THÔNG Tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHBỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 83/2003/TTLT-BTC-BTN &MT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2003
HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CẤP, QUẢN LÝ VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Nghịđịnh số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất;

Liên Bộ Tài chính - BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, quản lý và thanhquyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng cho các nội dung chi phục vụ choviệc đo đạc bản đồ và quản lý đất đai thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế.

2. Kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai của Bộ Tàinguyên và Môi trường do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí đo đạc bản đồ vàquản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương do ngân sách địa phương bảo đảm.

II. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương:

- Xây dựng lưới tọa độ, độ cao các cấp, hạng; lưới thiên văn,lưới trọng lực Nhà nước và lưới địa chính cơ sở.

- Bay chụp ảnh và mua tư liệu ảnh hàng không, ảnh viễn thámphục vụ đo đạc thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở;

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ (trên đất liền,trên biển, biên giới, địa giới hành chính);

- Đo đạc thành lập bản đồ địa chính cơ sở cung cấp cho cácđịa phương tiếp tục đo vẽ chi tiết để thành lập bản đồ địa chính;

- Bản đồ nền cấp tỉnh, vùng, toàn quốc;

- Biên tập, chế bản in, số hóa và in bản đồ địa hình các tỷlệ; bản đồ hành chính cấp tỉnh và toàn quốc;

- Thành lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý quốcgia, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai quốc gia;

- Quản lý thu thập, xử lý thông tin, lưu trữ, cập nhật, tíchhợp và cung cấp tư liệu đo đạc bản đồ và quản lý đất đai theo quy định;

- Tổng kiểm kê đất đai định kỳ theo quy định của Luật Đấtđai, bao gồm: soạn thảo in ấn, ban hành các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn kiểmkê; tập huấn kiểm kê cho cán bộ cấp tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp, xử lý sốliệu kiểm kê phạm vi toàn quốc; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất toàn quốc vàcác vùng kinh tế;

- Lập kế hoạch sử dụng đất định kỳ của cả nước theo quy địnhcủa Luật Đất đai;

- Tổng hợp, đánh gía phân hạng đất toàn quốc và các vùngkinh tế trên cơ sở kết quả đánh giá, phân hạng đất của các địa phương;

- Điều tra khảo sát làm điểm phục vụ công tác quản lý đấtđai và xây dựng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho côngtác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

- Hoạt động của các trạm dẫn xuất chuẩn quốc gia, cơ sở kiểmnghiệm, kiểm định thiết bị đo đạc, các điểm gốc quốc gia;

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ;

- Thông tin, tuyên truyền pháp luật về đo đạc bản đồ và quảnlý đất đai;

- Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tácđo đạc bản đồ và quản lý đất đai cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tàinguyên và Môi trường;

- Các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ vàquản lý đất đai.

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương:

- Đo lưới địa chính cấp I, cấp II;

- Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ địa chính sau khi có bảnđồ địa chính cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính các khu vực không cóbản đồ địa chính cơ sở;

- Thành lập và in bản đồ hành chính (trừ bản đồ hành chínhcấp tỉnh);

- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất;

- Thống kê hiện trạng sử dụng đất hàng năm;

- Tổng kiểm kê đất đai định kỳ theo quy định của Luật Đấtđai: in ấn các văn bản, biểu mẫu kiểm kê; tập huấn kiểm kê cho cán bộ huyện, xã;chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp, xử lý số liệu kiểm kê; xây dựng bản đồ hiện trạngsử dụng đất các cấp;

- Chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai;

- Đánh giá, phân hạng đất;

- Lập kế hoạch sử dụng đất đai định kỳ, kế hoạch điều chỉnh,bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương;

- Quản lý, thu thập, xử lý thông tin, lưu trữ, cập nhật vàcung cấp tư liệu đo đạc bản đồ và quản lý đất đai theo quy định;

- Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tácđo đạc bản đồ và quản lý đất đai cho các đơn vị sự nghiệp của địa phương;

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Việc phân định nhiệm vụ cụ thể cho cấp Tỉnh, Huyện, Xã, doChủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

III. LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc lập, chấp hành dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đođạc bản đồ và quản lý đất đai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước. Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số điểmnhư sau:

1. Lập dự toán:

- Đối với dự án, nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật: Dựtoán được xác định bằng khối lượng nhân (x) đơn giá và các chi phí khác nếu có.

Đơn giá thực hiện nhiệm vụ chi thuộc ngân sách trung ương doBộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành, sau khi thống nhất với Bộ Tàichính; đơn giá thực hiện nhiệm vụ chi thuộc ngân sách địa phương do Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở định mức kinh tếkỹ thuật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và các văn bản hướng dẫn củaBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

- Đối với nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật: Lập dựtoán căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc và chế độ chi tiêu tài chínhhiện hành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chấp nhận.

- Đối với trường hợp đền bù hoa màu, đất đai, tài sản (nếucó) đơn vị căn cứ vào giá đền bù của địa phương quy định để lập dự toán cho phùhợp.

2. Chấp hành dự toán ngân sách nhà nước:

2.1. Phân bổ dự toán ngân sách được giao:

a) Lập phương án phân bổ dự toán: Căn cứ vào dự toán chingân sách đựơc cấp có thẩm quyền giao:

- Bộ Tài nguyên và Môi truờng lập phương án phân bổ dự toáncho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (bao gồm cả kinh phí thực hiệnnhiệm vụ đặt hàng với các doanh nghiệp) chi tiết theo nhiệm vụ chi và mục lụcngân sách nhà nước.

Riêng nhiệm vụ đo đạc thành lập bản đồ địa chính cơ sở cungcấp cho các địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm phải bảođảm nguyên tắc cân đối với kế hoạch của các địa phương về giao nhiệm vụ tiếptục đo vẽ chi tiết lập bản đồ địa chính.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án phân bổ dự toáncho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (bao gồm cả kinh phí thực hiệnnhiệm vụ đặt hàng với các doanh nghiệp) chi tiết theo nhiệm vụ chi và mục lụcngân sách nhà nước.

Phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toántrực thuộc phải gửi Bộ Tài chính (đối với các đơn vị trung ương quản lý), gửiSở Tài chính - Vật giá (đối với đơn vị địa phương quản lý) để thẩm tra. Cơ quanTài chính cùng cấp có trách nhiệm thẩm tra và thông báo bằng văn bản về kết quảthẩm tra đến đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối vớicác đơn vị trung ương quản lý), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với đơn vịđịa phương quản lý). Trường hợp phương án phân bổ dự toán không phù hợp với nộidung dự toán được cấp có thẩm quyền giao; không đúng chính sách, chế độ, địnhmức chi thì đề nghị điều chỉnh lại cho phù hợp.

b) Giao dự toán: Sau khi phương án phân bổ dự toán ngân sáchđã được cơ quan Tài chính thống nhất:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao dự toán ngânsách cho các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặt hàngvới các doanh nghiệp); đồng gửi Bộ Tài chính cùng cấp, Kho bạc Nhà nước trungương và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch để phối hợpthực hiện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định giao dự toán ngânsách cho các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặt hàngvới các doanh nghiệp); đồng gửi Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnhvà Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch để phối hợp thựchiện.

2.2. Điều chỉnh dự toán ngân sách:

- Trong quá trình thực hiện khi cần điều chỉnh dự toán giữacác đơn vị hoặc giữa các nhiệm vụ chi, Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với cácđơn vị trung ương quản lý), Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị địaphương quản lý) có văn bản gửi cơ quan Tài chính cùng cấp.

- Cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm tra và có ý kiến bằng vănbản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị trung ương quản lý), SởTài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị địa phương quản lý).

- Trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan Tài chính cùngcấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị trung ương quản lý), SởTài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị địa phương quản lý) quyết địnhđiều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị trực thuộc; đồng gửi cơ quan Tàichính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

2.3. Điều hành dự toán ngân sách quý:

a) Đơn vị sử dụng ngân sách: Trên cơ sở dự toán chi cả nămđược cấp có thẩm quyền giao, yêu cầu nhiệm vụ chi trong quý và tiến độ thựchiện, đơn vị sử dụng ngân sách lập nhu cầu chi ngân sách quý (có chia theotháng), chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước gửi cơ quan quản lý cấp trênvà Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch trước ngày 20 của tháng cuối quý trước.

b) Cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp I): Lập báocáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi (khối lượng và dự toán) được giao (bao gồmcả nhiệm vụ đặt hàng đối với các doanh nghiệp); Văn bản đề nghị nhu cầu chitrong quý (có chia ra tháng), gửi cơ quan Tài chính cùng cấp trước ngày 25tháng cuối của quý trước.

c) Cơ quan Tài chính: Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nămđược cấp có thẩm quyền giao và dự toán đã thống nhất phân bổ cho các đơn vị dựtoán trực thuộc về kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Căn cứ vào cácbáo cáo nêu tại tiết b, điểm 2.3 trên đây; Báo cáo tình hình thực hiện chi trảthanh toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai của quý trước của cơ quanKho bạc Nhà nước cùng cấp; Căn cứ vào khả năng của ngân sách, cơ quan Tài chínhlập phương án điều hành ngân sách quý gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp.

d) Cơ quan Kho bạc Nhà nước: Căn cứ vào các quy định dướiđây, cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả thanh toán cho các đơn vị sửdụng ngân sách:

- Dự toán chi ngân sách do cấp có thẩm quyền duyệt;

- Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật và dự toánthi công của cấp có thẩm quyền.

- Hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc văn bản giao khoán công việc,quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc văn bản chỉ định thầu của cấp cóthẩm quyền theo quy định hiện hành;

- Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi (khối lượng và dựtoán) của đơn vị, trong đó bao gồm cả nhiệm vụ đặt hàng với các doanh nghiệp;

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoặc bước công việc hoànthành theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thanh lý hợp đồng;

- Trong phạm vi dự toán ngân sách quý do cơ quan Tài chínhthông báo cho đơn vị tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;

- Giấy rút dự toán ngân sách của Thủ trưởng đơn vị;

- Các chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

Đối với các hợp đồng hoặc đơn đặt hàng do các doanh nghiệpNhà nước thực hiện chưa hoàn thành nghiệm thu bàn giao theo quy định, được tạmứng tối đa không quá 70% giá trị hợp đồng đã ký kết. Phần còn lại sẽ được thanhtoán sau khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao theo quy định.

Trường hợp dự án đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dựtoán thi công và đang thực hiện theo kế hoạch được giao, nhưng do mục đích, yêucầu quản lý thay đổi, thay đổi địa điểm, thay thiết kế kỹ thuật - công nghệ thicông, thì dự án phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại thiết kế kỹthuật, điều chỉnh lại dự toán mới được thi công. Trường hợp không thể tiếp tụcthi công thì đơn vị thi công phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan cấp trên vàphải lập đầy đủ các căn cứ pháp lý để làm cơ sở cấp phát và thanh quyết toánkhối lượng công việc đã thực hiện gồm:

- Quyết định đình chỉ thi công của cấp có thẩm quyền;

- Biên bản kiểm tra xác nhận khối lượng đã thi công của cơquan có thẩm quyền;

- Báo cáo quyết toán kinh phí khối lượng đã thi công;

- Các chứng từ thanh toán có liên quan.

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ QUYẾT TOÁN

1. Công tác kiểm tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tàichính cùng cấp kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tình hình quản lý sử dụng,thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ, quản lý đất đai tại các đơn vị trực thuộc, nhằm bảo đảm sử dụng kinh phíđược cấp có thẩm quyền giao đúng mục đích, có hiệu quả.

2. Công tác quyết toán.

2.1. Cuối quý, năm các đơn vị sử dụng ngân sách lập báo cáoquyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai (bao gồm cả kinh phí thựchiện nhiệm vụ đặt hàng với các doanh nghiệp) theo đúng quy định hiện hành, gửiBộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các đơn vị trung ương quản lý), gửi Sở Tàinguyên và Môi trường (đối với đơn vị địa phương quản lý).

Cuối năm các khoản chi ngân sách chưa thực hiện hoặc chưathực hiện hết; các khoản đã kinh phí tạm ứng trong dự toán ngân sách, thực hiệntheo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

2.2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môitrường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét duyệt báocáo quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm của các đơn vịtrực thuộc, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan Tài chính cùng cấptheo quy định.

2.3. Cơ quan Tài chính cùng cấp có trách nhiệm thẩm định báocáo quyết toán năm và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm của Bộ Tàinguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 và thaythế Thông tư số 113/1999/BTC-TCĐC ngày 23/9/1999 của Liên Bộ Tài chính - Tổngcục Địa chính "Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh toán kinhphí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai".

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị cácđơn vị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.