BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2010
THÔNG TƯ
Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/11/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh” gồm: 08 giống tằm (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Diệp Kỉnh Tần