BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2008

THÔNG TƯ

Hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, đại lý, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Bộ Công Thương hướng dẫn việc đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu bao gồm: dầu thô, condensate, xăng có chỉ số octan cao, reformate, naphta và các chế phẩm, phụ gia khác.

2. Thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu phải đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu nguyên liệu theo kế hoạch đăng ký được Bộ Công Thương xác nhận để phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu.

II. ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, TIÊU THỤ SẢN PHẨM XĂNG DẦU

1. Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, thương nhân có đủ điều kiện sản xuất, chế biến xăng dầu quy định tại Điều 10 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu năm tiếp theo. Hồ sơ đăng ký gửi đến Bộ Công Thương gồm:

a. Đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu (theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo): 4 bản

b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao của doanh nghiệp);

c. Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cho phép thương nhân đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu phù hợp với quy hoạch theo quy định hiện hành.

d. Tài liệu chứng minh thương nhân có phòng thử nghiệm, đo lường đạt tiêu chuẩn quốc gia để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản xuất, chế biến theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành quy định tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện đảm bảo chất lượng, đảm bảo đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu diezen và các văn bản có liên quan khác.

2. Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại Khoản 1 Mục I Thông tư này, phù hợp công suất sản xuất, chế biến theo giấy phép đầu tư.

3. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của thương nhân, trong thời gian 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương xác nhận đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho thương nhân thực hiện. Văn bản xác nhận được gửi cho Tổng cục hải quan để làm thủ tục, kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân và gửi cho Bộ Khoa học và Công nghệ để kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

4. Bộ trưởng Bộ Công Thương uỷ quyền cho Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, chế biến xăng dầu tại cơ sở của thương nhân. Việc thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

2. Trường hợp thương nhân không bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch sản xuất, chế biến đã được xác nhận đăng ký phải có văn bản báo cáo rõ lý do và đề nghị Bộ Công Thương xác nhận điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

3. Việc xuất khẩu sản phẩm xăng dầu do thương nhân sản xuất, chế biến được thực hiện phù hợp với kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đã đăng ký tại Bộ Công Thương và theo quy định tại Quy chế xuất khẩu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Bộ Công Thương.

4. Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến, tiêu thụ xăng dầu thực hiện theo các quy định về quản lý xuất nhập khẩu, giá bán xăng dầu và các quy định hiện hành có liên quan khác.

5. Thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý (theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này) về tình hình sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu gửi Bộ Công Thương không muộn hơn ngày 10 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Trong trường hợp thương nhân vi phạm các quy định tại Thông tư này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 715/2004/QĐ-BTM ngày 7 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế Quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú