THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
THÔNG T­Ư LIÊN TỊCH

CỦA BỘTÀI CHÍNH - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

SỐ 114/2008/TTLT /BTC-BVHTTDL NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2008

H­ƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU VÀ QUẢN LÝ NGUỒNKINH PHÍ

ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂUÁ

 TRONGNHÀ LẦN THỨ 3 (AIGAMES III)

 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CPngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân sáchNhà nước.

 Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CPngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 Thực hiện Quyết định số 489/QĐ - TTgngày 2/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổ chức Đại hộiThể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Thực hiện Quyết định số 486/QĐ - TTg ngày 2/5/2008 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Đại hội Thể thao châu Á trongnhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

 Căn cứ thông lệ các kỳ Đại hội thể thao châu Átrong nhà và những quy định của các Liên đoàn Thể thao Quốc tế;

Liên tịch Bộ Tài chính - BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch h­ướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinhphí đối với công tác tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tổ chứctại Việt Nam ( AI Games III ) như sau:

 I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. AI Games III được tổ chứctheo nghi thức lễ hội Văn hoá - Thể thao Quốc tế, kết hợp với truyền thống vănhoá Việt Nam, bảo đảm hiệu quả chuyên môn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hiểu biếtlẫn nhau giữa các nước trong châu lục.

2. Đối t­ượng thực hiện Thôngtư­ này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí tổ chức thựchiện AI Games III.

3. Kinh phí tổ chức AI GamesIII bao gồm nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợppháp khác.

4. Sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản phục vụ AI Games III theo Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản h­ướngdẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành của Nhà n­ước.

 II . QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Nguồn kinh phí:
Kinh phí tổ chức AI Games III bao gồm:
- Ngân sách nhà nước (gồm ngânsách trung ương và ngân sách địa phương)

- Các khoản đóng góp, ủng hộ,tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài n­ước.

- Thu lệ phí ăn ở của các đoànvận động viên n­ước ngoài theo thông lệ Quốc tế 50USD/ng­ười/ngày.

- Thu tiền bán vé vào xem cáchoạt động thi đấu, biểu diễn, khai mạc, bế mạc, bản quyền, biểu trư­ng, biểu t­ượngAI Games III.

- Thu tiền quảng cáo.

- Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi:

2.1 Nộidung chi do ngân sách trung ương đảm bảo:

a/ Chi cho công tác chuẩn bị:

- Chi tuyên truyền cổ động, quảng cáo (in panô, áp phích,phù hiệu, quay phim, chụp ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in ấn tài liệu khác) và tuyêntruyền trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báochí...).

- Thuê cáp quang truyền hình,nối mạng.

- Chi mua sắm hoặc thuê trangthiết bị, địa điểm phục vụ AI Games III theo yêu cầu các Tiểu ban

- Thuê đ­ường truyền dẫn phụcvụ trung tâm báo chí, trang phục, đạo cụ, mua thuốc và vật tư y tế, an ninh, vănphòng phẩm.

- Chi phục vụ lễ khai mạc, bếmạc, chi cho đạo diễn, dàn dựng, kịch bản, bồi dưỡng tập luyện cho khối nghi thức,diễu hành, đồng diễn, ca múa nhạc, trang trí...

- Chi in vé, làm thẻ cho cácthành viên tham dự AI Games III.

- Chi in giấy mời, làm huy ch­ương,kỷ niệm ch­ương, huy hiệu AI Games III, huy hiệu Olympic Việt Nam và các vật phẩm,kỷ niệm khác.

- Chi cho công tác công nghệthông tin

- Chi cho các hội nghị, hộithảo, họp báo của Ban tổ chức.

- Chi tập huấn trọng tài, hướngdẫn viên, tình nguyện viên...

- Chi bồi d­ưỡng tập luyện thựchiện các phư­ơng án của lực lư­ợng an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế...

- Chi cho hoạt động của BanChỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

- Chi các khoản theo hợp đồngký kết giữa Việt Nam và Hội đồng Olympic châu Á và theo thông lệ quốc tế.

- Chi khác.

  b/ Chi cho hoạt động AI Games III:

- Chi lễ khai mạc, bế mạc, tổng kết AI Games III.

- Chi tổ chức thi đấu, biểu diễn các môn thể thao.

- Chi tiền ăn, ở, đi lại, bồi dư­ỡng làm nhiệm vụ cho cáckhách mời quốc tế, trọng tài, giám sát, huấn luyện viên, vận động viên, Ban Chỉđạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

- Thuê phương tiện vận chuyển

- Chi phí cho việc lấy mẫu, kiểm tra doping.

- Chi hỗ trợ tiền điện thoại cho các thành viên Ban Chỉđạo, Ban Tổ chức và các Trưởng tiểu ban chuyên môn.

- Chi khen th­ưởng.

- Chi công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế,phục vụ.

- Chi khác.

3- Mức chi:

3.1- Đối với khách mời và các đoànvận động viên:

- Chi ăn, ở, đi lại và làm việc đối với khách mời là ng­ườinư­ớc ngoài theo quy định tại Thông t­ư số 57/2007/TT - BTC ngày 11/06/2007 củaBộ Tài chính "về chế độ chi tiêu tiếp khách n­ước ngoài và Thông tư số 127/2007/TT - BTC ngày 31/10/2007 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT -BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT - BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tàichính.

- Đối với các đoàn vận động viên nước ngoài chi tiền ăn, ở,theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ, nhưng tối đa không quá 50USD/người/ngày.

- Các đội thể thao Việt Nam ở tại khách sạn đư­ợc thanh toántiền ăn, ở theo hợp đồng thực tế, nhưng tối đa không quá 800.000đồng/người/ngày; nếu ở tại các Trung tâm huấn luyện Thể thao đư­ợc thanh toán mứctiền ăn 300.000 đồng/người/ngày.

3.2- Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ AI Games III:

Các cán bộ và nhân viên phục vụkhi làm nhiệm vụ(bao gồm cả ngàylễ và ngày chủ nhật) đư­ợc h­ưởng theo các mức sau:

- Ban Chỉ đạo, Tr­ưởng, Phó Ban Tổ chức:  250.000 đồng/ngày/ng­ười.

- Thành viên Ban tổ chức, Trư­ởng, Pphó các tiểu ban: 200.000đ/ngày/người.

- Thành viên các tiểu ban, Ban tổ chức các môn thi đấu: 150.000đồng/ngày/ngư­ời.

- Nhân viên phục vụ :   100.000đồng/ngày/ng­ười.

- Chi hỗ trợ cước điện thoại di động phục vụ đại hội (cho cảđợt Đại hội): Các thành viên BanChỉ đạo, Ban Tổ chức và các Trưởng Tiểu ban chuyên môn: 300.000 đồng/người.

- Đối tư­ợng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp chữ:

+ Tập luyện: 20.000đồng/buổi/ng­ười

+ Tổng duyệt:   35 .000 đồng/buổi/ng­ười.

+ Chính thức: 50.000đồng/buổi/ng­ười.

- Giáo viên hướng dẫn:

+ Tập luyện: 40.000đồng/buổi/ng­ười.

+ Tổng duyệt: 60.000 đồng/buổi/ng­ười.

+ Chính thức: 80.000đồng/buổi/ng­ười.

-Đối t­ượng tham gia biểu diễn văn nghệ đ­ược thanh toán theo hợp đồng ký kết giữaBan tổ chức với các đoàn nghệ thuật.

- Bồi d­ưỡng làm nhiệm vụ cho tình nguyện viên: 100.000 đồng/ngày/người.

Số ngày đ­ược hưởng tiền thùlao của các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban và nhân viên phục vụlà số ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức AI Games III. Trườnghợp do công việc phải triển khai sớm hoặc kết thúc muộn sẽ đ­ược Ban Tổ chứcxem xét, quyết định và được h­ưởng thù lao theo mức quy định trên, như­ng thờigian kéo dài tối đa không quá 5 ngày.

Trường hợp một ng­ười làm nhiềunhiệm vụ khác nhau trong một ngày, chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Những cán bộ viên chức nhà nước đã đư­ợc hư­ởng khoản bồi dư­ỡngnày thì không được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú công tác phí nhưng đượcthanh toán tiền tàu xe và thuê chỗ ngủ theo quy định tại Thông tư­ số 23/2007/TT- BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chitổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cônglập, Thông tư số 127/2007/TT - BTC ngày 31/10/2007 về sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT- BTC ngày11/6/2007 của Bộ Tài chính.

Riêng cán bộ Ban tổ chức và các Tiểu ban, trọng tài là ngư­ờiđịa phương nơi tổ chức AI Games III không nghỉ tại cơ sở lưu trú do Ban tổ chứcbố trí thì không được thanh toán tiền ngủ, nếu tự túc ph­ương tiện đi lại của cánhân được thanh toán theo mức khoán là 20.000 đồng/ngày/ ng­ười.

- Chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: 70.000 đồng/cuộchọp/người, họp của các tiểu ban: 50.000 đồng/cuộc họp/ngư­ời.

- Chi tập huấn trọng tài: 50.000 đồng/ngày/ngư­ời; tập huấncủa các Tiểu ban: 30.000 đồng/ngày/ng­ười.

- Chi in vé, giấy mời, làm huy chư­ơng, làm kỷ niệm ch­ươngtheo hợp đồng kinh tế và dự toán được duyệt

3.3- Đối với trọng tài, ban tổchức thi đấu từng môn:

- Tiền tàu xe đi lại của trọng tài là ng­ười ở các địa phư­ơngđư­ợc Ban Tổ chức mời làm nhiệm vụ tại các địa điểm thi đấu đ­ược thanh toántheo quy định tại Thông tư­ số 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chínhQuy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cáccơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 127/2007/TT - BTCngày 31/10/2007 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT - BTC ngày 21/3/2007và Thông tư số 57/2007/TT- BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Mức thù lao thực hiện nhiệmvụ các môn ( trừ môn Bóng đá) được tính

như sau:

STT

Đối tượng được hưởng

Mức thù lao

( đồng/ ngày)

1

Tổng trọng tài, Trưởng ban giám sát

900.000

2

Tổ trưởng trọng tài, trọng tài chính, trưởng ban thư ký

600.000

3

Các trọng tài khác, thành viên ban giám sát, Thư ký

500.000

4

Nhân viên phục vụ

100.000

- Đối với các quan chức, giám sát, trọng tài người nước ngoài: đượchưởng chế độ theo quy định của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế.

- Đối vớitrọng tài, ban tổ chức thi đấu môn bóng đá:

STT

Đối tượng được hưởng

Mức thù lao

( đồng/ ngày)

Người

Việt Nam

Người

Nước ngoài

1

Giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, trọng tài, các trợ lý trọng tài, trọng tài thứ 4, điều phối viên.

1.700.000

1.700.000

2

Trưởng, phó Ban tổ chức

700.000

1.700.000

3

Các uỷ viên Ban tổ chức

500.000

1.700.000

4

Nhân viên phục vụ

100.000

3.4- Mức khen thư­ởng cho vận động viên ViệtNam đạt huy chư­ơng tại AI Games III : Thực hiện theo Quyết định số 234/2006/QĐ - TTg ngày 18/10/2006 của Thủ t­ướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấnluyện viên, vận động viên thể thao.

3.5- Các mức chi khác:

- Chi dịch tài liệu và thuê phiêndịch theoquy định tại Thông t­ư số 57/2007/TT - BTC ngày11/06/2007 của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài;

- Các khoản chi phát sinh theo thực tếchưa được quy định tại Thông tư này phải được Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc TrưởngBan Tổ chức phê duyệt; đồng thời phải đảm bảo đầy đủ các văn bản pháp lý, hồ sơđấu thầu, hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ.

- Đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban, huấn luyệnviên, vận động viên, trọng tài, diễn viên, nhạc công, nhân viên phục vụ trongthời gian tổ chức AI Games III là cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng dài hạnđang hư­ởng lương, học sinh, sinh viên đang hư­ởng học bổng, sinh hoạt phítrong thời gian phục vụ AI Games III vẫn đư­ợc hư­ởng nguyên l­ương, học bổng,sinh hoạt phí do đơn vị quản lý các đối tư­ợng này chi trả.

4- Lập dự toán, cấpphát và quyết toán kinh phí:

4.1- Lập dự toán:

- Đối với kinh phí tổ chức AI Games III: Căn cứ vào nộidung công việc và các mức thu, chi đư­ợc quy định tại điểm 1, 2, 3, phần II nêutrên, các Tiểu ban xây dựng dự toán chi tiết gửi Ban Tổ chức AI Games III. BanTổ chức AI Games III  phối hợp với Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán thu, chi đối với công tác tổ chức Đạihội AI Games III (trong đó có dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước) gửi Bộ Tàichính tổng hợp  trình các cấp có thẩmquyền phê duyệt.

4.2- Phân bổ dự toán :

Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho công tác tổchức AI Games III được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thực hiện thôngbáo kinh phí cho các Bộ và các địa phư­ơng có liên quan theo quy định hiệnhành.

4.3- Hạch toán, quyết toán các khoản thu chi của AI Games III:

Kinh phí của AI Games III được hạch toán vào loại 550- khoản 562 (chi sựnghiệp Thể dục thể thao) theo các mục tư­ơng ứng của mục lục ngân sách nhà n­ước.Kết thúc AI Games III, các Bộ, địa phư­ơngcó trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chức AI Games III với Bộ Tài chính theoquy định hiện hành, đồng gửi Ban Tổ chức AI Games III.

III . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông t­ư này có hiệu lực thi hành sau15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng đối với AI Games III tổ chức tại ViệtNam năm 2009.

Trongquá trình thực hiện nếu phát sinh v­ướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thaovà Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT.BỘ TRƯỞNG  

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAOVÀ DU LỊCH

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Danh Thái

KT.BỘ TRƯ­ỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh