BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 1999

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuếnhập khẩu ưu đãi

Thi hành Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủqui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuấtkhẩu, Thuế nhập khẩu số 04/1998/QH ngày 20/5/1998;

Trong thời gian chờ Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan điều chỉnhThông tư liên bộ số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 qui định về Giấy chứng nhận xuấtxứ hàng hoá xuất nhập khẩu;

Sau khi thống nhất với Tổng cục Hải quan;

Bộ Thương mại hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởngthuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.Kể từ ngày 01/01/1999 tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu hàng hoá (dưới đây gọi tắtlà người nhập khẩu), nếu có nhu cầu hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi, phải có Giấychứng nhận xuất xứ (Certificate Of Origin) do tổ chức có thẩm quyền cấp, xácnhận hàng hoá có xuất xứ từ nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quanhệ thương mại với Việt Nam.

2.Nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với ViệtNam là nước đã được nêu trong Phụ lục ban hành kèm theo công văn số7280. 1998/TM-PC ngày 31/12/1998 của Bộ Thương mại và những trường hợp được bổsung sau này (nếu có) theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

3.Giấy chứng nhận xuất xứ xác nhận hàng hoá có xuất xứ từ nước đã có thoả thuậnvề đối xử tối hệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được chấp nhậntrong các trường hợp như qui định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cụcHải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 qui định về Giấy chứng nhận xuất xứhàng hoá xuất nhập khẩu.

II. VIỆC XUẤT TRÌNH GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Giấychứng nhận xuất xứ được xuất trình cho cơ quan Hải quan theo qui định tại Thôngtư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995qui định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu.

Riêngđối với những lô hàng về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày 01/3/1999, nếu có nhucầu tính thuế nhập khẩu theo thuế suất ưu đãi nhưng chưa chuẩn bị kịp Giấy chứngnhận xuất xứ thì người nhập khẩu được nợ Giấy chứng nhận xuất xứ trong khoảngthời gian tối đa là 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Cơ quan Hảiquan sẽ tạm thời tính thuế nhập khẩu theo thuế suất thông thường để người nhậpkhẩu thực hiện nghiã vụ thuế của mình. Trong thời hạn 60 ngày, nếu người nhậpkhẩu xuất trình được Giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ thì cơ quan Hải quan sẽtính lại thuée nhập khẩu theo thuế suất ưu đãi và hoàn trả lại phần thuế chênhlệch cho người nhập khẩu. Các loại thuế và phí khác, nếu được thu dựa vào thuếnhập khẩu (như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...) cũng sẽ đượccơ quan Hải quan tính lại theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi và hoàn trả lại phầnchênh lệch cho người nhập khẩu.

Từngày 01/3/1999 việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ và các trường hợp được nộp chậmGiấy chứng nhận xuất xứ được thực hiện theo qui định tại Thông tư liên bộ Bộ Thươngmại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuấtxứ, người nhập khẩu có thể liên hệ với các Vụ Chính sách Thị trường Ngoài nướccủa Bộ Thương mại để được hướng dẫn thêm. Cụ thể:

Nếuhàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương, liên hệ Vụ Châu Á - Thái Bình Dương tại số máy (04) 824.68.05 và (04)825.49.15.

Nếuhàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Tây Á, Nam Á vàChâu Phi, liên hệ Vụ Châu Phi và Tây Nam Á tại số máy (04)826.25.20 và (04)824.68.04.

Nếuhàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Châu Âu và Châu Mỹ, liên hệ VụÂu-Mỹ tại số máy (04)826.25.22 và (04)826.25.27.

Nếuhàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Châu Âu và Châu Mỹ, liên hệ Vụ Âu -Mỹ tại số máy (04) 826.25.22 và (04)826.25.27.

2.Bộ Thương mại đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của cácđoàn thể phổ biến nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quảnlý của mình biết và thực hiện, đồng thời phản ánh những vấn đề phát sinh trongquá trình thực hiện Thông tư này để Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan kịp thờiđiều chỉnh phù hợp.

Thôngtư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Mai Văn Dâu