bé tµi chÝnh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 100/2007/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

KINH PHÍ GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12/6/1999;

Thực hiện Điều 2 của Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí quốc gia.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia như sau:

I- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện Giải báochí quốc gia thông qua Hội Nhà báo Việt Nam theo những nội dung đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007.

2. Nguồn kinh phí:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.810 triệu đồng/năm và bốtrí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp văn hoá - thông tin hàng năm của HộiNhà báo Việt Nam.

Riêng năm 2007, sử dụng 1.077 triệu đồng đã giao trong dựtoán ngân sách năm 2007 chi sự nghiệp văn hoá - thông tin của Hội Nhà báo ViệtNam.

- Nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cánhân trong nước và nước ngoài.

II- NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi thực hiện Giảibáo chí quốc gia như sau:

a) Chi giải thưởng:

 Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giảithưởng cho tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia. Mức tiền thưởng củacác giải thưởng do Hội đồng Giải báo chí quốc gia xem xét, quyết định căn cứvào nguồn kinh phí đã được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước giao hàng nămvà được công bố công khai.

b) Chi bồi dưỡng các thànhviên Hội đồng thực hiện công tác xét, thẩm định và chấm Giải báo chí quốc gia:

- Hội đồng chấm giải vòng sơkhảo:

Chi bồi dưỡng các thành viênHội đồng sơ khảo thực hiện việc đánh giá, thẩm định, chấm điểm tác phẩm báo chíđã được tuyển chọn ở cấp cơ sở, chọn ra những tác phẩm báo chí đạt tiêu chuẩn vòngsơ khảo có đủ điều kiện tham dự vòng chung khảo.

- Hội đồng chấm giải vòngchung khảo.

Chi bồi dưỡng các thành viên Hội đồng chungkhảo thực hiện các công việc: đọc và đánh giá tác phẩm báo in; nghe, xem tácphẩm báo nói, báo hình, ảnh báo chí; nhận xét, thẩm định tác phẩm báo chí đãđược vào vòng chung khảo; bỏ phiếu kín để chọn ra những tác phẩm báo chí có đủđiều kiện đạt giải thưởng qua chấm vòng chung khảo, báo cáo Hội đồng Giải báochí quốc gia phê duyệt theo quy định.

Căn cứ dự toán ngân sáchđược giao; tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ xét, chấm giải các vòng sơkhảo, chung khảo năm trước, Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định mức chixét, thẩm định và chấm giải năm sau của Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chungkhảo.

c) Chi các cuộc họp của Hộiđồng để thực hiện công tác Giải báo chí quốc gia:

- Hội đồng sơ khảo:

Chi các cuộc họp của Hội đồngsơ khảo để thực hiện việc xem xét, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản: Điềulệ giải, quy định, quy chế làm việc của Hội đồng sơ khảo, quy chế tuyển chọn,thẩm định và cách thức chấm tác phẩm báochí tham dự giải vòng sơ khảo; thảo luận, trao đổi, đánh giá tác phẩm báo chí,thống nhất lựa chọn ra những tác phẩm báo chí đạt tiêu chuẩn vòng sơ khảo có đủđiều kiện tham dự vòng chung khảo.

- Hội đồng chung khảo:

Chi các cuộc họp của Hội đồngchung khảo để thực hiện việc xem xét, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản:Điều lệ giải, quy định, quy chế làm việc của Hội đồng chung khảo, quy chế tuyểnchọn, thẩm định và cách thức chấm tác phẩm báo chí tham dự giải vòng chungkhảo; thảo luận, trao đổi, đánh giá tác phẩm báo chí, thống nhất lựa chọn ranhững tác phẩm báo chí đủ điều kiện đạt giải thưởng qua chấm giải vòng chungkhảo.

- Hội đồng Giải báo chí quốcgia:

Chi các cuộc họp của Hội đồngGiải báo chí quốc gia để thực hiện việc xem xét, thẩm định, tham gia ý kiến,thông qua để ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Giải báo chíquốc gia theo thẩm quyền: Điều lệ giải, quy chế hướng dẫn tuyển chọn...; xemxét, quyết định về cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng, quyết định trao giảithưởng cho các tác phẩm báo chí đạt giải thưởng hàng năm,...

- Mức chi họp của các Hội đồng :

+ Chủ tịch Hội đồng : 300.000 đồng/ngày;

+ Thành viên Hội đồng : 200.000 đồng/ngày;

+ Thư ký : 150.000 đồng/ngày;

+ Đại biểu mời tham dự : 100.000 đồng/ngày.

d) Chi hỗ trợ các hoạt độngkhác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Giải báo chí quốc gia:

- Chi các khoản phụ cấp theoquy định của Nhà nước: Phụ cấp làm đêm, thêm giờ; chi tiền công lao động củathành viên các ban giúp việc của Hội đồng Giải báo chí quốc gia trong những ngàylàm việc thực tế để thực hiện các công việc của Giải báo chí quốc gia; chi tiềncông lao động thực hiện việc thẩm định hiệu quả, tính xác thực của tác phẩm báochí (nếu có) nhằm phục vụ công tác xét và chấm giải vòng sơ khảo và vòng chungkhảo.

- Chi công tác dự thảo vănbản:

+ Chi soạn thảo các văn bản:Điều lệ, quy định, quyết định, quy chế có nội dung về hướng dẫn triển khai thựchiện Giải báo chí quốc gia, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi khôngquá 700.000 đồng/văn bản;

+ Chi cho cá nhân tham giahội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản; hoàn chỉnh văn bảntrình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi:

Người chủ trì cuộc họp : 100.000 đồng/người/buổi

Các thành viên tham dự : 50.000 đồng/người/buổi;

+ Chi soạn báo cáo thẩmđịnh, thẩm tra dự thảo văn bản, chỉnh lý văn bản, mức chi 80.000 đồng/ văn bản;

+ Chi thuê dịch tài liệutham khảo (nếu có), mức chi từ 45.000 đồng/trang đến 50.000 đồng/trang (350từ);

- Chi soạn thảo báo cáo sơkết, tổng kết, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở nhiệm vụvề soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, tổng hợp của Giải báo chí quốc gia vàtình hình thực hiện hàng năm, trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã giao. 

- Chi tiền điện, tiền nước,tiền nhiên liệu, văn phòng phẩm và vật tư văn phòng cần thiết khác, cước phíđiện thoại trong nước, cước phí bưu chính, Fax, thuê hội trường để tổ chức cáccuộc họp (nếu có), chi công tác in ấn, chi nhân bản tác phẩm báo chí tham dự giảivòng sơ khảo, vòng chung khảo gửi Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo(phô tô tác phẩm báo in; in ảnh tác phẩm báo chí dự chung khảo; ghi đĩa, bănghình tác phẩm báo nói, báo hình), làm bằng chứng nhận giải thưởng, làm biểutượng giải thuởng, chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài đối với những côngviệc cần thiết phục vụ việc xét trao giải.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ độngthực hiện các khoản chi này trên cơ sở yêu cầu của công tác xét và trao Giảibáo chí quốc gia, tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ xét, chấm giải năm trướctheo hướng tiết kiệm, có hiệu quả và đúng với hoạt động nghiệp vụ thực tế phátsinh khi thực hiện nhiệm vụ Giải báo chí quốc gia.

- Chi công tác phí; tập huấnchuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác Giải báo chí quốc gia; hội nghị, hội thảosơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Giải báo chí quốc gia. Mức chithực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của BộTài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghịđối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

e) Chi phí lễ trao Giải báochí quốc gia:

Chi phí thuê hội trường,trang trí hội trường, nước uống,..., căn cứ vào hợp đồng giữa Hội Nhà báo ViệtNam và bên cung cấp dịch vụ, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức lễ trao giải.

Trên cơ sở quy định tại thôngtư này và các quy định hiện hành của nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam có tráchnhiệm xây dựng và ban hành “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia”. Chủtịch Hội Nhà báo Việt Nam quyết định ban hành “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chíquốc gia” sau khi có ý kiến của Hội đồng Giải báo chí quốc gia và thống nhấttrong Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chíquốc gia” được phổ biến công khai đến toàn thể hội viên, thành viên Hội đồng Giảibáo chí quốc gia, các cơ quan có liên quan và gửi Bộ Tài chính để theo dõi,quản lý giám sát thực hiện; gửi Kho bạcnhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. Nội dungxây dựng “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia” theo hướng dẫn tại phụlục kèm theo Thông tư.

Cuối năm kinh phí hỗ trợchưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau theo quy định hiện hành.

2. Lập dự toán, chấp hành dự toán, kế toán và quyết toánkinh phí Giải báo chí quốc gia được thựchiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiệnhành.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện theoquy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông tư nàyđược áp dụng từ năm ngân sách 2007.

5. Đối với các nội dung côngviệc và chi phí liên quan đến việc tổ chức tuyển chọn, thẩm định thực hiện ởvòng tuyển chọn ( tiến hành ở các Chi Hội, Liên chi Hội Nhà báo trực thuộc trungương và Hội Nhà báo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương), được vận dụngcác nội dung, mức chi không vượt quá quy định tại thông tư này và cân đối trongdự toán kinh phí được giao hàng năm của các đơn vị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan,đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨTRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

    

Phụ lục kèm theo Thông tư số 100/2007/TT-BTC Hướng dẫn

nội dung xây dựng “Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia”

Nội dung xây dựng Quy chế chi tiêu quỹ Giải báo chí quốc gia như sau:

1. Quy định cụ thể một số nội dung sau:

- Đối tượngtham dự Giải báo chí quốc gia;

- Tiêu chí, đềtài tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc gia.

- Thời gian và địa điểm gửi tácphẩm tham dự Giải báo chí quốc gia.

2. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao; định mức, chế độ chitiêu Nhà nước đã ban hành; những quy định tại Thông tư này; tình hình thực tếthực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam; trong phạm vi nguồnkinh phí hỗ trợ Giải báo chí quốc gia của Hội. Hội Nhà báo Việt Nam xây dựngmức chi cụ thể theo từng nội dung công việc theo hướng dẫn chi hỗ trợ của ngânsách nhà nước tại Phần II “Những quy định cụ thể”, gắn với hiệu quả và chấtlượng công việc, đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Việc sử dụng kinh phí theo nguyên tắc tập trung và tùythuộc vào điều kiện thực tế, căn cứ vào tính chất công việc, tình hình thựchiện năm trước, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam quy định mức phân bổ kinh phí hỗtrợ trong năm theo từng nhiệm vụ chi để thực hiện Giải báo chí quốc gia: chihoạt động của Hội đồng Giải báo chí quốc gia, chi phí các hoạt động liên quantrực tiếp tới công tác xét và chấm giải, chi lễ trao giải thưởng,...

4. Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ Giảibáo chí quốc gia để dùng vào công việc trái các quy định tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007của Thủ tướngChính phủ./.