BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1999

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạmkỹ thuật xây dựng.

 _____________________________

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việcban hành "Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng”;

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể một số vấn đề về quản lý và áp dụngcác tiêu chuẩn xây dựng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Các tiêu chuẩn xây dựng bao gồm: Các tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN ,các tiêu chuẩnngành - TCXD và các quy phạm kỹ thuật xây dựng là những văn bản pháp quy kỹthuật được dùng làm cơ sở để thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng côngtrình xây dựng.

2.Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng và ban hànhhoặc thỏa thuận để các Bộ có chức năng quản lý xây dựng chuyên ngành ban hànhcác tiêu chuẩn xây dựng.

3.Các tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài (trừ quy định riêng ở 5a. II) nếu ápdụng vào thiết kế, xây dựng các công trình trên lãnh thổ Việt Nam, phải được BộXây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản.

4.Các tiêu chuẩn xây dựng được quy định thành 2 loại hình áp dụng sau:

Bắt buộc áp dụng.

Tự nguyện áp dụng.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.Những nội dung thuộc các lĩnh vực sau đây của các tiêu chuẩn xây dựng được coilà: "Bắt buộc áp dụng"

Số liệu khí hậu xây dựng

Số liệu địa chất thủy văn

Phân vùng động đất

Phòng chống cháy, nổ

Phòng chống sét

Bảo vệ môi trường

An toàn công trình dưới tác động khí hậu địa phương

An toàn lao động

Tínhbắt buộc có thể được quy định cho toàn bộ hoặc từng phần của tiêu chuẩn xâydựng.

Nếu là tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc áp dụng, thì tại phần đầu của tiêu chuẩn sẽ đượcghi: Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng, Nếu bắt buộc áp dụng từng phần củatiêu chuẩn, thì tại phần đó sẽ ghi: (bắt buộc áp dụng) - trong dấu ngoặc đơn.

Bộ Xây dựng sẽ định kỳ công bố danh mục các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

2.Đối với những nội dung tiêu chuẩn xây dựng là bắt buộc áp dụng thì tất cả mọicông trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đều phải áp dụng trong quá trìnhkhảo sát, quy hoạch, thiết kế, sản xuất, thi công và nghiệm thu.

3.Đối với những nội dung thuộc lĩnh vực bắt buộc áp dụng nếu chưa có tiêu chuẩnViệt Nam thì được phép áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, nhưng phải phù hợp vớiđiều kiện của Việt Nam và phải được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng bằng văn bản.Cũng có thể áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng khác tương tự của nướcngoài nhưng phải có trình độ kỹ thuật và an toàn bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩnxây dựng Việt Nam.

4.Những tiêu chuẩn xây dựng không thuộc các lĩnh vực bắt buộc áp dụng đượccoi là tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng. Bộ Xây dựng khuyến khích áp dụngcác tiêu chuẩn xây dựng thuộc lĩnh vựctự nguyện áp dụng.

5.Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài không thuộc các lĩnh vực bắt buộc áp dụng nêutrên, Bộ Xây dựng quy định như sau:

a.Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của các tổ chức và các nước sau đây: ISO, EURO,Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật và úc sau khi được duyệt thẩm định của các Bộchuyên ngành thì được phép áp dụng không cần có sự thỏa thuận bằng văn bảncủa Bộ Xây dựng.

b.Tiêu chuẩn xây dựng của các tổ chức và các nước khác muốn áp dụng vào xây dựngcác công trình trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các trình tự sau đây: Đượccác cơ quan quản lý xây dựng thuộc các Bộ, cơ quan có chức năng quản lý xâydựng chuyên ngành nghiên cứu xem xét và đề nghị; Bộ Xây dựng sẽ xem xét ra vănbản chấp thuận cho từng công trình xây dựng cụ thể.

6.Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về vật liệu xây dựng được khuyến khích triệtđể áp dụng. Trong trường hợp thiếu các tiêu chuẩn xây dựng trong nước về lĩnhvực này thì có thể áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, nhưng phải tuân thủ cácquy định đã nêu tại các điểm (1 và 5) ở trên.

7.Hồ sơ để Bộ Xây dựng xem xét ra văn bản thỏa thuận cho việc áp dụng các tiêuchuẩn nước ngoài vào các công trình xây dựng ở Việt Nam gồm:

Danhmục và nội dung các tiêu chuẩn kèm theo (trong đó bao gồm bản tiếng nước ngoàivà bản dịch ra tiếng Việt).

Bảnthuyết minh về việc đề nghị cho áp dụng các tiêu chuẩn trên (trong đó nêu rõ:Lý do, mục đích, nội dung xin áp dụng, các ưu - nhược điểm và ảnh hưởng liênquan, hiệu quả của việc áp dụng, kiến nghị).

Cácvăn bản chỉ dẫn kỹ thuật

Ý kiến phê duyệt của Bộ hoặc cơquan có chức năng quản lý xây dựng chuyên ngành công trình xây dựng liên quan.

8.Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng được giao làm đầu mối trong việc quản lý vàgiúp Bộ Xây dựng xem xét các hồ sơ về tiêu chuẩn nước ngoài đề nghị áp dụng vàoxây dựng ở Việt Nam.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thông tư này ban hành để thay thế cho Thông tư số 12/BXD - KHCN ngày 24/4/1995của Bộ Xây dựng và Thông báo số 78/BXD - KHCN ngày 17/7/1995 về áp dụng cáctiêu chuẩn và quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng của Bộ Xây dựng.

2.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; Các Bộ, các cơ quan ngangBộ, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, Văn phòngKiến trúc sư trưởng thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm hướngdẫn và thi hành Thông tư này.

Các chủ đầu tư, các tổ chức thiết kế và xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế trongcả nước cần thực hiện đầy đủ những quy định của Thông tư này.

Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, yêu cầu đơn vị có ýkiến gửi về Bộ Xây dựng để xem xét hoàn thiện./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Kiểm