Are You suprised ?

THÔNC TƯ LIÊNTỊCH

CỦA BỘ TÀICHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

SỐ 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VỀPHÍ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị đinh số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việclàm;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quyđịnh điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướngdẫn về phí giới thiệu việc làm như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Phí giớithiệu việc làm hướng dẫn lại Thông tư này áp dụng đối với việc tư vấn, giớithiệu, cung ứng lao động theo quy định tại Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động củatổ chức giới thiệu việc làm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ).

2. Đối tượngnộp phí là người lao động hoặc người sử dụng lao động có nhu cầu tư vấn, giớithiệu, cung ứng lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm.

3. Tổ chứcgiới thiệu việc làm được thu phí giới thiệu việc làm theo quy đinh lại Thông tưnày bao gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm và doanh nghiệp hoạt động giới thiệuviệc làm.

II. MỨC THU PHÍ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Mức thuphí giới thiệu việc làm được quy định như sau:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Trung tâm giới thiệu việc làm

Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

1

Tư vấn

1.1

Cho người lao động

Lần/người

Không thu

Không quá 10.000

1.2

Cho người sử dụng lao động

Lần/người

Không quá 20.000

Không quá 20.000

2

Giới thiệu việc làm

2.1

Cho người lao động

Người được tuyển

Không thu

Không quá 200.000

2.2

Cho người sử dụng lao động

Người được tuyển

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

3

Cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

3.1

Cho người lao động

Người được tuyển

Không thu

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

3.2

Cho người sử dụng lao động

Người được tuyển

Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

Không quá 30% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

2. Tiền lươngtheo hợp đồng để làm căn cứ tính phí giới thiệu việc làm gồm tiền lương cấpbậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có), không bao gồm: tiềnlàm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác, nhưng không được thấp hơnmức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

3. Căn cứ vàotình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, tổ chức giới thiệu việc làm quyđịnh mức thu cụ thể đối với từng đối tượng nộp phí cho phù hợp vời trình độ củangười lao động (lao động phổ thông, lao động có nghề, lao động có trình độ caođẳng, lao động có trình độ trung cấp, lao động có trình độ đại học...), địa bàngiới thiệu việc làm (trong tỉnh, ngoài tỉnh...), số lượng lao động được giớithiệu..., nhưng không được vượt quá mức thu quy định tại khoản 1, mục này.

III. CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Việc thu,nộp phí giới thiệu việc làm

a) Khi đăngký tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động,người đăng ký tư vấn phải nộp phí giới thiệu việc làm đối với hoạt động tư vấntheo quy định.

b) Phí giớithiệu việc làm đối với hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động chỉđược thanh toán khi tổ chức giới thiệu việc làm thực hiện xong công việc giớithiệu việc làm để người lao động nhận được việc làm.

c) Khi thuphí, tổ chức giới thiệu việc làm phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượngnộp phí, như sau:

- Đối với tổchức giới thiệu việc làm là Trung tâm giới thiệu việc làm, thực hiện lập vàgiao biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy đinh hiện hành của Bộ Tàichính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

- Đối với tổchức giới thiệu việc làm là Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm, thựchiện lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của BộTài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng.

2. Việc quảnlý sử dụng phí giới thiệu việc làm

a) Đối với tổchức giới thiệu việc làm là Trung tâm giới thiệu việc làm: Phí giới thiệu việclàm thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, Trung tâm giới thiệu việclàm được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí thu được để trang trải chi phí choviệc giới thiệu việc làm và thu phí.

b) Đối với tổchức giới thiệu việc làm là Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm: phígiới thiệu việc làm là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tiền phí thuđược là doanh thu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quản lý, sử dụng sốtiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định. Hàng năm, doanh nghiệp phảithực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được với cơ quan thuế theoquy định của pháp luật về thuế hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tưnày có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các nộidung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thuphí giới thiệu việc làm không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC .

3. Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, các nhân phản ánh kịpthời về Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội để nghiên cứu giảiquyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hòa

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung