BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1999

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ

tròn có nguồngốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia

Căn cứ văn bản số 02/CP-KTTH ngày 13/1/1998 của Chính phủ về việcnhập khẩu gỗ Campuchia và văn bản số 1455/CP-KTTH ngày 10/12/1998 của Chính phủvề việc tái xuất gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia;

Bộ Thương mại hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốcnhập khẩu hợp pháp từ Campuchia như sau:

I.Quy định chung:

1.Các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành hàng phù hợp,đã đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nếu có gỗ tròn nhập khẩu hợp pháptừ Campuchia đều được quyền làm đơn xin tái xuất khẩu theo các quy định củaThông tư này.

2. Gỗtròn nói tại Thông tư này là tất cả các loại gỗ tròn rừng tự nhiên và rừng trồngcó nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia.

II. Hồ sơ xin tái xuất khẩu:

1.Trường hợp doanh nghiệp tái xuất đồng thời là doanh nghiệp đã nhập khẩu gỗtròn:

Côngvăn đề nghị của doanh nghiệp, nêu rõ số lượng và chủng loại gỗ xin tái xuất,địa điểm tập kết gỗ hiện tại và cửa khẩu dự kiến tái xuất.

Bảnsao Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đã thanh khoản (kèm theo bản chính để Bộ Thươngmại đối chiếu và trừ lùi. Bản chính này sẽ được trả lại cho doanh nghiệp).

Bảnsao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanhnghiệp xuất nhập khẩu.

Vănbản của Chi cục kiểm lâm nơi doanh nghiệp tập kết gỗ xác nhận số lượng và chủngloại gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia (có dấu búa củaCampuchia).

Hợpđồng tái xuất.

2.Trường hợp doanh nghiệp tái xuất không phải là doanh nghiệp đã nhập khẩu gỗtròn:

Ngoàicác hồ sơ đã nêu tại điểm 1 trên đây doanh nghiệp cần xuất trình thêm bản chínhhợp đồng mua bán ký với doanh nghiệp nhập khẩu.

III. Điều khoản thi hành:

Việcxuất khẩu gỗ xẻ và sản phẩm gỗ làm từ gỗ có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từCampuchia được thực hiện theo Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg ngày 24/3/1998 củaThủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu nguyênliệu gỗ, lâm sản và Quyết định số 136/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi một số quy định về thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâmsản.

Thôngtư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Quang