THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘTÀI CHÍNH

SỐ 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2008/NĐ-CP NGÀY 30/01/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀVIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘCĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP GÂY THIỆT HẠI CHONGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng01 năm 2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợpcuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động (sau đây gọilà Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi điều chỉnh và đối tượngáp dụng việc bồi thường thiệt hại theo Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Phạm vi điềuchỉnh

a) Thông tư này quy định trách nhiệm bồi thườngthiệt hại, mức bồi thường thiệt hại và hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức,cá nhân tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trườnghợp cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp theo quy định tạiĐiều 1 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP .

b) Việc bồi thường thiệt hại về tài sản của ngườilợi dụng cuộc đình công (dù cuộc đình công đó là hợp pháp hay bất hợp pháp) cố ýxâm phạm tài sản của doanh nghiệp thì không áp dụng theo quy định tại Nghị địnhsố 11/2008/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này mà áp dụng theo quy định của Bộluật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

2. Đối tượngáp dụng

 Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị địnhsố 11/2008/NĐ-CP bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân đã lãnh đạo hoặc tham giacuộc đình công bất hợp pháp:

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấphành công đoàn lâm thời (sau đây gọi tắt là Ban chấp hành công đoàn cơ sở);

- Đại diện được tập thể lao động cử và việc cửnày đã được thông báo với liên đoàn lao động cấp huyện hoặc tương đương;

- Người lao động.

b) Người sử dụng lao động bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theoLuật Doanh nghiệp.

- Công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổitheo khoản 2 Điều 166 của Luật Doanh nghiệp.

- Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập,hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

- Tổ chức, đơn vị, cá nhân người nước ngoài hoặcngười Việt Nam có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Tráchnhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệmbồi thường thiệt hại theo Điều 4 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:  

a) Trường hợp cuộc đình công dotổ chức công đoàn cơ sở đã lãnh đạo bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp,gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở cótrách nhiệm thực hiện bồi thường thiệt hại.

b) Trường hợp cuộc đình công do đại diện tậpthể lao động lãnh đạo bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp, gây thiệt hạicho người sử dụng lao động thì những người được cử làm đại diện tập thể lao độngvà những người lao động tham gia đình công phải chịu trách nhiệm cá nhân theophần trong việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

2. Yêu cầubồi thường thiệt hại

Yêu cầu bồi thường thiệt hại củangười sử dụng lao động theo Điều 5 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụthể như sau:

Trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày quyết địnhcủa Toà án nhân dân về tính bất hợp pháp của cuộc đình công có hiệu lực, ngườisử dụng lao động có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn hoặc đại diện tập thể lao độngvà những người lao động tham gia đình công bồi thường thiệt hại.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại được thể hiện bằngvăn bản bao gồm các nội dung về giá trị thiệt hại, mức yêu cầu bồi thường, phươngthức và thời hạn bồi thường theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.

Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại và các tàiliệu liên quan được gửi đến Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thểlao động, đồng thời gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao độngtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xảy ra cuộc đình công.

3. Xác địnhthiệt hại để bồi thường

Xác định thiệt hại để bồithường theo Điều 6 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác địnhthiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây ra. Giá trị thiệt hại được tính bằngtiền Việt Nam, theo mức độ thiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây ra, baogồm:

- Giá trị máy móc, thiết bị bị hỏng phải thaythế; nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh bị hư, hỏng không sử dụng được;bán thành phẩm, sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa thực hiện quy trình bảo quản,đóng gói bị hư hỏng không còn sử dụng được sau khi trừ đi giá trị thu hồi dothanh lý (nếu có).

- Chi phí vận hành máy móc, thiết bị trong thờigian đình công diễn ra để tránh bị hỏng như: tiền điện, tiền nước, tiền xăng dầu,tiền thuê nhân công vận hành…; chi phí sửa chữa đối với các loại máy móc, thiếtbị đã bị hỏng; chi phí bảo quản nguyên vật liệu, sản phẩm trong thời gian diễnra đình công; chi phí tái chế nguyên vật liệu, bán thành phẩm hoặc thành phẩm bịhư hỏng; chi phí thuê dọn dẹp, vứt đổ nguyên vật liệu, sản phẩm hư hỏng.

b) Nguyên tắc xác định giá bồi thường thiệt hạilà giá thị trường tại thời điểm xảy ra đình công bất hợp pháp; riêng đối với tàisản cố định bị hỏng do ngừng vận hành, phải thay thế, sửa chữa thì giá bồi thườngthiệt hại được xác định căn cứ vào nguyên giá tài sản cố định, mức trích khấuhao tài sản cố định theo quy định hiện hành và giá trị thu hồi do thanh lý (nếucó).

c) Trường hợp hai bên không nhất trí về giá trịthiệt hại thì có quyền yêu cầu tổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hại.Chi phí xác định giá trị thiệt hại do bên yêu cầu thanh toán.

Tổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hạilà tổ chức thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Mức bồithường thiệt hại

Mức bồi thường thiệt hại theo Điều 7 Nghị địnhsố 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

Mức bồi thường thiệt hại do hai bên thoả thuậntrên cơ sở giá trị thiệt hại được xác định theo quy định tại khoản 3 Mục này nhưngtối đa không vượt quá ba (03) tháng tiền lương, tiền công liền kề trước ngày đìnhcông diễn ra theo hợp đồng lao động của những người lao động tham gia cuộc đìnhcông. Tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động là tiền lương, tiền công làmcơ sở đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

5. Thương lượngbồi thường thiệt hại tại doanh nghiệp

Thương lượng bồi thường thiệt hại tại doanhnghiệp theo Điều 8 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhậnđược văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đạidiện tập thể lao động phải có ý kiến trả lời bằng văn bản cho người sử dụng laođộng.

Nếu đồng ý với yêu cầu bồi thường thiệt hại củangười sử dụng lao động thì có văn bản cam kết bồi thường thiệt hại theo Mẫu số 2kèm theo Thông tư này. Văn bản cam kết bồi thường thiệt hại là cơ sở pháp lý xácđịnh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của đại diện tổ chức công đoàn cơ sở hoặcđại diện tập thể lao động.  

Nếu không đồng ý thì có văn bản yêu cầu thươnglượng theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này nêu rõ thời gian, địa điểm thương lượngvà gửi cho người sử dụng lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoànlao động cấp tỉnh.

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngàynhận được văn bản yêu cầu thương lượng, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổchức phiên họp thương lượng. Trường hợp chưa thể tổ chức phiên họp thương lượngđúng thời hạn thì người sử dụng lao động phải có văn bản nêu rõ lý do và ấn địnhcụ thể thời gian sẽ tiến hành tổ chức phiên họp thương lượng tiếp theo.

c) Phiên họp thương lượng do người sử dụng laođộng và đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động đồngchủ trì, có thư ký ghi biên bản phiên họp.

Nội dung thương lượng tại phiên họp gồm: mức bồithường thiệt hại, phương thức bồi thường thiệt hại và thời hạn thực hiện bồi thườngthiệt hại.

Biên bản phiên họp phải ghi đầy đủ: thành phầntham dự, nội dung thương lượng, kết quả thương lượng, chữ ký của người sử dụnglao động, chữ ký của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tậpthể lao động, và chữ ký của thư ký phiên họp. Biên bản phiên họp thương lượng đượclập theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư này, là cơ sở pháp lý xác định quyền, nghĩavụ của các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường thiệt hại (nếuthương lượng đạt kết quả) hoặc là căn cứ để hai bên thực hiện quyền khởi kiệnra Toà án nhân dân (nếu thương lượng không đạt kết quả).

Trong phiên họp thương lượng, hai bên có quyềnmời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn cấp trêntrực tiếp và đại diện người sử dụng lao động ở địa phương tham gia phiên họp.

d) Tại phiên họp thương lượng, nếu hai bên khôngnhất trí về giá trị thiệt hại thì tạm hoãn phiên họp để một trong các bên yêu cầutổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hại. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hoãnphiên họp thương lượng, bên yêu cầu xác định lại giá trị thiệt hại phải có vănbản đề nghị tổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hại. Hết thời hạn trên, nếukhông có văn bản yêu cầu tổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hại thì haibên phải tiến hành lại phiên họp thương lượng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tổchức trung gian công bố kết quả xác định giá trị thiệt hại, hai bên phải chấpthuận kết quả đó và tổ chức lại phiên họp thương lượng để thoả thuận các nộidung còn lại.

đ) Hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đượcyêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động mà Ban chấp hành côngđoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động không có văn bản trả lời thì được coilà phía đại diện người lao động từ chối thương lượng.

6. Khởi kiệnyêu cầu đòi bồi thường thiệt hại

a) Người sử dụng lao động có quyền khởi kiệnra Toà án nhân dân cấp huyện nơi xảy ra cuộc đình công đòi bồi thường thiệt hạitheo Điều 9 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP trong các trường hợp:

- Phía đại diện người lao độngtừ chối thương lượng theo quy định tại điểm đ khoản 5 Mục này;

- Việc thương lượng không đạt kếtquả trên cơ sở biên bản thương lượng;

- Bên có nghĩa vụ bồi thườngthiệt hại không thực hiện bồi thường theo đúng Cam kết bồi thường thiệt hại (theoquy định điểm a khoản 5 Mục này) hoặc Biên bản thương lượng.

b) Trình tự, thủ tục khởi kiệnra Toà án nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

7. Thực hiệnbồi thường

Việc thực hiện bồi thường thiệthại theo Điều 10 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: 

a) Tổ chức công đoàn cơ sở đã lãnhđạo cuộc đình công bất hợp pháp, phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụnglao động thì thực hiện bồi thường thiệt hại từ nguồn kinh phí của tổ chức công đoàncơ sở, bao gồm từ các nguồn sau:

- Kinh phí được để lại công đoàncơ sở từ thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng và kinh phí công đoàndo người sử dụng lao động trích nộp theo quy định hiện hành.

- Các khoản thu khác: thu từ cáchoạt động văn hoá thể thao, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ do công đoàntổ chức, các khoản tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài.

b) Trường hợp đại diện tập thểlao động lãnh đạo đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp thì đạidiện tập thể lao động và những người lao động tham gia đình công thực hiện bồithường thiệt hại theo mức bồi thường thuộc trách nhiệm cá nhân theo phần.

Mức bồi thường thuộc trách nhiệmcá nhân theo phần được xác định bằng tổng mức bồi thường thiệt hại chia cho tổngsố người tham gia đình công (kể cả người lãnh đạo đình công).

Việc bồi thường của mỗi cá nhânđược khấu trừ dần vào tiền lương, tiền công hàng tháng của người đó. Mức khấutrừ mỗi tháng không quá 30% mức lương, tiền công ghi theo hợp đồng lao động làmcơ sở đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động chấmdứt hợp đồng lao động trước khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, phần bồi thườngcòn lại được tính là khoản nợ của người lao động đối với người sử dụng lao động.Việc thanh toán khoản nợ này do hai bên thoả thuận hoặc theo quy định của phápluật.

c) Việc thực hiện bồi thường bằnghiện vật hoặc bằng việc thực hiện một công việc do hai bên thoả thuận trên cơ sởquy đổi hiện vật và công lao động thực hiện một công việc ra tiền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc,đề nghị phản ánh về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để kịp thờigiải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Huỳnh Thị Nhân

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC , ngày 30 tháng5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao độngTÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

Số:

 .........., ngày……tháng….. năm ......

YÊU CẦU BỒI THƯỜNGTHIỆT HẠI

Kính gửi: .....................(BCH công đoàn cơ sở /Đại diện tập thểlao động đã lãnh đạo cuộc đình công bất hợp pháp)

- Căn cứ Quyết địnhsố ..... ngày … tháng … năm của Toà ánnhân dân …… về tính bất hợp pháp của cuộc đình công diễn ra vào ngày … tháng….năm….

- Căn cứ Nghị địnhsố 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thườngthiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợppháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động, Thông tư liên tịch số 07/2008/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/5/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ;

- Căn cứ thiệt hạicủa cuộc đình công diễn ra vào ngày … tháng….năm….

Doanh nghiệp (tên doanh nghiệp) yêu cầu bồi thườngthiệt hại đối với Tổ chức công đoàn cơ  sởđã lãnh đạo cuộc đình công bất hợp pháp/Đại diện tập thể lao động đã lãnh đạocuộc đình công bất hợp pháp và người lao động tham gia cuộc đình công bất hợppháp theo những nội dung sau:

1. Yêu cầu bồithường thiệt hại

1.1. Giá trị thiệthại:

TT

Thiệt hại

Số lượng

Số ngày

Đơn giá

(đồng Việt Nam)

Giá trị thiệt hại

Ghi chú

(Ghi tên tài liệu chứng minh thiệt hại nếu có)

1

2

3

4

5

Tổng cộng

1.2. Mức yêu cầubồi thường thiệt hại (ghi chi tiết mức yêucầu bồi thường thiệt hại).

1.3. Phương thứcyêu cầu bồi thường thiệt hại (ghi cụ thểhình thức nào: bằng tiền/bằng hiện vật/bằng việc thực hiện công việc).

1.4. Thời hạn thựchiện việc bồi thường thiệt hại (ghi rõkhoảng thời gian thực hiện việc bồi thường thiệt hại).

2. Yêu cầu Tổ chứccông đoàn cơ sở/Đại diện tập thể lao động và người lao động tham gia cuộc đìnhcông bất hợp pháp thực hiện bồi thường thiệt hại theo đúng các nội dung 1.2,1.3, 1.4 nói trên.

3. Trong thời hạn10 ngày, nếu BCH công đoàn cơ sở/Đại diện tập thể lao động đã lãnh đạo cuộc đìnhcông bất hợp pháp không có văn bản trả lời Yêu cầu thương lượng này thì doanhnghiệp (tên doanh nghiệp) sẽ tiến hànhkhởi kiện ra Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền để đòi bồi thường thiệt hại.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh (để biết);

- Lưu.

GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC , ngày 30tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính..

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP ….(tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động


Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động ..........,ngày……tháng….. năm ......

CAM KẾT BỒI THƯỜNGTHIỆT HẠI

Kính gửi:.............................. .(têndoanh nghiệp)

Sau khi xem xét côngvăn số …. ngày … tháng…. năm …. về việc Yêu cầu bồi thường thiệt hại của doanhnghiệp (tên doanh nghiệp).

Ban chấp hành công đoàncơ sở/Đại diện tập thể lao động cam kết bồi thường thiệt hại theo đúng những yêucầu của doanh nghiệp (tên doanh nghiệp). Cụthể như sau:

- Về mức bồi thườngthiệt hại (ghi rõ mức bồi thường):

- Về thời hạn thựchiện bồi thường thiệt hại (ghi rõ khoảngthời gian thực hiện bồi thường):

- Về hình thức thựchiện bồi thường thiệt hại (ghi rõ hìnhthức bồi thường):

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh (để biết);

- Lưu.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/

TM.ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC , ngày 30tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính..

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP ….(tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động ..........,ngày……tháng….. năm ......

YÊU CẦU THƯƠNG LƯỢNG

Kính gửi:.............................. .(têndoanh nghiệp)

Sau khi xem xét côngvăn số …. ngày … tháng…. năm …. về việc Yêu cầu bồi thường thiệt hại của doanhnghiệp (tên doanh nghiệp), Tổ chức côngđoàn cơ sở/Đại diện tập thể lao động yêu cầu doanh nghiệp (tên doanh nghiệp) tiến hành phiên họp thương lượng để thoả thuận vềviệc bồi thường thiệt hại.

Đề nghị doanh nghiệp(tên doanh nghiệp) bố trí địa điểm,thời gian và mời đại diện tham gia phiên họp thương lượng.

Chúng tôi cam kếttham dự phiên họp thương lượng đúng thành phần, thời gian và địa điểm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh (để biết);

- Lưu.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/

TM.ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC , ngày 30tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động


BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG

Hôm nay, tại …..(địa điểm). Vào hồi … giờ, ngày …. tháng….năm…. Chúng tôi gồm:

- Đại diện doanhnghiệp (tên doanh nghiệp): ghi rõ họ và tên,chức vụ của người tham dự.

- Đại diện Banchấp hành công đoàn cơ sở/Đại diện tập thể lao động: ghi rõ họ và tên, chức vụ của người tham dự.

- Đại diện cácthành phần tham dự khác (nếu có): ghi rõhọ và tên, chức vụ của người tham dự.

Đã tiến hành phiênhọp thương lượng về bồi thường thiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây racho doanh nghiệp:

1. Nội dung phiên họp thương lượng (ghi rõ nội dung và các ý kiến phát biểu).

2. Kết quả phiên họp thương lượng. Sau khi thoả thuận, hai bên đãthống nhất (hoặc không thống nhất) về những nội dung bồi thường thiệt hại củacuộc đình công bất hợp pháp. Cụ thể: (ghirõ nội dung thoả thuận được/ hoặc không thoả thuận được).

Biên bản được hoànthành vào hồi …. giờ, ngày….tháng….năm….

Biên bản này đượclập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Đại diện doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện của cơ quan có thẩm quyền nếu có

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan làm việc.)

Đại diện BCH công đoàn cơ sở/Đại diện tập thể lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký phiên họp

(Ký và ghi rõ họ tên)