BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2001

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì

theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ

về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam

_____________________

Thi hành Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt nam;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 223/VPCP-KG ngày 15.1.2001 của Văn phòng Chính phủ;

Sau khi tham khảo ý kiến các Bộ, ngành hữu quan;

Bộ Thương mại hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không được ký hợp đồng nhập khẩu các loại xe và phương tiện có động cơ chỉ sử dụng được xăng pha chì (trừ các loại xe và phương tiện nhập khẩu theo phương án của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

2. Hợp đồng nhập khẩu xe và phương tiện ký sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải ghi rõ xe và/hoặc phương tiện là loại sử dụng được xăng không pha chì, đồng thời quy định người bán có trách nhiệm cung cấp catalogue, hoặc hồ sơ kỹ thuật, hoặc văn bản của nhà sản xuất xác nhận xe và/hoặc phương tiện là loại sử dụng được xăng không pha chì.

3. Xác nhận nêu tại khoản I.2 trên đây được sử dụng để chứng minh với cơ quan nhận đăng ký xe và phương tiện về việc xe và/hoặc phương tiện là loại sử dụng được xăng không pha chì.

4. Hợp đồng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu chưa có các điều khoản như quy định tại khoản I.2, cần được bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp để thực hiện quy định nêu tại khoản I.3.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Hồ Huấn Nghiêm