BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2010/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức,hoạt động và quản lý hội;
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định nội dung quản lý hoạt động chuyên môn củahội cổ động viên thể thao như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượngđiều chỉnh

Thông tư này quy định nội dungchuyên môn cổ vũ hoạt động thể thao của các hội cổ động viên được thành lậptheo quy định của pháp luật về hội và các hội, câu lạc bộ cổ động viên do câulạc bộ thể thao chuyên nghiệp, cơ quan chủ quản của đội, đoàn thể thao thànhlập; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao các cấp, cáctổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao đối với hội cổ động viên thể thao.

Điều 2. Nội dung hoạt độngcủa hội cổ động viên thể thao

1. Hội cổ động viên thể thaohoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của hội và các quyđịnh sau đây:

a) Quy định chặt chẽ việc gianhập và khai trừ hội viên. Không kết nạp hoặc khai trừ ngay những hội viên quákhích, thiếu văn hoá trong cổ vũ thể thao;

b) Hướng dẫn hoạt động cổ vũ thểthao cho hội viên;

c) Tổ chức cổ vũ thể thao lànhmạnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, điều lệ thi đấu thể thao và nội quy,quy chế tại địa điểm thi đấu. Trường hợp cổ vũ trên sân khách, hội cổ động viêncó trách nhiệm thông báo trước cho Ban tổ chức giải về số lượng, thành phần cổđộng viên tham gia cổ vũ chậm nhất là 03 ngày trước ngày diễn ra hoạt động thểthao;

d) Đề xuất với các cơ quan liênquan xem xét, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu chuyên môn, vé,trang phục, dụng cụ cổ vũ, phương tiện đi lại và các điều kiện khác để tổ chứchoạt động cổ vũ;

e) Tham gia đóng góp ý kiến vớicơ quan chủ quản về các hoạt động của đội thể thao.

2. Hội viên hội cổ động viên thểthao:

a) Cá nhân có lý lịch rõ ràng,đủ tiêu chuẩn là hội viên theo quy định của hội, tự nguyện xin gia nhập hội,cam kết thực hiện đầy đủ nội quy cổ vũ thể thao của hội, không vi phạm phápluật, không thực hiện hành vi bạo lực, thiếu văn hoá trong cổ vũ đều có thể trởthành hội viên hội cổ động viên thể thao.

Thẩm quyền, thủ tục kết nạp vàkhai trừ hội viên do hội quy định.

b) Hội viên hội cổ động viên thểthao có các quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạtđộng của hội được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quyền lợi, trách nhiệmsau đây:

Được tham gia hoạt động cổ vũtheo kế hoạch của hội;

Được hội xem xét hỗ trợ về vé,trang phục, dụng cụ cổ vũ, phương tiện đi lại và các điều kiện khác khi thamgia hoạt động cổ vũ;

Vận động mọi người cổ vũ thểthao lành mạnh đúng quy định của pháp luật, nội quy cổ vũ của hội, điều lệ thiđấu thể thao và nội quy, quy chế tại địa điểm thi đấu;

Không sử dụng dụng cụ, phươngtiện cổ vũ thiếu mỹ quan, phản cảm, có tính khiêu khích;

Tham gia đóng góp ý kiến với cơquan chủ quản về các hoạt động của đội thể thao.

Điều 3. Trách nhiệm quản lýhội cổ động viên thể thao

1. Tổng cục Thể dục thể thao:

Tổng cục Thể dục thể thao thammưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý hội cổ động viên thểthao theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ và có trách nhiệm:

a) Tổ chức hướng dẫn hội hoạtđộng đúng các quy định chuyên môn;

b) Tạo điều kiện để hội tham giavào quá trình xã hội hoá thể dục thể thao;

c) Theo dõi, phát hiện kịp thờivà chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm phápluật của hội cổ động viên thể thao.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quản lý hội cổ động viên thể thao theo quy định tại Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, hỗ trợ hội cổ độngviên thành lập, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật;

b) Tạo điều kiện để hội tham giavào quá trình xã hội hoá thể dục thể thao ở địa phương;

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát vàxử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động cổ vũ thể thao theo quy định của phápluật;

d) Chỉ đạo cơ quan chuyên môntheo dõi, quản lý hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý hoạt độngchuyên môn của hội cổ động viên thể thao theo hướng dẫn của Tổng cục Thể dụcthể thao;

4. Tổ chức xã hội-nghề nghiệp vềthể thao:

a) Chỉ đạo các tổ chức thànhviên hướng dẫn và tạo điều kiện để hội cổ động viên hoạt động;

b) Hỗ trợ, hướng dẫn hoạt độngchuyên môn đối với hội cổ động viên môn thể thao cấp quốc gia;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiệncác quy định về hoạt động cổ vũ khi tổ chức các hoạt động thể thao theo thẩmquyền nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong thi đấu thể thao;

d) Xử lý nghiêm các vi phạmtrong hoạt động cổ vũ thể thao theo quy định của Điều lệ giải.

5. Cơ quan chủ quản đội, đoànthể thao:

a) Xem xét hỗ trợ, tạo điều kiệnvề kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác để hội cổ động viên cổ vũ chođội thể thao;

b) Phối hợp với các cơ quan liênquan giám sát hoạt động cổ vũ của hội tại các địa điểm thi đấu;

c) Chịu trách nhiệm về hoạt độngcủa hội cổ động viên do mình thành lập hoặc thừa nhận.

Điều 4. Hiệu lực của Thông tư

Thông tư này có hiệu lực từ ngày01 tháng 10 năm 2010.

Tổ chức, cá nhân có liên quantrong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở VHTTDL;
- Bộ VHTTDL: BT, các TT, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTDTT(5b).L (400)

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh