Bé Tµi chÝnh Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViÖt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 101/2007/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜINHIỄM HIV/AIDS

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS;

BộTài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quỹ hỗ trợ ngườinhiễm HIV/AIDS được thành lập nhằm mục đích huy động sự đóng góp, tài trợ củacơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDSkhám, chữa bệnh.

2. Quỹ hỗ trợ ngườinhiễm HIV/AIDS ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập, quản lývà điều hành; Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS ở địa phương do Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấptỉnh) quyết định thành lập và giao cho Sở Y tế quản lý và điều hành.

3. Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS (sau đâygọi tắt là Quỹ) có tư cách pháp nhân; có condấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận các khoản đónggóp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhậnkinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ từ Dự ánphòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịchnguy hiểm và HIV/AIDS. Kết thúc năm tài chính, số dư Quỹ (nếu có) được chuyển sangnăm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

4. Quỹ phải tổ chứcvà thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật về kế toán,thống kê; công khai tình hình huy động, quản lý và sử dụng Quỹ theo quy địnhtại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việccông khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹcó nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

II. QUẢN LÝ NGUỒN THU CỦA QUỸ

1. Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS:  

a) Các khoản đóng góp, tài trợcủa cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ lầnđầu khi mới thành lập theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành để chi cho mộtsố hoạt động: Mua sắm trang thiết bị,phương tiện làm việc; chi công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ.

c) Hỗ trợ từ Dự án phòng, chốngHIV/AIDS thuộc Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm vàHIV/AIDS.

d) Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Công tác quản lý nguồn thu:

a) Đối với các khoản tài trợ cóđịa chỉ cụ thể:

- Đối với khoản tài trợ bằnghiện vật: Quỹ có trách nhiệm chuyển đến người nhiễm HIV/AIDS theo địa chỉ mà tổchức, cá nhân tài trợ uỷ quyền.

- Đối với khoản tài trợ bằngtiền được nộp vào tài khoản của Quỹ để theo dõi và chuyển đến người nhiễm HIV/AIDStheo địa chỉ mà tổ chức, cá nhân tài trợ uỷ quyền.

b) Đối với các khoản tài trợkhông có địa chỉ cụ thể:

- Đối với các khoản tài trợbằng hiện vật xử lý như sau:

+ Đối với khoản tài trợ bằngthuốc kháng HIV: Quỹ tổ chức tiếp nhận, hạch toán ghi tăng nguồn thu của Quỹtheo mức giá của nhà tài trợ. Trường hợp nhà tài trợ không xác định giá, cơquan quản lý Quỹ chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp xác định giátheo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế (đối với Quỹ ở Trung ương), Chủ tịch Uỷ bannhân dân cấp tỉnh (đối với Quỹ ở địa phương) quyết định cấp thuốc cho các cơ sởtrực tiếp quản lý, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm: cơsở y tế, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm chữa bệnh - giáo dục- laođộng xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, trung tâm nuôidưỡng trẻ em nhiễm HIV/AIDS).

Cơ sở trực tiếp quản lý, chămsóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS được cấp thuốc kháng HIV khi sử dụngphải theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện quyết toán với Quỹ cả về hiệnvật và giá trị theo quy định hiện hành.

+ Đối với các khoản tài trợ bằngphương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và dụng cụ y tế: Cơ quan quản lý Quỹ chủtrì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp tổ chức đánh giá lại tài sản để làmcăn cứ hạch toán ghi tăng nguồn thu của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Y tế (đối với Quỹ ởTrung ương), hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Quỹ ở địa phương) quyếtđịnh cấp cho cơ sở trực tiếp quản lý, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDSsử dụng.

Việc cấp tài sản phải có biênbản bàn giao giữa cơ quan quản lý Quỹ, đại diện có thẩm quyền của Quỹ và cơ sở trựctiếp quản lý, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS. Cơ sở trực tiếpquản lý, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS được cấp tài sản cótrách nhiệm mở sổ theo dõi, hạch toán kế toán, quản lý và sử dụng đúng mục đíchsố tài sản được cấp.

- Đối với các khoản đóng góp,tài trợ bằng tiền được nộp vào tài khoản của Quỹ để quản lý và sử dụng theo quyđịnh tại Thông tư này.

c) Đối với nguồn kinh phí hỗtrợ lần đầu từ ngân sách nhà nước:

Sau khi có quyết định thành lậpQuỹ và Điều lệ hoạt động của Quỹ, cơ quan quản lý Quỹ chủ trì, phối hợp với cơquan tài chính cùng cấp xác định cụ thể kinh phí hỗ trợ Quỹ lần đầu để chi chomột số hoạt động như: Mua sắm trang thiếtbị, phương tiện làm việc; chi công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹtrình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo phân cấp của Luật Ngân sách nhànước.

d) Đối với nguồn kinh phí hỗtrợ từ Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một sốbệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS: Hàng năm, căn cứ vào hiệu quả hoạt động  củaQuỹ, cơ quan quản lý Quỹ phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp xác định mức hỗtrợ Quỹ theo nội dung cụ thể để bố trí trong dự toán của Dự án phòng,chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịchnguy hiểm và HIV/AIDS.

III. SỬ DỤNG QUỸ

1. Chi hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS:

a) Đối với Quỹ ở Trung ương:

- Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDScó hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyếtđịnh số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ) khi khám, chữabệnh tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương, bao gồm:

+ Hỗ trợ chi phí khám bệnh,chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS không thuộc nội dung chi trả của bảohiểm y tế.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thờigian điều trị.

- Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ người nhiễmHIV/AIDS của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp cầnthiết.

b) Đối với Quỹ ở các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương:

- Hỗ trợ các đối tượng nhiễmHIV/AIDS có địa chỉ cụ thể theo sự ủy quyền của tổ chức, cá nhân tài trợ.

- Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDScó hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở ytế của địa phương, bao gồm:

+ Hỗ trợ chi phí khám bệnh,chữa bệnh đối với người nhiễm HIV/AIDS không thuộc nội dung chi trả của bảo hiểmy tế.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thờigian điều trị.

- Hỗ trợ cho vợ hoặc chồng, concủa người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, về:

+ Chi phí xét nghiệm HIV đốivới vợ hoặc chồng và con của người nhiễm HIV/AIDS.

+ Chi phí tư vấn, cung cấp các tàiliệu hướng dẫn chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và tại cộngđồng.

- Hỗ trợ thuốc kháng HIV chocác cơ sở quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS.

- Hỗ trợ cho các gia đình nhận chămsóc và nuôi dưỡng người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối tại gia đình.

Mức hỗ trợ cho từng đối tượngvới các nội dung chi quy định tại khoản này, do Bộ trưởng Bộ Y tế (đối với Quỹở Trung ương) và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Quỹ ở địa phương)quyết định tuỳ theo khả năng tài chính của Quỹ.  

2. Chi công tác quản lý Quỹ:

Dành tối đa 7% (Bảy phần trăm) tính trên tổng số thuđược trong năm (trừ các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; khoản thu viện trợ,tài trợ có địa chỉ cụ thể; số dư Quỹ năm trước chuyển sang) để chi cho công tácquản lý của Quỹ, bao gồm:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoảnphụ cấp (nếu có) cho người lao động hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độtiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b) Chi các khoản đóng góp theolương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) cho người lao độnghợp đồng theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Chimua sắm, sửa chữa trang thiết bị văn phòng, phương tiện phục vụ cho hoạt độngcủa Quỹ. Riêng việc mua sắm xe ô tô phải thực hiện theo đúng cácquy định hiện hành của Nhà nước.

d) Cáckhoản chi về: vật tư văn phòng; thanh toán dịch vụ công cộng; thông tin, liênlạc; công tác phí; chi phí thuê mướn.

đ) Chi tổchức hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác; hội nghị với cácnhà tài trợ; hội thảo trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung và mức chi thựchiện theo quy địnhhiện hành về chế độ chi hội nghị và công tác phí.

e) Chi các hoạt động đoàn ra,đoàn vào phục vụ công tác vận động xây dựng, ủng hộ Quỹ.

g) Chi các hoạt động tuyêntruyền, vận động ủng hộ Quỹ.

h) Chicác cuộc điều tra, khảo sát, lập dự án và kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗtrợ người nhiễm HIV/AIDS.

i) Chi khen thưởng cho các tổchức, cá nhân có thành tích trong việc vận động đóng góp cho hoạt động của Quỹ;có thành tích trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và giúp đỡ đối với ngườinhiễm HIV/AIDS.

k) Các khoản chi khác.

Trong quá trình thực hiện Thôngtư này, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh tỷ lệ chi chocông tác quản lý của Quỹ cho phù hợp.

3. Xây dựng quy chế chi tiêu Quỹ:

Căn cứ vào các chế độ, tiêuchuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước, các nội dung chi quyđịnh tại Thông tư này và khả năng tài chính; Quỹ xây dựng Quy chế chi tiêutrình Bộ trưởng Bộ Y tế (đối với Quỹ ở Trung ương), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh (đối với Quỹ ở địa phương) ban hành.

Nội dung và mức chi quy địnhtrong Quy chế chi tiêu Quỹ ở các cấp là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoảnchi của Quỹ; thực hiện kiểm soát của Kho bạc nhà nước; cơ quan quản lý cấptrên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định; đồngthời, tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính Quỹ, bảo đảm nguyêntắc sử dụng Quỹ cho đúng đối tượng, công bằng và minh bạch.

IV. LẬP DỰ TOÁN, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN

1. Lập dự toán thu, chi Quỹ:

a) Đối với nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và nguồn kinhphí hỗ trợ từ Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS: Việc lập dự toán thu, chi thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

b) Đối với nguồn tự thu củaQuỹ: Hàng năm cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Quỹ cótrách nhiệm lập dự toán thu, chi Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Y tế (đối với Quỹ ởTrung ương), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Quỹ ở địa phương) thôngqua.

2. Hạch toán kế toán và quyết toán:

a) Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDSở các cấp phải mở sổ kế toán để hạch toán kế toán các khoản thu, chi của Quỹ theoquy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành. Nghiêm cấm việc đểngoài sổ kế toán bất kỳ khoản thu, chi, tài sản, tiền quỹ, công nợ hay khoảnđóng góp nào của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Đối với nguồn viện trợ khônghoàn lại của nước ngoài, thực hiện theo dõi, hạch toán và quyết toán theo đúngcác quy định hiện hành của Nhà nước về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng cácnguồn viện trợ.

c) Quỹ chịu sự thanh tra, kiểmtra, kiểm toán về việc quản lý và sử dụng quỹ của các cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

3. Lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

a) Quỹ ở các cấp có trách nhiệmlập và gửiđầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính theo định kỳ và quyết toán hàng nămcủa Quỹ cho Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan tài chính theo quyđịnh. Cơ quan quảnlý Quỹ có trách nhiệm xét duyệt và tổng hợp vào quyết toán chung (phần kinh phíngân sách nhà nước hỗ trợ) của Bộ, địa phương theo quy định hiện hành về quyếttoán ngân sách nhà nước.

 b) Thủ trưởng Quỹ chịu trách nhiệm tính chínhxác, pháp lý về số liệu báo cáo quyết toán quỹ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứugiải quyết./.

 KT. BỘTRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn