THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ

SỐ 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV NGÀY 10 THÁNG 07NĂM 2008

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠCẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀNHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNGVÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânhuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộLao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNội vụ;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫnchung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước củaỦy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội như sau:

Phần I

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chunglà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiềnlương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tựnguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội;bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọichung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộcphạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phâncấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế vàhoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn,năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, cải cách hành chính thuộcphạm vi quản lý của Sở;

b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở (nếu có);

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danhđối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Laođộng – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xãhội;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơnvị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác vềlao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt: tổ chức thông tin,tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lýcủa Sở.

4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm,chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mụctiêu quốc gia về việc làm;

b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:

- Bảo hiểm thất nghiệp

- Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới;

- Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tácxã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;

- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thịtrường lao động;

- Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người chưathành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làmviệc tại nhà, lao động dịch chuyển;

- Cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ laođộng.

c) Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định củapháp luật;

d) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động làngười nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàntỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao độngViệt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theoquy định của pháp luật;

b) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luậtcủa nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn laođộng, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhànước của Sở;

d) Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanhnghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giámsát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ởnước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa ngườilao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh,số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoàitrở về nước nhu cầu tuyển dụng ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người laođộng đăng ký tìm việc làm;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyếtcác yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao độngViệt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

6. Về lĩnh vực dạy nghề:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình; dựán phát triển, dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quychế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp vănbằng, chứng chỉ nghề, chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạynghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồidưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, tổ chức hội giảng viêngiáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi học giỏi nghề cấptỉnh.

7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công:

a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước laođộng tập thể, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao độngvà trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độđối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệpnhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phầnhóa, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp;

b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền côngtheo quy định của pháp luật.

8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tựnguyện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiệncác quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tựnguyện theo thẩm quyền;

b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừngđóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phâncấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

9. Về lĩnh vực an toàn lao động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảohộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toànlao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện vềan toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàntỉnh;

c) Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vậttư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật;

d) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặcthù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạnlao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấptỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tạiđịa phương, hướng dẫn các tổ chức; cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo,điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

10. Về lĩnh vực người có công:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nướcđối với người có công với cách mạng trên địa bàn;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩatrang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương,quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bànđược giao;

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận vàan táng hài cốt liệt sỹ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệtsỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ;

d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa về thương tật và khảnăng lao động cho người có công với cách mạng;

đ) Quản lý đối tượng và quản lý kinh phí thực hiện các chếđộ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định;

e) Hướng dẫn và tổ chức các phòng trào Đền ơn đáp nghĩa;quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của pháp luật.

11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:

a) Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối vớicác đối tượng bảo trợ xã hội;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo,chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề ánvề trợ giúp xã hội;

c) Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội,hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địabàn tỉnh.

12. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạchhành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định củapháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựngxã, phường phù hợp với trẻ em;

c) Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻem, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em vàtrẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

d) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện cácquyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ,chăm sóc trẻ em;

đ) Quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quyđịnh của pháp luật;

13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch vàgiải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, phòng, chống HIV/AIDScho đối tượng mại dâm, ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ táihòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trởvề;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở giáodục lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, ngườisau cai nghiện ma túy) trên địa bàn tỉnh.

14. Về lĩnh vực bình đẳng giới:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình,dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳnggiới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp vớiđiều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

15. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quảnlý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân,hướng dẫn và kiểm tra các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địabàn tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động, ngườicó công và xã hội theo sự phân công hoặc phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dâncấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động,người có công và xã hội đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấphuyện.

19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ,xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lýnhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

20. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chínhcủa Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy bannhân dân cấp tỉnh.

21. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiếtkiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộcphạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

22. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực laođộng, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quyđịnh của pháp luật.

23. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báocáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

24. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (trừcác đơn vị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); quản lý tổchức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đàotạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, côngchức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật vàphân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

25. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thựchiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấpcủa Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấptỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Giám đốc và khôngquá 03 Phó Giám đốc, đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khôngquá 04 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trướcỦy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luậtvề toàn bộ hoạt động của Sở;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu tráchnhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khiGiám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành cáchoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do BộLao động – Thương binh và Xã hội ban hành và theo quy định của pháp luật, việcmiễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đốivới Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức được thành lập thống nhất, gồm:

- Thanh tra;

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

Việc thành lập Phòng Tổ chức cán bộ thuộc: Sở hoặc bộ phậnlàm công tác tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng Sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định.

b) Các tổ chức được thành lập phù hợp với đặc điểm ở địaphương:

Phòng Người có công; Phòng Việc làm – An toàn lao động;Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội; Phòng Bình Đẳng giới (hoặc ghépvới Văn phòng Sở); Phòng Dạy nghề; Phòng (hoặc Chi cục) Phòng, chống tệ nạn xãhội; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (hoặc chi cục Bảo trợxã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) hoặc phòng có tên gọi khác.

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội được kế thừa hợp lý ởnhững địa phương hiện có và đang hoạt động có hiệu quả.

Chi cục Bảo trợ xã hội – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thànhlập ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu không thành lập Phòngbảo trợ xã hội và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thểthành lập riêng Chi cục Bảo trợ xã hội (nếu không thành lập Phòng Bảo trợ xãhội); Chi cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (nếu không thành lập Phòng Bảo vệ, chămsóc trẻ em).

Chi cục thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có tài khoản và condấu riêng.

Căn cứ tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý cụ thể đối vớingành lao động, thương binh và xã hội tại địa phương, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng và tên gọi các phòng, chicục chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; nhưng tổng số phòng, chi cục, văn phòng,thanh tra của Sở không quá 10 đơn vị, đối với thành phố Hà Nội và thành phố HồChí Minh không quá 12 đơn vị.

c) Các đơn vị sự nghiệp:

- Cơ sở dạy nghề;

- Cơ sở bảo trợ xã hội;

- Trung tâm giới thiệu việc làm;

- Cơ sở giáo dục lao động xã hội;

- Cơ sở điều dưỡng, chăm sóc người có công.

Các tổ chức sự nghiệp nêu trên và các tổ chức sự nghiệp khác(nếu có) trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định củapháp luật.

Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc SởLao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập các tổ chức sự nghiệpchuyên ngành thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyđịnh của pháp luật.

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xãhội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính củatỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy bannhân dân cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế và quy định của pháp luật.

Phần II

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyệnthực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xãhội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dâncấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biênchế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo; hướngdẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định,chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trìnhtrong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hộihóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các vănbản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyhoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xãhội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đượcgiao.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối vớitổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động củacác hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động,người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của phápluật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sởgiáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phâncấp, ủy quyền.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệtsỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dâncấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người cócông và xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàndân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về laođộng, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống thamnhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xãhội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựnghệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn,nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuấtvề tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấphuyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ,chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng vềchuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngthuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủyquyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định củapháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấphuyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng vàkhông quá 03 Phó trưởng phòng.

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động củaphòng;

b) Các Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịutrách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Ủyban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm,cách chức, khen thưởng, kỷ luật và chế độ, chính sách khác đối với Trưởngphòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Lao động – Thương binh và Xãhội do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính củahuyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

Phần III

NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ LĨNHVỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

Trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác về laođộng, người có công và xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phâncấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thống kê nguồn lao động của xã trình Ủy ban nhân dân cấphuyện để cân đối nguồn lao động, tạo việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động.

3. Tổng hợp và quản lý đối tượng người có công, người hưởngchính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn theo hướng dẫn của PhòngLao động – Thương binh và Xã hội, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chính sáchđối với đối tượng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Tổ chức thực hiện công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp chocác đối tượng hưởng chính sách lao động, người có công và xã hội theo phân cấphoặc ủy nhiệm của cơ quan chức năng.

5. Quản lý nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệtsỹ của xã (nếu có); quản lý cơ sở nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (nếu có);chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của phápluật và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy tại cộngđồng; tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâmhại, là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

7. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách,pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

8. Quản lý hoạt động của cán bộ, nhân viên thuộc Ủy ban nhândân cấp xã làm công tác lao động, người có công và xã hội.

9. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luậtvề lao động; người có công và xã hội; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuấttình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trênđịa bàn cấp xã theo quy định.

10. Bố trí cán bộ làm công tác lao động, người có công và xãhội cấp xã trên cơ sở quy định của pháp luật và đặc điểm của từng địa phương.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 15 ngàykể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư Liên tịch số 09/2004/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 09 tháng 06 năm 2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụhướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môngiúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xãhội ở địa phương.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và hướng dẫn Ủy ban nhân dâncấp huyện quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Laođộng – Thương binh và Xã hội.

b) Căn cứ đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quản lýnhà nước về lao động, người có công và xã hội ở địa phương, quyết định việcthành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức chuyên môn,nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theoquy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tại Thông tư Liêntịch này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cókhó khăn, vướng mắc, các tỉnh cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
Trần Văn Tuấn

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân