BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 16/3/2011 HƯỚNG DẪN VIỆCKIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toànthực phẩm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chấtlượng nông lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩmhàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toànthực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 1 như sau:

“2. Hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thôngtư này theo quy định tại khoản 3, Điều 14 và khoản 3, Điều 21 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của LuậtAn toàn thực phẩm (sau đây gọi là Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ) và các văn bảnhướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP .”

2. Bổ sung khoản 6 vào Điều 3 như sau:

“6. Hàng hóa là mẫu trưng bày hội chợ, triểnlãm”.

3. Sửa đổi điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 5như sau:

“a) Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩmquyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATTP hànghóa theo quy định của Việt Nam, trừ hàng hóa nhập khẩu dùng làm nguyên liệu giacông, chế biến để xuất khẩu;

b) Bao gói hoặc chứa đựng trong các phương tiệnphù hợp; ghi nhãn theo quy định của pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa.”

4. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu của Điều 10 nhưsau:

“Cơ quan có thẩm quyền về ATTP đối với hàng hóacó nguồn gốc thực vật của nước xuất khẩu (sau đây gọi là Cơ quan thẩm quyền củanước xuất khẩu) gửi hồ sơ đăng ký bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt về Cục Quản lýChất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản”.

5. Bổ sung khoản 3, Điều 14 như sau:

“3. Kiểm tra giảm: Áp dụng theo quy định tạikhoản 2, Điều 39 của Luật An toàn thực phẩm và Điều 15 Nghị định số38/2012/NĐ-CP Phương thức kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra thựchiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia về thừa nhận lẫnnhau đối với hoạt động chứng nhận an toàn thực phẩm”.

6. Sửa đổi khoản 4, Điều 27 như sau:

“4. Hàng năm, việc xây dựng kế hoạch, dự toán vàquyết toán kinh phí (do ngân sách nhà nước cấp) cho việc thực hiện kiểm traATTP đối với nước xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu theo phân công đối với cácnội dung không được thu phí, lệ phí, tổng hợp chung vào dự toán, quyết toánhàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Luật Ngânsách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.”

7. Sửa đổi khoản 5, Điều 28 như sau:

“5. Hàng năm, việc xây dựng kế hoạch, dự toán vàquyết toán kinh phí (do ngân sách nhà nước cấp) cho việc thực hiện kiểm traATTP đối với hàng hóa nhập khẩu theo phân công đối với các nội dung không đượcthu phí, lệ phí tổng hợp chung vào dự toán, quyết toán hàng năm của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Luật Ngân sách và các văn bảnhướng dẫn hiện hành.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng7 năm 2013.

2. Bãi bỏ phụ lục 1 Danh mục hàng hóa thuộc phạmvi của Thông tư ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chấtlượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhThông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương;
- Tổng Cục Hải quan;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng trực thuộc Bộ NN&PTNT;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu