BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪNTHỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐIVỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾĐỘ PHỤ CẤP CHỐNG DỊCH

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơchế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Quyết địnhsố 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyđịnh một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao độngtrong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Sau khi có ý kiếnthỏa thuận của Bộ Quốc phòng tại công văn số 1795/BQP-CT ngày 22 tháng 6 năm2012 và Công văn số 2841/BQP-TC ngày 22 tháng 4 năm 2013;

Bộ trưởng Bộ Y tế,Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều củaQuyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủvề việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức,người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Điều 1.Định mức nhân lực trong phiên trực

Định mức nhân lực trong phiên trựcquy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đốivới công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chếđộ phụ cấp chống dịch (sau đây gọi tắt là Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ) đượchướng dẫn như sau:

1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữabệnh là bệnh viện (kể cả bệnh viện quân dân y), trung tâm y tế quận, huyện, thịxã, thành phố thuộc tỉnh đang thực hiện cả hai chức năng khám bệnh, chữa bệnhvà y tế dự phòng (sau đây gọi tắt là trung tâm y tế huyện): áp dụng định mứcnhân lực trong phiên trực quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số73/2011/QĐ-TTg .

2. Đối vớiphòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh:

a) Trườnghợp phòng khám đa khoa vực hoặc nhà hộ sinh trực thuộc Sở Y tế: áp dụng địnhmức nhân lực trong phiên trực quy định tại Khoản 5 Điều này;

b) Trường hợp phòng khám đa khoa khuvực, nhà hộ sinh thuộc bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện: định mức nhân lựctrong phiên trực được tính chung cho cả số giường bệnh của bệnh viện hoặc trungtâm y tế huyện và số giường bệnh của các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộsinh trực thuộc.

Giám đốc bệnh viện hoặc Giám đốctrung tâm y tế huyện quyết định số nhân lực trong phiên trực của từng phòngkhám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền quản lý trên nguyên tắc bảođảm nhân lực cho hoạt động chuyên môn và phù hợp với nguồn tài chính của đơnvị.

3. Đối với cơ sở chữa bệnh đượcthành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và cơ sở điềudưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật:

a) Cơ sở hạng I: tối đa không quá 24người/phiên trực;

b) Cơ sở hạng II: tối đa không quá16 người/phiên trực;

c) Cơ sở hạng III: tối đa không quá10 người/phiên trực.

4. Đối với trạm y tế xã, phường, thịtrấn, trạm y tế quân dân y (sau đây gọi tắt là trạm y tế xã): áp dụng định mứcnhân lực trong phiên trực quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số73/2011/QĐ-TTg .

Sở Y tế căn cứ vào các tiêu chí về:năng lực chuyên môn, số lượt khám bệnh, chữa bệnh bình quân/ngày của từng trạmy tế xã; khoảng cách từ trạm y tế xã đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên;điều kiện địa lý, tự nhiên và khả năng ngân sách địa phương để quy định cụ thểsố lượng nhân lực trong phiên trực đối với từng trạm y tế xã do địa phương quảnlý.

Trường hợp trong phiên trực có ngườibệnh phải cấp cứu, cần phải có cán bộ y tế đi cùng để chuyển người bệnh lêntuyến trên hoặc trường hợp có sự cố xảy ra dẫn đến số người trực theo định mứckhông bảo đảm được yêu cầu chuyên môn, Trưởng trạm y tế xã được quyết định cửngười làm thêm giờ, thực hiện trả tiền lương làm đêm và làm thêm giờ theo quyđịnh của pháp luật.

5. Đối với các bệnh xá, phòng khámquân dân y áp dụng định mức nhân lực trong phiên trực như sau:

a) Quy mô dưới 10 giường bệnh: 02người/phiên trực;

b) Quy mô từ 10 giường bệnh đến dưới20 giường bệnh: 03 người/phiên trực;

c) Quy mô từ 20 giường bệnh trở lên:05 người/phiên trực.

6. Đối với cơ sở khám bệnh, chữabệnh không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và5 Điều này: áp dụng định mức nhân lực trong phiên trực đối với bệnh viện hạngIV và bệnh viện chưa được xếp hạng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 của Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg .

Điều 2. Mứcphụ cấp đối với cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xửlý vi phạm hành chính và cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyếttật

1. Mức phụ cấp thường trực ngàythường, gồm các mức sau:

a) Mức phụ cấp thường trực tại cáckhu vực thông thường:

- 90.000 đồng/người/phiên trực đốivới cơ sở được xếp hạng I;

- 65.000đồng/người/phiên trực đốivới cơ sở được xếp hạng II và hạng III.

b) Mức phụ cấp thường trực tại khuvực điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ hoặc khu vực cách ly bệnhtruyền nhiễm bằng 1,5 lần mức phụ cấp quy định tại Điểm a Khoản này.

2. Mức phụcấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hằng tuần, ngày lễ, ngày tết và mức hỗtrợ tiền ăn trong phiên trực 24/24 giờ: thực hiện theo quy định tại Khoản 3Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg .

Điều 3. Chế độ phụcấp chống dịch đối với người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tạicơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

1. Người trực tiếp tham gia khám,chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyềnnhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg .

2. Danh mục các bệnh truyền nhiễmnhóm B mà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khámbệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch tại Phụ lục 1ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ vào tình hình thực tế, mức độnguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định cụ thểdanh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B ngoài danh mục quy định tại Phụ lục1 ban hành kèm theo Thông tư này và danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm Ctheo quy định tại Điều 3 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm mà người trựctiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyềnnhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Thông tư này.

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyềnnhiễm gồm: bệnh viện chuyên khoa bệnh truyền nhiễm; khoa truyền nhiễm thuộcbệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và các cơsở y tế khác có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được Ban Chỉ đạochống dịch các cấp quyết định huy động trong trường hợp có dịch.

4. Thời gian hưởng phụ cấp chốngdịch là số ngày thực tế tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnhtruyền nhiễm quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này tại cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, trong thời gian kể từ ngày cơ quan có thẩmquyền công bố dịch đến khi công bố hết dịch.

Điều 4. Kết cấu chiphí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế

1. Chi phí chi trả phụ cấp thườngtrực (trừ phụ cấp thường trực của trạm y tế xã) được tính vào chi phí ngàygiường bệnh, mức chi phí được cộng vào mức giá ngày giường bệnh theo từng loạibệnh viện như sau:

a) Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I:tối đa 20.000 đồng;

b) Bệnh viện hạng II: tối đa 15.000đồng;

c) Bệnh viện hạng III: tối đa 11.000đồng;

d) Bệnh viện hạng IV và các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh chưa được xếp hạng (trừ trạm y tế xã): tối đa 10.000 đồng;

Ví dụ 1: Bệnh viện A là bệnh việnhạng I, mức giá ngày giường bệnh đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho bệnhviện khi chưa kết cấu chi phí chi trả phụ cấp thường trực là 55.000 đồng. Nếucấp có thẩm quyền quyết định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực cho cácloại giường của bệnh viện hạng I được cộng vào mức giá là 18.000 đồng thì bệnhviện được thu của người bệnh hoặc thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội vớimức giá ngày giường bệnh nội khoa là 55.000 đồng + 18.000 đồng = 73.000 đồng.

2. Chi phí chi trả phụ cấp phẫuthuật, thủ thuật được tính vào chi phí của từng phẫu thuật, thủ thuật, mức chiphí được cộng vào mức giá của từng loại phẫu thuật, thủ thuật như sau:

a) Phẫu thuật loại đặc biệt: tối đa1.520.000 đồng/ca;

b) Phẫu thuật loại I: tối đa 660.000đồng/ca;

c) Phẫu thuật loại II: tối đa 340.000đồng/ca;

d) Phẫu thuật loại III: tối đa 190.000đồng/ca;

đ) Thủ thuật loại Đặc biệt: tối đa 300.000đồng/ca;

e) Thủ thuật loại I: tối đa 144.000đồng/ca;

g) Thủ thuật loại II: tối đa 63.000đồng/ca;

h) Thủ thuật loại III: tối đa 28.500đồng/ca;

Ví dụ 2: Phẫu thuật A, theo quy định của BộY tế được phân loại I. Mức giá của phẫu thuật này được cấp có thẩm quyền quyếtđịnh cho đơn vị, địa phương khi chưa kết cấu chi phí chi trả phụ cấp phẫuthuật, thủ thuật vào giá là 3.500.000 đồng.

Nếu cấp có thẩm quyền quyết định mức chiphí chi trả phụ cấp phẫu thuật được cộng vào mức giá của phẫu thuật loại I là600.000 đồng thì bệnh viện được thu của người bệnh hoặc thanh toán với cơ quanBảo hiểm xã hội với mức giá là 3.500.000 đồng + 600.000 đồng = 4.100.000 đồng.

3. Thẩm quyền quyết định mức chi phí chitrả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế:

a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộcBộ Y tế quản lý: do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định;

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộccác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý: thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế hướngdẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ,ngành khác quản lý;

c) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộcđịa phương quản lý: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều 8 Nghịđịnh số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chốngdịch quy định tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg quy định tại Điều 3Thông tư này và kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thường trực tại trạm y tế xãquy định tại Điều 1 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg do ngân sách nhà nước bảo đảm,được xây dựng, tổng hợp, phân bổ và giao trong dự toán ngân sách hàng năm chocác đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫnLuật này.

2. Kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp đặcthù đối với các cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này do ngân sách nhànước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp phápkhác (nếu có).

3. Kinh phí để chi trả chế độ phụ cấpthường trực, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật đối với dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh theo yêu cầu, dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa do cơ sở khámbệnh, chữa bệnh bảo đảm từ nguồn thu của các dịch vụ, kỹ thuật này.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chủ độngsử dụng nguồn thu và dự toán ngân sách giao tự chủ để chi trả chế độ phụ cấpthường trực, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Khoản 1Điều 6 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưađược cấp có thẩm quyền quyết định chế độ phụ cấp thường trực, chế độ phụ cấpphẫu thuật, thủ thuật trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (hoặc chưa bao gồmđầy đủ) theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, sau khi đã sử dụng nguồn thu vàdự toán ngân sách giao tự chủ nhưng vẫn không đảm bảo nguồn để thực hiện cácchế độ phụ cấp theo quy định tại Điều 2 và Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg được ngân sách nhà nước bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong thời gian chưa được tính phụ cấpthường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế: nguồn kinh phíđể thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuậttăng thêm giữa Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg so với Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửađổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành ytế (sau đây gọi tắt là Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg) được xử lý như sau:

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếptrả lương cho người lao động có trách nhiệm lập báo cáo nhu cầu kinh phí tăngthêm theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan quản lýcấp trên;

b) Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định vàtổng hợp theo Phụ lục số 3,4 và 5 ban hành kèm theo Thông tư này của các đơn vịtrực thuộc gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp, lập báo cáo theo Phụ lục số 3,4 và5 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theoquy định.

2. Thời gian thực hiện chi trả chế độ phụcấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tăng thêm giữa Quyết định số73/2011/QĐ-TTg so với Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg được tính như sau:

a) Năm 2012: Chế độ phụ cấp thường trực,phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tăng thêm được tính kể từ ngày 15 tháng 02 năm2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012;

b) Năm 2013: Chế độ phụ cấp thường trực,phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tăng thêm được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013;

c) Năm 2014: Chế độ phụ cấp thường trực,phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tăng thêm được tính kể từ ngày 01 tháng 01 năm2014 đến thời điểm cấp có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư nàyquyết định tính phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịchvụ khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thihành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014.

Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2003 của liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nộivụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theonghề đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước vàThông tư liên tịch số 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2004của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện một số chế độ đặc thù đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh đượcthành lập theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hết hiệu lực kể từ ngày Thôngtư liên tịch này có hiệu lực.

2. Chế độ phụ cấp đặc thù quy định tạiThông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,các Bộ, ngành, địa phương đơn vị phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, giảiquyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Đàm

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính; Quốc phòng, Lao động TB và XH;
- Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động TB và XH, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động TB và Xã hội;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Lưu VT, PC: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động TB và Xã hội.

PHỤ LỤC 1

DANH MỤCBỆNH TRUYỀN NHIỄM THUỘC NHÓM B MÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁM, CHẨN ĐOÁN,ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPCHỐNG DỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10 /2014 /TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26tháng 02 năm 2014 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

STT

Tên bệnh

1

Bệnh cúm: Cúm A(H1N1)

2

Bệnh lỵ A- míp (Amibe)

3

Bệnh Ru - bê - ôn (Rubeon)

4

Bệnh sốt Đăng gơ (Dengue)/Bệnh sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue)

5

Bệnh sốt phát ban

6

Bệnh sốt rét

7

Bệnh tay chân miệng

8

Bệnh than

9

Bệnh tiêu chảy do vi rút Rô –ta.

10

Bệnh thủy đậu

11

Bệnh thương hàn

12

Bệnh do Vi rút A-đê-nô (Adeno)

13

Bệnh Viêm màng não do não mô cầu

14

Bệnh viêm não vi rút

15

Bệnh xoắn khuẩn vàng da

Ghi chú: Đối vớicác bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 3 của Luậtphòng, chống bệnh truyền nhiễm: Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ vào tình hình thực tế,mức độ nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh để xem xét, quyết định cụ thể danh mụcmà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữabệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Thôngtư này.


PHỤ LỤC SỐ 2

Sở Y tế /Bộ, ngành
Đơn vị:………….

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍTĂNG THÊM KHI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Áp dụng cho các cơ sở y tếNhà nước lập gửi cơ quan quản lý cấp trên)

Năm ……………..

Đơnvị:1.000đồng

STT

NỘI DUNG

Thực hiện năm trước (lấy theo số liệu quyết toán)

Số lượng phiên trực, số lượng ca phẫu thuật, thủ thuật thực hiện trong năm (riêng năm 2012 kể từ ngày 15/02/2012 đến 31/12/2012)

Theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp theo QĐ số 73 so với QĐ số 155 trong năm (riêng năm 2012 kể từ ngày 15/02/2012 đến 31/12/2012)

Trong đó

Số chi tiêu

Kinh phí đã chi và quyết toán

Theo định mức tại (QĐ 155/2003/QĐ-TTg

Kinh phí chi trả trong năm

Theo định mức QĐ 73/2011/QĐ-TTg (kể cả hỗ trợ tiền ăn)

Kinh phí chi tr trong năm

Số đơn vị đảm bảo cân đối được từ nguồn giao thường xuyên trong năm (từ NSNN và nguồn thu)

Số NSNN bổ sung do không cân đối được nguồn

A

B

1

2

3

4

5=3*4

6

7=3*6

8= cột 7 - cột 5

9

10=8-9

I

Phụ cấp thường trực 24/24

1

Hạng Bệnh viện

X

X

2

Giường bệnh Kế hoạch

X

X

3

Giường bệnh Thực hiện

X

X

4

Giường bệnh theo yêu cầu (nếu có)

X

X

5

Số người trực thực tế tại Bệnh viện/phiên trực

X

X

6

Tổng kinh phí chi trả tiền trực trong năm (6=6.1+6.2+6.3)

X

X

X

X

X

X

6.1

Ngày thưng

X

X

X

X

X

X

X

6.2

Ngày thứ 7, CN

X

X

X

X

X

X

X

6.3

Ngày Lễ, Tết

X

X

X

X

X

X

X

II

Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (II=1+...8)

X

X

X

X

X

X

1

Ca phẫu thuật loại đặc biệt

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Ca phẫu thuật loại 1

X

X

X

X

X

X

X

X

PHỤ LỤC SỐ 3

Địa phương/Bộ…

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍTĂNG THÊM VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Áp dụng cho cơ quan quản lýcấp trên thẩm định và tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp)

Năm.......

Đơn v: Triệu đồng

STT

ĐƠN VỊ

Thực hiện năm trước

Ch tiêu chuyên môn

Tổng số tiền trực 24/24h đã chi năm …

Tổng số tiền bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật năm …..

Chi cho bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật năm ...

(đã trừ đi theo tỷ lệ giường yêu cầu)

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp theo QĐ số 73 so với QĐ số 155 trong năm (riêng năm 2012 kể từ ngày 15/02/2012 đến 31/12/2012)

Trong đó

Tổng cộng

Chi cho trực 24/24

Chi cho bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật

Số giường bệnh kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao

Số giường bệnh theo yêu cầu (nếu có)

Số lượng nhân lực trực theo giường bệnh bệnh KH được giao

Số lượng nhân lực trực thực tế tại BV/GB

Số lượng nhân lực điều chỉnh

Theo định mức tại QĐ 155/2003/QĐ-TTg

Theo định mức tại QĐ-73/2011/QĐ-TTg (kể cả hỗ trợ tiền ăn theo quy định)

Chênh lệch tăng thêm

Theo định mức tại QĐ 155/2003/QĐ-TTg

Theo định mức tại QĐ 73/2011/QĐ-TTg

Chênh lệch tăng thêm

Số đơn vị đảm bảo cân đối được từ nguồn giao thường xuyên trong năm (từ NSNN và nguồn thu)

Số NSNN bổ sung do không cân đối được nguồn

A

B

1=2+3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(10+9)*8/6)

12

13

14=13-12

15=14/(4+5)*4

16=15+11

17

18=16-17

TNG CỘNG

I

BỆNH VIỆN TUYN TỈNH

1

Bênh viện A

2

3

4

II

BỆNH VIỆN TUYN HUYỆN

1

Bệnh viện đa khoa

2

3

III

Trạm y tế cp xã

1

Huyện ....

2

IV

Bệnh viện (Đi với Trung ương)

1

2

(Đề nghị ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 8:Lấy theo số liệu cột 6 nếu số liệu tại cột 6 thấp hơn số liệu tại cột 7 hoặc lấytheo số liệu cột 7 nếu số liệu cột 7 thp hơn số liệu cột 6

PHỤ LỤC SỐ 4

Đơn vị, địa phương ...

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHỈ TIÊUCHUYÊN MÔN ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/11/2011 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Áp dụng cho cơ quan quản lýcấp trên thẩm định và tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp)

Năm …………

STT

ĐƠN VỊ

Ch tiêu chuyên môn

Số ngày trực 24/24

Số ca phẫu thuật, thủ thuật

Hạng cơ sở y tế

Giường bệnh KH năm

Giường bệnh

Số lượng người trực

Trực hồi sức cấp cứu

Trực thường

Tiền ăn

Phẫu thuật

Thủ thuật

Số GB kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao

Số giường bệnh theo yêu cầu (nếu có)

Công suất sử dụng giường bệnh

Số lượng nhân lực trực theo GB KH được giao

Số lượng nhân lực trực thực tế tại BV/GB

Số lượng nhân lực điều chỉnh

Tổng số

Ngày thường

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Tổng số

Ngày thường

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Tổng số

Loại đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

Tổng số

Loại đặc biệt

Loại I

Loại II

Loại III

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

19

20

21

21

23

24

25

26

27

TNG CỘNG

I

BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH

1

Bệnh viện A

2

3

4

II

BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN

1

Bệnh viện đa khoa

2

3

III

TRẠM Y TẾ CẤP XÃ

1

Huyện …..

2

IV

Bnh viện (Đi với Trung ương)

1

2

(Đề nghị ký tên, đóng dấu)

Cột 8: Ly theo s liệu cột 6 nếu số liu tại Cột 6 thấp hơn số liệu ti cột 7hoặc lấy theo s liệu cột 7 nếu số liệu cột7 thp hơn s liệu cột 6

PHỤ LỤC SỐ 5

Đơn vị, địa phương ………..

CHÊNH LỆCH ĐỊNH MỨC PHỤ CP TRC GIA QUYT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY28/12/2011 VÀ QUYT ĐỊNH 155/2003/QĐ-TTg CỦA TH TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Áp dụng cho cơ sở y tế Nhà nướclập báo cáo và Cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tàichính cùng cấp)

Năm ………..

Đơn vị: triệu đồng

STT

ĐƠN VỊ

Theo Quyết định 155/2003/Q Đ-TTg

Theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg

Trực hồi sức cấp cứu

Trực thường

Trực hồi sức cấp cứu

Trực thường

Ngày thường

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Ngày thường

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Ngày thường

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Ngày thường

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

Số người/ ngày

Định mức

A

B

TNG CỘNG

I

BỆNH VIỆN TUYN TỈNH

1

Bênh viện A

2

3

4

II

BỆNH VIỆN TUYN HUYỆN

1

Bệnh viện đa khoa

2

3

III

TRM Y T CP XÃ

1

Huyện ....

2

IV

Bệnh viện (Đi với Trung ương)

1

(Đề nghị ký n, đóng dấu)