THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 03/2009/TTLT-BNV-BTC

NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2009

HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG TỪ NGÀY01 THÁNG 5 NĂM 2009 ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNHTRỊ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nộivụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tàichính;

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (sau đây viết tắt làNghị định số 33/2009/NĐ-CP );

Sau khi trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quanliên quan, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểuchung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhànước làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị– xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước vàcác nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vịsự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đâygọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập).

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởnglương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến làmviệc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chứcquốc tế đặt tại Việt Nam.

4. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn quy địnhtại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn.

5. Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồngquy định tại Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủtướng Chính phủ.

6. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lươngtheo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng (hợp đồng làm việchoặc hợp đồng lao động) trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thànhlập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quyđịnh tại khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp banhành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 củaUỷ ban Thường vụ Quốc hội.

9. Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

10. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư nàyđể tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quanđến tiền lương theo quy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơquan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và của đơn vị sựnghiệp công lập được cấp có thẩm quyền cho phép vận dụng xếp lương theo Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệthống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhànước;

b) Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thựctập, công tác, điều trị, điều dưỡng trong nước và ngoài nước thuộc biên chế trảlương của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội vàcủa đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Công chức dự bị, người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc(kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổchức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Cán bộ, công chức, viên chức đang bị đình chỉ công tác, đang bịtạm giữ, tạm giam;

đ) Các đối tượng ký kết hợp đồng lao động đã được xếp lương theoNghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độtiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội nêu tại Thông tư nàylà các tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, côngchức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại Điều 1 Thông tư này sau đây gọichung là cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Cách tính mức lương, phụ cấp vàhoạt động phí

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạtđộng phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01 tháng 5năm 2009 được tính như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6Điều 1 Thông tư này, thì căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy địnhtại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ banthường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu chung theo quy định tạiĐiều 1 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiềncủa hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

a) Công thức tính mức lương:

Mức lương
thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số

lương

hiện hưởng

b) Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mứclương tối thiểu chung:

Mức phụ cấp

thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương

tối thiểu chung

650.000 đồng/tháng

x

Hệ số

phụ cấp

hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộngphụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức

phụ cấp

thực hiện

từ

01/5/2009

=

Mức

lương

thực hiện từ 01/5/2009

+

Mức phụ cấp chức vụ

lãnh đạo

thực hiện từ

01/5/2009

(nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2009

(nếu có)

x

Tỷ lệ

% phụ cấp được hưởng theo quy định

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữnguyên theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số chênh

 lệch bảo lưu

hiện hưởng

(nếu có)

2. Đối với người lao động trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Người lao động trong các đơn vị sự nghiệpngoài công lập quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này căn cứ vào mức lươngtối thiểu chung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP để tính mứclương ghi trong hợp đồng; tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế; tiền lương ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định củapháp luật.

3. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại khoản 8 Điều 1Thông tư này, thì căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhândân các cấp quy định tại khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhândân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng4 năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để tính mức hoạt động phí theo côngthức sau:

Mức hoạt động

phí thực hiện từ 01/5/2009

=

Mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

x

Hệ số

hoạt động phí

theo quy định

4. Đối với người làm côngtác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư này

a) Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, côngan nhân dân áp dụng cách tính mức lương và phụ cấp theo hướng dẫn của Bộ Quốcphòng và Bộ Công an;

b) Người làm công tác cơ yếu không phải là quânnhân, công an nhân dân và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, thìthực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu(nếu có) như đối với cán bộ, công chức, viên chức theo cách tính quy định tại khoản1 Điều 2 Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượnghưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí quy định tại Điều 1 Thông tư này, căn cứvào số đối tượng đến ngày 01 tháng 5 năm 2009 để tính mức lương, mức phụ cấp,mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo hướng dẫntại Thông tư này.

2. Việc xác định quỹ tiền lương, phụ cấp, hoạt động phí và xác địnhnhu cầu quỹ tăng thêm và nguồn kinh phí đối với các đối tượng hưởng lương từngân sách Nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với người laođộng quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này do đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm từnguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạtđộng phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mứclương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 12năm 2007 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểuchung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

5. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương tốithiểu chung được tính lại tương ứng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009.

6. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ và BộTài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm2009 đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địaphương phản ánh về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Vũ Văn Ninh

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Trần Văn Tuấn