THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinhphí thôi việc và nộp ngân sách

tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ,công chức

Thi hành Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủvề chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức; tiếp theo Thông tư số 28/1999/TT-BTCCBCP ngày 31/7/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tàichính hướng dẫn việc cấp, quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí thôi việc vànộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chứcnhư sau:

I. Thủ tục cấp kinh phí trợ cấp thôi việc

1. Thủ tục cấp kinh phí trợ cấp cho các đối tượng thôi việc do sắpxếp lại tổ chức, giảm biên chế

a.Sau khi được Ban Tổ chức Cán bộ - Chính phủ thẩm định và xác nhận phương án sắpxếp tổ chức, giảm biên chế, các Bộ, ngành, (sau đây gọi chung là Bộ), hoặctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) thực hiệnviệc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh dự toán chi đã lập theo các mẫu số 2 và số3 (qui định tại Thông tư số 28/1999/TT-BTCCBCP ) phù hợp với kết quả xét duyệtvà gửi cơ quan tài chính đồng cấp để xem xét cấp kinh phí. Kinh phí chi trả trợcấp thôi việc cho cán bộ, công chức hưởng lương thuộc cấp nào quản lý sẽ dongân sách cấp đó chi trả.

b.Căn cứ phương án sắp xếp tổ chức, giảm biên chế do Ban Tổ chức - Cán bộ Chínhphủ thẩm định, xác nhận, cơ quan tài chính thực hiện việc kiểm tra, đối chiếubảo đảm sự khớp đúng giữa dự toán với kết quả xét duyệt để cấp kinh phí cho cáccơ quan, tổ chức trong danh sách được duyệt, cụ thể như sau:

Đốivới các cơ quan, tổ chức do Trung ương quản lý, Bộ Tài chính cấp trực tiếp chocác Bộ bằng Lệnh chi tiền (Chương Trung ương tương ứng, loại 15, khoản 21, mục140, tiểu mục 06).

Đốivới các cơ quan, tổ chức do tỉnh quản lý, Sở Tài chính cấp trực tiếp cho các cơquan bằng Lệnh chi tiền hoặc cấp về phòng tài chính huyện để cấp cho các cơquan, tổ chức do huyện quản lý (Chương địa phương tương ứng, loại 15, khoản 21,mục 140, tiểu mục 06).

c.Các Bộ, tỉnh sau khi nhận được kinh phí từ cơ quan tài chính thực hiện ngayviệc chi trả hoặc chuyển kinh phí đến các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệpcơ sở trong danh sách được duyệt để chi trả cho các đối tượng. Việc chi trả đếncác đối tượng thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

d.Các Bộ, tỉnh phải quản lý chặt chẽ khoản kinh phí được cấp, sử dụng đúng mụcđích giải quyết sắp xếp biên chế, theo đúng chế độ quy định và kết quả đượcduyệt. Các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, sai chế độ đều phải xuấttoán và thu hồi về ngân sách Nhà nước.

Saukhi kết thúc đợt chi trả, đơn vị hành chính sự nghiệp cơ sở phải thực hiện việcquyết toán kinh phí trợ cấp thôi việc tương ứng với số đối tượng đã được giảiquyết thôi việc gửi về cơ quan cấp kinh phí để tổng hợp quyết toán với cơ quantài chính theo qui định về phân cấp. Kinh phí không sử dụng hết phải được thuhồi hoàn trả Ngân sách Nhà nước.

2. Kinh phí chi trợ cấp tìm việc do sắp xếp tổ chức, giảm biên chếvà kinh phí chi trợ cấp thôi việc cho các đối tượng xin thôi việc theo nguyệnvọng

Kinhphí chi trợ cấp tìm việc cho đối tượng thôi việc do sắp xếp tổ chức, giảm biênchế và kinh phí chi trợ cấp thôi việc cho các đối tượng có nguyện vọng xin thôiviệc được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đơn vị được sử dụng kinh phí hành chínhsự nghiệp hàng năm để chi trả theo đúng chế độ qui định. Cơ quan, tổ chức hànhchính sự nghiệp thực hiện quyết toán khoản chi này khi quyết toán kinh phí hànhchính sự nghiệp hàng năm với cơ quan tài chính theo qui định về phân cấp.

II. Trình tự, thủ tục nộp ngân sách tiền bồi thường chi phí đào tạobồi dưỡng của cán bộ, công chức

a.Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi có quyết định bồi thường chi phí đào tạo, bồidưỡng của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức phải hoàn thành việc nộp đủ sốtiền phải bồi thường theo đúng quyết định xử lý cho kế toán, thủ quỹ của cơquan, tổ chức để nộp ngân sách Nhà nước.

b.Kế toán cơ quan, tổ chức khi nhận tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng docán bộ, công chức nộp phải lập các chứng từ thu tiền theo chế độ hiện hành vàlập bảng kê nộp vào Kho bạc Nhà nước.

c.Tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức do cấp nàoquản lý nộp ngân sách cấp đó và hạch toán như sau:

Nếuđơn vị nộp tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho những năm trước: nộptheo chương, loại, khoản tương ứng mà cơ quan, tổ chức đã chi đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức; Mục 062 "Thu khác", tiểu mục 02 "Thu hồi cáckhoản chi năm trước"

Nếuđơn vị nộp tiền bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng trong năm: nộp giảm cấpphát theo chương, loại, khoản, mục đã chi.  

III. Tổ chức thực hiện

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành thống nhất với thời điểm hiệu lực của Nghịđịnh số 96/1998/CP-NĐ ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ;

2.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh thànhphố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổchức, thực hiện Thông tư này;

3.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính đểnghiên cứu, giải quyết./.