BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BNV NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ QUY ĐỊNH CHITIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦQUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2012/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị địnhsố45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chínhphủ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 củaChính phủquyđịnh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2012 củaChính phủsửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Điều 1. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tưsố 03/2013/TT-BNV như sau:

"b) Đối với công chức được luân chuyển làmviệc tại các hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25tháng 01năm 2010 của Chính phủ quy địnhnhững người là công chức; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của phápluật về công chức".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hội có trách nhiệm thực hiện Thôngtư này./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh