BỘ THƯƠNG MẠI-BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 02/2000/TTLT /BTM-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2000

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Về việc không nhập khẩu mũ giầy may sẵn để sản xuất và gia công giầy xuất khẩu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 370/VPCP-CN ngày 28/01/2000; nhằm mục đích hỗ trợ cho ngành Da giầy từng bước phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp tăng tỷ lệ sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước và ổn định việc làm cho người lao động trong khâu sản xuất mũ giầy, liên Bộ Thương mại và Công ngiệp thống nhất quy định như sau:

1.Không nhập khẩu các loại mũ giầy may sẵn trong nước có khả năng sản xuất để sản xuất và gia công hàng xuất khẩu.

2 Đối với loại mũ giầy có công nghệ sản xuất mới trong nước chưa sản xuất được, các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu phải có xác nhận bằng văn bản của Bộ Công nghiệp.Trên cơ sở xác nhận của Bộ Công nghiệp, Tổng cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp cần báo cáo ngay về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp để phối hợp giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Thương mại
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Công nghiệp
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Lương Văn Tự

Lê Huy Côn