BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2001

THÔNG TƯ

Bãi bỏ Điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT

ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

________________________

Thi hành Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; thực hiện kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Công văn số 97/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 26/9/2000, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nay hướng dẫn như sau:

1- Bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

2- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mặc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hằng