BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 109/2009/TTLT /BTC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁCTRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

Căncứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chínhđối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đạihọc dân tộc, như sau:

Điều1. Đối tượng

Đốitượng được hưởng các chế độ quy định tại Thông tư này là học sinh theo tiêuchuẩn tuyển sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo, phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và các trường dựbị đại học dân tộc.

Điều2. Chế độ đối với học sinh

Họcsinh đang học tại các trường trên được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây:

1.Học phí:

Họcsinh thuộc đối tượng trên được miễn học phí.

2.Học bổng:

-Học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục vàĐào tạo, tỉnh, huyện và các trường dự bị đại học dân tộc được hưởng học bổngchính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước và được hưởng 12 thángtrong năm, đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc cóthời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng được cấp theo số thángthực học của năm học đó theo quy định tại mục II, Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT /BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/04/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chínhsách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáodục quốc dân.

-Trường hợp học sinh bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận học bổng chínhsách.

-Trường hợp học sinh bị đình chỉ học tập thì không được nhận học bổng trong thờigian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu banhoặc dừng học vì lý do khác (không do kỷ luật hoặc tự thôi học).

-Trường hợp học sinh không được lên lớp (lưu ban) thì năm học lưu ban đó chỉđược hưởng 1/2 suất học bổng, đến năm thứ 3 vẫn không đạt yêu cầu học tập thìtrả về địa phương. Mỗi học sinh chỉ được phép lưu ban 1 lần trong mỗi bậc học.

-Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học dân tộcthuộc diện được hưởng học bổng chính sách, nhưng đồng thời là đối tượng đượchưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi theo Điều 31, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc “Hướng dẫn thi hành một số điều của pháplệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng”, thì vẫn được hưởng chế độ trợ cấp xãhội, trợ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

3.Chế độ thưởng:

Họcsinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên (ở năm học trướcđó) được Nhà trường thưởng một lần/năm như sau:

-400.000 đồng nếu đạt khá;

-600.000 đồng nếu đạt giỏi;

-800.000 đồng nếu đạt xuất sắc.

4.Trang cấp hiện vật:

Họcsinh khi nhập trường được Nhà trường trang cấp bằng hiện vật 1 lần một số đồdùng cá nhân như sau:

-Chăn bông cá nhân;

-Màn cá nhân;

-Áo bông;

-Chiếu cá nhân;

-Nilon đi mưa;

-Quần, áo dài tay (đồng phục);

5.Tiền tàu xe: Học sinh được cấp tiền tàu xe theo giá vé thông thường của phươngtiện vận tải công cộng, mỗi năm một lần (cả lượt đi và lượt về) để thăm giađình vào dịp tết hoặc dịp nghỉ hè.

6.Hỗ trợ học phẩm: Hàng năm học sinh được cấp bằng hiện vật học phẩm theo tiêuchuẩn từng bậc học như sau:

Số TT

Tên học phẩm

Đơn vị tính

Số lượng được cấp phát theo cấp học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông và dự bị đại học dân tộc

1

Giấy trắng kẻ hoặc vở thếp đóng sẵn

Thếp

30

40

2

Cặp học sinh

Cái

1

1

3

Bút bi

Cái

20

24

4

Bút chì đen

Cái

2

3

5

Hộp chì màu

Hộp

1

-

6

Tẩy

Cái

1

1

7

Bộ compa, thước đo độ

Bộ

1

1

8

Dao con hoặc kéo

Cái

1

1

9

Hồ dán

Lọ

2

2

10

Giấy mầu thủ công

Tờ

15

-

11

Bìa bọc đóng vở học sinh

Tờ

12

15

12

Thước kẻ

Cái

1

1

7.Sách giáo khoa: Nhà trường xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung để cho mỗi họcsinh mượn 01 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đó đang theo học.Trường có trách nhiệm tổ chức tốt việc cho mượn và bảo quản sách giáo khoa đểđược sử dụng lâu dài, có hiệu quả; hàng năm trường được mua bổ sung số sáchgiáo khoa bằng 10% số đầu sách giáo khoa của tủ sách dùng chung.

8.Chi cho ngày tết nguyên đán, tết dân tộc:

Nhàtrường được tổ chức hai lần trong năm cho số học sinh của trường ở lại trườngkhông về nhà trong dịp Tết nguyên đán và Tết cổ truyền của dân tộc với mức chi50.000 đồng/học sinh/lần ở lại.

9.Chi hoạt động văn thể:

-Mỗi lớp được cấp:

+Một tờ báo địa phương;

+Một tờ báo của thanh thiếu niên hoặc báo “Giáo dục và thời đại” hoặc tập sanvăn nghệ dành cho các dân tộc phục vụ cho hoạt động giáo dục đặc thù của nhàtrường.

-Chi các hoạt động vui chơi giải trí: các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dụcthể thao, các hoạt động tuyên truyền và cổ động mang tính quần chúng của nhàtrường (dự toán chi trong phạm vi 5% quỹ học bổng của học sinh).

10.Chi bảo vệ sức khỏe:

-Chi mua sổ khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho học sinh.

-Chi mua bảo hiểm Y tế, mua thuốc thông thường cho học sinh đặt tại tủ thuốc củatrường.

11.Chi tuyển sinh và thi tốt nghiệp:

Côngtác tuyển sinh và thi kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp và chuyển trường …thực hiện theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trườngđược lập dự toán chi các khoản như sau:

-Làm hồ sơ tuyển sinh, trúng tuyển và tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

-Làm thẻ học sinh và phù hiệu cá nhân của học sinh.

12.Chi tiền điện, nước phục vụ việc học tập và sinh hoạt:

Nhàtrường lập dự toán kinh phí chi về điện, nước cho học tập và sinh hoạt của họcsinh như sau:

-Điện thắp sáng: bình quân 25KW/tháng/học sinh theo giá điện quy định tại địaphương.

-Nước sinh hoạt: bình quân 4m3 nước/tháng/học sinh theo giá quy định tại địaphương.

Nơichưa có điều kiện cung cấp các dịch vụ điện, nước hoặc bị lũ lụt, thiên tai bịmất điện thì nhà trường được chi để mua đèn dầu thắp sáng, chi dùng cho việclắp máy nước hoặc đào giếng. Không cấp phát tiền điện, nước cho từng cá nhân.

13.Chi nhà ăn tập thể: Hàng năm nhà trường được mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụnhà ăn tập thể với mức 50.000 đồng/học sinh/năm.

14.Các quy định khác:

-Đối với học sinh không được học tiếp tại trường do không tốt nghiệp, bị kỷ luậtbuộc thôi học, thôi học do ốm đau dài hạn thực hiện theo quy chế hiện hành củaBộ Giáo dục và Đào tạo và không được tiếp tục hưởng các khoản trợ cấp quy địnhtrong Thông tư này.

-Trường hợp bị tạm giam thì trong thời gian bị tạm giam không được hưởng họcbổng.

-Học sinh nghỉ học để chữa bệnh vẫn được hưởng học bổng nhưng tối đa không quába tháng. Trong trường hợp học sinh phải trả về gia đình thì được thanh toántiền tàu xe kể cả người đi theo phục vụ.

Điều3. Công tác quản lý tài chính

1.Công tác lập dự toán:

Cáctrường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường phổthông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và các trường dự bị đại học dân tộc lập dựtoán chi hàng năm theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các quyđịnh hiện hành.

2.Công tác kế toán và quyết toán:

Cáctrường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc thực hiệnđúng Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; đồng thời phải mở sổ kế toán đểghi chép, hạch toán và quyết toán theo đúng quy định của Chế độ kế toán hànhchính sự nghiệp ban hành tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộtrưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

3.Công tác kiểm tra, thanh tra tài chính:

Cáctrường thực hiện chế độ tài chính công khai, thường xuyên tổ chức tự kiểm trasổ sách kế toán và việc sử dụng kinh phí trong trường.

Cơquan quản lý giáo dục cấp trên của trường phối hợp với cơ quan Tài chính cùngcấp tổ chức kiểm tra định kỳ và duyệt quyết toán của trường theo các quy định hiệnhành.

Điều4. Tổ chức thực hiện

1.Kinh phí chi cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại họcdân tộc được tính trong ngân sách chi giáo dục – đào tạo hàng năm theo phân cấpngân sách nhà nước.

2.Đối với phần kinh phí phát sinh thêm năm 2009 xử lý như sau:

-Phần kinh phí phát sinh thêm đối với học sinh đang theo học tại các trường dựbị đại học và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ Giáo dụcvà Đào tạo: kinh phí phát sinh thêm được sắp xếp trong dự toán ngân sách nhànước giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Phần kinh phí phát sinh thêm đối với học sinh đang theo học tại các trường phổthông dân tộc nội trú do địa phương quản lý: do ngân sách địa phương đảm bảotrong dự toán ngân sách địa phương đã được giao.

3.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế choThông tư số 126/1998/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 09/09/1998 của liên Bộ Tài chính và BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh cáctrường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học.

Trongquá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ đểnghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịp thời.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW;
- TTCP, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT;
- Website Bộ Tài chính; Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu:VT,: Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT.