BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ SỐ 71/2007/TTLT-BTC-BNV

NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔITHÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BTC-BNV

NGÀY 17/01/2006 CỦALIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬDỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Để phù hợp với tình hình thực tế, Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫnsửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên BộTài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thựchiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độtự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chínhđối với cơ quan nhà nước như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3 điểm gkhoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV như sau:

“ - Tạm chi trước thunhập tăng thêm:

Để động viên cán bộcông chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; căncứ tình hình thực hiện của quý trước, nếu xét thấy cơ quan có khả năng tiếtkiệm được kinh phí; Thủ trưởng cơ quan căn cứ vào số kinh phí có thể tiết kiệmđược để quyết định tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trongcơ quan theo quý. Mức tạm chi hàng quý tối đa không quá 60% quỹ tiền lương cấpbậc, chức vụ do nhà nước quy định trong một quý của cơ quan.

Kết thúc năm, trướcngày 31/01 năm sau, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ tự xác định số kinhphí tiết kiệm được của năm trước gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thanhtoán thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định. Trên cơ sở văn bản đề nghị củađơn vị, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán thu nhập tăng thêm cho cơ quanthực hiện chế độ tự chủ (bao gồm cả thanh toán tạm ứng và thanh toán trực tiếp)bảo đảm không vượt quá mức tối đa quy định.

Khi quyết toán của cơquan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số kinh phí thực tiết kiệmcao hơn, đơn vị được tiếp tục chỉ trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định.Trường hợp số kinh phí tiết kiệm thấp hơn số cơ quan thực hiện chế độ tự chủxác định, căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đề nghị của cơquan thực hiện chế độ tự chủ, thì Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi bằngcách trừ vào kinh phí tiết kiệm năm tiếp theo của cơ quan.”

2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệulực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định kháctại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tàichính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thựchiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độtự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí vẫn có hiệu lực thihành.

Trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chophù hợp./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THỨ TRƯỞNG

Đặng Quốc Tiến

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn