BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ

___________________________________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới;

Bộ Công Thương hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các nhiệm vụ được giao quy định tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ) thực hiện theo dõi, đánh giá và tổng hợp báo cáo theo các Mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp:

a) Các cơ quan là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ba) Cơ quan chủ trì là các cơ quan làm đầu mối tổng hợp báo cáo, được nêu tại các Mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan phối hợp là các cơ quan báo cáo với cơ quan chủ trì về các nội dung tương ứng, được nêu tại các Mẫu Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này.

II. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO

1. Các cơ quan chủ trì có trách nhiệm:

a) Định kỳ thực hiện việc tổng hợp thông tin từ các cơ quan phối hợp, xây dựng Báo cáo tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại các Mẫu Báo cáo.

b) Thời hạn gửi Báo cáo về Bộ Công Thương là trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 01 đối với các Báo cáo sáu tháng và trước ngày 31 tháng 01 đối với các Báo cáo một năm.

c) Xây dựng báo cáo hoặc thực hiện những yêu cầu đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP .

2. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm:

a) Định kỳ thực hiện việc tổng hợp thông tin, xây dựng Báo cáo theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi về cơ quan chủ trì thực hiện Mẫu Báo cáo đó.

b) Thời hạn gửi Báo cáo về cơ quan chủ trì thực hiện là trước ngày 15 tháng 06 và ngày 15 tháng 01 đối với các Báo cáo sáu tháng và trước ngày 15 tháng 01 đối đối với các Báo cáo một năm.

c) Xây dựng báo cáo hoặc thực hiện những yêu cầu đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP .

3. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Định kỳ thực hiện việc tổng hợp thông tin từ các cơ quan chủ trì thực hiện các Báo cáo và xây dựng Báo cáo tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng báo cáo hoặc thực hiện những yêu cầu đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào các nhiệm vụ được giao quy định tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề khó khăn vướng mắc, các Bộ, ngành và địa phương phản ánh gửi về Bộ Công Thương để xử lý hoặc tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú