BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 41/2007/TTLT-BTC-BCA

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪNTHỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08/11/2006 QUY ĐỊNHCHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Ngày 08/11/2006, Chính phủ ban hành Nghịđịnh số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (sau đây viếtgọn là Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ) Bộ Tài chính và Bộ Công an thống nhấthướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định này như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiệnchế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở phải mua bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc trích lậpkinh phí cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) vàcơ chế quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan,tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghịđịnh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP )và doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

II. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔBẮT BUỘC

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở cónguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP phảimua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinhdoanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là những doanh nghiệp có giấy phép thành lậpvà hoạt động - kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp.

3. Trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắtbuộc

a) Đối với những cơ sở phải mua bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đóchịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

b) Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ nhưnhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều cơ quan, tổ chức, cánhân thuê trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện như sau:

- Trường hợp xác định được người là chủ sởhữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung(sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảohiểm cháy, nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộpphí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm làtừng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.

- Trường hợp không xác định được người đạidiện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trựctiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổchức, cá nhân thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy tắc, biểuphí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp xảy ra tổnthất thì việc xác định nguyên nhân cháy, nổ dẫn đến tổn thất thuộc trách nhiệmcủa cơ quan Công an có thẩm quyền.

5. Các quy định về đối tượng, tài sản phảimua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu;hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các quy định khác về chế độ bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị định số130/2006/NĐ-CP .

6. Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữacháy có trách nhiệm

a) Hướng dẫn các cơ sở thuộc diện phải muabảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tự kiểm tra an toàn PCCC và thực hiện điều kiện antoàn PCCC theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP .

b) Định kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra vềan toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; kiểm tra đột xuất khicó dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn về PCCC hoặc khi có yêu cầu đặc biệt. Biênbản kiểm tra phải có kết luận về việc cơ sở đủ điều kiện hoặc không đủ điềukiện PCCC theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP .

7. Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữacháy cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm vềcháy, nổ quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện về PCCC thực hiện theo quy định tại mục VII của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số35/2003/NĐ-CP .

8. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ thực hiện giaokết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với bên mua bảo hiểm, khi bên mua bảohiểm đã được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện về PCCC hoặc có Biên bản kết luận cơ sở đủ điều kiện về PCCC.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được từ chốibán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm đã thực hiện các điều kiệnvề PCCC quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP .

Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm cótrách nhiệm lập báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Phụlục 2 kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Tài chính.

III. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG GÓP CHO HOẠT ĐỘNGPHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy,nổ bắt buộc có trách nhiệm trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đãthu được để đóng góp kinh phí cho các hoạt động PCCC.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 30tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chuyển sốtiền đóng góp kinh phí hoạt động PCCC vào Tài khoản tạm giữ của Bộ Công an mởtại Kho bạc nhà nước Trung ương và báo cáo tình hình thực hiện theo Phụ lục 3kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Tài chính.

2. Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói cóbao gồm cả bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệmtách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bằng phụ lục đính kèm hợp đồng vàphải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 9 của Nghị định130/2006/NĐ-CP .

3. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ khi kếtthúc năm tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập báo cáo quyết toánnguồn kinh phí phải đóng góp cho các hoạt động PCCC theo Phụ lục 4 kèm theoThông tư này và gửi về Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đốichiếu số liệu đã nộp với số liệu trong báo cáo quyết toán nguồn kinh phí đónggóp, nếu số đã nộp lớn hơn số phải nộp thì số nộp thừa được để lại để tính chosố nộp của năm sau; nếu số đã nộp thấp hơn số phải nộp thì doanh nghiệp cótrách nhiệm nộp bổ sung đủ số còn thiếu trong vòng 05 ngày.

Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra tính chínhxác của số liệu báo cáo và đôn đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nộp đủ các khoảnkinh phí phải đóng góp.

IV. QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ ĐÓNG GÓPCHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1. Hàng năm, căn cứ nội dung chi tại khoản2 mục IV của Thông tư này, số thu năm trước, khả năng số thu năm kế hoạch, BộCông an lập dự toán thu, chi từ nguồn kinh phí đóng góp cho hoạt động phòngcháy, chữa cháy, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công angửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Nguồn kinh phí 5% thu được từ kinhdoanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được sử dụng cho hoạt động PCCC với các nộidung sau:

a) Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bịPCCC của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Mức chi cho nội dung nàykhông thấp hơn 70% nguồn kinh phí thực chi cho hoạt động PCCC trong năm; nguồnkinh phí còn lại tối đa không quá 30% để chi cho các hoạt động quy định tạiđiểm b và điểm c khoản này.

b) Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, phổbiến kiến thức pháp luật và kiến thức phổ thông về PCCC chung cho toàn dân. Nộidung và mức chi cho các hoạt động này áp dụng theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 8/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảođảm cho các công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Hỗ trợ khen thưởng thành tích trongcông tác PCCC cho các đối tượng sau:

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụPCCC;

- Tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trongcông tác PCCC.

Mức khen thưởng tối đa không quá 5 triệuđồng đối với tập thể; 3 triệu đồng đối với cá nhân. Bộ Công an hướng dẫn cụ thểviệc khen thưởng và kinh phí khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tíchtrong công tác PCCC.

3. Sáu tháng một lần, Bộ Công an có tráchnhiệm làm thủ tục hạch toán kinh phí từ tài khoản tạm giữ vào ngân sách nhànước. Cuối năm, số chênh lệch giữa số thu phí đã hạch toán vào ngân sách với sốdự toán đầu năm sẽ được giảm trừ hoặc bổ sung vào dự toán thu, chi từ nguồnkinh phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của năm sau.

4. Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy BộCông an tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp cho các hoạt độngPCCC của các doanh nghiệp bảo hiểm.

5. Kho bạc nhà nước Trung ương kiểm soátcác khoản chi khi thực hiện cấp phát kinh phí cho hoạt động PCCC theo dự toánđã được phê duyệt.

6. Hàng năm, Bộ Công an có trách nhiệm xétduyệt quyết toán khoản chi từ nguồn kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC, tổnghợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước của Bộ Công an và gửi Bộ Tài chínhđể tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Kinh phí đóng góp cho các hoạt độngPCCC từ kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cuối năm chưa chi hết thì đượcchuyển sang năm sau để tiếp tục chi cho các nội dung theo hướng dẫn tại Thôngtư này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảysinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công an để có hướng dẫn kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trần Đại Quang

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Nơi nhận:
- Văn phòng TW vàcác Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT Bộ Tài chính, Bộ Công an.

Phụ lục 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

ĐƠNĐỀ NGHỊ

XÁCNHẬN NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi:

Tên tôi là:……………………………………………………….

CMND/Hộ chiếusố………………… do: ................. cấp ngày…….

là đại diệncho: …………….

Địa chỉ:……….

Điệnthoại………………..Fax:…………

Quyết địnhthành lập doanh nghiệp số:……….. ngày… tháng…..năm

Đăng ký kinhdoanh số: ………………… ngày…….tháng …năm….tại……

Số tàikhoản…….. tại ngân hàng…….

Đề nghị Quý cơ quan xem xét xácnhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
cho………………

Địachỉ:……………..

Để:………………….

Tôi cam kếtthực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháyvà chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháyxác nhận; đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết đểcó những thay đổi có liên quan về phòng cháy và chữa cháy đã xác nhận.

…..Ngày…..tháng…..năm…

(Ký tên và/hoặc đóng dấu)


Phụ lục 2:

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Tên doanh nghiệp

Kỳ báo cáo

STT

Mã số

Danh mục cơ sở (*)

Doanh thu bảo hiểm cháy, nổ

Thuộc phạm vi BH cháy, nổ bắt buộc

Thuộc phạm vi bảo hiểm tự nguyện (nếu có)

1

0100

2

0200

3

0300

4

0400

5

0500

6

0600

….

(*) Danh mục cơ sở theo quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

..., ngày…. tháng…. năm…

Người lập biểu

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và đóng dấu)

Phụlục 3:

BÁOCÁO

SỐTIỀN TRÍCH NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC THEO QUI ĐỊNH

Kỳ báo cáo

Doanh thu bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Số tiền trích nộp theo quy định

Doanh thu phát sinh

Doanh thu thực thu

Số tiền phải nộp

Đã nộp trong kỳ

Còn phải nộp trong kỳ

6 tháng đầu năm

6 tháng cuối năm

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

..., ngày…. tháng…. năm…

Người lập biểu

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và đóng dấu)

Phụlục 4:

BÁOCÁO

QUYẾTTOÁN KINH PHÍ PHẢI ĐÓNG GÓP TRÍCH NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

1- Doanh thu phát sinh theoquyết toán

2- Doanh thu thực thu theo sốliệu quyết toán

3- Số phải trích nộp theo quyếttoán

4- Số đã nộp (theo phụ lục 3)

5- Số còn phải nộp và số nộpthừa

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

..., ngày…. tháng…. năm…

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)