BỘ TÀI CHÍNH -
BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁNKINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTVÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục phápluật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện phápbảo đảm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của ngườidân tại cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư phápban hành Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyếttoán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtvà chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định việc lập dựtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nướcbảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ sở; kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật các cấp; Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các cấp;các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếpcận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây gọi là công tác phổ biến giáo dụcpháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật).

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơquan, đơn vị có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtvà chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc quảnlý, sử dụng, quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật

1. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chocông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc cấp nàodo ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trítrong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chứcđoàn thể ở trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật ngân sáchnhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để thựchiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối đượcngân sách để triển khai thực hiện một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luậttrọng tâm, trọng điểm, bao gồm các hoạt động:

a) Chi tổ chức tập huấn văn bản pháp luật mới, bồidưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến,giáo dục pháp luật;

b) Xây dựng các chuyên mục phổ biến, giáo dụcpháp luật đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp;

c) Chi cho Tủ sách pháp luật; thực hiện phổ biến,giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến,giáo dục pháp luật;

d) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểmcủa các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chocông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật phảiđược quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo các quy định tại Thôngtư liên tịch này.

Điều 3. Nguồn kinh phí thựchiện

1. Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước do ngânsách nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách phápluật thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướngChính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 4. Nội dung chi

1. Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật các cấp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật các cấp, Banchỉ đạo các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cậnpháp luật, bao gồm:

a) Chi tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm nghiệpvụ, các phiên họp định kỳ, đột xuất, phiên họp tư vấn của Hội đồng, Ban chỉ đạo;

b) Chi văn phòng phẩm và biên soạn tài liệu phụcvụ các hoạt động của Hội đồng, Ban chỉ đạo;

c) Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra;

d) Chi sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.

2. Chi thực hiện công tác thông tin, truyềnthông, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phươngtiện thông tin đại chúng, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình, chuyên mục phổ biến,giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện truyền thông trênbáo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, tập san, bản tin, thông tin lưuđộng, triển lãm chuyên đề, làm bảng thông tin và hộp tin;

b) Thực hiện thông cáo báo chí, bao gồm: Chibiên soạn tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ hoạt động thông cáo báo chí;chi tổ chức họp báo, phát hành, đăng tải thông cáo báo chí trên các phươngtiện thông tin đại chúng;

c) Thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phíchvà các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác;

d) Thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở,bao gồm: biên soạn tin, bài phục vụ việc phát thanh; thù lao cho phát thanhviên; hỗ trợ trang bị hoặc thuê trang thiết bị phục vụ việc phát thanh tin, bàiphổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Chi biên soạn, biên dịch các tài liệu phục vụcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm:

a) Biên soạn đề cương giới thiệu Luật, Pháp lệnh;

b) Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trênwebsite, trang tin điện tử các loại sách, tài liệu pháp luật nghiên cứuchuyên đề, tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến,giáo dục pháp luật, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ đối tượng làbáo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mờitham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến,giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật;

c) Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tảitrên website, trang tin điện tử các sách pháp luật phổ thông, tờ gấp phápluật, câu chuyện pháp luật, băng, đĩa, tiểu phẩm pháp luật và các tài liệukhác phù hợp từng đối tượng cụ thể;

d) Biên dịch, in và phát hành tài liệu pháp luậtbằng tiếng dân tộc thiểu số;

đ) Biên dịch tài liệu pháp luật từ tiếng nướcngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

e) Chi biên soạn tài liệu tham khảo và hướng dẫnphổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chương trình, rà soát, cập nhật chươngtrình bài giảng cho nhà giáo và người học.

4. Chi thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luậttrực tiếp, lưu động, sinh hoạt chuyên đề của các Câu lạc bộ pháp luật, nhómnòng cốt, bao gồm:

a) Chi biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dụcpháp luật;

b) Chi mua, sao chụp tài liệu liên quan đến nộidung phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Cung cấp thông tin pháp luật thông qua các tờgấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật và các ấn phẩm, tài liệu pháp luật khác;

d) Chi công tác phí cho cán bộ tham gia phổ biến,giáo dục pháp luật trực tiếp, lưu động, tham gia sinh hoạt chuyên đề với Câu lạcbộ pháp luật, nhóm nòng cốt;

đ) Chi mua hoặc thuê trang thiết bị phục vụ hoạtđộng phổ biến, giáo dục pháp luật và sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp luật, nhómnòng cốt đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

e) Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hộinghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật; tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạcbộ pháp luật, nhóm nòng cốt. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệmtạo điều kiện hỗ trợ về địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ pháp luật;

g) Chi sơ kết, tổng kết hoạt động của Câu lạc bộpháp luật, nhóm nòng cốt;

h) Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuêngười dẫn đường (nếu có).

5. Chi xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở cáccơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khu dân cư,bao gồm:

a) Chi mua tài liệu, sách pháp luật cho Tủ sáchmới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới cho Tủ sách phù hợpvới yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân; chi mua Tủ mới hoặc bảo dưỡng Tủsách định kỳ;

b) Chi phục vụ người đọc và báo cáo tình hình phụcvụ người đọc đối với các tài liệu pháp luật của Tủ sách;

c) Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp choviệc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.

6. Chi xây dựng, quản lý, khai thác, cập nhậtcơ sở dữ liệu về chuẩn tiếp cận pháp luật, cơ sở dữ liệu pháp luật quốcgia, trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật; thu thậpthông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá phục vụ cho công tác phổbiến, giáo dục pháp luật; cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mớicần phổ biến phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cậnpháp luật.

7. Chi tổ chức thi tìm hiểu pháp luật,nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm:thi viết, thi sân khấu hóa, thi qua mạng internet, thi trên sóng phát thanh,truyền hình.

8. Chi tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tậphuấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổbiến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật,nhà giáo và người học. Đối với các khoá tập huấn, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ,có thêm mục chi cho việc biên soạn đề thi, đáp án, chấm thi và in ấn chứngchỉ.

9. Chi tổ chức các hội nghị cộng tác viên; cáccuộc họp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cậnpháp luật và các Chương trình, đề án; các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệmliên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáodục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

10. Chi thù lao cho báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật,hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; thù lao cộngtác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

11. Chi thực hiện giáo dục pháp luật trongnhà trường, bao gồm:

a) Chi khảo sát, đánh giá thực trạng vànhu cầu của người học và nhà giáo;

b) Chi biên soạn, in, phát hành tài liệugiáo dục pháp luật;

c) Chi xây dựng, thực hiện chương trìnhgiáo dục pháp luật;

d) Chi thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáoviên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật;

đ) Chi tổ chức giáo dục pháp luật ngoàigiờ, ngoại khóa, trại hè và sinh hoạt hè cho người học.

12. Chi rà soát, thống kê, hệ thống hóa cácvăn bản, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật; triển khai các nhiệm vụ của Chương trình, Đề án, Kếhoạch và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.

13. Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát vềnhu cầu bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luậtvà chuẩn tiếp cận pháp luật; nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các tầnglớp nhân dân; nhận thức pháp luật của học sinh, sinh viên; khảo sát việc thựchiện chương trình, sách giáo khoa môn giáo dục công dân và pháp luật; điều tra,khảo sát để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cậnpháp luật và triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt.

14. Chi mua, thuê trang thiết bị, tài sản và mộtsố khoản chi mua, thuê khác phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vàchuẩn tiếp cận pháp luật.

15. Chi kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tácphổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật và Chương trình, Đềán, Kế hoạch liên quan.

16. Chi thi đua, khen thưởng cho tập thể và cánhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật.

17. Đối với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổbiến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật đã được phê duyệt, ngoàiviệc thực hiện theo các nội dung chi quy định tại khoản 1 đến khoản 16 Điềunày, được chi một số nội dung quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình, Đềán, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật các cấp(Trung ương và địa phương) như sau:

a) Chi xây dựng đề cương; xây dựng, hoàn thiện;xét duyệt, thẩm định Chương trình, Đề án, Kế hoạch;

b) Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làmthêm giờ; văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phụcvụ trực tiếp hoạt động của Chương trình, Đề án, Kế hoạch;

c) Chi xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra chương trình, đề án; chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theođịnh kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ các Chương trình, Đề án, Kế hoạch; chinghiệm thu các sản phẩm của Chương trình, Đề án, Kế hoạch;

d) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đếnquản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch.

18. Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đếncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có).

19. Chi thực hiện các dự án từ nguồn tài trợ củanước ngoài căn cứ vào văn bản hợp tác quốc tế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;trong trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể về nội dung chi và mức chithì có thể vận dụng các quy định tại Thông tư liên tịch này.

Điều 5. Mức chi

1. Các nội dung chi cho công tác phổ biến, giáodục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo đúng chế độ, tiêuchuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành, cụ thể như sau:

a) Chi công tác phí cho những người đi công tác,bao gồm cả báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, ngườiđược mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cộng tác viên, chuyêngia tham gia đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chếđộ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước vàđơn vị sự nghiệp công lập;

b) Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật,chuẩn tiếp cận pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên phápluật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; bồidưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ nhằm thựchiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật;chi tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp, lưu động cho nhân dân, ngườihọc, các đối tượng đặc thù; trại hè pháp luật, ngoại khóa, sinhhoạt hè cho người học (đối với các khoá tập huấn, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ,có thêm mục chi cho việc biên soạn đề thi, đáp án, chấm thi và in ấn chứngchỉ), thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụngkinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức;

Việc hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi lại cho học viên làcác đối tượng đào tạo của các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dụcpháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm: cán bộ, công chức ở xã, phường,thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi tham dự cáckhóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (theo quy định tại Nghị địnhsố 92/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã) và các đối tượng khác, thực hiện theo mứcchi hỗ trợ quy định tại Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyềnthông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa,biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015;

c) Chi tổ chức họp báo; hội thảo, tọa đàmtrao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật,giải pháp thực hiện Chương trình, Đề án, hoạt động của Hội đồng phốihợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; tổ chứchội nghị cộng tác viên, các phiên họp tư vấn của Hội đồng và Ban chỉ đạothực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫnđịnh mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài,dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghịchuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác phổ biến,giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, các Chương trình, Đề án,Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức cáccuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập;

đ) Chi xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệupháp luật quốc gia, trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật;thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá phục vụ công tácphổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện phổbiến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử, website thựchiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BộTài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt độngthường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịchsố 19/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính - BộKế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụngkinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin tronghoạt động của cơ quan nhà nước;

e) Chi biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ phổbiến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật và phục vụ công tác thôngtin, truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm:

- Chi biên soạn đề cương (hoặc bài giảng) giớithiệu Luật, Pháp lệnh; thông cáo báo chí, sách, đặc san, tài liệu chuyên đềpháp luật, tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luậtvà chuẩn tiếp cận pháp luật để phát hành hoặc đăng tải trên website, trangthông tin điện tử và biên soạn chương trình giáo dục pháp luật, sách,tài liệu tham khảo, hướng dẫn giáo dục pháp luật trong nhà trường,thực hiện theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trìnhkhung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với cácngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (theo mức đối vớingành đào tạo đại học, cao đẳng). Đối với sách, tài liệu hệ thốnghóa các văn bản pháp luật thực hiện theo mức chi đối với ngành đàotạo trung cấp chuyên nghiệp;

- Chi xây dựng chương trình, chuyên mục; in ấncác ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành các băng rôn, khẩu hiệu,băng, đĩa để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cậnpháp luật; thực hiện truyền thông trên báo, tạp chí, đài truyền hình, tập san,bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng thông tin và hộptin, thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự vàtheo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dựtoán ngân sách hàng năm;

- Chi biên dịch các tài liệu phổ biến, giáodục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật (bao gồm cả tiếng dân tộc được hiểulà ngôn ngữ không phổ thông) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếpkhách nước ngoài vào làm việc tại Việt nam, chi tiêu tổ chức cáchội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trongnước.

g) Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại cácchương trình, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luậttrên sóng phát thanh, truyền hình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùngxa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015;

h) Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thànhtích xuất sắc về phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thựchiện theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng;

i) Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát vềcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, các Chươngtrình, Đề án, Kế hoạch; khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu củangười học và nhà giáo, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyếttoán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

k) Chi tổ chức cuộc thi, hội thi viết, thisân khấu, trên internet về tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến,giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm:

- Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên ban tổ chức,thành viên hội đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi, thực hiện theo quy địnhhiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức,viên chức nhà nước;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh tham gia cuộcthi (kể cả ngày tập luyện và thi, tối đa không quá 10 ngày), áp dụng mức chi hỗtrợ tiền ăn, nghỉ đối với đại biểu không hưởng lương theo quy định hiện hành củaBộ Tài chính về chế độ chi hội nghị;

Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ nêu trênthì không được thanh toán công tác phí ở cơ quan.

- Chi giải thưởng và một số nội dung chikhác tuỳ theo quy mô, tính chất của cuộc thi để quyết định mức tiền thưởng cụthể nhưng không vượt quá định mức tối đa quy định tại phụ lục kèm theoThông tư liên tịch này;

- Chi tổ chức cuộc thi, hội thi sân khấu, thitrên mạng internet, thi trên sóng phát thanh - truyền hình có thêm chi thuê dẫnchương trình, thuê diễn văn nghệ lồng ghép tiểu phẩm pháp luật; chi phíhậu kỳ, hội trường, trang thiết bị và các khoản chi khác phục vụ cuộc thi,thực hiện theo mức chi tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liêntịch này và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệttrong dự toán ngân sách hàng năm;

l) Mức chi xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sáchpháp luật, thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủtướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và mứcchi tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

m) Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản,tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cậnpháp luật, triển khai các nhiệm vụ của chương trình, đề án, kiến nghịhoàn thiện pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật,cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo quy định tại Thông tư liêntịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tưpháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật;

n) Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá vềcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, baogồm chi thống kê, thu thập, xử lý thông tin, số liệu từ báo cáo đánh giá củacác Bộ, ngành, địa phương; viết và hoàn thiện các loại báo cáo định kỳ,đột xuất, chuyên đề, sơ kết, tổng kết, thực hiện theo mức chi tạiPhụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

o) Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳhàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày26/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phíbảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch,kế hoạch và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy địnhchế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quannhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánhgiá liên ngành, liên cơ quan: cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu tráchnhiệm chi phí cho chuyến công tác theo chế độ quy định (tiền tàu xe đi lại, phụcấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến và cước hành lý, tài liệu mang theo để làmviệc) cho các thành viên trong đoàn. Để tránh chi trùng lặp, cơ quan, đơn vị chủtrì đoàn công tác thông báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu tập) cho cơquan, đơn vị cử người đi công tác không phải thanh toán các khoản chi này;

p) Chi mua, thuê trang thiết bị và một số khoảnchi mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật, căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theoquy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

q) Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làmthêm giờ, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trảlương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

r) Chi thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạchphổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật đã được phê duyệt, hoạtđộng của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồngđánh giá tiếp cận pháp luật, Ban chỉ đạo các Chương trình, Đề án, ngoài việc thựchiện theo các nội dung chi và mức chi quy định từ điểm a đến điểm q khoản 1Điều này, một số mức chi thực hiện như sau:

- Chi xây dựng đề cương Chương trình, Đề án, Kếhoạch; xây dựng, góp ý hoàn thiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch; xét duyệt, thẩmđịnh Chương trình, Đề án, Kế hoạch; chi xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo,hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch theo mức chi tại Phụ lục ban hànhkèm theo Thông tư liên tịch này;

- Văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị vàcác chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của Chương trình, Đề án, Kế hoạchtheo chứng từ chi thực tế hợp pháp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trongdự toán ngân sách hàng năm.

s) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đếncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có),theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dựtoán ngân sách hàng năm.

2. Thông tư liên tịch này hướng dẫn một số khoảnchi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếpcận pháp luật (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 6. Lập dự toán, chấphành và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtvà chuẩn tiếp cận pháp luật

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảmcho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật được thựchiện như sau:

1. Lập dự toán ngân sách:

a) Hằng năm, các Bộ, ngành, địa phương căn cứvào chức năng, nhiệm vụ của mình và các nhiệm vụ được giao theo quyđịnh của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướngdẫn thi hành, Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở,các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩntiếp cận pháp luật đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch phổ biến, giáodục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của năm và hướng dẫn các cơquan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý ban hành kế hoạch để làm căn cứ lậpdự toán ngân sách;

b) Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổbiến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, các cơ quan, đơn vịlập dự toán kinh phí chi tiết cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan,đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phêduyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý, cấpphát, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngânsách Nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này;

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thựchiện các Đề án đã được phê duyệt, căn cứ vào mục tiêu của từng Đề án lập dự toán(phần kinh phí do trung ương bảo đảm) tổng hợp chung trong dự toán của Bộ,ngành mình, gửi Bộ Tài chính (sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về nộidung, kế hoạch thực hiện) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bốtrí vào dự toán ngân sách hằng năm của các Bộ, ngành chủ trì Đề án. Đối với cácĐề án có các Tiểu đề án thì các cơ quan chủ trì Đề án phải có trách nhiệm tổnghợp nội dung, kế hoạch hoạt động của các Tiểu đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm địnhchung;

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểuđề án trong các Đề án đã được phê duyệt, căn cứ vào mục tiêu của từng Tiểu đềán lập dự toán kinh phí (phần kinh phí do Trung ương bảo đảm) tổng hợp vào dựtoán chi của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tài chính (sau khi có ý kiến của cơ quan chủtrì Đề án về nội dung, kế hoạch thực hiện) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, ngành chủ trì Tiểu đềán.

c) Đối với kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sáchpháp luật:

- Kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan,đơn vị: Hằng năm, căn cứ định mức chi tiêu và kế hoạch xây dựng Tủ sách pháp luậtđược cơ quan có thẩm quyền quyết định, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phíxây dựng Tủ sách pháp luật tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị mình gửi cơquan có thẩm quyền theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướngdẫn thi hành Luật này;

- Việc lập dự toán, cấp phát kinh phí ngân sáchTrung ương cấp kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn đối vớicác tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách và các xã thuộc các huyện nghèo theoNghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗtrợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, thực hiện theo quy địnhtại điểm m khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch này.

d) Đối với kinh phí ngân sách Trung ương hỗtrợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tỉnh chưa tự cân đối đượcngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật phổ biến, giáodục pháp luật:

Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp dự toán ngân sáchđảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, dự kiến nguồnthu, nhiệm vụ chi của địa phương, UBND tỉnh tổng hợp dự toán đề nghị ngânsách Trung ương hỗ trợ theo các nội dung hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 2Thông tư liên tịch này báo cáo về Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính;

Bộ Tư pháp tổng hợp dự toán đề nghị ngân sáchTrung ương hỗ trợ cho các tỉnh trong năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính thẩm địnhtrình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, Bộ Tài chính thông báo kinh phícho các địa phương được hỗ trợ để rút dự toán thực hiện;

Thời hạn các tỉnh gửi đề nghị hỗ trợ kinh phí từngân sách Trung ương bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quyđịnh của Luật ngân sách nhà nước về thời hạn báo cáo dự toán ngân sách nhà nướchằng năm (trước ngày 25/7); nếu quá thời hạn gửi báo cáo theo quy định thì BộTư pháp và Bộ Tài chính không chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợkinh phí.

2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinhphí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí hoạt độngcủa Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh giátiếp cận pháp luật được thực hiện theo chế độ và quy định quản lý tài chính hiệnhành.

Điều 7. Hiệu lực và điều khoảnthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng3 năm 2014 và thay thế các quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinhphí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việclập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật. Đối với các quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ côngtác hòa giải ở cơ sở tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số73/2010/TTLT-BTC-BTP cho đến khi có văn bản thay thế.

2. Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại Thông tư liên tịch này là mứcchi tối đa; căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấpquy định cụ thể mức chi của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương; Bộ trưởng, thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đoàn thể ở trungương căn cứ vào dự toán ngân sách được giao quy định cụ thể mức chi của cơquan, đơn vị trực thuộc, nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thôngtư liên tịch này. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bảnquy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị được áp dụng quy định về mứcchi tại Thông tư liên tịch này để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quyphạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổsung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bảnmới đó.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tưpháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng BCĐ Phòng, chống tham nhũng;
- Toà án NDTC;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, Sở Tư pháp, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, Vụ HCSN, Vụ PBGDPL.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÔNG TÁCPHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lậpdự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nướcbảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cậnpháp luật cho người dân tại cơ sở)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (1.000đ)

Ghi chú

1

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

a

Xây dựng đề cương

Tùy theo quy mô, tính chất và nhiệm vụ của Chương trình, Đề án, Kế hoạch

- Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

1.200

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Đề cương

2.000

b

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Chương trình, Đề án, Kế hoạch

3.000

Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến

Báo cáo

500

c

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

Chủ trì

Người/buổi

200

Thành viên dự

Người/buổi

100

d

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

Văn bản

500

đ

Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Người/buổi

200

Thành viên Hội đồng, thư ký

Người/buổi

150

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

100

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

300

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

200

c

Lấy ý kiến thẩm định

Bài viết

500

Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch

d

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Văn bản

500

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

a

Thù lao báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh

Người/buổi

Áp dụng chế độ thù lao giảng viên quy định tại tiểu mục 1.1 mục 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC

b

Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

300

Tuỳ theo trình độ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tính chất nghiệp vụ phức tạp của từng đợt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn

c

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Người/buổi

Tuỳ theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b của mục này

d

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/buổi

Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a,b,c mục này

3

Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

a

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

1.000

b

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tình huống đã hoàn thành

300

c

Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Câu chuyện đã hoàn thành

1.500

d

Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

Tiểu phẩm đã hoàn thành

5.000

5

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

30

Không quá 1 ngày

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

10

6

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Ngày

Tối đa 250% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Ngày

Tối đa 150% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

7

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

a

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác

Áp dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD &ĐT

b

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

Thuê dẫn chương trình

Người/ngày

2.000

Tùy theo quy mô, cấp tổ chức để quyết định mức thuê dẫn chương trình

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

10.000

Tùy theo quy mô, địa bàn tổ chức cuộc thi để quyết định mức thuê

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ngày

300

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)

Thực hiện theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính

c

Chi giải thưởng

Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi để quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt định mức chi tối đa quy định tại điểm này

- Giải nhất

Giải thưởng

+ Tập thể

10.000

+ Cá nhân

6.000

- Giải nhì

Giải thưởng

+ Tập thể

7.000

+ Cá nhân

3.000

- Giải ba

Giải thưởng

+ Tập thể

5.000

+ Cá nhân

2.000

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

+ Tập thể

3.000

+ Cá nhân

1.000

- Giải phụ khác

500

8

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

a

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh

Trang

75

Tính theo trang chuẩn 350 từ

b

Bồi dưỡng phát thanh

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

15

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

20

9

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm

Tủ/năm

2.000

Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

Lần

100

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

Lần/người

50

10

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

a

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương

Báo cáo

50

b

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

50

c

Viết báo cáo

Báo cáo tổng hợp trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo

5.000

Báo cáo định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương

Báo cáo

3.000

Báo cáo chuyên đề

Báo cáo

3.000

Báo cáo đột xuất

Báo cáo

1.000

11

Chi khen thưởng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã, phường); quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là quận, huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là tỉnh, thành phố)

a

Khen thưởng xã-phường; quận-huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn; tỉnh- thành phố được Bộ Tư pháp công nhận đạt chuẩn

Tương đương tập thể lao động xuất sắc

Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở

Áp dụng theo quy định của Luật thi đua, khen hưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành

b

Khen thưởng xã-phường được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã-phường, quận-huyện, tỉnh-thành phố được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc

Bằng khen

Bằng 2 lần mức lương cơ sở

c

Khen thưởng xã-phường, quận- huyện, tỉnh-thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc

Bằng khen

Bằng 3 lần mức lương cơ sở