NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2009

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Nguyễn Đồng Tiến