THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 04/2008/TT-BKH

NGÀY 09 THÁNG 07 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠINGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP

NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦACHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

Căn cứ Nghịđịnh số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức vàhoạt động của tổ hợp tác;

Căn cứ Nghịđịnh số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Kế hoạchvà Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (sau đâyviết tắt là Nghị định 151/2007/NĐ-CP ) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Thông tư nàyhướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho thành lập và hoạt động của tổ hợp tácnhằm khuyến khích nhiều tổ hợp tác ra đời, góp phần xóa đói giảm nghèo, giảiquyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống của các tổ viên tổ hợp tác.

2. Đối tượngáp dụng

Đối tượng ápdụng của Thông tư này gồm:

a. Tổ hợp tácđược quy định tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

b. Tổ chức cótên gọi khác như: “nhóm liên kết”, “câu lạc bộ”, “tổ tương trợ”, v.v… nhưng cótính chất tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định về tổ hợp tác tại Điều 1Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

3. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư nàyhướng dẫn một số nội dung và quy định thống nhất mẫu hợp đồng hợp tác, trình tựthủ tục thành lập và hỗ trợ tổ hợp tác.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Xây dựnghợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợptác được xây dựng theo Mẫu hướng dẫn xây dựng hợp đồng hợp tác ban hành kèmtheo Thông tư này.

2. Trình tự,thủ tục chứng thực hợp đồng hợp tác

2.1. Tổ hợptác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sungvà giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại theo Mẫu THT1 được ban hành kèmtheo Thông tư này tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chunglà Ủy ban nhân dân cấp xã). Mẫu THT1 được Ủy ban nhân dân cấp xã cấp miễn phí.Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận chotổ hợp tác.

2.2. Ủy bannhân dân cấp xã chứng thực hoặc chứng thực lại (ký và đóng dấu) vào hợp đồnghợp tác trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hợp đồnghợp tác có nội dung phù hợp với quy định tại Mẫu hướng dẫn xây dựng hợp đồnghợp tác ban hành kèm theo Thông tư này.

Ủy ban nhândân cấp xã lưu 01 bản hợp đồng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tổ hợptác.

2.3. Trườnghợp Ủy ban nhân dân cấp xã không chứng thực hợp đồng hợp tác thì trong thời hạnkhông quá 5 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

2.4. Trườnghợp tổ hợp tác tổ chức và hoạt động với quy mô liên xã thì tổ hợp tác có quyềnlựa chọn nơi chứng thực hợp đồng hợp tác thuận lợi cho tổ chức và hoạt động củamình.

3. Thay đổi tổtrưởng tổ hợp tác.

Trường hợpthay đổi tổ trưởng, tổ hợp tác phải thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổhợp tác chứng thực theo Mẫu THT2 được ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Chấm dứt tổhợp tác.

Trường hợpchấm dứt tổ hợp tác; trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạtđộng, tổ hợp tác phải thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác chứngthực theo Mẫu THT3 được ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Hỗ trợ tổhợp tác

5.1. Hỗ trợthành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng tổ trưởng tổ hợp tác

5.1.1. Nguyêntắc hỗ trợ:

Tổ hợp táctheo quy định tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP được hỗ trợ các nội dungthành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng tổ trưởng tổ hợp tác; ưu tiên các tổ hợp táccó nhiều tổ viên, hoạt động lâu năm, có nhiều tổ viên hộ nghèo, hộ dân tộc, hộchính sách.

5.1.2. Nộidung hỗ trợ:

a. Tổ hợp táckhi thành lập được hỗ trợ các nội dung sau:

- Thông tin,tư vấn kiến thức về tổ hợp tác;

- Tư vấn tổchức hội nghị thành lập tổ hợp tác;

- Tư vấn xâydựng kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác; xây dựng nội dung hợp đồng hợp tác; xácđịnh tên, biểu tượng (nếu có) của tổ hợp tác; hoàn thiện các thủ tục để thànhlập tổ hợp tác; bầu tổ trưởng, ban điều hành (nếu cần thiết).

b. Hỗ trợ đàotạo, bồi dưỡng đối với tổ trưởng tổ hợp tác được áp dụng tương tự như các đốitượng quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích pháttriển hợp tác xã, và chỉ được thực hiện sau khi Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tácđược chứng thực.

