BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2010

THÔNG TƯ

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31

tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật

_________________

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật như sau:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2010.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân