BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY30/7/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ HƯỚNG DẪNQUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔNĐẾN NĂM 2020” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TT g NGÀY 27/11/2009CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Nghị định s 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạnvà cơ cu tchức củaBộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điu hành thựchiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TT g ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định s 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ về ban hành Danh mục các Chương trìnhmục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sungmột số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tưliên tch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ),

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH:

1. Gạch đầu dòngthứ 3, khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trítrong Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề t năm 2012.”

2. Khoản 1 Điều4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Việc lập, phân bổ, giao dự toán, quảnlý sử dụng, hạch toán và quyết toán kinh phí Đán thựchiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật;quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia banhành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủvà các văn bản hướng dẫn (nếu có). Kinh phí thực hiện Đánđược phân bổ theo loại, khoản tương ứng, hạch toán theo mã số Chương trình Mụctiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề 0250 và theo mã số Dự án đào tạo nghề cholao động nông thôn 0256.”

3. Khoản 2 Điều4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Việc lập, phê duyệt và giao kế hoạchdạy nghề cho lao động nông thôn:

- Hàng năm, Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kếhoạch dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho lao động nông thôn tcác Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện (gồm: danh mụcnghề đào tạo; số lượng người học; cấp trình độ dạy nghề; chỉ tiêu đặt hàng dạynghề; địa bàn đào tạo; đề xuất cơ sở đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho các nghềđào tạo; mức chi phí đào tạo cho từng nghề; dự toán nhu cầu kinh phí), trìnhUBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn vàgiao cho các cơ quan tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch đã được UBND cấp tỉnhphê duyệt và đơn xin học nghề của lao động nông thôn là đối tượng được hỗ trợhọc nghề theo quy định tại tiết b điểm 7.1 khoản 7 Điều 6 của Thông tư liên tịchnày, các cơ quan được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nôngthôn tiến hành ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề đối với các cơ sở dạy nghề cóđủ điều kiện đã được lựa chọn để dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định.”

4. Gạch đầu dòngthứ hai, khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Nội dung và mức chi cho hoạt động điềutra, khảo sát thực hiện theo quy định Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cáccuộc điều tra thống kê.”

5. Tiết c, điểm7.2, khoản 7 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Đối với hợp đồng đặt hàng do địa phươngthực hiện:

Mức chi phí đặt hàng đào tạo cho từngnghề do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phươngnhưng tối đa không quá mức quy định tại tiết b điểm 7.2 khoản 7 Điều 6 Thông tưliên tịch này.”

Điều 2. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2012 và được áp dụng từ niên độ ngân sáchnăm 2012.

2. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNGBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITHỨ TRƯỞNGNguyễn Ngọc Phi

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TẰI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Tổng Bí thư, VP BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở KHĐT;
- Sở LĐTBXH các tnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-B Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị thuộc BTC, Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT: BTC, BLĐTBXH.