THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2015/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪNTHỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20/11/2013 CỦACHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNGHOÁ QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁVỚI NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hànghoá với nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sảnvà Nghề muối;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hànhThông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại vềhoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp vàthủy sản.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp, lâmnghiệp và thủy sản gồm:

1. Xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ từ rừng tự nhiên trong nước;củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước;

2. Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã, nguycấp, quý, hiếm;

3. Xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng;

4. Xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi;

5. Xuất khẩu, nhập khẩu giống thuỷ sản, thủy sản sống làmthực phẩm;

6. Nhập khẩu thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc, vắc xin, chếphẩm sinh học, vi sinh vật và hoá chất dùng trong thú y, thú y thủy sản (gọitắt là thuốc thú y);

7. Nhập khẩu sản phẩm và nguyên liệu sản xuất sản phẩm xửlý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản;

8. Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể thuộc danh mụcvật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam;

9. Nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;

10. Nhập khẩu phân bón;

11. Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiêncứu, trao đổi khoa học, kỹ thuật;

12. Xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật,thực vật và thủy sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (sau đây gọitắt là Thương nhân) có hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoáthuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Gỗ tròn: Bao gồm gỗ nguyên khai, gỗ đẽo tròn, gỗ lóc lõicó đường kính đầu nhỏ từ 10 cm đến dưới 20 cm, chiều dài từ 01 mét trở lên hoặccó đường kính đầu nhỏ từ 20 cm trở lên, chiều dài từ 30 cm trở lên. Riêng đốivới gỗ rừng trồng, rừng tràm, rừng đước, rừng ngập mặn có đường kính đầu nhỏ từ06 cm trở lên, chiều dài từ 01 m trở lên. Đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý,hiếm không phân biệt kích thước.

2. Gỗ xẻ: Là gỗ đã cưa hoặc xẻ, lạng hoặc bóc.

3. Sản phẩm đồ mộc hoàn chỉnh: Là các loại sản phẩm từ gỗ(bao gồm cả đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp) được lắp ráp hoàn chỉnh theo côngdụng của loại sản phẩm hoặc các chi tiết tháo rời của sản phẩm hoàn chỉnh, khilắp ráp có thể sử dụng được ngay theo công dụng của sản phẩm đó.

4. Động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm: Là nhữngloài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định trong các Phụ lục của Côngước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)và những loài thuộc Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm doChính phủ quy định.

5. Giống vật nuôi: Là quần thể vật nuôi cùng loài, cùngnguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành,củng cố, phát triển do tác động của con người; giống vật nuôi phải có số lượngnhất định để nhân giống và di truyền được những đặc điểm của giống cho thế hệsau.

Giống vật nuôi được quy định trong Thông tư này bao gồm cácgiống gia súc, gia cầm, ong, tằm và các sản phẩm giống của chúng như tinh,phôi, trứng, giống, ấu trùng và vật liệu di truyền giống.

6. Thủy sản:

a) Giống thuỷ sản: Là các loài động vật, thực vật thuỷ sảnkể cả trứng, phôi, tinh trùng và ấu trùng của chúng sử dụng để sản xuất giống,làm con giống cho nuôi thương phẩm, nuôi làm cảnh, nuôi giải trí.

b) Thuỷ sản sống làm thực phẩm: Là các loài động vật, thựcvật thuỷ sản còn sống sử dụng để làm thực phẩm.

c) Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản:Là những chất hoặc hợp chất có nguồn gốc từ khoáng chất, hoá chất, động vật,thực vật, vi sinh vật và các chế phẩm từ chúng được sử dụng để điều chỉnh tínhchất vật lý, tính chất hóa học, sinh học của môi trường nuôi trồng thủy sản.

7. Chất chuẩn:

Chất chuẩn (Chemical Standards) là một hoá chất tinh khiếtdạng lỏng hay rắn đã biết chính xác nồng độ hay thành phần được dùng để chuẩnhoá một thuốc thử hay hoá chất khác hoặc một dụng cụ đo.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện các quyđịnh về kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản; kiểm tra chất lượng, kiểm traan toàn thực phẩm đối với động vật, thực vật và hàng hóa có nguồn gốc từ độngvật, thực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu

1. Hàng hoá có tên trong Danh mục động vật, sản phẩm độngvật thuộc diện phải kiểm dịch; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diệnphải kiểm dịch; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được kiểmdịch trước khi thông quan theo quy định của pháp luật.

2. Hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn khi xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam phải thựchiện các quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định hiệnhành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sau khi đã thông quan, trong trường hợp hàng hóa khôngđáp ứng đủ điều kiện về kiểm dịch, chất lượng, an toàn thực phẩm sẽ bị xử lýtheo quy định của pháp luật hiện hành. Riêng hàng hóa không đáp ứng đủ điềukiện về bảo vệ và kiểm dịch thực vật thì buộc phải tái xuất, không được phépthông quan.

Điều 5. Nguyên tắc nhập khẩu trongthời gian chờ bổ sung vào danh mục hàng hoá được phép nhập khẩu không phải xinphép

1. Đối với các loại hàng hoá ngoài danh mục hàng hoá đượcphép nhập khẩu không phải xin phép, sau khi có kết quả khảo nghiệm hoặc kết quảđánh giá rủi ro được các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có văn bản công nhận, Thương nhân được phép nhập khẩu theo nhucầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải đề nghị cấp Giấy phépnhập khẩu.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chịu trách nhiệm đăng tải ngay sau khi ban hành văn bản côngnhận kết quả khảo nghiệm hoặc kết quả đánh giá rủi ro, danh mục hàng hoá trêntrang tin điện tử (website) của đơn vị quản lý chuyên ngành và của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ http://www.mard.gov.vn và gửi tới cơquan Hải quan.

3. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, kết quả đánh giá rủi ro,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung vào các danh mục hàng hoá tươngứng.

Điều 6. Quy định chung về trình tự,thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyênngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

1. Trình tự và cách thức: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếptại cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônhoặc gửi qua đường bưu điện.

a) Cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn Thương nhân bổ sung nhữngnội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp Thương nhân nộp hồsơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơtrong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn tốiđa 05 (năm) ngày làm việc (ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 5Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Nghị định về Nông nghiệp), Cơ quan quản lý chuyên ngành của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn phải cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩuhoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thành phần hồ sơ: Được quy định tại các Điều 9, 12, 13, 15,18, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 của Thông tư này.

4. Cách thức nộp phí, lệ phí và trả kết quả cấp Giấy phépxuất khẩu, nhập khẩu:

a) Thương nhân nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành trựctiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc bằng hình thức chuyển khoản, gửi quađường bưu điện.

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả trực tiếp tại nơinhận hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện theo đề nghị của Thương nhân.

5. Cơ quan thực hiện: Được quy định tại các Điều 9, 12, 13,15, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 của Thông tư này.

6. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép có giá trị tốiđa 01 (một) năm kể từ ngày cấp.

7. Trong trường hợp có quy định khác với các quy định nêutại Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 của Điều này thì được thực hiện cụ thể tại các Điềucủa Chương II Thông tư này.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ;CỦI, THAN LÀM TỪ GỖ HOẶC CỦI CÓ NGUỒN GỐC TỪ GỖ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC

Điều 7. Cấm xuất khẩu

Cấm xuất khẩu gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ thuộc các trườnghợp sau:

1. Gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ rừng tự nhiên trong nước.

2. Xuất khẩu vì mục đích thương mại sản phẩm làm từ gỗ thuộcNhóm IA do Chính phủ quy định (trừ gỗ là tang vật xử lý tịch thu theo quy địnhhiện hành của Nhà nước và những trường hợp quy định tại Điều 8 Thông tư này) vàPhụ lục I của CITES khai thác từ tự nhiên.

Điều 8. Xuất khẩu theo điều kiệnhoặc theo giấy phép

1. Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi cóhồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi xuất khẩu,thương nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải quan về số lượng, chủng loại vàchịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

2. Xuấtkhẩu các loại củi, than, thương nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải quan về sốlượng, chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hoá hợp pháp, không phảixin phép.

3. Gỗ và sản phẩm làm từ gỗ thuộc các Phụ lục của CITES phảicó Giấy phép CITES do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp.

Điều 9. Hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phépxuất khẩu gỗ và sản phẩm thuộc các Phụ lục của CITES

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép CITES:

a) Đề nghị cấp Giấy phép, Giấy phép CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên cóliên quan;

c) Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quyđịnh hiện hành (bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao cóchứng thực);

d) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc giấychứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứngminh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân (chỉ nộp khi xuất khẩu lần đầu);

đ) Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ là tang vật xửlý (bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao có chứngthực).

2. Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp phải tham vấn các Cơ quan Khoa học CITES,các cơ quan có liên quan). Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam phải thông báo cho tổ chức,cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp phải tham vấn Cơ quan Khoa họcCITES Việt Nam, các cơ quan có liên quan, trong thời hạn 05 (năm) ngày làmviệc, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biếtvà thời gian này không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ.

3. Hiệu lực của giấy phép: Thời hạn tối đa của giấy phép là06 (sáu) tháng kể từ ngày được cấp.

4. Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Thương nhân nộp hồ sơ tại một trong các địa chỉ sau:

a) Cơ quan quản lý CITES Việt Nam:

- Địa chỉ: Nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 3733 5676; Fax: (04) 3734 6742

- Email: [email protected]

- Trang web: www.tongcuclamnghiep.gov.vn

b) Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại phía Nam:

- Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà số 12, đường Võ Văn Kiệt, quận I,thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08) 3821 8206; Fax: (08) 3915 1120

- Email: [email protected]

Mục 2. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỘNGVẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Điều 10. Xuất khẩu mẫu vật động vật,thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm

1. Cấm xuất khẩu

Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cónguồn gốc từ tự nhiên không được xuất khẩu vì mục đích thương mại gồm:

a) Mẫu vật động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB,mẫu vật thực vật rừng thuộc nhóm IA theo quy định của Chính phủ về quản lý thựcvật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

b) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tạiPhụ lục I của CITES.

2. Xuất khẩu có giấy phép

a) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếmphục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, trao đổi giữa các vườn động vật, vườnthực vật, triển lãm, biểu diễn xiếc, trao đổi, trao trả mẫu vật giữa các Cơquan có thẩm quyền quản lý CITES các nước.

b) Xuất khẩu vì mục đích thương mại:

- Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếmtừ tự nhiên quy định tại Phục lục II, III của Công ước CITES;

- Mẫu vật thực vật rừng từ tự nhiên thuộc nhóm IIA theo quyđịnh của Chính phủ;

- Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếmthuộc nhóm I, nhóm II theo quy định của Chính phủ và mẫu vật quy định tại Phụlục của Công ước CITES có nguồn gốc nuôi, trồng theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinhtrưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp,quý, hiếm và Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

Điều 11. Nhập khẩu mẫu vật động vật,thực vật thuộc các Phụ lục CITES

1. Cấm nhập khẩu

Nghiêm cấm nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụlục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

2. Nhập khẩu có giấy phép

a) Mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITEScó nguồn gốc từ tự nhiên chỉ được nhập khẩu cho mục đích phục vụ ngoại giao,nghiên cứu khoa học, trao đổi giữa các vườn thú, vườn thực vật, triển lãm, biểudiễn xiếc không vì mục đích lợi nhuận, trao trả mẫu vật giữa Cơ quan Quản lýCITES các nước.

b) Mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I có nguồn gốctừ trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo, mẫu vật quy định tại Điểm aKhoản 2 Điều này và mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ II và III của Công ướcCITES phải được Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép.

Điều 12. Hồ sơ, cơ quan cấp và hiệulực của giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã quyđịnh tại các Phụ lục CITES

1. Thành phần hồ sơ xuất khẩu:

a) Xuất khẩu mẫu vật vì mục đích thương mại:

- Đề nghị cấp Giấy phép, Giấy phép CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên cóliên quan.

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc giấychứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân (chỉ nộp khi xuất khẩu lầnđầu).

- Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quyđịnh hiện hành (bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao cóchứng thực).

b) Xuất khẩu không vì mục đích thương mại

- Đề nghị cấp Giấy phép, Giấy phép CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa họchoặc văn bản xác nhận quà biếu, tặng, ngoại giao (đối với mẫu vật nghiên cứukhoa học, ngoại giao) hoặc Quyết định cử đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễnxiếc (đối với mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc) của Cơ quan có thẩm quyền (bảnsao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản sao chụp Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ củatổ chức.

- Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quyđịnh hiện hành (bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao cóchứng thực);

- Bản sao Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan Quản lý CITESnước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I CITES.

2. Thành phần hồ sơ nhập khẩu

a) Nhập khẩu mẫu vật thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thươngmại:

- Đề nghị cấp Giấy phép, Giấy phép CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên cóliên quan.

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc giấychứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân (chỉ nộp khi xuất khẩu lầnđầu).

- Bản sao chụp Giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quanquản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

- Trường hợp mẫu vật nhập khẩu là động vật, thực vật hoangdã còn sống phải có các giấy tờ sau:

+ Văn bản xác nhận đủ điều kiện nuôi, giữ, chăm sóc của cơquan kiểm lâm tỉnh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành thuỷ sản cấptỉnh đối với các loài thủy sinh;

+ Văn bản xác nhận về việc nhập khẩu mẫu vật đó không ảnhhưởng xấu tới môi trường và việc bảo tồn các loài động vật, thực vật trong nướcđối với trường hợp loài động vật, thực vật đó lần đầu tiên được nhập khẩu vàoViệt Nam của một trong các Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam sau đây: Viện Sinhthái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Viện Nghiên cứu Hải sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâmNghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

b) Nhập khẩu mẫu vật thuộc các Phụ lục CITES không vì mụcđích thương mại:

- Đề nghị cấp Giấy phép, Giấy phép CITES theo mẫu số 01/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa họchoặc văn bản xác nhận quà biếu, tặng, ngoại giao (đối với mẫu vật nghiên cứukhoa học, ngoại giao) hoặc Quyết định cử đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễnxiếc (đối với mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc) của Cơ quan có thẩm quyền(bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản sao chụp Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ củatổ chức.

- Bản sao Giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan Quản lý CITESnước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

3. Cơ quan thực hiện: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 củaThông tư này.

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép: Thời hạn có hiệu lực tốiđa của giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu và tái xuất khẩu là 06 (sáu) tháng; thờihạn hiệu lực tối đa của giấy phép nhập khẩu là 12 (mười hai) tháng, kể từ ngàyđược cấp.

Mục 3. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNGCÂY TRỒNG

Điều 13. Xuất khẩu giống cây trồng

1. Cấm xuất khẩu:

Thương nhân không được xuất khẩu giống cây trồng có trongDanh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu theo quy định của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Xuất khẩu có giấy phép:

a) Thương nhân xuất khẩu giống cây trồng có trong Danh mụcnguồn gen cây trồng quý hiếm trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt và Danhmục nguồn gen cây trồng quý hiếm hạn chế trao đổi quốc tế theo quy định của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thương nhân xuất khẩu giống cây trồng không có trong Danhmục quy định tại khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều này và Danh mục giống cây trồngđược phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam phải được Tổng cục Lâm nghiệp (đốivới giống cây trồng lâm nghiệp) hoặc Cục Trồng trọt (đối với giống cây trồngnông nghiệp) cấp phép.

3. Xuất khẩu không cần giấy phép:

Thương nhân xuất khẩu giống cây trồng không thuộc quy địnhtại các Khoản 1, 2 Điều này, không phải xin phép.

4. Xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký xuất khẩu theo mẫu số 01/TT ban hành kèm theoThông tư này;

- Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 02/TT ban hành kèm theo Thôngtư này;

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấychứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);

- Trường hợp xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, hợp tác quốc tếphải bổ sung một (01) bản sao chụp thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèmtheo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịchthuật hoặc của thương nhân đăng ký nhập khẩu;

- Trường hợp xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổsung một (01) bản sao chụp Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội trợ, triểnlãm bằng tiếng nước ngoài kèm theo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ kýxác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của thương nhân đăng ký xuất khẩu;

- Trường hợp xuất khẩu làm quà tặng phải bổ sung một (01)bản sao chụp giấy chứng nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo một(01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặccủa thương nhân đăng ký nhập khẩu.

b) Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa đầy đủ: khôngquá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, Thươngnhân không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới.

c) Cơ quan thực hiện:

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” -Văn phòng Cục Trồng trọt.

- Website: www.cuctrongtrot.gov.vn

- Địa chỉ: Nhà A6A, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967.

- Email: [email protected]

5) Xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp:

Hồ sơ và trình tự thủ tục xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệpđược thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 30 của Thông tư này.

Điều 14. Nhập khẩu giống cây trồng

1. Nhập khẩu có giấy phép

Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng chưa có tên trong Danhmục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mụcgiống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, hoặc chưa có văn bảncông nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồngnông nghiệp mới phải được Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cục Trồng trọt cấp phép.

2. Nhập khẩu không cần giấy phép

Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệpđược phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất,kinh doanh ở Việt Nam hoặc có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mớihoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới được phép sản xuất, kinh doanh ở ViệtNam, không phải xin phép.

Điều 15. Thành phần hồ sơ, cơ quancấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nôngnghiệp:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theoThông tư này;

b) Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theoThông tư này (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu);

c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứngnhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứngminh thư hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân).

d) Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ 02 trở đi đểkhảo nghiệm, sản xuất thử phải nộp báo cáo kết quả nhập khẩu, khảo nghiệm, sảnxuất thử lần nhập trước, không cần nộp các loại giấy tờ quy định tại điểm b,điểm c, Khoản 1, Điều này;

đ) Trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, hợp tác quốc tếphải bổ sung một (01) bản sao chụp thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèmtheo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịchthuật hoặc của thương nhân đăng ký nhập khẩu.

e) Trường hợp nhập khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sungGiấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội trợ, triển lãm tại Việt Nam;

g) Trường hợp nhập khẩu quà tặng phải bổ sung một (01) bảnsao chụp giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo một (01) bảndịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của thươngnhân đăng ký nhập khẩu;

h) Trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương trình, dự ánđầu tư, hồ sơ phải bổ sung:

- Bản sao chụp chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bảngốc để đối chiếu văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tưcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theoquy định của pháp luật;

- Riêng đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để phụcvụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung bản sao chứng thực Giấy chứngnhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan có thẩm quyềncủa nước xuất khẩu cấp hoặc bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau: giấyxác nhận phù hợp chuẩn, giấy công nhận giống cây trồng mới, giấy xác nhận giốngcây trồng không nằm trong Danh mục cấm sử dụng của nước xuất khẩu, giấy chứngnhận khác có nội dung tương tự kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận củacơ quan dịch thuật hoặc của đơn vị đăng ký nhập khẩu hoặc kết quả nghiên cứu,khảo nghiệm tại Việt Nam cho thấy giống cây trồng an toàn với môi trường.Trường hợp thương nhân nộp bản sao chụp các loại giấy tờ trên mang theo bảnchính để đối chiếu.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổigen:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 09/TT ban hành kèm theoThông tư này;

b) Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 10/TT ban hành kèm theoThông tư này (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu);

c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấychứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

d) Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn sinh học và Giấy xácnhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chănnuôi của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;

e) Kế hoạch khảo nghiệm so sánh, bao gồm khảo nghiệm so sánhdiện hẹp và diện rộng theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thôngtư 29/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâmnghiệp:

a) Nhập giống để trồng khảo nghiệm, thử nghiệm

- Đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫusố 02/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Lý lịch giống xin nhập khẩu theo mẫu số 03/LN ban hành kèmtheo Thông tư này;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng khảo nghiệm, thử nghiệm;

- Các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán giống hoặcgiấy cho tặng giống của đối tác.

b) Nhập giống cây lâm nghiệp với mục đích làm cây cảnh, câybóng mát

- Đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫusố 02/LN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Lý lịch giống xin nhập khẩu theo mẫu số 03/LN ban hành kèmtheo Thông tư này;

- Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tạichấp thuận phương án và đề nghị cho nhập khẩu giống;

- Các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán giống hoặcgiấy cho tặng giống của đối tác.

4. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa đầy đủ: khôngquá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, thươngnhân không bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới.

5. Cơ quan thực hiện:

a) Đối với giống cây trồng nông nghiệp: Cục Trồng trọt

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” -Văn phòng Cục Trồng trọt

- Website: www.cuctrongtrot.gov.vn.

- Địa chỉ: Nhà A6A, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967

- Email: [email protected]

b) Đối với giống cây trồng lâm nghiệp: Tổng cục Lâm nghiệp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Văn phòng Tổng cục Lâmnghiệp

- Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3843.8792 Fax: 04.3843.8793

- Email: [email protected]

Mục 4. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNGVẬT NUÔI

Điều 16. Xuất khẩu giống vật nuôi

1. Xuất khẩu có giấy phép

Thương nhân trao đổi với nước ngoài những giống vật nuôi quýhiếm có trong Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu và Danh mục nguồngen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mụcđích đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyếtđịnh.

2. Xuất khẩu không cần giấy phép

Thương nhân được xuất khẩu giống vật nuôi không có trongDanh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu và Danh mục nguồn gen vật nuôiquý hiếm cần bảo tồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 17. Nhập khẩu giống vật nuôi

1. Thương nhân chỉ được nhập khẩu giống vật nuôi có trongDanh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc văn bản công nhận giống vậtnuôi mới thì không phải xin phép

2. Nhập khẩu có giấy phép

Nhập khẩu tinh, phôi, môi trường pha loãng bảo tồn tinhgiống vật nuôi phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục Chăn nuôi.

Thương nhân nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giốngvật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu, khảo nghiệmhoặc trong các trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý bằng văn bản củaCục Chăn nuôi.

Điều 18. Thành phần hồ sơ, cơ quancấp phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi và tinh, phôi, môi trường phaloãng, bảo tồn tinh giống vật nuôi.

1. Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi và nguồn genvật nuôi quý hiếm:

Đơn đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi hoặc nguồngen vật nuôi quý hiếm theo mẫu số 01/CN ban hành kèm theo Thông tư này;

Lý lịch nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần trao đổi quốc tếtheo mẫu số 02/CN ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao chụp Dự án hợp tác nghiên cứu hoặc Hợp đồng nghiêncứu có nội dung liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quý hiếm.

b) Hồ sơ nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vậtnuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam:

Đơn đề nghị nhập khẩu để khảo nghiệm giống vật nuôi theo mẫusố 03/CN ban hành kèm theo Thông tư này;

Hồ sơ lý lịch giống vật nuôi trong đó ghi rõ tên giống, phẩmcấp giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy trình kỹthuật chăm sóc, nuôi dưỡng giống, những bệnh thường gặp ở vật nuôi đó (nếu có);Hồ sơ phải được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu. Hồ sơ là bảnchính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận củađơn vị nhập khẩu. Trong trường hợp nộp trực tiếp, hồ sơ là bản sao chụpđồng thời phải xuất trình bản chính để đối chiếu;

Nội dung khảo nghiệm, kiểm nghiệm (địa điểm, các chỉ tiêutheo dõi);

Bản sao chụp Giấy chứng nhận kinh doanh (đối với đơn vịthuộc diện phải đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài) hoặc Quyết định thành lập có xác nhận của tổ chứcđăng ký nhập khẩu đối với trường hợp đăng ký nhập khẩu lần đầu.

c) Hồ sơ nhập khẩu tinh, phôi:

Đơn đăng ký nhập khẩu tinh, phôi theo mẫu số 04/CN ban hànhkèm theo Thông tư này;

Đối với giống gia súc lớn (gia súc ăn cỏ): Hồ sơ lý lịchgiống vật nuôi có xác nhận của tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Hồ sơlý lịch giống của tinh là lý lịch 3 đời của đực giống cho tinh; đối với phôi hồsơ là lý lịch 3 đời của con bố, mẹ cho phôi và phải có xác nhận của tổ chức cóthẩm quyền của nước xuất khẩu. Không nhập khẩu tinh quá 60 tháng kể từ ngày sảnxuất đối với tinh trâu, bò.

Đối với giống lợn: Hồ sơ xuất xứ của tinh lợn, bao gồm têngiống, cấp giống của từng cá thể đực giống; cơ sở nuôi và khai thác đực giống;

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịchra tiếng Việt có xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trong trường hợp nộp trựctiếp, hồ sơ là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính đểđối chiếu.

Bản sao chụp Giấy chứng nhận kinh doanh (đối với đơn vịthuộc diện phải đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài) hoặc Quyết định thành lập có xác nhận của tổ chứcđăng ký nhập khẩu đối với trường hợp đăng ký nhập khẩu lần đầu.

d) Nhập khẩu môi trường pha loãng, bảo tồn tinh giống vậtnuôi để khảo nghiệm:

Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 05/CN ban hành kèm theoThông tư này;

Thông tin về các chỉ tiêu kỹ thuật của môi trường pha loãng,bảo tồn tinh. Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ratiếng Việt có xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trong trường hợp nộp trựctiếp, hồ sơ là bản sao chụp đồng thời phải xuất trình bản chính đểđối chiếu;

Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với đơnvị thuộc diện phải đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư (đối với doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có xác nhận của tổ chức đăng ký nhập khẩu đốivới trường hợp đăng ký nhập khẩu lần đầu.

2. Cơ quan thực hiện: Cục Chăn nuôi

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “Một cửa” - Văn phòng CụcChăn nuôi

- Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

- Điện thoại: 04.3734.5443, Fax: 04.3734.5444

- Email: [email protected]

Mục 5. NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

Điều 19. Nhập khẩu có giấy phép

1. Nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật có giấychứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục thuốc thú y được phéplưu hành tại Việt Nam phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục Thú y và phảikiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc thú y chưa có giấy chứng nhận lưu hành hoặc chưa cótrong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, được nhập khẩu trong các trườnghợp sau:

a) Nguyên liệu để sản xuất thuốc thú y có giấy chứng nhậnlưu hành;

b) Làm mẫu để nghiên cứu, kiểm nghiệm, chẩn đoán xét nghiệm,khảo nghiệm, đăng ký lưu hành;

c) Chất chuẩn, mẫu chuẩn để chẩn đoán, xét nghiệm về thú y;thuốc thú y tham gia trưng bày triển lãm, hội chợ, phòng, chữa bệnh cho độngvật quý hiếm;

d) Viện trợ của các tổ chức quốc tế và các hình thức nhậpkhẩu phi mậu dịch khác;

đ) Phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp, khắc phục hậuquả thiên tai.

3. Trong trường hợp có dịch bệnh khẩn cấp, việc nhập khẩuvắc xin thú y chưa có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam dùng để phòng chống dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyếtđịnh.

Điều 20. Nhập khẩu không cần giấyphép

Thuốc thú y có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam hoặc cótrong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam thì được phép nhậpkhẩu, xuất khẩu (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này) vàphải kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Thành phần hồ sơ, cơ quancấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y

1. Thành phần hồ sơ:

a) Hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y gồm:

- Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu số 01/TY banhành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi file mềm (word, excel) qua địa chỉemail: [email protected];

- Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặcGiấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc tiêu chuẩn tương đươngcủa nhà sản xuất (đối với một số hóa chất thông dụng);

- Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm do cơ quan có thẩm quyềncủa nước xuất khẩu cấp (CFS, CPP, MA);

- Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sảnxuất;

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhậpkhẩu thuốc thú y của cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu do cơ quan chuyên ngànhthú y ở Trung ương cấp;

b) Hồ sơ nhập khẩu mẫu thuốc thú y để nghiên cứu, kiểmnghiệm, chẩn đoán xét nghiệm, khảo nghiệm, đăng ký lưu hành gồm:

- Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu số 01/TY banhành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi file mềm (word, excel) qua địa chỉemail: [email protected];

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổchức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y;

- Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặcGiấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc tiêu chuẩn tương đươngcủa nhà sản xuất (đối với một số hóa chất thông dụng);

- Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm do cơ quan có thẩm quyềncủa nước xuất khẩu cấp (CFS, CPP, MA);

- Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sản xuất;

- Tóm tắt đặc tính sản phẩm.

c) Hồ sơ nhập khẩu chất chuẩn, KIT để chẩn đoán, xétnghiệm, tham gia trưng bày hội chợ, triển lãm, phòng trị bệnh cho động vật quýhiếm gồm:

- Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu số 01/TY banhành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi file mềm (word, excel) qua địa chỉemail: [email protected];

- Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sảnxuất;

- Tóm tắt đặc tính sản phẩm;

- Nhãn sản phẩm.

d) Hồ sơ nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vậtcó trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc đã có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam gồm:

- Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu số 02/TY banhành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi file mềm (word, excel) qua địa chỉ email:[email protected];

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhậpkhẩu thuốc thú y của cơ sở đề nghị cấp phép nhập khẩu do cơ quan chuyên ngànhthú y ở Trung ương cấp;

đ) Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y đối với trường hợp quyđịnh tại điểm d, đ khoản 2 Điều 19 Thông tư này gồm:

- Đơn đăng k‎ý nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu số 01/TY banhành kèm theo Thông tư này. Đồng thời gửi file mềm (word, excel) qua địa chỉemail: [email protected];

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngànhnghề phù hợp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y;

- Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặcGiấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc tiêu chuẩn tương đươngcủa nhà sản xuất (đối với một số hóa chất thông dụng);

- Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm do cơ quan có thẩm quyềncủa nước xuất khẩu cấp (CFS, CPP, MA);

- Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm (CoA) của nhà sảnxuất;

e) Các loại giấy chứng nhận GMP, ISO, FSC, CPP, MA, CoAkèm trong hồ sơ đăng ký có thể nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp(bản sao có công chứng hoặc chứng thực) hoặc bản sao chụp đồng thờiphải xuất trình bản chính để kiểm tra trong trường hợp nộp trựctiếp.

2. Cơ quan thực hiện: Cục Thú y

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Văn phòng Cục Thúy

- Địa chỉ: 15/78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: +(844) 3869.5527/3869.6788

- Email: [email protected]

Mục 6. NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰCVẬT VÀ VẬT THỂ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Điều 22. Nhập khẩu thuốc bảo vệ thựcvật như sau:

1. Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thực hiện theo quy địnhtại Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Trường hợp ủy quyền nhập khẩu thì tổ chức, cá nhân nhậnủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng kýcho tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

3. Thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thựcvật được phép sử dụng tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Thuốc kỹ thuật phải có hàm lượng hoạt chất tối thiểu bằnghàm lượng hoạt chất của thuốc kỹ thuật trong Danh mục và phải nhập khẩu từ cácnhà sản xuất có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

b) Thuốc thành phẩm có hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc vànhà sản xuất thuốc thành phẩm đúng với Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệthực vật tại Việt Nam và phải còn ít nhất 2/3 hạn sử dụng được ghi trên nhãnthuốc kể từ khi thuốc đến Việt Nam;

c) Thuốc thành phẩm phải đáp ứng được tính chất lý hóa về tỷsuất lơ lửng, độ bền nhũ tương đối với từng dạng thành phẩm tương ứng.

d) Thuốc kỹ thuật, thuốc thành phẩm phải đáp ứng quy định vềtạp chất độc hại tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốcgia (TCVN) và các Tiêu chuẩn cơ sở (TC) của Cục Bảo vệ thực vật.

4. Nhập khẩu methyl bromide và trách nhiệm của tổ chức nhậpkhẩu methyl bromide

a) Chỉ được nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạtchất methyl bromide từ các nước tham gia Nghị định thư Montreal.

b) Chỉ được nhập khẩu và sử dụng methyl bromide với mục đíchkiểm dịch thực vật, khử trùng xuất khẩu (QPS) và các trường hợp theo quy địnhcủa Nghị định thư Montreal.

c) Doanh nghiệp nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận hành nghềxử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng.

d) Chỉ được phép sử dụng methyl bromide theo đúng đăng kývới Cục Bảo vệ thực vật và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lýnhà nước trong việc sử dụng methyl bromide;

đ) Chỉ được bán các thuốc chứa hoạt chất methyl bromide chocác tổ chức có Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịchthực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng;

e) Báo cáo Cục Bảo vệ thực vật về tình hình nhập khẩu, sửdụng và mua bán methyl bromide theo mẫu 03/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này.Thời hạn nộp báo cáo 06 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 7 và báo cáo nămtrước ngày 15 tháng 01 năm sau.

g) Các tổ chức không được nhập khẩu methyl bromide nếu viphạm một trong các trường hợp sau: Không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy địnhhoặc báo cáo không trung thực về tình hình nhập khẩu, sử dụng, mua bán methylbromide; Sử dụng sai mục đích được cấp phép; tổ chức bị thu hồi Giấy chứng nhậnhành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơikhử trùng.

Điều 23. Nhập khẩu vật thể phải có Giấyphép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu vật thể thuộc Danh mụcvật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khinhập khẩu vào Việt Nam hoặc quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khicó Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Điều 24. Thành phần hồ sơ, hiệu lựcvà cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, Giấy phép nhập khẩuthuốc bảo vệ thực vật

1. Hồ sơ

a) Nhập khẩu thuốc mẫu khảo nghiệm, thử nghiệm và nghiên cứu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vậttheo mẫu 01/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính đểđối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chỉ nộp lần đầu) hoặc Giấy tờkhác chứng minh tư cách pháp nhân;

Bản sao chụp Giấy phép khảo nghiệm của thuốc mẫu khảonghiệm, thử nghiệm hoặc Phiếu an toàn hóa chất của thuốc mẫu khảo nghiệm, thửnghiệm;

Đề cương nghiên cứu về thuốc bảo vệ thực vật đề nghị nhậpkhẩu (đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu).

b) Nhập khẩu chất chuẩn

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vậttheo mẫu 01/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính đểđối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (chỉ nộp lần đầu) hoặc Giấy tờkhác chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu chấtchuẩn.

c) Nhập khẩu thuốc để sử dụng cho dự án đầu tư nước ngoàitại Việt Nam, thuốc làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ và sử dụngtrong một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn.

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vậttheo mẫu 01/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính đểđối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư (chỉ nộplần đầu) hoặc Giấy tờ khác chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân đềnghị nhập khẩu;

Bản sao chứng thực hợp đồng nhập khẩu;

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tạinước xuất khẩu trong trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chấtchưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

d) Nhập khẩu thuốc xông hơi khử trùng, hoạt chất có độ độccấp tính nhóm I, II theo phân loại GHS

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vậttheo mẫu 01/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính đểđối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư (chỉ nộplần đầu).

Bản sao chụp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộcdiện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng do Cục Bảo vệ thựcvật cấp (chỉ nộp lần đầu) đối với trường hợp nhập khẩu thuốc xông hơi khử trùng;

đ) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theomẫu số 04/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này;

Bản sao chụp Hợp đồng thương mại;

Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức,cá nhân.

2. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệthực vật

Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ trong thời hạn 05 ngàylàm việc đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật;15 ngày đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu kể từngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

a) Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệthực vật (theo mẫu 02/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này), Giấy phép kiểm dịchthực vật nhập khẩu (theo mẫu 05/BVTV ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhânnhững nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

c) Trường hợp không cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệthực vật, Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu Cục Bảo vệ thực vật thông báocho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Hiệu lực của Giấy phép:

Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; Giấy phép kiểmdịch thực vật nhập khẩu có giá trị cho toàn bộ lô hàng ghi trong giấy phép vàhiệu lực được ghi trong giấy phép theo từng loại thuốc, mặt hàng nhưng khôngquá 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép nhập khẩu methyl bromide chỉ có hiệu lựctrong năm cấp phép.

4. Cơ quan thực hiện:

Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thựcvật; Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

- Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa - Hà Nội

- ĐT: 04.3533.0361 Fax: 04.3533.3056;

- Email: [email protected]; [email protected]

Mục 7. NHẬP KHẨU THỨC ĂN GIASÚC, GIA CẦM

Điều 25. Nhập khẩu thức ăn gia súc,gia cầm

1. Đối với thức ăn gia súc, gia cầm đã được phép lưu hànhtại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quanvà thực hiện kiểm tra chất lượng theo Chương III Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

2. Đối với thức ăn gia súc, gia cầm chưa được phép lưu hànhtại Việt Nam, khi nhập khẩu phải có quyết định công nhận thức ăn gia súc, giacầm được phép lưu hành tại Việt Nam của Cục Chăn nuôi và thực hiện kiểm trachất lượng theo Chương III Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT Việc công nhận chấtlượng thông qua một trong hai hình thức sau:

a) Công nhận chất lượng thông qua thẩm định hồ sơ.

b) Công nhận chất lượng thông qua khảo nghiệm (đối với cácloại thức ăn chăn nuôi mới) được quy định tại Khoản 7 Điều 3 và Khoản 1 Điều 12Nghị định số 08/2010/NĐ-CP và Chương IV Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT .

Điều 26. Thành phần hồ sơ, cơ quancấp phép nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm

1. Hồ sơ đề nghị công nhận chất lượng thức ăn gia súc, giacầm nhập khẩu gồm:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu(theo mẫu số 06/CN ban hành kèm theo Thông tư này);

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale)hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do cơ quannhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định tại Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhậnlưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;

Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: têncác loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi,công dụng, hướng dẫn sử dụng;

Nhãn của sản phẩm;

Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đề nghịcông nhận chất lượng; nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;

Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinhan toàn thức ăn chăn nuôi của nhà sản xuất đã có một trong các giấy chứng nhậnGMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương. Trường hợp nhà sản xuất khôngcó một trong những giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tươngđương thì phiếu kết quả thử nghiệm phải được cấp từ các phòng thử nghiệm đượccơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc từ các phòng thử nghiệmđược tổ chức công nhận quốc tế hoặc tổ chức công nhận khu vực thừa nhận hoặc doCục Chăn nuôi chỉ định hoặc thừa nhận;

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặcGiấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận chất lượng (chỉnộp lần đầu);

Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho tổ chức, cá nhân đăng ký.

b) Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bảndịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu. Nếu bảnchính không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt phải có dịch thuật vàchứng thực.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơđề nghị công nhận chất lượng, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm kiểm tra thành phầnhồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những thành phầnhồ sơ chưa đạt yêu cầu để bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ trên 10 sảnphẩm thì thời hạn kiểm tra thành phần hồ sơ không quá 05 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ hợp lệ và sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, trongthời hạn không quá 12 ngày làm việc, Cục Chăn nuôi ban hành quyết định côngnhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam (theo mẫu tại Phụ lục 4Aban hành kèm theo Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ) sau khi đã được Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận. Đối với hồ sơ trên 10 sản phẩmthì thời gian giải quyết cho 01 sản phẩm vượt quá được cộng thêm 01 ngày làmviệc. Trường hợp không ban hành quyết định công nhận, Cục Chăn nuôi phải trảlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm chưa được phép lưuhành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân tíchtại phòng thử nghiệm:

a) Hồ sơ đối với trường hợp nhập khẩu để giới thiệu tại hộichợ, triển lãm gồm:

Đơn đề nghị nhập khẩu (theo mẫu số 07/CN ban hành kèm theoThông tư này);

Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triểnlãm tại Việt Nam (bản chính).

b) Hồ sơ đối với trường hợp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đểlàm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm gồm:

Đơn đề nghị nhập khẩu để làm mẫu phân tích tại phòng thửnghiệm (theo mẫu số 07/CN ban hành kèm theo Thông tư này);

Bản sao chụp Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ phân tíchgiữa một bên là phòng thử nghiệm trong nước với một bên là các phòng thửnghiệm, các doanh nghiệp hoặc các cơ quan quản lý về thức ăn chăn nuôi của nướcxuất xứ, trong đó có cam kết sản phẩm nhập khẩu là phi thương mại.

c) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược hồ sơ hợp lệ Cục Chăn nuôi có văn bản trả lời về việc chấp thuận cho nhậpkhẩu (theo biểu mẫu 09/CN ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp khôngchấp thuận cho nhập khẩu, Cục Chăn nuôi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lýdo.

3. Hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn giasúc, gia cầm nhập khẩu:

Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng (03 bản) (theobiểu mẫu 10/CN ban hành kèm theo Thông tư này);

Bản sao chụp có xác nhận của đơn vị nhập khẩu các giấy tờ:Hợp đồng mua bán, phiếu đóng gói (Packing list), hóa đơn mua bán (Invoice),phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất xứ cấp cho lô hàng(Certificate of Analysis), bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của đơn vị nhập khẩu;văn bản công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam; bản saochụp văn bản của Cục Chăn nuôi về việc miễn kiểm tra chất lượng có thời hạnhoặc áp dụng chế độ kiểm tra giảm (nếu có).

4. Cơ quan thực hiện: Cục Chăn nuôi

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “Một cửa” – Văn phòng CụcChăn nuôi

- Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

- Điện thoại: 04.3734.5443 Fax: 04.3734.5444

- Email: [email protected]

Mục 8. NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Điều 27. Nhập khẩu phân bón

1. Nhập khẩu có giấy phép

Thương nhân nhập khẩu phân bón thuộc các trường hợp dưới đâyphải có Giấy phép:

a) Phân bón để khảo nghiệm;

b) Phân bón chuyên dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giảitrí;

c) Phân bón chuyên dùng của các công ty có vốn đầu tư nướcngoài để phục vụ cho sản xuất trong phạm vi của công ty; sử dụng trong các dựán của nước ngoài tại Việt Nam, làm quà tặng, làm hàng mẫu;

d) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;

đ) Phân bón hoặc nguyên liệu để sản xuất các loại phân bóncó tên trong Danh sách phân bón đã công bố hợp quy;

e) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học.

2. Nhập khẩu không cần giấy phép

Thương nhân nhập khẩu phân bón thuộc các trường hợp dưới đâykhông phải xin phép:

a) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sảnxuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013.

b) Phân bón có tên trong Danh sách phân bón đã công bố hợpquy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương công bố.

Điều 28. Thành phần hồ sơ, cơ quancấp Giấy phép nhập khẩu phân bón

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón theo mẫu số 05/TT ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 06/TT ban hành kèm theoThông tư này;

c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấychứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với các cá nhân); bản sao chứng thực hoặc bảnsao chụp mang theo bản chính để đối chiếu văn bản phê duyệt chương trình, dự ánđầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp dự án của nướcngoài tại Việt Nam) hoặc chương trình, dự án được doanh nghiệp phê duyệt theoquy định pháp luật;

d) Bản tiếng nước ngoài giới thiệu thành phần, hàm lượng cácchất dinh dưỡng, công dụng, hướng dẫn sử dụng, các cảnh báo kèm theo bản dịchsang tiếng Việt có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của đơnvị đăng ký nhập khẩu;

đ) Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm a,b, c khoản 1 Điều 27 của Thông tư này: ngoài các văn bản, tài liệu quy định tạiđiểm a, b, c, d Khoản này, thương nhân phải nộp bản sao chứng thực hoặc bản saochụp mang theo bản chính để đối chiếu, kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xácnhận của cơ quan dịch thuật hoặc của đơn vị đăng ký nhập khẩu Giấy chứng nhậnlưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) do nước xuất khẩu cấp hoặc Giấyxác nhận phù hợp quy chuẩn hoặc Giấy xác nhận sản phẩm không nằm trong danh mụccó chất cấm sử dụng của nước xuất khẩu hoặc bằng độc quyền sáng chế (Patent)đối với nhập khẩu để khảo nghiệm;

e) Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm dkhoản 1 Điều 27 của Thông tư này: ngoài các văn bản, tài liệu quy định tại điểma, b, c, d Khoản này, thương nhân phải nộp bổ sung Giấy xác nhận hoặc Giấy mờitham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam.

2. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa đầy đủ: Khôngquá 03 (ba) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, Thươngnhân không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới.

3. Cơ quan thực hiện: Cục Trồng trọt

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa” – Văn phòng CụcTrồng trọt

- Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967

- Email: [email protected]

Mục 9. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU NGUỒNGEN CÂY TRỒNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI KHOA HỌC KỸ THUẬT

Điều 29. Quy định chung về xuấtkhẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng

1. Thương nhân xuất khẩu nguồn gen cây trồng có trong Danhmục Nguồn gen cây trồng quý hiếm trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt vàDanh mục Nguồn gen cây trồng quý hiếm hạn chế trao đổi quốc tế theo quy địnhcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải được sự đồng ý bằng văn bản củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thương nhân xuất, nhập khẩu nguồn gen cây trồng không cótrong Danh mục 1 và Danh mục 2 theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Danh mụcgiống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu và Danh mục giống cây trồng được phépsản xuất, kinh doanh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônphải được Cục Trồng trọt cấp phép.

Điều 30. Thành phần hồ sơ, cơ quancấp Giấy phép xuất/nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổikhoa học kỹ thuật

1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đăng ký xuất/nhập khẩu nguồn gen cây trồng theo mẫusố 07/TT ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Thông tin về nguồn gen cây trồng đăng ký xuất/nhập khẩutheo mẫu số 08/TT ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản chụp và bản dịch có ký đóng dấu xác nhận của đơn vịđăng ký xuất/nhập khẩu: Dự án hợp tác nghiên cứu; Hợp đồng nghiên cứu, Biên bảnthoả thuận với đối tác nước ngoài đối với trường hợp xuất/nhập khẩu nguồn gencây trồng phục vụ hợp tác khoa học kỹ thuật.

2. Thời hạn giải quyết:

a) Thời hạn giải quyết đối với trường hợp quy định tại Khoản1 Điều 29 của Thông tư này là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồsơ đầy đủ;

b) Thời hạn giải quyết đối với trường hợp quy định tại Khoản2 Điều 29 của Thông tư này là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơđầy đủ.

3. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa hợp lệ: Khôngquá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, thươngnhân không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới.

4. Cơ quan thực hiện: Cục Trồng trọt

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” –Văn phòng Cục Trồng trọt

- Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà –Ba Đình –Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967

- Email: [email protected]

- Website: www.cuctrongtrot.gov.vn.

Mục 10. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNGHÓA CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN

Điều 31. Xuất khẩu thuỷ sản

1. Cấm xuất khẩu:

Cấm xuất khẩu các loài thủy sản có tên trong Danh mục cácloài thủy sản cấm xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, trừtrường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Xuất khẩu không phải xin phép:

a) Các loài thuỷ sản không có tên trong Danh mục thuỷ sảncấm xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, khi xuất khẩu,thương nhân thực hiện thủ tục tại hải quan. Đối với loài thủy sản thuộc CITESquản lý thì thực hiện theo quy định của CITES Việt Nam.

b) Các loài thủy sản có tên trong Danh mục các loài thuỷ sảnxuất khẩu có điều kiện tại Phụlục 2 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tạiPhụ lục này, khi xuất khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại hải quan. Đối vớicác loài thủy sản thuộc CITES quản lý thì thực hiện theo quy định của CITESViệt Nam.

3. Xuất khẩu phải xin phép:

Thương nhân được xuất khẩu các loài thủy sản có tên trongDanh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèmtheo Thông tư này trong một số trường hợp để thực hiện Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Trình tự, thủ tục cấp phép thực hiện theo quyđịnh tại khoản 4, khoản 5 Điều này và Điều 6 Thông tư này. Đối với các loàithủy sản thuộc CITES quản lý thì thực hiện theo quy định của CITES Việt Nam.

4. Hồ sơ cấp phép xuất khẩu:

a) Đơn đăng ký xuất khẩu theo Mẫu số 01/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập (Bảnsao chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra trong trường hợp nộp trực tiếp;hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) vàbản dịch ra tiếng Việt phải có công chứng.

5. Giấy phép xuất khẩu thủy sản theo Mẫu số 02/TS ban hànhkèm theo Thông tư này.

6. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Thủy sản

a) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa” Tổng cục Thuỷ sản.

b) Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.

c) Điện thoại: 043.7245370. Fax: 043.724.5120.

Điều 32. Nhập khẩu giống thuỷ sản

1. Nhập khẩu không phải xin phép:

a) Giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản đượcphép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành(Danh mục nhập khẩu thông thường) hoặc có văn bản công nhận giống thuỷ sản mới,khi nhập khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan vàthực hiện kiểm tra chất lượng theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về Quản lý giốngthủy sản.

b) Giống thủy sản có tên trong Danhmục giống thuỷ sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèmtheo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phụ lục này, khi nhậpkhẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm trachất lượng theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý giống thủy sản.

2. Nhập khẩu phải xin phép:

Giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục giống thuỷ sảnđược phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banhành (Danh mục nhập khẩu thông thường) hoặc Danh mục giốngthủy sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thôngtư này hoặc chưa có văn bản công nhận giống thuỷ sản mới, khi nhập khẩu,phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tạihội chợ, triển lãm. Trình tự, thủ tục cấp phép được quy định tại khoản 3, khoản4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều này và Điều 6 Thông tư này.

3. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu giống thủy sản để khảo nghiệm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo Mẫu số 03/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấychứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phùhợp hoặc Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ về nghiên cứu liên quan đếnnuôi trồng thủy sản áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (chỉ nộp lầnđầu);

c) Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả giống thuỷ sản đăng ký nhậpkhẩu kèm theo tên thương mại, tên khoa học;

d) Bản thuyết minh đặc tính sinh học, hiệu quả kinh tế của giốngthuỷ sản xin nhập;

đ) Bản sao chụp văn bản cho phép khảo nghiệm hoặc đề cươngkhảo nghiệm giống thủy sản đã được Tổng cục Thủy sản phê duyệt.

4. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu giống thủy sản để nghiên cứu:

Ngoài các hồ sơ nêu tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d Khoản3 Điều này, cần bổ sung thêm: Đề cương nghiên cứu giống thủy sản đã được cơquan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu giống thủy sản để giới thiệu tạihội chợ, triển lãm:

Ngoài các hồ sơ nêu tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d Khoản3 Điều này, cần bổ sung thêm: Giấy tờ chứng minh về việc tham gia hội chợ,triển lãm tại Việt Nam và Phương án xử lý sau thời gian sử dụng tại hội chợ,triển lãm.

6. Giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 04/TS ban hành kèm theoThông tư này.

7. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép có giá trị tốiđa 01 (một) năm kể từ ngày cấp và thể hiện trên giấy phép nhập khẩu.

8. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Thủy sản

a) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa” Tổng cục Thuỷ sản.

b) Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.

c) Điện thoại: 043.7245370. Fax: 043.724.5120.

Điều 33. Nhập khẩu thuỷ sản sốngdùng làm thực phẩm

1. Nhập khẩu không phải xin phép:

Thủy sản sống dùng làm thực phẩm đã có tên trong Danh mụcthủy sản sống dùng làm thực phẩm được phép nhập khẩu thông thường (Phụ lục 5ban hành kèm theo Thông tư này) khi nhập khẩu thương nhân thực hiện thủ tụcnhập khẩu tại cơ quan hải quan.

2. Nhập khẩu phải xin phép:

Thương nhân nhập khẩu các loài thủy sản không có tên trongDanh mục quy định tại Khoản 1 Điều này dùng làm thực phẩm phải được Tổng cục Thủysản thực hiện đánh giá rủi ro (áp dụng đối với lô hàng nhập khẩu lần đầu), xemxét cấp phép và phê duyệt Kế hoạch quản lý, giám sát lô hàng nhập khẩu.

3. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu (01 bộ), bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu theo Mẫu số 03/TS ban hànhkèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấychứng nhận đầu tư (chỉ nộp lần đầu);

c) Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thuỷ sản đề nghị cấp phépnhập khẩu kèm theo tên thương mại, tên khoa học;

d) Bản thuyết minh đặc tính sinh học của loài thuỷ sản đềnghị cấp phép nhập khẩu theo Mẫu số 05/TS ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ của loài thủy sản đềnghị cấp phép nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp. Tài liệunày là bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơtrực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưuđiện và kèm theo một (01) bản dịch sang tiếng Việt được công chứng;

g) Kế hoạch quản lý, giám sát thủy sản sống từ khi nhậpkhẩu, vận chuyển, bảo quản, lưu giữ, chế biến đến tiêu thụ theo Mẫu 06/TS banhành kèm theo Thông tư này.

4. Trình tự thực hiện

a) Thương nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu thủy sản sống gửi hồsơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này đến Tổng cục Thủy sản.

b) Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp, Tổng cục thủy sản tiếpnhận hồ sơ và hướng dẫn ngay cho thương nhân bổ sung những nội dung còn thiếuhoặc chưa đúng quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, trong thờihạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Thủy sản trả lờibằng văn bản và nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung (nếu có).

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, đối với loài thủysản chưa được đánh giá rủi ro, trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc Tổngcục Thủy sản thành lập Hội đồng đánh giá rủi ro và thực hiện đánh giá rủi ro.Hội đồng kết luận, kiến nghị các biện pháp quản lý rủi ro phải thực hiện đốivới loài thủy sản sống không có khả năng trở thành vật dữ, xâm hại hoặc có nguycơ xâm hại, đủ điều kiện nhập khẩu làm thực phẩm.

d) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi có kết luậncủa Hội đồng đánh giá rủi ro, Tổng cục Thủy sản xem xét cấp phép nhập khẩu(theo Mẫu số 04/TS ban hành kèm theo Thông tư này) đồng thời phê duyệt Kế hoạchquản lý, giám sát lô hàng đối với loài thủy sản không có nguy cơ xâm hại, đủđiều kiện nhập khẩu dùng làm thực phẩm (theo Mẫu số 06/TS ban hành kèm theoThông tư này).

đ) Những lần nhập khẩu tiếp theo đối với thủy sản sống dùnglàm thực phẩm đã có kết luận đánh giá rủi ro không có nguy cơ xâm hại, đủ điềukiện nhập khẩu dùng làm thực phẩm, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc , kể từ khinhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Tổng cục Thủy sản xem xét phêduyệt Kế hoạch quản lý, giám sát lô hàng thủy sản sống và cấp phép nhập khẩu.

Thương nhân được phép nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thựcphẩm ngay sau khi có Giấy phép nhập khẩu của Tổng cục Thủy sản.

e) Trường hợp không cấp phép nhập khẩu, Tổng cục Thuỷ sảnthông báo bằng văn bản đến thương nhân đề nghị nhập khẩu và nên rõ lý do

g) Tổngcục Thủy sản cập nhật và ban hành Danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủiro, thông báo công khai trên website của Tổng cục Thủy sản và báo cáo Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Giấy phép nhập khẩu và Kế hoạch quản lý, giám sát lô hàngthủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm được Tổng cục Thủy sản cấp chothương nhân đăng ký nhập khẩu, đồng thời gửi tới cơ quan quản lý nuôi trồng thủysản địa phương có lô hàng nhập khẩu để tổ chức thực hiện giám sát.

5. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép nhập khẩu thủysản sống dùng làm thực phẩm có giá trị cho toàn bộ lô hàng và hiệu lực được ghitrong giấy phép theo từng giống, loài thủy sản sống nhưng không quá 01 năm kểtừ ngày cấp.

6. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Thủy sản

a) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa” Tổng cục Thuỷ sản.

b) Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.

c) Điện thoại: 043.7245370. Fax: 043.724.5120.

Điều 34. Nhập khẩu sản phẩm xử lý,cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản hoàn chỉnh; nguyên liệu sảnxuất sản phẩm xử lý , cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản (Sauđây gọi chung là sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủysản)

1. Nhập khẩu không phải xin phép:

a) Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản đãcó trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (đã được phép lưu hành) hoặccó giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, thương nhân thực hiệnthủ tục tại cơ quan Hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy địnhhiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp sản phẩm chưacó trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (chưa được phép lưu hành)thương nhân thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm trước khi nhập khẩu.

b) Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sảnnêu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiệnnêu tại Phụ lục này, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục tại hảiquan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhập khẩu phải xin phép: Sản phẩm xử lý, cải tạo môitrường nuôi trồng thuỷ sản chưa có tên trong Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thôngtư này hoặc chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (chưa đượcphép lưu hành) hoặc chưa có giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam (nhập khẩu đểkhảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân tíchtại các phòng thử nghiệm). Trình tự, thủ tục cấp phép thực hiện theo quy địnhtại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều này vàĐiều 6 Thông tư này.

3. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu để khảo nghiệm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo Mẫu số 07/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưuhành tự do của sản phẩm (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩmquyền của nước sản xuất cấp;

c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấychứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phùhợp hoặc Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ về nghiên cứu liên quan đếnnuôi trồng thủy sản áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (chỉ nộp lầnđầu);

d) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận chấtlượng của nhà sản xuất đã được chứng nhận GMP hoặc của cơ quan độc lập nước sảnxuất;

đ) Bản sao chụp Văn bản cho phép khảo nghiệm hoặc Đề cươngkhảo nghiệm đã được Tổng cục Thủy sản phê duyệt.

4. Hồ sơ nhập khẩu để nghiên cứu:

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c,điểm d khoản 3 Điều này cần bổ sung bản chính hoặc bản sao chứng thực Đề cươngnghiên cứu đã được phê duyệt.

5. Hồ sơ nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm b, điểm d khoản 3Điều này cần các thành phần hồ sơ như sau:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 08/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Văn bản chứng minh hoặcgiấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam;

c) Bản sao chụp thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấpbao gồm: tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn, côngdụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm;

d) Phương án xử lý sản phẩm sau thời gian sử dụng để giớithiệu tại hội chợ, triển lãm.

6. Hồ sơ nhập khẩu để làm mẫu phân tích tại các phòng thửnghiệm

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm điểm b, điểm dkhoản 3 Điều này cần các thành phần hồ sơ như sau:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 09/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Văn bản thỏa thuận sửdụng dịch vụ phân tích giữa một bên là phòng thử nghiệm trong nước với một bênlà phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý của nước xuất xứ,trong đó có cam kết sản phẩm nhập khẩu là phi thương mại;

c) Bản sao chụp thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấpbao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn, côngdụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm.

Thành phần hồ sơ quy định là bản chính hoặc bản sao chứngthực tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều này có thể thay thế là bản sao chụp và cungcấp bản chính để đối chiếu.

7. Giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 10/TS ban hành kèm theoThông tư này.

8. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép có giá trị tốiđa 01 (một) năm kể từ ngày cấp và thể hiện trên giấy phép nhập khẩu.

9. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Thủy sản.

a) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa” Tổng cục Thuỷ sản.

b) Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.

c) Điện thoại: 043.7245370. Fax: 043.724.5120.

d) Email: [email protected]

Điều 35. Nhập khẩu thức ăn thủy sản(bao gồm thức ăn hỗn hợp, chất bổ sung thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ănthủy sản)

1. Nhập khẩu không phải xin phép:

Thức ăn thủy sản đã có trong Danh mục được phép lưu hành tạiViệt Nam (đã được phép lưu hành) hoặc có văn bản công nhận được phép lưu hànhtại Việt Nam, khi nhập khẩu, thương nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan hải quanvà thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn. Trường hợp sản phẩm chưa có trong Danh mục được phép lưuhành tại Việt Nam (chưa được phép lưu hành) thương nhân phải làm thủ tục đăngký lưu hành trước khi nhập khẩu.

2. Nhập khẩu phải xin phép:

Thức ăn thủy sản chưa có trong Danh mục được phép lưu hànhtại Việt Nam (chưa được lưu hành) hoặc chưa có văn bản công nhận được phép lưuhành tại Việt Nam nhập khẩu để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợtriển lãm, làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm. Trình tự, thủ tục cấp phépthực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điềunày và Điều 6 Thông tư này.

3. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu để khảo nghiệm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo Mẫu số 07/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưuhành tự do của sản phẩm (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩmquyền của nước sản xuất cấp;

c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấychứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phùhợp hoặc Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ liên quan đến nuôi trồng thủysản áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (chỉ nộp lần đầu);

d) Bản tóm tắt đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của sản phẩmtrong nuôi trồng thủy sản;

đ) Bản sao chụp Văn bản cho phép khảo nghiệm hoặc Đề cươngkhảo nghiệm đã được Tổng cục Thủy sản phê duyệt.

4. Hồ sơ nhập khẩu để nghiên cứu:

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c,điểm d khoản 3 Điều này cần bổ sung bản chính hoặc bản sao chứng thực Đề cươngnghiên cứu đã được phê duyệt.

5. Hồ sơ nhập khẩu để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm b, điểm d khoản 3Điều này cần các thành phần hồ sơ như sau:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 08/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Văn bản chứng minh hoặcgiấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam;

c) Bản sao chụp thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấpbao gồm: tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn, côngdụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm;

d) Phương án xử lý sản phẩm sau thời gian sử dụng để giớithiệu tại hội chợ, triển lãm.

6. Hồ sơ nhập khẩu để làm mẫu phân tích tại các phòng thửnghiệm

Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm b khoản 3 Điều nàycần các thành phần hồ sơ như sau:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 09/TS ban hành kèm theoThông tư này;

b) Bản chính hoặc bản sao chứng thực Văn bản thỏa thuận sửdụng dịch vụ phân tích giữa một bên là phòng thử nghiệm trong nước với một bênlà phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý của nước xuất xứ,trong đó có cam kết sản phẩm nhập khẩu là phi thương mại;

c) Bản sao chụp thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấpbao gồm: tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn, côngdụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm.

Hồ sơ quy định là bản chính hoặc bản sao chứng thực tại cáckhoản 3, 4, 5, 6 Điều này có thể thay thế là bản sao chụp và cung cấp bản chínhđể đối chiếu.

7. Giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 10/TS ban hành kèm theoThông tư này.

8. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép có giá trị tốiđa 01 (một) năm kể từ ngày cấp và thể hiện trên giấy phép nhập khẩu.

9. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Thủy sản

a) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “một cửa” Tổng cục Thuỷ sản.

b) Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.

c) Điện thoại: 043.7245370. Fax: 043.724.5120.

Chương III

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướngdẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoáquốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá vớinước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Bãi bỏ Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8 ban hành kèm theoThông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,các tổ chức, cá nhân, thương nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn để kịp thời sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp), Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT; CB (VT, TM).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản