BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 57/2008/TTLT-BTC-BCA

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNGDẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIAPHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phêduyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010;
Liên Bộ Tài chính, Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng thực hiện Thông tưnày là các đơn vị sử dụng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống ma túy.

2. Nguồn kinh phí thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, gồm:

- Nguồn Ngân sách nhà nước, trongđó:

+ Nguồn trong nước (vốn đầu tưxây dựng cơ bản và nguồn kinh phí sự nghiệp).

+ Nguồn ngoài nước (viện trợ,tài trợ của các tổ chức, cá nhân ngoài nước).

- Nguồn tài trợ của các tổ chức,cá nhân trong nước và nguồn huy động hợp pháp khác.

Nguồn kinh phí thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy từ ngân sách Trung ương được bố trítrong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và hỗ trợcó mục tiêu cho ngân sách địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương trực tiếp thực hiện các đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống ma túy.

Đối với các Bộ, cơ quan Trungương, ngoài kinh phí do ngân sách Trung ương bố trí để thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, các Bộ, cơ quan Trung ương cần kết hợpvới các nguồn kinh phí khác để triển khai, thực hiện Chương trình.

Đối với các địa phương, cùng vớinguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương cho Ngân sách địa phươngđể thực hiện Chương trình, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùngcấp quyết định, huy động và lồng ghép với các nguồn kinh phí khác trên địa bànđể triển khai, thực hiện tốt mục tiêu của chương trình trên địa bàn.

3. Việc lập, phân bổ, quyết địnhgiao dự toán, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêuquốc gia phòng, chống ma túy thực hiện theo quy định hiện hành về cơ chế quảnlý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của Luật Ngânsách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

4. Đối với các đề án, dự án của Chươngtrình được bố trí từ nguồn vốn đầu tư thì thực hiện theo quy định hiện hành vềquản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với các đề án, dự án của Chương trình sửdụng nguồn viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì áp dụngtheo mức chi của nhà tài trợ quy định tại các thỏa thuận viện trợ, tài trợ hoặcáp dụng theo mức chi do đại diện nhà tài trợ, Bộ Tài chính và cơ quan chủ quảnđề án, dự án quy định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Nội dung chi và mức chi kinhphí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

1. Chi cho các hoạt động thôngtin, tuyên truyền, bao gồm:

a) Chi giáo dục, tuyên truyền,phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thôngtin đại chúng, gồm: các báo, đài phát thanh, đài truyền hình, thực hiện theohình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng.

b) Chi tổ chức các buổi giaolưu, các lớp giáo dục truyền thông, báo cáo, nói chuyện chuyên đề về công tácphòng, chống ma túy; tổ chức các buổi họp báo để thông tin, tuyên truyền vềcông tác phòng, chống ma túy, tình hình tội phạm về ma túy, công tác cainghiện, phục hồi, tác hại của ma túy v.v… Nội dung chi, mức chi thực hiện theoquy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quyđịnh chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơquan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

c) Chi xây dựng, sản xuất, nhânbản và phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, các tài liệu phục vụ hoạtđộng truyền thông về phòng, chống ma túy. Mức chi thực hiện theo chế độ, địnhmức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự.

d) Chi hỗ trợ hoạt động của cácđội tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy; tổ chức các cuộc mít tinh, diễuhành, lễ ra quân mở các đợt cao điểm phòng, chống ma túy:

- Chi xây dựng kịch bản, cakhúc, nội dung tuyên truyền. Mức chi tối đa không quá 500.000 đồng/chươngtrình.

- Chi xăng, xe hoặc thuê phương tiện,ảnh tư liệu và các hoạt động khác. Mức chi theo giá thị trường tại địa phương.

- Chi hỗ trợ những người trựctiếp tham gia đội tuyên truyền lưu động. Mức chi 25.000 đồng/người/ngày.

e) Chi hỗ trợ hoạt động truyền thôngvề phòng, chống ma túy tại xã, phường:

- Hỗ trợ tài liệu truyền thông.

- Truyền thanh tại xã, phường(biên tập, phát thanh). Mức chi biên tập 50.000 đồng/trang 350 từ; phát thanh15.000 đồng/lần.

- Làm mới, sửa chữa pa nô, áp phích,khẩu hiệu. Mức chi theo giá thị trường tại địa phương.

g) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểuvề công tác phòng, chống ma túy, gồm:

- Chi biên soạn đề thi và đáp ánthi (bao gồm cả biểu điểm). Mức chi từ 200.000 đồng đến tối đa không quá 500.000đồng/cuộc thi (mỗi đề thi phải có tối thiểu từ 10 câu hỏi trở lên).

- Chi bồi dưỡng chấm thi, Bangiám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi. Mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng thành viên Bantổ chức cuộc thi. Mức chi tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày.

- Chi giải thưởng:

+ Cuộc thi tổ chức quy mô cấpTrung ương: đối với tập thể, mức giải thưởng tối đa là 2.000.000 đồng/giảithưởng; đối với cá nhân, mức giải thưởng tối đa là 1.000.000 đồng/giải thưởng.

+ Cuộc thi tổ chức quy mô cấptỉnh: đối với tập thể, mức giải thưởng tối đa là 1.000.000 đồng/giải thưởng;đối với cá nhân, mức giải thưởng tối đa là 500.000 đồng/giải thưởng.

+ Cuộc thi tổ chức quy mô cấp cơsở: đối với tập thể, mức giải thưởng tối đa là 600.000 đồng/giải thưởng; đối vớicá nhân, mức giải thưởng tối đa là 400.000 đồng/giải thưởng.

Tùy theo quy mô tổ chức cuộc thi(cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì, tổ chứccuộc thi căn cứ vào khung, mức chi trên để quyết định mức chi giải thưởng cụthể cho tập thể và cá nhân trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩmquyền giao.

- Chi tổng kết, báo cáo kết quảcuộc thi. Mức chi đối với cấp trung ương là 500.000 đồng/báo cáo; đối với cấptỉnh là 300.000 đồng/báo cáo; đối với cấp huyện là 200.000 đồng/báo cáo và đốivới cấp xã là 100.000 đồng/báo cáo.

2. Chi hỗ trợ các hoạt động đấu tranhvới tội phạm về ma túy:

a) Chi các chuyên án, vụ án về triệtxóa tụ điểm, tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán, sản xuất, vận chuyển ma túy.Mức chi do Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chuyên án, vụ án thựchiện. Căn cứ vào nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; căn cứ dự toán kinh phíhàng năm được phân bổ; căn cứ nội dung công việc, tính chất vụ án, quân số thamgia, địa bàn triển khai và các chế độ, tiêu chuẩn, nội dung, định mức chi theoquy định hiện hành do cấp có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ViệnKiểm sát nhân dân tối cao v.v… ban hành để triển khai, thực hiện và chịu tráchnhiệm trước pháp luật về quyết định của mình đối với việc chi tiêu của từngchuyên án, vụ án.

b) Chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữacác trang, thiết bị, phương tiện kỹ thuật đặc chủng chuyên dùng của lực lượng chuyêntrách phòng, chống tội phạm ma túy. Căn cứ dự toán kinh phí Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống ma túy được phân bổ, Thủ trưởng đơn vị chuyên tráchphòng chống ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầucần sửa chữa, mua sắm bổ sung trang, thiết bị, phương tiện kỹ thuật đặc chủng chuyêndùng; căn cứ chế độ, tiêu chuẩn trang bị, định mức trang bị để lập dự toán kinhphí về mua sắm, sửa chữa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chứctriển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong phạm vi kinh phíđược phân bổ.

Đối với việc mua sắm trang,thiết bị, phương tiện nhằm tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạmvề ma túy được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại đề án 2 của Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quyđịnh hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

c) Chi hỗ trợ hoạt động nuôi,dạy chó nghiệp vụ phòng, chống ma túy (mua giống, huấn luyện, nuôi dạy v.v…),thực hiện theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Chi cộng tác viên, người cungcấp thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy của cáclực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, BộTài chính. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định của Bộ Công an, BộQuốc phòng, Bộ Tài chính về lĩnh vực này.

e) Chi hỗ trợ công tác giám địnhcác chất ma túy, gồm:

+ Chi hỗ trợ vật tư, hóa chấttiêu hao phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám định các chất ma túy. Mức chithực hiện theo định mức tiêu hao vật tư, hóa chất được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

+ Chi hỗ trợ giám định viên thựchiện giám định ngoài giờ hành chính theo quy định hiện hành. Mức chi thực hiện theoquy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của BộNội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm,làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

g) Chi bồi dưỡng cho lực lượng chuyêntrách phòng, chống tội phạm ma túy. Mức chi thực hiện theo các quy định tạiQuyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy địnhchế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm ma túythuộc các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thựchiện Quyết định nói trên của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Chi nghiên cứu, thẩm định,triển khai ứng dụng, đánh giá các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị,phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Mức chi thực hiện theo quy định tạiThông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, BộKhoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phíđối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách nhà nướcvà các chế độ hiện hành của Nhà nước phù hợp với chuyên môn của ngành y tế.

