THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNGTHƯƠNG SỐ 10/2008/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2008/NĐ-CP

NGÀY 07 THÁNG4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT,

 KINH DOANH RƯỢU

Căn cứ Nghịđịnh số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghịđịnh số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinhdoanh rượu;

Bộ Công Thươnghướng dẫn cụ thể một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu như sau:

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Thông tưnày hướng dẫn điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu; thẩm quyền, trình tự, thủtục cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu.

2. Thông tưnày áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia cáchoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác có liên quan đến sảnxuất, kinh doanh rượu trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Rượu thuộcdanh mục hàng hoá hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phầnkinh tế chỉ được đầu tư, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rượu khi có đủđiều kiện và có Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo hướng dẫntại Thông tư này.

II. SẢN XUẤTRƯỢU

A. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu

1. Điều kiệnvề chủ thể

Là doanhnghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có đăng ký kinh doanh sảnxuất rượu.

2. Điều kiệnvề đầu tư

Quy mô, địađiểm đầu tư cơ sở sản xuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngànhBia - Rượu - Nước giải khát.

3. Điều kiệnvề cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người

a) Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành để thực hiệncác công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... phù hợp với cáccông đoạn và quy mô sản xuất;

b) Có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảotiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

c) Có các thiết bị để đo lường, kiểm tra chất lượng menrượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn trong quá trình sản xuất;

d) Diện tích cơ sở sản xuất bao gồm khu chế biến và khu bảoquản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí khoriêng cho bảo quản sản phẩm;

đ) Có các thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và điều chỉnhnhiệt độ, độ ẩm của khu chế biến và khu bảo quản phù hợp quy mô sản xuất;

e) Phải có hợp đồng lao động với người có đủ trình độ kỹthuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) hoặc có kinh nghiệm lâu năm (nghệnhân có giấy chứng nhận) phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu;

g) Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất phải có giấychứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm do cơ quan y tế cấp.

4. Điều kiệnvề chất lượng và vệ sinh an toàn sản phẩm rượu

Phải đáp ứngcác yêu cầu về chất lượng, vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩncơ sở và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

5. Điều kiện về sở hữu nhãn hiệu hàng hóa

Phải có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hànghóa đã được đăng ký và được bảo hộ tại Việt Nam.

6. Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

a) Dây chuyền máy móc thiết bị phải được bố trí trongkhông gian đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toànlao động và phòng chống cháy nổ;

b) Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy,chữa cháy bảo đảm phòng chống cháy nổ theo quy định.

B. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp Giấy phépsản xuất rượu

1. Thẩm quyềncấp Giấy phép sản xuất rượu:

a) Bộ CôngThương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu tư sảnxuất rượu có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên.

b) Sở CôngThương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với những dự ánđầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 03 triệu lít/năm tại địa phương.

2. Hồ sơ đềnghị cấp Giấy phép sản xuất rượu

a) Đơn đề nghịcấp Giấy phép sản xuất rượu theo Mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao hợplệ Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao hợp lệ giấychứng nhận mã số thuế;

c) Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bịkỹ thuật và con người:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệptrong 05 năm gần nhất, trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối vớitừng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sảnxuất rượu đang hoạt động);

- Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượngtừng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấpGiấy phép;

- Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành cáccông đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...;

- Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểmtra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;

- Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệtđộ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;

- Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng,văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhàxưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sửdụng đất...);

- Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấychứng nhận sức khỏe và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trựctiếp sản xuất.

d) Tài liệu liên quan đến chất lượng và vệ sinh an toànthực phẩm:

- Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bốtiêu chuẩn chất lượng;

- Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh antoàn thực phẩm.

đ) Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặcsử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu;

e) Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chốngcháy nổ:

- Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giátác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường docơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháyvà chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháydo cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp;

- Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thốngphòng cháy, chữa cháy.

3. Trình tự,thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu

a) Trong thờihạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thươngnơi doanh nghiệp đóng trụ sở xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu. Trường hợptừ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Trường hợp chưađủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấpGiấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Giấy phépđược làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệpđược cấp Giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với Giấy phép do Sở CôngThương cấp theo Mẫu tại Phụ lục 3) hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với Giấyphép do Bộ Công Thương cấp theo Mẫu tại Phụ lục 2).

5. Giấy phép sản xuất rượu có thời hạn 05 năm. Trước thờiđiểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp sản xuất rượu phải có vănbản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép để xemxét cấp lại.

6. Các doanhnghiệp sản xuất rượu sẽ bị thu hồi Giấy phép sản xuất rượu trong trường hợp viphạm các điều kiện sản xuất rượu và những quy định khác của pháp luật hoặctrường hợp sáp nhập, giải thể.

C. Điều kiện,thẩm quyền, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằmmục đích kinh doanh

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, tổ chức, cá nhân sản xuấtrượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có Giấy phép sản xuất rượu thủcông.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viênthuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượuthủ công. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuấtrượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượuáp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

3. Điều kiện cấp Giấy phép

a) Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượuthủ công;

b) Cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường,tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu.

4. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép

a) Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương (sau đây gọichung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cánhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là cơ quan cấpGiấy phép sản xuất.

b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:

- Đơn đề nghịcấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụlục 4 kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợplệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩnchất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặcquyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức,cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải cóbản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.

c) Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép:

- Trong thờihạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy bannhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấpGiấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụ lục5. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợpchưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quancấp Giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung;

5. Giấy phépđược làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở đượccấp Giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương;

6. Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinhdoanh có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, tổchức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đềnghị cấp lại Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép để xem xét cấp lại;

7. Tổ chức, cánhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy phéptrong trường hợp vi phạm các điều kiện sản xuất rượu và những quy định khác củapháp luật.

D. Sản lượng sản xuất rượu

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu không được sản xuất vượtquá quy mô và chủng loại sản phẩm rượu ghi trong Giấy phép.

2. Trước ngày31 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu phải gửi báo cáo thống kêsản lượng chủng loại sản phẩm rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan có thẩmquyền đã cấp Giấy phép.

3. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, cơ quan quản lý ngànhcông thương cấp dưới có trách nhiệm báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, cấp Giấyphép sản xuất rượu trên địa bàn cho cơ quan quản lý ngành công thương cấp trêntrực tiếp.

III. KINHDOANH RƯỢU

A. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lýbán buôn rượu

1. Thương nhânlà doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinhdoanh mua, bán rượu.

2. Có địa điểmkinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có kho hàng(hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảmnhững điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh antoàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Có văn bảngiới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhàcung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bánbuôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

B. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻrượu

1. Thương nhâncó đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

2. Có địa điểmkinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có khu vực kinhdoanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu,phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quyđịnh của pháp luật.

4. Có văn bảngiới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhàcung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bánbuôn).

C. Thẩm quyền, thủ tục và trình tự cấp Giấy phép kinhdoanh rượu

1. Thẩm quyềncấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đối vớithương nhân kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu:

- Bộ CôngThương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượuđối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên;

- Sở Công Thươngđịa phương là cơ quan cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu đốivới thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Đối vớithương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

Phòng Công Thươnglà cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối vớithương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện.

2. Hồ sơ xincấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đơn đề nghịcấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 hoặc Phụ lục 9 kèm theoThông tư này);

b) Bản sao hợplệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Phương ánkinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:

- Đánh giátình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợplệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đãkinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giábán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượuvà theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

- Dự kiến kếtquả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinhdoanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loạirượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theonhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợinhuận;

- Hình thức tổchức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

- Bảng kê danhsách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thươngnhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có),mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địabàn kinh doanh dự kiến;

- Hồ sơ về khohàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm vànăng lực (sức chứa) của kho;

+ Tài liệuchứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng vớithời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiếtbị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luônthoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Các tài liệuliên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm vàbảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Văn bảngiới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhàcung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồngbán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thươngnhân bán lẻ;

đ) Hồ sơ vềđịa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:

- Địa chỉ vàmô tả khu vực kinh doanh rượu;

- Tài liệuchứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuêsử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kêthiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu(để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếutrực tiếp vào sản phẩm rượu);

- Các tài liệuliên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm vàbảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Trình tựcấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Thương nhânkinh doanh bán buôn rượu từ 02 tỉnh trở lên gửi hồ sơ về Bộ Công Thương; Thươngnhân kinh doanh bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồsơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính; Thương nhân kinh doanhbán lẻ rượu gửi hồ sơ  về Phòng CôngThương cấp huyện nơi thương nhân có trụ sở chính;

b) Trong thờihạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhànước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinhdoanh rượu theo Mẫu tại Phụ lục 7, 8, 9 kèm theo Thông tư này cho thương nhân.Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trường hợphồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồsơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoànthiện.

4. Giấy phépkinh doanh rượu được làm thành 06 bản được lưu, gửi như sau:

a) Đối vớiGiấy phép do Bộ Công Thương cấp: 03 bản lưu, 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường,01 bản gửi Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính, 01 bản gửi thươngnhân được cấp Giấy phép;

b) Đối vớiGiấy phép do Sở Công Thương cấp: 02 bản lưu, 01 bản gửi Bộ Công Thương, 01 bảngửi Chi cục Quản lý thị trường, 01 bản gửi Phòng Công Thương nơi thương nhânđược cấp Giấy phép đóng trụ sở, 01 bản gửi thương nhân được cấp Giấy phép;

c) Đối vớiGiấy phép do Phòng Công Thương cấp: 03 bản lưu, 01 bản gửi Sở Công Thương, 01bản gửi Đội Quản lý thị trường; 01 bản gửi thương nhân được cấp phép.

5. Thời hạnhiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thờiđiểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghịcấp lại Giấy phép gửi về cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi đã cấpGiấy phép cho thương nhân.

6. Thương nhânkinh doanh rượu sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh rượu trong trường hợp viphạm các điều kiện kinh doanh rượu và những quy định khác của pháp luật.

D. Báo cáo tình hình kinh doanh rượu

1. Chậm nhấtlà 10 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, thương nhân phải gửi báo cáo tìnhhình kinh doanh rượu định kỳ 6 tháng, hàng năm của mình về cơ quan có thẩmquyền đã cấp Giấy phép.

2. Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, cơquan quản lý công thương cấp dưới có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hìnhkinh doanh rượu trên địa bàn cho cơ quan quản lý công thương cấp trên trực tiếp.

IV. LỆ PHÍ CẤPGIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

Tổ chức, cánhân được cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu phải nộp lệ phí theo quy địnhcủa Bộ Tài chính.

V. ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

1. Tổ chứcthực hiện

a) Vụ Côngnghiệp nhẹ, Vụ Thị trường trong nước theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ trì,phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức tiếpnhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt về chủtrương đầu tư sản xuất rượu, cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, cá nhân thực hiệnquy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủvề sản xuất, kinh doanh rượu, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định phápluật liên quan về sản xuất, kinh doanh rượu.

b) Sở Công Thương các địa phương tổ chức tiếp nhận hồ sơ,kiểm tra, giám sát, thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinhdoanh bán buôn rượu theo hướng dẫn của Thông tư này.

c) Phòng CôngThương cấp huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phépsản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻrượu.

2. Xử lý viphạm

Tổ chức, cánhân có hành vi vi phạm các hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định phápluật có liên quan, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hànhchính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại phải bồithường theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, côngchức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái hướng dẫn tại Thông tưnày, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hìnhsự theo quy định của pháp luật.

3. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyđăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19 tháng 5 năm 1999 củaBộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực,tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh rượu, đủ các điều kiện hướng dẫn tạiThông tư này nếu tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép. Trong thời gian chờ cấp Giấy phép, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tụchoạt động cho đến khi cơ quan cấp phép cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chốicấp Giấy phép.

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động sản xuất,kinh doanh rượu có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư này.

Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các tổ chức,cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Khu


Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

TÊN DOANH NGHIỆP...

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊCẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

Kínhgửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanhnghiệp:......................................................................................

Trụ sở giaodịch:...................... Điện thoại:.........................Fax:...............

Địa điểm sảnxuất.......................................................................................

Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng.......năm......do.................................. cấp ngày........ tháng.........năm......................

Đề nghị .…(1)xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2)

Quy mô sảnlượng sản phẩm rượu................................................. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tạiNghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất,kinh doanh rượu và Thông tư số...../ 2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướngdẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toànchịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diệntheo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, kýtên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quancấp Giấy phép

(2): Chủng loạirượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...)

(3): Công suấttừng loại rượu dự kiến sản xuất


Phụ lục 2

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

BỘ CÔNG THƯƠNG

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /GP-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Hà Nội, ngày…tháng…năm .....

GIẤY PHÉP SẢNXUẤT RƯỢU

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


BỘ TRƯỞNG BỘCÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanhrượu;

Xét Đơn đềnghị cấp Giấy phép sản xuất sản rượu số……ngày ... tháng …. năm ….của………………………..........…(1);

Theo đề nghịcủa …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấpphép sản xuất rượu

Chophép.................................................................….….......................(1)

Trụsở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sảnxuất.......................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sảnxuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(3)

Quy mô sảnxuất sản phẩm rượu:.......................:.........(4)

Điều 2. Tráchnhiệm thực hiện

..........................(1)phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ CôngThươngvà những quy định của pháp luậtliên quan.

Điều 3. Thời hạncủa Giấy phép

Giấyphép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

Nơi nhận:

- ……..… (1);

- ………..(5);

- Lưu: VT, …….(5).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2): Tên cơ quan liênquan, đơn vị trình.

(3): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky,rượu vodka...)

(4): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

(5): Tên các tổ chức có liên quan.


Phụ lục 3

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

UBND TỈNH, TP…

SỞ CÔNG THƯƠNG

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /GP-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


.............., ngày…tháng…năm …

GIẤY PHÉP SẢNXUẤT RƯỢU

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


GIÁM ĐỐC SỞCÔNG THƯƠNG

Căn cứ………..……………………………….....................................(1);

Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanhrượu;

Xét Đơn đềnghị cấp Giấy phép sản xuất rượu số……ngày ... tháng …. năm ….của………………………..........…(2);

Theo đề nghịcủa …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấpphép sản xuất rượu

Chophép.................................................................….….......................(2)

Trụsở tại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sảnxuất.......................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sảnxuất các loại sản phẩm rượu sau:.........(4)

Quy mô sảnxuất sản phẩm rượu:.......................:.........(5)

Điều 2. Tráchnhiệm thực hiện

..........................(2)phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ CôngThươngvà những quy định của pháp luậtliên quan.

Điều 3. Thời hạncủa Giấy phép

Giấyphép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…../.

Nơi nhận:

- ……..… (2);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaSở Công Thương.

(2): Tên tổ chức đượccấp Giấy phép.

(3): Cơ quan liên quan, đơn vị trình

(4): Chủngloại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...)

(5): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

(6): Tên các tổ chức có liên quan.


Phụ lục 4

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc

_____________________________

.............,ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)….

.......................................................................................................…(2)

Trụ sở giaodịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...........ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấpngày........ tháng......... năm......................

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sảnxuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sảnxuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị địnhsố 40/2008/NĐ-CPngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số......../2008/TT-BCTngày...... tháng.... năm 2008 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sảnxuất

(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1) :Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2):Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3):Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô củalàng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.


Phụ lục 5

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

UBND QUẬN, HUYỆN….
PHÒNG ………………….(1)

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /GP-P…(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


............., ngày…tháng…năm …

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượuNHẰM MỤC ĐÍCHKINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG ………(1)

Căncứ ………..………………………………......................................(2);

Căncứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căncứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày… tháng... năm 2008 của Bộ Công Thươnghướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện sản xuất rượu tại đơn xin phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đíchkinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủcông nhằm mục đích kinh doanh

Chophép...................................................................…….....(3)

Trụ sở giaodịch…………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sảnxuất: .......................................................................

Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số…… do ………………….…cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sảnxuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: ........................(4)

Quy mô sảnxuất..................................................................................(5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

………(3)phải thực hiện đúng các quy định của Nghịđịnh số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày… tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đếnngày…. tháng … năm…../.

Nơi nhận:

- ………. (3);

- ………….. (6)

- Lưu VT, ……….. (6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

Chú thích:

(1): Kýhiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2):Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3):Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4):Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(5):Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thànhviên tham gia làng nghề.

(6):Tên các tổchức liên quan


Phụ lục 6

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

TÊN DOANH NGHIỆP

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

Kínhgửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanhnghiệp:......................................................................................

Trụ sở giaodịch:...................... Điện thoại:.........................Fax:...............

Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng.......năm......do.................................. cấp ngày........ tháng.........năm......................

Đề nghị .…(1)xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh:....................................................................................(2)

Bán lẻ rượutại các địa điểm:....... (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tạiNghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất,kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướngdẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quyđịnh về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước phápluật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, kýtên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quancấp Giấy phép

(2): Ghi rõ cáctỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻrượu


Phụ lục 7

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượuBỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GP-BCT

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

......., ngày.........tháng ..... năm ..........

GIẤYPHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(ĐẠI LÝ BÁNBUÔN) RƯỢU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghịđịnh số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghịđịnh số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thôngtư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lýbán buôn) rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(1);

Theo đề nghị của …..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép kinh doanh

Chophép.................................................................….….......................(1)

Trụ sởtại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép tổ chức hệ thống phân phối kinh doanh bán buôn(đại lý bán buôn) rượu tại địa bàn các tỉnh sau:.........(3)

Được phép tổchức bán lẻ rượu tại các địa điểm sau đây: ........ (4)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(1)phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị địnhsố 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tưsố……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thươngvà những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạnGiấy phép

Giấy phép nàycó giá trị đến ngày…. tháng… năm…../.

Nơi nhận:

- ……..… (1);

- ………..(5);

- Lưu: VT, …….(5).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(2): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(3): Ghi rõ các tỉnh thương nhân được kinh doanh bán buôn rượu

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

(5): Tên các tổ chứccó liên quan.


Phụ lục 8

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

UBND TỈNH (TP)...

SỞ CÔNG THƯƠNG

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượuĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GP-SCT

......., ngày.........tháng ..... năm ..........

GIẤYPHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(ĐẠI LÝ BÁNBUÔN) RƯỢU

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ.............................................................................................................(1);

Căn cứ Nghịđịnh số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thôngtư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lýbán buôn) rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(2);

Theo đề nghị của …..(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép kinh doanh

Chophép.................................................................….….......................(2)

Trụ sởtại……………………………......., điện thoại………, Fax.........;

Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép tổ chức hệ thống phân phối kinh doanh bán buôn(đại lý bán buôn) rượu tại địa bàn sau:.........(4)

Được phép tổchức bán lẻ rượu tại các địa điểm sau đây: ........ (5)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

..........................(2)phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị địnhsố 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Thông tưsố……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ Công Thươngvà những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạnGiấy phép

Giấy phép nàycó giá trị đến ngày…. tháng… năm…../.

Nơi nhận:

- ……..… (2);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

Chú thích:

(1) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấp Giấyphép

(2): Tên tổ chức được cấp Giấy phép.

(3): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(4): Ghi rõ tên tỉnh thương nhân được kinh doanh bán buôn rượu

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

(6): Tên các tổ chứccó liên quan.


Phụ lục 9

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

TÊN THƯƠNG NHÂN

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

Kínhgửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên thươngnhân:......................................................................................

Trụ sở giaodịch:...................... Điện thoại:.........................Fax:...............

Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng.......năm......do.................................. cấp ngày........ tháng.........năm......................

Đề nghị .…(1)xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địađiểm: ....................................................................................(2)

Tôi xin camđoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tưsố...../2008/TT-BCT ngày… tháng…. năm2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toànchịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Thươngnhân

(Họ và Tên, kýtên,

đóng dấu - nếucó)

Chú thích:

(1): Tên cơ quancấp Giấy phép

(2): Ghi rõ địachỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu


Phụ lục 10

(Kèm theo Thông tưsố: 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm2008

của Bộ CôngThương)

UBND HUYỆN (QUẬN)

Phòng ……………..(1)

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


Số: /GP-P…(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu


......., ngày.........tháng ..... năm ..........

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

TRƯỞNG PHÒNG ………(1)Căn cứ .............................................................................................................(2);

Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm2008
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số ..... /2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanhrượu;

Xét Đơn đềnghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu số……ngày ... tháng ….năm …. của………………………..........…(3);

Theo đề nghịcủa …..(4),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấpphép kinh doanh

Chophép.................................................................….….......................(3)

Trụsở tại (hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú) ......., điện thoại………, Fax.........;

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số…… do …………….… cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép kinhdoanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm sau:.........(5)

Điều 2. Tráchnhiệm thực hiện

..........................(3)phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008của Chính phủ, Thông tư số……/2008/TT-BCT ngày…. tháng... năm 2007 của Bộ CôngThươngvà những quy định của pháp luậtliên quan.

Điều 3. Thời hạnGiấy phép

Giấyphép này có giá trị đến ngày…. tháng… năm…../.

Nơi nhận:

- ……..… (3);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(6).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan cấpGiấy phép

(3): Tên thương nhân được cấp Giấy phép.

(4): Tên cơ quan liên quan, đơn vị trình.

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh rượu

(6): Tên các tổ chứccó liên quan.