trường hợp cấp cứu, người cóthẻ BHYT được khám và điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào của Nhà nước vẫn đượchưởng chế độ BHYT;

1.3. Phụ nữ tham gia BHYT tựnguyện được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư này.Riêng thai sản, cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ chi trả khi người có thẻ BHYT tựnguyện đã tham gia từ 270 ngày trở lên.

1.4. Người có thời gian tham giaBHYT tự nguyện liên tục từ 24 tháng trở lên, được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanhtoán chi phí KCB đối với một số trường hợp đặc biệt với mức sau:

- Phẫu thuật tim: không quá 10triệu đồng/người/năm;

- Chạy thận nhân tạo: Không quá12 triệu đồng/người/năm;

- Tiêm phòng: uốn ván, súc vậtcắn tối đa 300.000đồng/người/năm;

- Trợ cấp tử vong: theo mức1.000.000 đồng/trường hợp.

1.5. Những trường hợp khôngthuộc phạm vi chi trả của quỹ khám chữa bệnh tự nguyện:

- Điều trị bệnh phong, tâm thầnphân liệt, động kinh;

- Thuốc đặc trị các bệnh: lao,sốt rét;

- Các dịch vụ kế hoạch hoá giađình;

- Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

- Ghép cơ quan nội tạng;

- Chi phí xét nghiệm và điều trịHIV/AIDS;

- Tiêm chủng phòng bệnh, điềudưỡng, an dưỡng, khám sức khoẻ (khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ tuyển laođộng...);

- Chỉnh hình thẩm mỹ và tạo hìnhthẩm mỹ; các loại vật liệu thay thế nhân tạo;

- Điều trị phục hồi chức năngngoài danh mục Bộ Y tế quy định;

- Các bệnh bẩm sinh và dị tậtbẩm sinh;

- Bệnh nghề nghiệp;

- Tai nạn giao thông, kể cả dichứng tai nạn giao thông;

- Tai nạn chiến tranh;

- Tự tử, cố ý gây thương tích,nghiện chất ma tuý, vi phạm pháp luật;

- Xét nghiệm, chẩn đoán thaisớm, điều trị vô sinh;

- Chi phí vận chuyển người bệnh,khẩu phần ăn trong thời gian điều trị;

2. Phương thức thanh toán chiphí KCB:

2.1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội kýhợp đồng với cơ sở KCB, thực hiện thanh toán chi phí KCB theo biểu giá thu mộtphần viện phí do nhà nước quy định, cụ thể:

- Khám chữa bệnh ngoại trú:Thanh toán 80% số thực chi trong phạm vi quỹ khoán theo tỷ lệ được quy định tạiĐiểm 2.1, Mục 2, Phần VI thông tư này.

- Khám chữa bệnh nội trú: thanhtoán thực chi theo biểu giá thu một phần viện phí do nhà nước quy định và thôngtư hướng dẫn của Bộ Y tế trên tổng số bệnh nhân điều trị nội trú, sau khi đãtrừ 20% phần thu của người bệnh;

Để nâng cao quyền lợi cho ngườibệnh và hiệu quả của công tác quản lý, liên Bộ cho phép cơ quan BHXH bàn bạc,thống nhất với các cơ sở KCB thí điểm phương thức khoán quỹ chi phí KCB theođịnh xuất; trả theo ca bệnh hay ngày điều trị nội trú bình quân đối với ngườibệnh có thẻ BHYT;

2.2. Thanh toán với người có thẻBHYT: Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí KCB với người có thẻBHYT trong các trường hợp sau:

- Người tham gia BHYT tự nguyệnđã tự trả 20% chi phí KCB trong năm vượt quá 1,5 triệu đồng;

- Người tham gia BHYT tự nguyệnKCB không đúng tuyến quy định hoặc KCB theo yêu cầu riêng;

- Trợ cấp tử vong;

- Một số trường hợp đặc biệtkhác.

2.3. Thủ tục thanh toán chi phíkhám chữa bệnh BHYT tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊNTRONG THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

1. Đối với cơ quan Bảo hiểm xãhội:

- Tuyên truyền, hướng dẫn, giảithích và cung cấp thông tin về quyền lợi, trách nhiệm, phạm vi chi trả chi phíKCB cho người tham gia BHYT tự nguyện;

- Thảo luận và ký hợp đồng KCBBHYT với các cơ sở KCB. Thực hiện đầy đủ các cam kết theo hợp đồng đã ký với cơsở KCB và người có thẻ BHYT tự nguyện;

- Thực hiện công tác thu phí,cấp thẻ và quản lý người tham gia BHYT tự nguyện;

- Thực hiện công tác giám định,đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT tự nguyện. Thanh quyết toán chi phíKCB BHYT kịp thời, đúng qui định. Từ chối thanh toán chi phí KCB không đúnghướng dẫn của Thông tư này;

- Phối hợp với cơ sở KCB giảiquyết những khiếu nại liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYTtự nguyện;

- Định kỳ đánh giá tình hình sửdụng quỹ khám chữa bệnh tự nguyện, kịp thời kiến nghị các biện pháp để đảm bảotốt hơn quyền lợi cho người bệnh, khả năng chi trả của Quỹ và chống lạm dụngQuỹ khám chữa bệnh tự nguyện.

2. Đối với cơ sở KCB:

- Thảo luận, lựa chọn phươngthức và ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đảm bảo các điều kiệnđể thực hiện hợp đồng và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT tự nguyện.

- Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn,phối hợp với đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tại Bệnh viện (nếu có) kiểmtra thẻ BHYT, tránh việc người bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác đến KCB.

- Thực hiện việc KCB theo đúngcác quy định chuyên môn. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý ngườibệnh BHYT tự nguyện trong thời gian điều trị tại Bệnh viện;

- Tổ chức công tác thống kê chiphí KCB BHYT làm cơ sở cho việc thanh quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội,thực hiện việc thu 20% chi phí KCB của người có thẻ BHYT.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểmxã hội trả lời, giải quyết các khiếu nại của người có thẻ BHYT.

3. Người tham gia BHYT tự nguyện:

- Đăng ký tham gia BHYT tựnguyện theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

- Nộp phí BHYT tự nguyện đầy đủ,đúng thời hạn theo cam kết với cơ quan Bảo hiểm xã hội;

- Bảo quản cẩn thận thẻ BHYT,không tẩy, xoá hoặc tự ý viết thêm vào thẻ, không cho người khác mượn. Xuấttrình ngay thẻ BHYT khi đi KCB, trường hợp cấp cứu chậm nhất sau 48 giờ phảixuất trình thẻ BHYT mới được hưởng quyền lợi BHYT tại bệnh viện nơi cấp cứu;

- Thực hiện đúng hướng dẫn, chỉđịnh của bác sĩ điều trị;

- Trường hợp KCB ngoài tuyến quyđịnh, người có thẻ BHYT cần tập hợp hoá đơn, chứng từ hợp lệ để thanh toán trựctiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội;

- Phản ánh với cơ quan Bảo hiểmxã hội về tình hình KCB khi quyền lợi chính đáng của mình bị vi phạm.

VI. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHÁMCHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN

1. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyệnđược hình thành từ:

- Thu do phát hành thẻ BHYT tựnguyện;

- Nhà nước hỗ trợ;

- Tiền sinh lời do thực hiện cácbiện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ khám chữa bệnh tự nguyện;

- Thu từ nguồn tài trợ, viện trợcủa tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các khoản thu hợp pháp khác(nếu có).

2. Phân bổ và sử dụng quỹ khámchữa bệnh tự nguyện:

Quĩ khám chữa bệnh tự nguyệnđược quản lý tập trung tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được phân bổ trong nămtài chính như sau:

- 90% chi cho khám chữa bệnh;

- 8% chi cho hoa hồng đại lýthu, phát hành thẻ BHYT.

- 2% chi bổ sung cho công táctuyên truyền.

2.1. Phân bổ, sử dụng kinh phíchi KCB:

a. Kinh phí KCB của đối tượng hộgia đình và Hội, đoàn thể:

- 50% chuyển cho cơ sở KCB nơingười có thẻ BHYT đăng ký KCB, cụ thể:

+ Cơ sở KCB nhận 50% kinh phínêu trên phải chuyển không thấp hơn 10% cho các trạm Y tế xã, phường, thị trấnnơi người có thẻ BHYT cư trú (bằng thuốc, vật tư y tế tiêu hao...) để chăm sócsức khoẻ ban đầu cho người có thẻ BHYT tại tuyến cơ sở.

+ Số còn lại để thanh toán chiphí KCB ngoại trú của người có thẻ đúng tuyến, thanh toán cho các trường hợpngười bệnh được gửi lên tuyến trên và trường hợp cấp cứu ngoài tuyến.

- 50% còn lại do cơ quan Bảohiểm xã hội quản lý để thanh toán KCB nội trú cho các cơ sở KCB và thanh toántrực tiếp cho người bệnh trong các trường hợp: KCB tự chọn, phần tự trả vượtquá 1,5 triệu và trợ cấp tử vong.

b. Kinh phí KCB của đối tượnghọc sinh, sinh viên:

Để duy trì và phát triển mànglưới y tế trường học, phục vụ công tác giáo dục thể chất, hướng dẫn phòng chốngcác bệnh học đường và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh tại trường; đối với cáctrường có Phòng y tế trường học, cán bộ y tế và có số lượng từ trên 600 họcsinh hoặc trên 50% số lượng học sinh của trường tham gia BHYT, phần kinh phíchi KCB BHYT học sinh được phân bổ như sau:

- 20% trích cho Y tế trường họcđể chăm sóc sức khoẻ ban đầu và hỗ trợ thực hiện một số nội dung giáo dục sứckhoẻ học sinh theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TTLT-BYT-BGD &ĐT ngày1/3/2000 của liên Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế về công tác y tế trường học;

- 40% chuyển về cho các cơ sởKCB nơi người có thẻ đăng ký khám chữa bệnh để thanh toán chi phí KCB ngoại trúvà thanh toán cho các trường hợp người bệnh được gửi lên tuyến trên, trường hợpcấp cứu ngoài tuyến;

- 40% còn lại do cơ quan Bảohiểm xã hội quản lý để thanh toán chi phí KCB nội trú và thanh toán trực tiếpcho người bệnh theo quy định.

Trong trường hợp các trường họcchưa có phòng y tế, chưa có cán bộ y tế chuyên trách và tỷ lệ học sinh tham giathấp hơn 50% thì cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp với trường học để kýhợp đồng với cơ sở y tế thuận lợi về việc sử dụng 20% kinh phí để chăm sóc sứckhoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên.

2.2. Cơ quan Bảo hiểm xã hộitỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng thẩmtra và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét bổ sung kinh phí từ kết dư Quỹkhám chữa bệnh tự nguyện đối với các trường hợp sau:

+ Kinh phí chuyển về cho các cơsở KCB để thực hiện KCB ngoại trú và thanh toán cho các trường hợp người bệnhđược gửi lên tuyến trên, cấp cứu ngoài tuyến không đủ chi;

+ Chi phí KCB của bệnh nhân BHYTvượt trần thanh toán vì các lý do khách quan, ảnh hưởng đến hoạt động bìnhthường của cơ sở KCB.

Trường hợp quỹ khám chữa bệnh tựnguyện không có kết dư thì được điều tiết theo quy định tại Quyết định số02/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

2.3. Kết thúc năm tài chính, nếuphần kinh phí chi KCB tự nguyện tập trung còn kết dư, thì được phân bổ và sửdụng như sau:

- 80% chuyển vào Quỹ dự phòngKCB tự nguyện tại BHXH Việt Nam.

- 20% chi cho công tác đánh giá,khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức thực hiệnBHYT tự nguyện (trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội). Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn và thực hiện việc phân bổ khoản kinh phí này trong hệ thống.

3. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyệnđược ghi chép, thống kê, báo cáo, hạch toán kế toán theo chế độ quy định hiệnhành của Bộ Tài chính.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15ngày kể từ ngày đăng công báo. Những qui định trước đây trái với Thông tư nàyđều bãi bỏ. Những trường hợp tham gia BHYT tự nguyện trước khi ban hành Thôngtư này, thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, người có thẻ vẫn được tiếp tục sử dụng vàđảm bảo quyền lợi (theo quy định khi phát hành thẻ) cho đến khi hết thời hạnghi trên thẻ.

Trong quá trình tổ chức thựchiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về liên Bộ để nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Công Nghiệp

(Đã ký)

Trần Chí Liêm

(Đã ký)