4. Chi cai nghiện ma túy:

Ngoài nguồn kinh phí bố trítrong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và cácđịa phương cho công tác cai nghiện ma túy theo quy định hiện hành, kinh phíChương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy hỗ trợ một số nội dung chisau:

a) Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa,mua sắm trang, thiết bị, công cụ lao động phục vụ công tác chữa trị, cai nghiệnvà học nghề cho đối tượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, chữa bệnh; dạynghề cho các đối tượng cai nghiện. Mức hỗ trợ thực hiện theo từng dự án đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chi hỗ trợ công tác cainghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Mức hỗ trợ, thực hiện theo từngdự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chi phòng, chống ma túy trongtrường học, bao gồm:

a) Chi xây dựng giáo trình, tài liệu,học liệu, học cụ giáo dục phòng, chống ma túy ở tất cả các cấp học, bậc học.Mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành về hướng dẫn nội dung chi, mứcchi biên soạn chương trình khung, giáo trình môn học.

b) Chi hoạt động tuyên truyền,giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học, ở tất cả các cấp học, bậc học.Mức chi thực hiện theo quy định tại điểm 1, mục II, Thông tư này.

6. Chi cho hoạt động quản lý và kiểmsoát tiền chất. Mức chi thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

7. Chi hỗ trợ hoạt động xây dựngxã, phường không có tội phạm và tệ nạn ma túy, câu lạc bộ sau cai nghiện, quản lý,giúp đỡ, tạo việc làm cho người sau cai nghiện: tùy theo tình hình thực tế tạicác địa bàn trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xác định địa bàn; bốtrí kinh phí từ nguồn kinh phí của Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chốngma túy hàng năm được giao và từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện vàquyết định mức hỗ trợ cụ thể, nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng/năm/xã, phường;

8. Chỉ xóa bỏ việc trồng và tái trồngtrái phép cây có chất ma túy, phá bỏ cây có chất ma túy mọc hoang, bao gồm:

a) Chi thực hiện mô hình thựcnghiệm giống cây, giống con, giống mới cho năng suất cao, thích nghi với điềukiện khí hậu, thời tiết của từng vùng có khả năng nhân đại trà để thay thế câycó chất ma túy. Mức chi thực hiện theo các quy định của cấp có thẩm quyền vềthực hiện mô hình thực nghiệm, nhân đại trà giống cây trồng, vật nuôi theo quyđịnh của pháp luật.

b) Chi hỗ trợ thực hiện chuyểnđổi giống cây trồng, vật nuôi cho đồng bào phá bỏ cây có chất ma túy, chuyểnđổi hướng sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng/hộ/năm (không hỗ trợ chonhững hộ tái trồng cây chứa chất ma túy). Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ủy bannhân dân cấp tỉnh quyết định các mức hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn và diệntích đã phá bỏ.

c) Chi cho các lực lượng trựctiếp tham gia phá bỏ cây có chất ma túy mọc hoang hoặc trồng trái phép; căn cứchi tính theo số người, số ngày công thực tế tham gia phá bỏ cây có chất matúy. Trong đó, mức chi đối với lực lượng không hưởng lương từ Ngân sách nhànước tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người; đối với lực lượng hưởng lương từNgân sách nhà nước, mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chínhsửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

9. Chỉ thu thập số liệu, quản lýhệ thống số liệu và xử lý thông tin; phân tích, đánh giá, thống kê số liệu vềtình hình tội phạm ma túy và hoạt động phòng, chống ma túy; hoạt động cainghiện và sau cai nghiện. Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành về quản lýkinh phí chi cho các cuộc điều tra và mức chi tạo lập tin điện tử thuộc côngnghệ, thông tin.

10. Chi hợp tác quốc tế tronglĩnh vực phòng chống ma túy, gồm:

a) Chi hợp tác, trao đổi kinh nghiệmở nước ngoài liên quan đến công tác phòng, chống ma túy do cấp có thẩm quyềnquyết định. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phícho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sáchnhà nước đảm bảo kinh phí.

b) Chi hợp tác đào tạo, huấnluyện nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy của các nước bạn cóchung đường biên giới với Việt Nam. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo cácquy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quyđịnh chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chitiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp kháchtrong nước; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

c) Chi xây dựng các hiệp định,bản ghi nhớ, chi biên dịch tài liệu về phòng, chống ma túy. Mức chi như sau:

- Chi viết, biên soạn tài liệu: 50.000đồng/trang 350 từ.

- Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài: 50.000 đồng/trang 350 từ.

- Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếngViệt Nam: 45.000 đồng/trang 350 từ.

- Dịch từ tiếng Việt sang tiếngcác dân tộc thiểu số ở Việt Nam: 70.000 đồng/trang 350 từ.

11. Chi hỗ trợ hoạt động truytố, xét xử tội phạm về ma túy đối với các vụ án điểm, trọng điểm, xét xử lưuđộng. Mức chi do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phốihợp với Bộ Tài chính quy định.

12. Chi đào tạo, tập huấn, hội nghị,hội thảo, gồm:

a) Chi đào tạo, bồi dưỡng nângcao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy. Mức chithực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của BộTài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức Nhà nước.

b) Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn,sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy. Nội dung và mức chi thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chínhquy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cáccơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

13. Chi xây dựng, quản lý, điều hành,chỉ đạo các đề án, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống matúy, gồm:

a) Chi mua sắm, sửa chữa trang, thiếtbị, phương tiện, dụng cụ dùng cho các hoạt động chuyên môn của các đề án. Nộidung chi, mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữatrang, thiết bị, phương tiện.

b) Chi đảm bảo hoạt động của BanChủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; bộ phận giúp việcvà Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốcgia phòng, chống ma túy, gồm:

- Chi thù lao cho Ban chủ nhiệm Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Mức chi cụ thể như sau:

+ Chủ nhiệm Chương trình. Mứcchi 300.000 đồng/tháng.

+ Phó Chủ nhiệm Chương trình.Mức chi 250.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Ban Chủ nhiệmChương trình, Thư ký Chương trình. Mức chi 200.000 đồng/người/tháng.

- Chi thù lao đối với các thành viênbộ phận giúp việc và thành viên Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chủnhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Mức chi 200.000 đồng/người/tháng.

- Chi hỗ trợ văn phòng phẩm; muasắm, sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng, phương tiện và hỗ trợ chi phí xăng xe,bưu cước phí, thông tin liên lạc cho Ban Chủ nhiệm Chương trình, bộ phận giúpviệc và Tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chủ nhiệm chương trình. Thủ trưởng đơnvị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống matúy căn cứ dự toán kinh phí hàng năm được phân bổ; căn cứ nội dung công việccần triển khai trong năm và các chế độ, tiêu chuẩn, nội dung, định mức chi theoquy định hiện hành để xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theođúng các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trước khi triển khai, thựchiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chi tiêu này.

c) Chi nghiên cứu khoa học gắnvới nội dung chuyên môn từng đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống ma túy, theo đề cương nghiên cứu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mứcchi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mứcxây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và côngnghệ có sử dụng Ngân sách nhà nước.

d) Chi các cuộc điều tra, khảosát theo nội dung chuyên môn của từng đề án phục vụ công tác phòng, chống matúy (kể cả các cuộc điều tra, khảo sát về tình hình thực hiện các Công ước quốctế về kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã tham gia, ký kết), đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp củaNgân sách nhà nước.

e) Chi cộng tác viên, thuê mướn chuyêngia trong nước, ngoài nước: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đề án, dự án căncứ nhiệm vụ được giao; căn cứ mức độ cần thiết triển khai các hoạt động nghiêncứu, đánh giá và khả năng kinh phí để quyết định việc thuê chuyên gia, cộng tácviên. Mức chi thực hiện theo “Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm” thực tếthỏa thuận với người nhận khoán theo yêu cầu về khối lượng công việc, nội dungcông việc và thời gian thực hiện.

g) Chi làm đêm, làm thêm giờtheo quy định hiện hành. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tạiThông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, BộTài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêmgiờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

14. Chi khen thưởng:

a) Về danh hiệu thi đua, hìnhthức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng, thủ tục khen thưởng cho tập thể, cánhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống ma túy. Mức chi, nộidung chi thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Luật Thi đua, khen thưởng.

b) Về nguồn kinh phí khen thưởngcho các hoạt động phòng, chống ma túy: thực hiện theo các quy định tại Thông tưsố 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quảnlý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều củaLuật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua,khen thưởng.

c) Đối với việc thưởng bằng tiềnquy định tại tiết c, khoản 2, Điều 5, Nghị định số 04/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 01năm 2003 của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan,tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy: sử dụng từ Quỹ phòng,chống ma túy để triển khai, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

15. Các khoản chi khác: Căn cứtình hình thực tế, công việc phát sinh, nguồn kinh phí đảm bảo, Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu quy định hiện hànhcủa Nhà nước để quyết định mức chi cho phù hợp, đúng chế độ quy định và chịutrách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

III. LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ,QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIAPHÒNG CHỐNG MA TÚY

Việc lập, phân bổ, quyết địnhgiao dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống ma túy thực hiện theo quy định của Luật Ngân sáchnhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Thôngtư này hướng dẫn, bổ sung một số điểm sau:

1. Về lập dự toán:

a) Hàng năm, vào thời gian lậpdự toán Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước,các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương được giao nhiệm vụ tham gia, thựchiện các hoạt động của các đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống ma túy lập dự toán ngân sách chi tiết của từng đề án có liên quan theo quyđịnh của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngânsách nhà nước, gửi cơ quan chủ trì đề án (quy định tại Quyết định số156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống ma túy đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ), đồng gửi cơ quan Tài chính,cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp.

b) Cơ quan chủ trì đề án cótrách nhiệm xem xét, tổng hợp dự toán của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địaphương cùng với phần dự toán do cơ quan mình trực tiếp tham gia, thực hiện thuộcphạm vi đề án do mình phụ trách, gửi cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốcgia phòng, chống ma túy (Bộ Công an), đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầutư.

c) Cơ quan quản lý Chương trìnhmục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ dự toánkinh phí của Chương trình, theo từng đề án và từng cơ quan thực hiện đề án gửiBộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7 để tổng hợp vào dự toánNgân sách Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về phân bổ và giao dự toán:

a) Căn cứ tổng mức dự toán kinhphí của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy được cấp có thẩmquyền thông báo, Cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống matúy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì đề án dự kiến phương án phân bổkinh phí của Chương trình cho từng đề án và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan Trungương và các địa phương tham gia Chương trình, phù hợp với mục tiêu, nội dung,nhiệm vụ được giao.

Cơ quan quản lý Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống ma túy tổng hợp kết quả phân bổ, gửi Bộ Tài chính, BộKế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào dự toán Ngân sách nhà nước và phươngán phân bổ Ngân sách Trung ương trình Chính phủ, Quốc hội theo quy định củaLuật Ngân sách Nhà nước.

b) Căn cứ dự toán ngân sách đượccấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện đề án tiến hành phân bổ và giao dự toán cho các đơn vịtrực thuộc theo quy định hiện hành.

3. Về quản lý, sử dụng và thanh,quyết toán kinh phí của Chương trình:

a) Các nguồn kinh phí của Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy được quản lý, sử dụng và thanh, quyếttoán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật Kế toán và các văn bảnhướng dẫn thực hiện các Luật này. Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí Chươngtrình phải mở sổ sách kế toán để ghi chép, hạch toán và thanh, quyết toán cácnguồn kinh phí của chương trình theo đúng quy định. Quyết toán kinh phí thựchiện đề án, Chương trình được tổng hợp vào quyết toán ngân sách hàng năm củatừng Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện đề án, Chương trình.

b) Đối với một số hoạt động (nếucó) của Chương trình do cơ quan, tổ chức thực hiện thông qua hình thức ký hợp đồngvới cơ quan chủ trì đề án thì chứng từ thanh, quyết toán được lưu tại cơ quanchủ trì đề án, gồm:

- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ(kèm theo dự toán chi tiết được Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề án phê duyệt theoquy định hiện hành).

- Biên bản nghiệm thu công việc.

- Biên bản thanh lý hợp đồng.

- Ủy nhiệm chi (hoặc phiếu chi);các tài liệu có liên quan khác.

Các chứng từ chi tiêu cụ thểkhác do cơ quan trực tiếp thực hiện đề án lưu, giữ theo quy định hiện hành.

4. Chế độ báo cáo:

a) Thủ trưởng các Bộ, cơ quanTrung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương thực hiện các đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống matúy có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính, kết quả thực hiện cácđề án gửi cơ quan chủ trì đề án, theo định kỳ 6 tháng, hàng năm, đồng gửi BộCông an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành.

b) Cơ quan chủ trì đề án chịutrách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiệncác đề án được phân công chủ trì, gửi cơ quan quản lý Chương trình mục tiêuquốc gia phòng, chống ma túy (Bộ Công an), đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư.

c) Bộ Công an – cơ quan quản lý Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát,tổng hợp số liệu, tình hình thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương trình;tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình báo cáo Ban chỉ đạo Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy để báo cáo Ủy ban quốc gia phòng,chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ủy ban quốc gia phòng,chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có trách nhiệm tổng hợp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư Liên bộ số 97/1999/TTLB-TC-CA ngày 14/8/1999 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn cấp phát, quản lý sử dụngkinh phí phòng chống ma túy.

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Công an để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Lê Thế Tiệm

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

Nơi nhận:
- VPTW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán nhà nước;
- Sở: TC, LĐTB và XH; Kho bạc Nhà nước, Công an, Bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Bộ Công an;
- Lưu: VT Bộ Tài chính, Bộ Công an.