5.1.3. Trìnhtự, thủ tục hỗ trợ:

a. Trình tự,thủ tục hỗ trợ áp dụng tương tự như đối với hợp tác xã được quy định tại Thôngtư số 02/2006/TT-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềhướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợptác xã.

b. Đại diệncủa tổ hợp tác hoặc đại diện của những người có ý tưởng thành lập tổ hợp tác đềnghị hỗ trợ nộp đơn theo Mẫu THT4 ban hành kèm theo Thông tư này được Ủy bannhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực cấp miễn phí.

5.1.4. Kinhphí hỗ trợ:

a. Bộ Tàichính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số88/2005/NĐ-CP này 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sánglập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng củahợp tác xã.

b. Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu hỗ trợ và khả năng cânđối ngân sách của địa phương chỉ đạo việc bố trí kinh phí để tổ chức thực hiệnhỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng tổ trưởng tổ hợp tác.

5.2. Hỗ trợkhác

5.2.1. Cơ quanchính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệmthông tin đầy đủ, kịp thời; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tácđược hưởng các chính sách hỗ trợ và tham gia xây dựng, thực hiện các kế hoạch,chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; kế hoạch, chương trình,dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo ở địaphương.

5.2.2. Khuyếnkhích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển tổ hợp tácnhằm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống tổ viên tổhợp tác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơquan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; trường hợp cầnthiết có thể hướng dẫn chi tiết phù hợp yêu cầu của địa phương mình, ngànhmình.

2. Ủy ban nhândân cấp xã tổng hợp số lượng và tình hình hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàntheo Mẫu THT5 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo định kỳ 6 tháng gửi PhòngTài Chính – Kế hoạch và các Phòng quản lý chuyên ngành có liên quan thuộc Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trước ngày 5 tháng 7 và5 tháng 1 hàng năm.

3. Ủy ban nhândân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổng hợp số lượng và tình hìnhhoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn theo Mẫu THT5 ban hành kèm theo Thông tưnày; báo cáo định kỳ 6 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở Quản lý chuyênngành có liên quan trước ngày 15 tháng 7 và 15 tháng 1 hàng năm.

4. Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số lượng và tình hìnhhoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn theo Mẫu THT5 ban hành kèm theo Thông tưnày; báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ,ngành có liên quan trước ngày 25 tháng 7 và 25 tháng 1 hàng năm, đồng thời tổnghợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tưnày có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

2. Tổ hợp tácđã hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiến hành chứng thực hoặcchứng thực lại trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thihành.

Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch vàĐầu tư để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc

MẪU HƯỚNG DẪN XÂYDỰNG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
(Ban hành kèmtheo Thông tư số: 04/2008/TT-BKH ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư)

Thông tư số 04/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tácCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


…………., ngày ……tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp táccó thể có tên gọi khác, như nội quy, quy ước, quy chế hoạt động, v.v … nhưngnội dung phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 151/NĐ-CP )

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm2005;

- Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;

Chúng tôi gồm các tổ viên códanh sách kèm theo cùng nhau cam kết thực hiện hợp đồng hợp tác với các nộidung sau:

Điều 1. Tên, biểu tượng, địachỉ giao dịch của tổ hợp tác

1. Tên của tổ hợp tác:…………………………………………………………………..

2. Biểu tượng (nếu có)

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác ghi rõtên, biểu tượng của tổ hợp tác (nếu có) không trùng, không gây nhầm lẫn vớitên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm vi cấp xã nơi tổ hợp tác chứngthực hợp đồng hợp tác; biểu tượng của tổ hợp tác phải được đăng ký tại cơ quanNhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp tổ hợp tác cótổ viên cư trú ở các xã khác nhau thì tên, biểu tượng không trùng, không gâynhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trên địa bàn các xã mà tổ viêntổ hợp tác đó cư trú.)

3. Địa chỉ giao dịch:

a. Số nhà (nếucó)……………………………………………………………………….

b. Đường phố/thôn/bản……………………………………………………………….....

c. Xã/phường/thị trấn……………………………………………………………………

d. Huyện/quận/thị xã/thành phốthuộc tỉnh……………………………………………..

e. Tỉnh/thành phố trực thuộcTrung ương ………………………………………………

f. Số điện thoại/fax (nếu có)…………………………………………………………….

g. Địa chỉ thư điện tử (nếu có)………………………………………………………….

h. Địa chỉ Website (nếu có)……………………………………………………………..

Điều 2. Mục đích, nguyên tắctổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

(Hướng dẫn:

1. Mục đích:

Các tổ viên tổ hợp tác saukhi thảo luận, thống nhất quyết định thực hiện các công việc sau:

a.......................................................................................................................................

b.......................................................................................................................................

c.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Nguyên tắc tổ chức vàhoạt động của tổ hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 2 Nghị định151/2007/NĐ-CP . Tổ hợp tác có thể quy định thêm các nguyên tắc khác không tráivới quy định của pháp luật).

Điều 3. Thời hạn hợp đồnghợp tác

Hợp đồng này có hiệu lực từngày …. tháng ….năm….đến hết ngày…..tháng….năm……..

(Hướng dẫn: Tổ hợp tác chú ýxác định thời hạn hợp đồng hợp tác phù hợp với mục đích của tổ hợp tác).

Điều 4. Tài sản của tổ hợptác

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Điều 19 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

2. Hợp đồng hợp tác quy địnhtài sản đóng góp của tổ viên tổ hợp tác kèm theo “danh sách đóng góp tài sảncủa tổ viên tổ hợp tác” được ban hành kèm theo Thông tư này – Mẫu THT6.

3. Hợp đồng hợp tác quy địnhtài sản cùng tạo lập, được tặng, được cho chung và tài sản khác theo quy địnhcủa pháp luật, kèm theo “bảng tài sản chung của tổ hợp tác được ban hành kèmtheo Thông tư này – Mẫu THT7”)

Điều 5. Công tác tài chính,kế toán của tổ hợp tác

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Điều 20 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

2. Hợp đồng hợp tác quy địnhhình thức, nội dung, thời hạn báo cáo tài chính trong nội bộ tổ hợp tác)

Điều 6. Phương thức phânphối hoa lợi, lợi tức và xử lý lỗ giữa các tổ viên

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Điều 21 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

2. Hợp đồng hợp tác có thểquy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên từ trên 50% đến 100%.

3. Hợp đồng hợp tác quy địnhcụ thể phương thức xử lý lỗ và rủi ro, ví dụ:

- Giảm các khoản thu của tổviên, tổ chức có trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật và Hợp đồnghợp tác này;

- Sử dụng khoản tiền bồithường của các tổ chức mà tổ hợp tác đã mua bảo hiểm;

- Trường hợp sử dụng cáckhoản trên vẫn chưa đủ bù lỗ thì số lỗ còn lại được bù đắp bằng khoản tích lũychung theo thỏa thuận của đa số tổ viên: tổ hợp tác có thể quy định tỷ lệ đa sốtừ trên 50% đến 100%;

- Khi đã sử dụng tất cả cáckhoản thu trên mà vẫn không đủ trang trải số thực lỗ thì số lỗ còn lại đượcchuyển sang năm sau hoặc được trích từ phần tài sản đóng góp của tổ viên với tỷlệ tương ứng theo thỏa thuận của tổ hợp tác).

Điều 7. Điều kiện, thủ tụckết nạp tổ viên tổ hợp tác

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Điều 7 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

2. Hợp đồng hợp tác có thểquy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên biểu quyết từ trên 50% đến 100%.

3. Căn cứ ngành nghề, lĩnhvực hoạt động của tổ hợp tác để thống nhất các quy định khác về điều kiện trởthành tổ viên, như: tay nghề, sức khỏe, số vốn góp…)

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ củacác tổ viên

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

2. Hợp đồng hợp tác quy địnhcụ thể hình thức kiểm tra, giám sát của tổ viên đối với tổ chức và hoạt độngcủa tổ hợp tác.

3. Hợp đồng hợp tác quy địnhđiều kiện tổ viên ra khỏi tổ hợp tác trong các trường hợp sau: Tổ viên chuyểnnơi cư trú không thuộc địa bàn hoạt động của tổ hợp tác và không thuận lợi choviệc tham gia tổ hợp tác; tổ viên gặp khó khăn rủi ro từ nguyên nhân bất khảkháng, không đủ khả năng thực hiện thỏa thuận theo Hợp đồng hợp tác này.

4. Hợp đồng hợp tác có thểquy định thêm các điều kiện tổ viên ra khỏi tố hợp tác không trái với quy địnhcủa pháp luật)

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ củatổ trưởng, ban điều hành (nếu có)

1. Quyền của tổ trưởng:

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2007/NĐ-CP

2. Tổ trưởng phải là tổviên.

3. Việc bồi dưỡng đối với tổtrưởng được thỏa thuận giữa các tổ viên tổ hợp tác.

4. Hợp đồng hợp tác có thểquy định bổ sung quyền của tổ trưởng không trái với quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của tổ trưởng:

(Hướng dẫn:

1. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 151/2007/NĐ-CP .

2. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 18 Nghị định 151/2007/NĐ-CP )

3. Trách nhiệm của ban điềuhành (nếu có):

(Hướng dẫn:

1. Trường hợp cần thiết tổhợp tác có thể bắt đầu ban điều hành. Tổ trưởng là trưởng ban điều hành. Sốlượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu ban điều hành do các tổ viên thỏa thuận cụthể.

2. Hợp đồng hợp tác áp dụngcác quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 151/2007/NĐ-CP

Điều 10. Điều kiện chấm dứttổ hợp tác

(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tácáp dụng các quy định tại Khoản 1, 3 Điều 15 Nghị định 151/2007/NĐ-CP )

Điều 11. Quy định phươngthức giải quyết tranh chấp trong nội bộ tổ hợp tác

(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tácáp dụng các quy định tại Điều 14 Nghị định 151/2007/NĐ-CP )

Điều 12. Các thỏa thuận khác(nếu có)

(Hướng dẫn: Tổ hợp tác cóthể thỏa thuận các nội dung khác của Hợp đồng hợp tác không trái quy định phápluật)

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng hợp tác này đã đượcthông qua tại cuộc họp tổ viên Tổ hợp tác ………… ngày …. tháng …. năm…..

2. Các tổ viên của tổ có tráchnhiệm thi hành Hợp đồng hợp tác này.

3. Mọi sự thay đổi hợp đồng hợptác phải được đa số tổ viên thống nhất thông qua.

(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp táccó thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên thống nhất thông qua từ trên 50% đến100%).

Chúng tôi, gồm tất cả tổ viêntổ hợp tác thống nhất và ký tên vào Hợp đồng hợp tác này:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ nơi cư trú

Số chứng minh nhân dân

Chữ ký (hoặc điểm chỉ)

I

Tổ trưởng

II

Ban điều hành (nếu có)

1

2

…..

III

Tổ viên

1

2

3

…..

…………,ngày……..tháng…….năm………
TM. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………..Chứng thực Tổ hợp tác………………………..
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu THT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG THỰC /CHỨNG THỰC LẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thịtrấn…………………..

Tôilà:…………………………………...................................... Nam/Nữ…………......

(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

Sinh ngày ...…/...…/...…..Dân tộc:…….……………….……………….…………......

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộchiếu) số: ………….……………….………………...

Ngày cấp…/…/…..Nơi cấp: ……………….………….……………….……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………….……………….……………….………….

……………….……………….……………….………….……………………..............

Chỗ ở hiện tại:……………….…………………………….………………............……

Điện thoại (nếu có):……………………….…Di động (nếu có):………….………….

Fax (nếu có): ….…………….…………......…Email(nếu có): ………….……………

Là đại diện của tổ hợp tác……………..đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chứng thực/chứng thực lạiHợp đồng hợp tác được gửi kèm theo.

Kính đề nghị./.

…………,ngày ……tháng……năm.......
Tổ trưởng tổ hợp tác
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu THT2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

………ngày …….tháng……năm………

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi Tổ trưởng tổ hợp tác

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thịtrấn…………………..

1. Tên tổ hợp tác (Viết bằngchữ inhoa)..........................................................................

có Hợp đồng hợp tác số: ..........................……được Ủy ban nhân dân chứng thực ngày … tháng …. năm ……

2. Họ tên người đại diện cho tổhợp tác (ghi rõ họ và tên, viết bằng chữ in hoa): ........................ Nam/Nữ: .........................

Sinh ngày:……../……./………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộchiếu) số:......................................................................

Cấp ngày:……../……./……. Nơicấp:.............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................................

Điện thoại (nếucó):............................... Fax (nếucó):.....................................................

Email (nếucó):...................................... Website (nếucó):.............................................

Thông báo thay đổi Tổ trưởngtổ hợp tác....................................................................:

Ông/bà........................................................................Nam/nữ: .......................................

Sinh ngày:……/………/…………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộchiếu) số: .....................................................................

Cấp ngày:……../……./…………….Nơicấp:..................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:......................................................................................

Điện thoại (nếucó):............................... Fax (nếucó):.....................................................

Email (nếucó):..................................... Website (nếucó):...............................................

Làm Tổ trưởng tổ hợptác:........ ................................ từ ngày……/……../……………

Thay cho Ông/bà.............................................................................................................

Xin thông báo quý Ủy ban./.

TM. Tổ hợp tác
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu THT3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

………ngày …….tháng……năm………

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt tổ hợp tác

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..

1. Tên tổ hợp tác (Viết bằng chữ inhoa)......................................................................................

Hợp đồng hợp tác số: .......…… do Ủy ban nhân dân.................................................................

Chứng thực ngày……/……../……….........................................................................................

2. Họ tên Tổ trưởng tổ hợp tác (ghi rõ họ và tên, viết bằng chữ inhoa):

...................................................................... Nam/Nữ:...............................................................

Sinh ngày:……../……./..............................................................................................………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................................

Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp:.............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:...............................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................... Fax (nếucó):...............................................................

Email (nếu có):...................................... Website (nếucó):........................................................

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác ……………..

Kể từ ngày…./……./………………vì các lý do sau đây:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Xin thông báo quýỦy ban./.

TM. Tổ hợp tác
Tổ trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu THT4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố.............................

Tôi là: .............................................................Nam/Nữ:.......................................................

(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

Sinh ngày:……../……./………….Dântộc..................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)số:..................................................................................

Cấp ngày:……../……./…………….Nơicấp:..............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):...................................... Di động(nếu có):...................................................

Fax (nếu có):.................................................Email (nếu có):......................................................

Là đại diện của tổ hợp tác ........ ........ đề nghị được hỗ trợnội dung sau:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Thaymặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàncần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nếu sai sự thật,tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu THT5

Thông tư số 04/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác(Tên cơ quan báo cáo)

Thông tư số 04/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tácCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:……/……..

………..,ngày…..tháng……năm

BÁO CÁO

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Tổng số tổ hợp tác

Tổ HT

Trong đó: Thành lập mới

Chấm dứt hoạt động

2

Tổng số tổ viên tổ hợp tác

Tổ viên

Trong đó: Tổ viên mới

Tổ viên ra khỏi tổ hợp tác

3

Tổ hợp tác phân theo mục đích hoạt động

a

Tổ hợp tác không hoạt động kinh tế

- Tổng số THT

Tổ HT

- Tổng số tổ viên THT

Tổ viên

b

Tổ hợp tác hoạt động kinh tế

- Tổng số THT

Tổ HT

- Tổng số tổ viên THT

Tổ viên

- Tổng doanh thu

Tr.đồng

- Giá trị xuất khẩu trực tiếp (nếu có)

Tr.đồng

- Số tổ hoạt động có lãi

Tổ HT

Lãi bình quân 1 tổ hợp tác

Tr.đồng

- Số tổ hoạt động lỗ

Tổ HT

Lỗ bình quân 1 tổ hợp tác

Tr.đồng

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Nơi nhận:

...

(chức danh thủ tướng cơ quan báo cáo)
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu THT6

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TÀI SẢN CỦA TỔ VIÊN TỔHỢP TÁC………

STT

Họ và tên

Tài sản sẽ trả lại khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác

Tài sản chung không chia khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác

Chữ ký (hoặc điểm chỉ)

Vật

Tiền mặt (đồng)

Giấy tờ có giá

Quyền tài sản

Vật

Tiền mặt (đồng)

Giấy tờ có giá

Quyền tài sản

Không quy thành giá trị

Quy thành tiền (đồng)

Không quy thành giá trị

Quy thành tiền (đồng)

1

2

3

...

Mẫu THT7

BẢNG TÀI SẢN CHUNG CỦA TỔ HỢP TÁC(nếu có)………

STT

Nguồn tài sản

Tài sản được chia khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác

Tài sản không chia khi tổ viên ra khỏi tổ hợp tác

Ghi chú

Vật

Tiền mặt (đồng)

Giấy tờ có giá

Quyền tài sản

Vật

Tiền mặt (đồng)

Giấy tờ có giá

Quyền tài sản

Không quy thành giá trị

Quy thành tiền (đồng)

Không quy thành giá trị

Quy thành tiền (đồng)

1

Tài sản được tặng cho chung

2

Tài sản cùng tạo lập

2.1

Trích từ hoa lợi, lợi tức

2.2

Tài sản khác. Tổ hợp tác lựa chọn một trong những nội dung hỗ trợ theonhu cầu của mình. Thành lập môn bồi dưỡng; hoặc đào tạo tổ trưởng tổ hợp tác.