THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ

ngày 26/7/2000 về việc ghi nhãn hàng hóa đối với thiếtbị viễn thông

đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

Tổng cục Bưu điện đã ban hành Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày26/7/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 củaThủ tướng Chính phủ về việc Ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầucuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Ngày 15/8/2000 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 95/2000/QĐ-TTgvề việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưuthông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết địnhsố 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Để phù hợp với những qui định mới của Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ,Tổng cục Bưu điện hướng dẫn một số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 15/8/2000 của Tổng cục Bưu điện như sau:

1. Bổ sung mục 2.1.1.3của Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ như sau:

Việc ghi tên thiết bịnhư quy định tại điểm 2.1.1.1 của Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ phải bao gồm cảsố hiệu tiêu chuẩn (nếu có), ký hiệu mẫu, mã và số series của thiết bị đó. Chữviết tên hàng hóa có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai milimét).

2. Sửa đổi mục 4.1 vàmục 4.2 của Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ như sau:

Thông tư số03/2000/TT-TCBĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

3. Các quy định khácvẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 củaTổng cục Bưu điện.

4. Thông tư này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

5. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Bưu điện để xemxét giải quyết./.