thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
SỐ 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 14/6/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 14/6/2000 , BộTài chính và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số56/2000/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệpnhà nước hoạt động công ích trong ngành Đăng kiểm .

Để phù hợp với đặc thùcủa Cục Đăng kiểm Việt Nam , liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫnsửa đổi , bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/6/2000 như sau:

1/ Sửa đổi điểm 1 mục I về đối tượng áp dụng Thông tư nhưsau:

Đối tượng áp dụng thông tư này là:

- Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnhvực Đăng kiểm được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập theo Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích( gọi chung là doanh nghiệp công ích đăng kiểm ).

- Riêng đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam do đặc thù về tổ chứcvà hoạt động nên được áp dụng những quy chế quản lý tài chính quy định tạiThông tư này.

2/ Cụm từ "Cơ quan quyết định thành lập" quyết định một sốnội dung hoạt động của doanh nghiệp công ích đăng kiểm qui định tại : điểm 3 của mục I; khoản 2.1-điểm 2 , khoản 3.1- điểm 3, khoản 5.2 - điểm 5, đoạn cuối điểm 6 của mục II ;điểm 1 và điểm 2 của mục IV ; điểm 2 mục V trong Thông tư liên tịch số56/2000/TTLT-BTC-BGTVT đối với Cục Đăngkiểm Việt Nam là Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.Các nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo Thông tưliên tịch số 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/6/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tàichính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong ngành Đăng kiểm.