BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002
No tile

THÔNG TƯ

Sửa đổi quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối vớihàng hóa mua vào là nông sản, lâm sản,

thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của BộTài chính

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Căn cứ luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5năm 1997,

Căn cứ nghị định số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 củaChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CPngày 13/9/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị giatăng;

BộTài chính hướngdẫn sửa đổi việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua vào lànông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại điểm 1 Mục IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày18/9/2002 như sau:

1.Cơ sở thương mại, xuất khẩu muahàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người bán khôngcó hóa đơn, của cơ sở sản xuất không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hóađơn giá trị gia tăng khi bán ra không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng theotỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hóa mua vào theo bảng kê và hóa đơn giá trị giatăng.

2.Cơ sở sản xuất, chế biến mua nôngsản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người bán không có hóa đơn, muacủa cơ sở sản xuất không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hóađơn giá trị gia tăng để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thì không được khấutrừ thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hóa mua theobảng kê và hóa đơn giá trị gia tăng.

Thôngtư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2002.

Cáchướng dẫn về việc khấu trừ thuế đối với hàng hóa mua vào là nông sản, lâm sản,thủy sản chưa qua chế biến trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng, dẫn bổsung./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung