THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH- BỘ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG

SỐ 47/2008/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM2008

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHOHOẠT ĐỘNG KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀNƯỚC

GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhànước;

Căn cứ Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của cáctổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

 Liên tịch Bộ Tàichính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt độngkiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giaođất, cho thuê đất như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức đượctiến hành trên phạm vi cả nước theo từng tổ chức có quản lý, sử dụng đất trongđơn vị hành chính; trong đó xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơnvị cơ bản để tiến hành kiểm kê các tổ chức quản lý, sử dụng đất trên địa bànđịa phương mình. Kết quả kiểm kê cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kêcấp huyện, tỉnh, cả nước.

2. Đối tượng kiểm kê là các loại đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức sựnghiệp công, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là các tổ chức) đang quản lý,sử dụng mà được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Đối với đất an ninh, quốc phòng, việc rà soát ranh giới, cắm mốc ranhgiới, xác định tổng diện tích đất, rà soát lại số liệu kiểm kê chi tiết đã thựchiện trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2005, thực hiện và báo cáo theo tiêu chí,biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Riêng đất do các Ban Quản lý rừng và các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 về sắp xếp, đổimới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày3/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanhvà theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 28/11/2006 và công văn số 3100/VPCP-NN ngày 7/6/2007 của Văn phòng Chínhphủ.

3. Kinh phí cho các hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụngcủa các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất của Bộ Tài nguyên và Môitrường từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008. Kinh phí cho các hoạtđộng kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất của địa phương, từ nguồn ngân sách địa phương năm 2008(bao gồm từ dự phòng chi ngân sách địa phương; tiết kiệm chi thường xuyên theochỉ đạo của Chính phủ; tăng thu ngân sách địa phương nếu có sau khi đã dànhnguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định); đối với các địaphương có khó khăn về nguồn kinh phí, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ một phầntheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có), bằng hình thức bổ sung có mụctiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng kinhphí cho các hoạt động kiểm kê diện tíchđất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất,phải theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng chếđộ, tiết kiệm và có hiệu quả; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năngcó thẩm quyền; thực hiện thanh quyết toán kinh phí kiểm kê theo quy định hiệnhành.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi hoạt động kiểm kê diện tíchđất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

a) Nội dung chi ở trung ương (Bộ Tài nguyên vàMôi trường thực hiện):

- Xây dựng dự án;

- Tập huấn kiểm kê đến cấp tỉnh; in ấn tài liệu hướng dẫnkiểm kê;

-Tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất của các tổ chức trênphạm vi cả nước;

- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê và tình hình sử dụngđất của các tổ chức trên phạm vi cả nước.

- Tổng kết, công bố số liệu kiểm kê;

- Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai kiểm kê diện tích đấtđang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ởđịa phương.

b) Nội dung chi ở địa phương:

(1) Nội dung công việc thực hiện ở cấp tỉnh:

- Xây dựng phương án kiểm kê diện tích đất của các tổchức được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện trong toàn tỉnh (bao gồm cảcấp huyện, xã);

- Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn chuyên môn nghiệpvụ (bao gồm cả cấp huyện, xã);

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Trích lục thửa đất (bằng công nghệ tin học) của tổ chứcđã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất nhưng đã có bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính khuđất của tổ chức để chuyển cho cấp xã;

- Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục thửa đất của tổ chức đãđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc khu đất đã được đo vẽ bản đồđịa chính, trích đo địa chính, nhưng có biến động để chuyển cho cấp xã;

- Trích đo thửa đất của tổ chức ở nơi chưa có bản đồ địachính hoặc chưa có bản trích đo địa chính để chuyển cho cấp xã;

- In, nhân sao và cấp phát mẫu biểu kiểm kê (bao gồm cảcấp huyện, xã);

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp huyện, xãthực hiện kiểm kê đất các tổ chức đóng trên địa bàn;

- Thẩm định kết quả kiểm kê diện tích đất các tổ chứcthực hiện ở cấp huyện;

- Xây dựng bộ số liệu kiểm kê diện tích đất các tổ chứccủa cấp tỉnh  trên cơ sở tổng hợp kết quảkiểm kê của cấp huyện;

- Kiểm tra, xác nhận kết quả tổng hợp số liệu kiểm kêtoàn tỉnh;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê diện tích đất của cáctổ chức trên địa bàn cấp tỉnh;

- Nhân sao, giao nộp sản phẩm.

(2) Nội dung công việc thực hiện ở cấp huyện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp xã thực hiệnkiểm kê đất các tổ chức đóng trên địa bàn;

- Thẩm định kết quả kiểm kê diện tích đất các tổ chứcthực hiện ở cấp xã;

- Xây dựng bộ số liệu kiểm kê diện tích đất các tổ chứccủa cấp huyện trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm kê cấp xã;

- Kiểm tra, xác nhận kết quả tổng hợp số liệu kiểm kêtoàn huyện;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê diện tích đất của cáctổ chức trên địa bàn cấp huyện;

- Nhân sao, giao nộp sản phẩm.

(3) Nội dung công việc thực hiện ở cấp xã:

- Thu thập tài liệu có liên quan, lập danh sách các tổchức trên địa bàn;

- Phát phiếu điều tra và hướng dẫn cách kê khai cho cáctổ chức trên địa bàn;

- Thu nhận kết quả kê khai của các tổ chức đóng trên địabàn;

- Đối soát, kiểm tra hồ sơ giao đất, cho thuê đất của tổchức với kết quả kê khai của các tổ chức, trường hợp có sai khác phải kiểm trangoài thực địa;

- Tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sửdụng của các tổ chức trên địa bàn cấp xã theo mẫu quy định;

- Kiểm tra, xác nhận kết quả tổng hợp số liệu kiểm kêtoàn xã;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê của cấp xã;

- Nhân sao, giao nộp sản phẩm.

2. Mức chi:

Mức chi thực hiện Dự án kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của cáctổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện theo chế độ chi tiêu tàichính hiện hành và các văn bản dưới đây:

- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTN &MT-BTC ngày 27/2/2007 của BộTài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đođạc bản đồ và quản lý đất đai.

- Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 củaBộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghịđối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 củaBộ Tài chính.

3. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước:

Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí cho các hoạt động kiểmkê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất,cho thuê đất thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bảnhướng dẫn Luật; Thông tư này hướng dẫn cụ thể thêm một số nội dung sau:

a) Về lập dự toán:

- Căn cứ vào nhiệm vụ kiểm kê diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền giao,dự toán kinh phí thực hiện được lập theo nguyên tắc sau:

+ Đối với các nội dung chi đã có định mức kinh tế - kỹthuật: Dự toán kinh phí được xác định trên cơ sở khối lượng công việc nhân (x)đơn giá hiện hành.  

+ Đối với nội dung chi chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật: Dự toán kinhphí được lập căn cứ vào khối lượng công việc cụ thể, chế độ chi tiêu tài chínhhiện hành của nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng dựán kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nướcgiao đất, cho thuê đất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào nội dung côngviệc, khối lượng cần thực hiện xây dựng phương án và dự toán kinh phí kiểm kêdiện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, chothuê đất trên địa bàn địa phương, chi tiết theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã,gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và trìnhHội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

b) Về giao dự toán:

- Ở Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ dự toánngân sách được cấp có thẩm quyền giao, định mức kinh tế kỹ thuật được cấp cóthẩm quyền ban hành, đơn giá dự toán theo quy định hiện hành, thực hiện phêduyệt và giao dự toán kinh phí chi tiết cho các đơn vị thực hiện làm cơ sở rútdự toán.

- Ở địa phương: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ dự toánngân sách được cấp có thẩm quyền giao, định mức kinh tế kỹ thuật được cấp cóthẩm quyền ban hành, đơn giá dự toán theo quy định hiện hành, thực hiện phêduyệt và giao dự toán kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với nộidung kiêm kê thực hiện ở cấp tỉnh); Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đối với nội dungkiểm kê thực hiện ở cấp huyện, cấp xã), Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao dự toánkinh phí kiểm kê cho Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với nội dung kiểm kê thực hiệnở cấp xã).

c) Về chấp hành dự toán: Căn cứ vào dự toán được cấp cóthẩm quyền giao, đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhànước kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

d) Về quyết toán kinh phí kiểm kê thực hiện theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm kêdiện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, chothuê đất, kể cả việc quản lý, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng đã hoànthành theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫnLuật.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị các Bộ, địa phương phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trườngđể nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đức

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh