BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUYĐỊNH CỦA QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2009/TT-BTNMT NGÀY 31THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữliệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụngvà phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và địnhhướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thôngtin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư sửa đổi một số quy định của Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuậtxây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Điều 1.Sửa đổi một số quy định của Quytrình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môitrường ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Sửa đổi đơn vị tính tại điểm 4.4 (Thiết kế môhình cơ sở dữ liệu) khoản 4 (Định mức lao động công nghệ) mục III (Thiết kế hệthống) chương III (Định mức xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữliệu tài nguyên và môi trường) của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sởdữ liệu tài nguyên và môi trường hiện tại là "Công nhóm/01 trường hợp sửdụng" thành "Công nhóm/ 01 đối tượng quản lý".

2. Hủy bỏ câu "Định mức kiểm tra sản phẩm đượcáp dụng ở cấp quản lý (không áp dụng cho cấp cơ sở)" tại khoản 8 (Kiểm trasản phẩm) mục II (Quy trình cụ thể xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môitrường) chương I (Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường)của Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng phần mềm tài nguyênvà môi trường.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, KH, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc