BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2013/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QCVN 17: 2011/BGTVT - QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ QUYPHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯSỐ 70/2011/TT-BGTVT NGÀY 30/12/2011

MÃSỐ ĐĂNG KÝ: SỬA ĐỔI LẦN 1:2013 QCVN 17:2011/BGTVT

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcĐăng kiểm Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nộiđịa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sốquy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngănngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

1. Điểm 1.5.15 Mục 1.5. Giải thíchtừ ngữ, Chương 1. Quy định chung, I. Quy định chung - được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“1.5.15 Nước đã qua xử lý bao gồmnước thải đã qua xử lý và nước lẫn dầu đã qua xử lý. Nước thải đã qua xử lý lànước thải được xử lý đảm bảo đáp ứng các quy định của QCVN 14: 2008/BTNMT - Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Nước lẫn dầu đã qua xử lý làhỗn hợp dầu nước được xử lý qua thiết bị phân Iy dầu nước hoặc thiết bị xử lýkhác đảm bảo hàm lượng dầu không quá 15 phần triệu (15 mg/l)”

2. Điểm 2.1.2, Chương 2. Yêu cầu vềkết cấu trang thiết bị, Phần 3. Kết cấu và trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm donước thải, II. Quy định kỹ thuật - được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2.1.2. Két chứa được chế tạo bằngthép, composite dùng trong đóng tàu có tính lan truyền ngọn lửa chậm hoặc bằngvật liệu tương đương. Két chứa có thể gắn liền với thân tàu hoặc tách rời. Bềmặt bên trong của két chứa phải nhẵn và được sơn phủ bảo vệ hoặc các biện pháptương đương để chịu được tác động của nước thải. Đối với két chứa có dung tíchlớn hơn 0,2 m3 thì mặt đáy của két chứa phải có độ nghiêng về phíaống hút. Két chứa phải có nắp đậy chắc chắn, đóng mở dễ dàng để kiểm tra và làmvệ sinh.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh traBộ, Cục trưởng các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Vụtrưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải,Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TT ĐT Chính phủ;
- Website Bộ GTVT, Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng