BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

________________________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg );

Căn cứ Công văn số 2403/TTg-KGVX ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ;

Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC )

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được điều chỉnh tăng thêm 15% mức trợ cấp hàng tháng.

Công thức điều chỉnh như sau:

Mức trợ cấp hàng thángđược hưởng từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009

=

Mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

x

1,15

Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 690.000 đồng/tháng.

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng.

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 759.000 đồng/tháng.

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 793.500 đồng/tháng.

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 828.000 đồng/tháng.

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2009, đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được điều chỉnh tăng thêm 05% mức trợ cấp hàng tháng.

Công thức điều chỉnh như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/5/2009

=

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 4 năm 2009

x

1,05

Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng.

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 760.725 đồng/tháng.

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 796.950 đồng/tháng.

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 833.175 đồng/tháng.

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 869.400 đồng/tháng.

3. Đối với đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, nếu từ trần theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg , thực hiện như sau:

a) Nếu từ trần trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng của người từ trần theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Nếu từ trần từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 trở đi, thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng của người từ trần theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng các địa phương thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Đối với số hồ sơ đang xét hưởng chế độ, cấp nào đang xét duyệt thì cấp đó thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền chịu trách nhiệm điều chỉnh các mức hưởng tương ứng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng để phối hợp với liên Bộ xem xét, giải quyết./.

21 Bộ Quốc phòng

21 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Văn Được

Bùi Hồng Lĩnh

Nguyễn Công Nghiệp